Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.066 din 13 noiembrie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.066 din 13 noiembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1224 din 14 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1), art. 40^1, art. 41 alin. (21) şi (22), art. 41^1 alin. (1) şi ale art. 47 alin. (7), (9) şi (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2^5), art. 1^1 alin. (3), art. 6 alin. (4), (7) şi (8) şi ale art. 12^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza art. 19 lit. o) din Statutul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1092 din 21 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    Pentru punerea în legalitate a beneficiarilor ale căror contracte au încetat prin expirarea perioadei contractuale şi ale căror obiective pentru care s-a încheiat contractul iniţial nu au fost îndepărtate din zona drumului, la încheierea noilor contracte, beneficiarii sunt obligaţi să achite suplimentar faţă de tariful perceput şi o despăgubire pentru întreaga perioada cuprinsă între data expirării contractului iniţial şi data încheierii noului contract, calculată potrivit dispoziţiilor anexei nr. 6 la prezentul ordin."

    2. Partea 2 din anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 13 noiembrie 2020.
    Nr. 2.066.
    ANEXA 1

    (Partea 2 din anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.836/2018)
     PARTEA 2

    Modul de aplicare a tarifelor pentru emiterea de avize, acorduri prealabile,
    autorizaţii de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi pentru utilizarea amprizei,
    a zonei de siguranţă a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.
    1. Prezentele tarife se vor aplica în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (7), (9) şi (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Administratorul drumului poate accepta amplasarea în zona drumului a unor construcţii, căi de acces, instalaţii, realizarea de activităţi comerciale sau mijloace de publicitate, în condiţiile impuse de administratorul drumului, astfel încât acestea să nu influenţeze negativ fluenţa şi siguranţa traficului rutier şi să nu aducă prejudicii drumului.
    3. Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a mijloacelor de publicitate, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, se face pe baza autorizaţiei de construire emise de unitatea administrativ-teritorială sau consiliul judeţean, după caz, şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei/lungimii ocupate din ampriza şi zona de siguranţă sau din zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (C.N.A.I.R.).
    Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, în baza acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului, eliberate de administratorul drumului public, şi cu avizul poliţiei rutiere.
    Construirea, repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt în sarcina părţii care a încheiat contract cu administratorul drumului.

    4. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului.
    5. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului se emit la faza documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC). Pentru celelalte faze de proiectare se emit avize.
    Conţinutul documentaţiilor care trebuie depuse în vederea avizării este prezentat pe site-ul C.N.A.I.R. şi pe cele ale direcţiilor regionale de drumuri şi poduri 1-7.

    6. Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea publică a statului şi administrate de C.N.A.I.R. şi a plăţii tarifelor corespunzătoare.
    7. Contractul se încheie odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru amplasarea şi accesul în zona drumului.
    8. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât timp cât s-au realizat amenajări pe ampriza şi/sau zona de siguranţă a drumului naţional sau pe zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R., şi atât timp cât există sediu şi/sau punct de lucru înregistrat(e) la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, iar persoana juridică sau persoana fizică înmatriculată nu are activitatea suspendată temporar.
    9. Pe perioada cât activităţile sunt suspendate temporar sau la obiectiv nu există sediu şi/sau punct de lucru înregistrat(e) la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (fundamentate cu acte de la registrul comerţului conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), contractul rămâne valabil, fără obligaţia de plată a tarifului aferent.
    10. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor publice, însă numai dacă se realizează şi cale de acces la acestea sau alte lucrări în ampriza, zona de siguranţă a drumului sau în zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.
    Despăgubirea prevăzută la art. 7^1 din ordin se calculează în funcţie de tariful pe care beneficiarul este obligat să îl achite, conform prezentei anexe, cuantumul acesteia fiind negociat de părţi, potrivit prevederilor contractuale.

    11. Explicare tarife:
    A.1 - Se percepe pentru toate studiile, documentaţiile tehnice şi/sau de urbanism, la depunerea documentaţiilor la avizator, cu excepţia planurilor urbanistice generale şi a documentaţiilor întocmite de persoanele fizice pentru construcţii cu destinaţia de locuinţă sau casă de vacanţă - exclusiv pentru uz personal, garaje, anexe gospodăreşti, acces la proprietate fără a edifica construcţie, împrejmuiri, racorduri de apă, canalizare, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie etc.
    A.2 - Se percepe persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii cu destinaţia de locuinţă unifamilială, case de vacanţă, garaje, împrejmuiri, racorduri la instalaţiile de apă, canal, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie etc., cărora li se încasează o singură dată suma de 27 euro, respectiv fie la eliberarea avizului sau acordului prealabil, fie la eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului.
    A.3 - Se percepe pentru persoane fizice şi juridice, pentru obiective socioeconomice şi se aplică o singură dată, la faza de emitere a acordului prealabil.
    Tariful suplimentar se aplică în următoarele cazuri:
    a) pentru suprafeţele de teren inventariate şi înregistrate cadastral, precizate în certificatul de urbanism la regimul juridic/autorizaţie de construire/acte de proprietate;
    b) pentru suprafeţele de teren înregistrate cadastral la alte categorii de folosinţă, cum ar fi: vii, livezi, păşuni, fâneţe, grădini legumicole, heleşteie, bazine piscicole, parcuri voltaice, parcuri eoliene, parcuri de distracţii etc., pe care există construcţii specifice şi sunt declarate ferme autorizate/spaţii de producţie/spaţii de agrement, tariful se aplică doar pe suprafaţa rezultată din deschiderea la drumul public până la limita exterioară a zonei de protecţie.
    Nu se calculează tarif suplimentar pentru avizele/acordurile prealabile emise în următoarele cazuri:
    - planurile urbanistice, studiile de fezabilitate şi prefezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI);
    – locuinţe unifamiliale, case de vacanţă unifamiliale, garaje, împrejmuiri, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. care sunt realizate de persoane fizice (nu sunt incluse ansamblurile de locuinţe unifamiliale sau de locuinţe de vacanţă cu utilităţile aferente);
    – realizare şi modernizare drumuri, trotuare, piste de biciclete, parcuri, clădiri administrative, suprafeţe destinate activităţilor ocazionale (târguri, pieţe), investiţii dezvoltate de către autorităţile locale/centrale în interes public;
    – obiective cu accesuri din drumuri laterale clasificate, care nu presupun amenajarea accesului la drumul naţional.
    A.4 - Se percepe pentru persoane fizice şi juridice, pentru obiective socioeconomice, mijloace de publicitate şi reţele edilitare. Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului se va obţine obligatoriu în termenul de valabilitate a acordului prealabil; în caz contrar se impune reluarea procedurii de emitere a unui nou acord prealabil.
    A.5 - Se percepe o singură dată, pentru reanalizarea documentaţiilor tehnice întocmite pentru obiective socioeconomice sau pentru cele realizate pentru reţele edilitare, planuri urbanistice (PUZ/PUD) şi mijloace de publicitate.
    A.6 - Se percepe pentru situaţiile de prelungire a avizelor/acordurilor prealabile. Prelungirea avizului/acordului prealabil se face prin act scris, emis în baza cererii depuse de beneficiar înainte de expirarea avizului/acordului prealabil în cauză, şi numai pentru lucrările pentru care nu s-au obţinut autorizaţiile de amplasare şi/sau de acces în zona drumului.
    A.7 - Se percepe pentru situaţiile de prelungire a autorizaţiilor de amplasare şi/sau de acces în zona drumului. Prelungirea autorizaţiei se face prin act scris, emis în baza cererii depuse de beneficiar înainte de expirarea autorizaţiei în cauză.
    În situaţia în care cererea este depusă după termenul de expirare a autorizaţiei, se va proceda la emiterea unei noi autorizaţii, în baza vechiului proiect tehnic şi cu actualizarea certificatelor şi a avizelor aferente.

    A.8.1 A.8.2 şi A.8.3 - Se percepe pentru reţelele edilitare amplasate exclusiv în zona de protecţie a drumului, fără subtraversări ale drumului naţional. Supratraversările nu se iau în calcul.
    Pentru proiecte complexe ale căror categorii de lucrări sunt executate atât în zona de siguranţă, cât şi în ampriza drumului se ia tariful cel mai mare (în situaţii speciale, pentru lucrările cele mai defavorabile pentru administratorul drumului).

    A.8.4. a) şi b) - Se percepe pentru reţelele care presupun amplasare în ampriza şi/sau în zona de siguranţă a drumului naţional (amplasare în paralel cu drumul sau subtraversarea acestuia).
    A.8.4. c) - Se percepe în cazul lucrărilor care presupun supratraversarea drumului naţional, iar amplasarea în paralel cu drumul se face în zona de protecţie, pe teren care nu se află în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.
    A.9.1 - Se percepe în cazul avizelor emise pentru manifestări culturale, artistice, sportive, târguri, filmări, mitinguri etc., indiferent de organizator. Tariful orar se va aplica integral, şi nu fracţionat, chiar dacă există posibilitatea de deschidere a traficului în zona respectivă.
    Se va aplica tarif diferenţiat pentru:
    A.9.1. a) - weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul muncii, cu restricţionarea traficului rutier;
    A.9.1. b) - weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul muncii, cu închiderea traficului rutier;
    A.9.1. c) - alte zile decât cele de weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul muncii cu restricţionarea traficului rutier;
    A.9.1. d) - alte zile decât cele de weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul muncii cu închiderea traficului rutier.
    Tarifarea de la lit. A.9.1. a) şi A.9.1. b) se va aplica astfel:
    a) dacă pe sectorul de drum sunt intersecţii cu drumuri naţionale care permit devierea traficului rutier, lungimea sectorului supus tarifării se calculează de la prima intersecţie până la ultima intersecţie de acces la drumul pe care se desfăşoară competiţia respectivă;
    b) dacă pe sectorul de drum nu se poate devia traficul rutier, lungimea sectorului de drum supus tarifării se calculează de la origine la destinaţie;
    c) dacă desfăşurarea competiţiilor de cros, ciclism, motociclism, karting, automobilism etc. nu presupune închiderea simultană a întregului traseu, ci doar restricţionarea unei zone a suprafeţei carosabile pe o lungime de maximum un kilometru, caravana aflându-se în mişcare, tarifarea se va calcula astfel:
    - tariful orar de 100 euro/oră în cazul lit. A.9.1. a) şi de 20 euro/oră în cazul lit. A.9.1. c) se va aplica la perioada zilnică de utilizare a sectorului de drum naţional;
    – tariful pentru lungimea sectorului de drum naţional se va aplica pentru un kilometru, respectiv 80 euro/km atât pentru lit. A.9.1. a), cât şi pentru lit. A.9.1. c) (distanţa minimă tarifată), reprezentând lungimea maximă a sectorului de drum ocupat de caravană în timpul deplasării, pentru fiecare zi calendaristică în care se desfăşoară competiţia, cu condiţia ca restul traseului pe care va avea loc turul competiţional să rămână deschis circulaţiei publice.

    A.9.2 - Se aplică în cazul în care specificul manifestării este vădit publicitar. Tariful se aplică pentru o durată de minimum o oră, pe un sector de minimum un kilometru.
    A.10 - Se percepe pentru avizele privind amplasarea unor obiective în zona viitoarelor drumuri naţionale şi autostrăzi, care respectă exigenţele administratorului drumului, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    12. Pentru tarifele cuprinse la lit. A 9.1. a), b), c) şi d) şi lit. A 9.2 administratorul drumului îşi rezervă dreptul de a refuza justificat aprobarea manifestărilor pe drumuri unde traficul este intens, în cazul în care nu sunt variante ocolitoare sau sunt lucrări în execuţie.
    Nu se aprobă organizarea de târguri în zona drumurilor europene.

    13. Pentru mijloacele de publicitate, prevăzute la lit. B poziţia 13, realizate în soluţie independentă sau pe alte suprafeţe-suport, suprafaţa supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur-împrejur.
    14. Pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţia 14, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa obiectivelor plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se adaugă o suprafaţă de 10,00 mp aferentă staţionării unui vehicul în afara părţii carosabile. Administratorul drumului îşi rezervă dreptul de a refuza justificat aprobarea amplasării pe drumuri unde traficul este intens.
    15. Pentru locurile de parcare care deservesc diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 16, suprafaţa supusă tarifării va fi determinată în baza planului de situaţie aprobat şi reprezintă suprafaţa de teren ocupată din zona drumului, respectiv din ampriză, zona de siguranţă şi zonele limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R., prin realizarea locurilor de parcare, incluzând şi penele de racordare la drum.
    16. a) Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 17, suprafaţa supusă tarifării va fi determinată în baza planului de situaţie aprobat şi reprezintă suprafaţa de teren ocupată din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, sau din zonele limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea sau administrarea C.N.A.I.R., prin realizarea accesului cu racordare simplă sau altă soluţie de amenajare, după caz (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este situat în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga şi a buzunarului pentru inserţie în flux. Amenajarea accesului la drumul naţional se realizează conform normativului în vigoare privind amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumurile publice.
    Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate, poziţia acestor indicatoare fiind cea stabilită de administratorul drumului, conform reglementărilor în vigoare.

    b) Pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţia 19, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa obiectivelor şi a terenului ocupat, plus 1,00 m de jur-împrejur.

    17. a) Pentru amplasarea diferitelor cabluri, conducte şi benzi transportoare în ampriză, zona de siguranţă a drumului şi în zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R., prevăzute la lit. C poziţiile 20 şi 21, cu excepţia pct. 20.3, lungimea supusă tarifării reprezintă lungimea cablului, a conductei sau a benzii transportoare amplasate sub ampriză, în zona de siguranţă a drumului sau în zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau administrarea C.N.A.I.R.
    b) În cazul lucrărilor întocmite de operatorii de utilităţi, destinate exclusiv unui utilizator casnic, care presupun realizarea exclusiv a unui branşament aerian sau subteran la reţeaua existentă, tariful de eliberare a acordului prealabil este cel menţionat la lit. A poziţia 2.
    c) Tariful menţionat la lit. C poziţia 20.3 se percepe în cazul stâlpilor amplasaţi în ampriza sau în zona de siguranţă a drumului sau în zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau administrarea C.N.A.I.R.

    18. Scutiri de la plata tarifului pentru utilizare prin ocuparea suprafeţelor din zona drumului:
    a) căile de acces realizate de persoanele fizice la locuinţe, case de vacanţă, anexe gospodăreşti, garaje sau terenuri libere de construcţii, precum şi reţelele care asigură total sau parţial utilităţile, inclusiv racordurile şi branşamentele necesare utilizatorilor casnici (racorduri la instalaţiile de apă, canal, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie).
    Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care reţelele, racordurile, branşamentele se află în ampriză, zona de siguranţă sau în zonele limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. şi deservesc exclusiv persoane juridice sau când se schimbă destinaţia locuinţei, a casei de vacanţă, a anexei gospodăreşti, a garajului sau a terenului liber de construcţie (cu transformarea parţială sau totală în spaţii lucrative/de prestări servicii/comerciale etc.), precum pentru ansamblurile de locuinţe unifamiliale sau pentru ansambluri de case de vacanţă cu utilităţile aferente;

    b) obiectivele şi lucrările amplasate sau care se realizează în zona de protecţie, în afara zonelor limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.;
    c) reţelele care asigură, total sau parţial, consumul casnic, servicii de utilităţi publice de apă, canalizare, gaze şi electricitate, inclusiv racordurile şi branşamentele, amplasate în ampriza şi în zona de siguranţă;
    d) unităţile de asistenţă socială şi de educaţie (cămine sociale, spitale, dispensare, policlinici, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, licee, instituţii de învăţământ, grădiniţe) din subordinea autorităţilor locale sau centrale;
    e) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pe perioada în care acesta asigură pentru C.N.A.I.R., cu titlu gratuit, comunicaţiile de date de arie extinsă prin infrastructura proprie de telecomunicaţii;
    f) instituţiile din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, sediile de poliţie şi ale serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) lăcaşurile de cult ale diferitelor organizaţii religioase recunoscute de statul român (biserici, catedrale, mănăstiri etc.);
    h) unităţile de administraţie, cultură şi sport ale autorităţilor centrale sau locale (primării, consilii locale şi judeţene, cămine culturale, săli de sport etc.), cu excepţia celor care desfăşoară activităţi economice;
    i) căile de acces realizate de persoanele juridice la locuinţe de serviciu şi case de vacanţă;
    j) pe perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, legal declarată, pentru obiectivele a căror activitate a fost închisă total. Scutirea este valabilă numai pe perioada cât obiectivul este închis ca urmare a stării de urgenţă sau a stării de alertă;
    k) pe perioada cât drumul este închis ca urmare a unor legi sau regulamente de funcţionare, pentru obiectivele amplasate pe sectorul de drum care a fost închis circulaţiei publice.

    19. Suprafaţa supusă tarifării pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţiile 14, 15, 16, 17, 18 se poate actualiza în baza situaţiei din teren atunci când soluţiile de acces autorizate au fost modificate de administratorul de drum ca urmare a lucrărilor de modernizare a drumului, de întreţinere curentă (retrasare marcaje etc.) sau în situaţiile de introducere a amplasamentului între indicatoarele rutiere de localitate - când amplasamentul a fost autorizat cu benzi suplimentare.
    20. La realizarea de căi de acces, aprobate în soluţie comună pentru 2 sau mai mulţi utilizatori, situaţi în aceeaşi incintă sau utilizând acelaşi drum colector sau bandă colectoare, suprafaţa ocupată de amenajarea comună se împarte în mod egal la persoanele deservite de accesul sau drumul colector în cauză. Se pot stabili alte proporţii ale suprafeţei tarifate numai în situaţia în care persoanele în cauză încheie o convenţie legalizată în acest sens.
    21. Tarifele de ocupare a zonei drumului, stabilite la lit. B poziţiile 16, 17, 18 se percep persoanelor fizice sau juridice care deţin calitatea de proprietar al construcţiei, tariful putându-se pune şi în sarcina utilizatorului construcţiei în cauză (chiriaş), dacă există o înţelegere scrisă între cele două părţi privitor la acest aspect.
    22. Nerespectarea în teren de către beneficiarii autorizaţiilor a planurilor de situaţie aprobate de administratorul drumului sau a soluţiilor de acces/refugii/parcare nu dă dreptul utilizatorului să solicite diminuarea suprafeţelor supuse tarifării conform contractelor, excepţie făcând situaţiile când autorităţile locale execută diferite lucrări de amenajare (trotuare, spaţii verzi etc.) sau când C.N.A.I.R. aplică anumite măsuri care duc la modificarea caracteristicilor drumului, situaţii care modifică condiţiile de amenajare a accesului.
    23. Tariful prevăzut la lit. B poziţia 18 se aplică în cazul utilizării suprafeţelor de teren situate în zonă şi/sau în afara zonei de protecţie, care se află în proprietatea publică a statului şi sunt administrate de C.N.A.I.R. (suprafeţe de teren ce au fost expropriate sau dobândite prin contract de vânzare-cumpărare în vederea realizării lucrărilor de variante ocolitoare, drumuri de legătură).
    24. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului, prevăzute la lit. C poziţiile 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 şi 21.5, nu se aplică pentru sistemele publice de alimentare cu apă şi canalizare.
    25. La stabilirea soluţiilor de pozare a conductelor de apă şi canal a căror amplasare în zona drumului nu poate fi realizată potrivit prevederilor art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot lua în calcul următoarele modalităţi de amplasare:
    a) sub trotuare;
    b) zona verde;
    c) şanţuri sau rigole, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluţie justificată de distanţa minimă legală faţă de alte reţele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum;
    d) acostamente, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluţie justificată de distanţa minimă legală faţă de alte reţele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum;
    e) în cazuri excepţionale, pe sectoare de drum limitate ca lungime, a căror soluţie tehnică este impusă de existenţa altor reţele pozate cu acordul administratorului de drum, justificate cu argumente tehnice, în partea carosabilă a drumurilor naţionale, şi anume cât mai aproape de marginea acesteia, realizată de preferinţă prin foraj orizontal în lungul drumului, prin canivou (casetă tehnică) sau galerie edilitară.

    26. Condiţiile ce trebuie îndeplinite la întocmirea proiectelor sunt stabilite prin normele tehnice aprobate prin ordine ale ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, cu precizarea că soluţia tehnică este corelată cu condiţiile restrictive impuse de administratorul drumului.
    27. În situaţia în care beneficiarul nu depune la direcţiile regionale de drumuri şi poduri documentaţia tehnică completă pentru eliberarea acordului prealabil, pentru a preîntâmpina problemele legate de schimbarea soluţiilor şi a traseului de amplasare a conductelor după obţinerea finanţării, acesta va solicita obligatoriu un aviz iniţial de amplasare, pentru a fi precizate toate condiţiile restrictive de amplasare, necesare întocmirii documentaţiei pentru faza următoare de proiectare.
    28. Documentaţia necesară obţinerii avizului iniţial de la direcţiile regionale de drumuri şi poduri va cuprinde:
    a) cererea prin care se solicită aviz pentru amplasarea conductelor de apă şi canal în zona drumurilor naţionale şi autostrăzilor;
    b) procesul-verbal de constatare pe teren, redactat de către secţia de drumuri naţionale pe raza căreia se execută lucrarea, care să conţină identificarea traseului conductei, adâncimea de pozare şi condiţiile restrictive impuse de administratorul drumului;
    c) memoriu tehnic care va cuprinde descrierea lucrărilor de amplasare a conductelor, a construcţiilor aferente, respectiv cămine de vane, cămine de vizitare, staţii de pompare, cu respectarea condiţiilor restrictive impuse de administratorul drumului;
    d) plan de situaţie topografic cu pozarea conductei în lungul drumului naţional, cu retragerile impuse de administratorul drumului, atât pentru conducte, cât şi pentru construcţiile aferente, respectiv cămine de vizitare, cămine de vane, staţii de pompare, cu corelarea picheţilor şi a poziţiilor kilometrice ale drumului;
    e) soluţia tehnică propusă pentru amplasarea conductelor, corelată cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu normativele tehnice şi standardele în vigoare specifice;
    f) profiluri transversale caracteristice cu situaţia din teren sau cu cea în curs de aprobare, pentru faza iniţială, urmând ca la faza următoare de proiectare să se prezinte profiluri transversale curente care se vor corela cu cele prezentate anterior. În cazul unor diferenţe, proiectantul de specialitate apă-canal poartă întreaga responsabilitate şi soluţia tehnică rămâne cea avizată iniţial;
    g) soluţii pentru refacerea sistemului rutier şi a părţii carosabile afectate, dacă este cazul, cu respectarea soluţiei tehnice impuse de administratorul drumului.

    29. Dacă documentaţia depusă pentru obţinerea avizului iniţial este completă, termenul pentru acordarea acestui aviz este de 20 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situaţiile în care soluţia de amplasare propusă nu este corelată cu situaţia existentă din teren.
    30. Anterior realizării lucrărilor de amplasare a conductelor, este obligatoriu ca beneficiarii conductelor de apă şi canal, în conformitate cu prevederile art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să depună documentaţia tehnică în vederea obţinerii acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare în zona drumului naţional, necesare obţinerii autorizaţiei de construire.
    31. Dacă documentaţia depusă pentru obţinerea avizului prealabil este completă, termenul pentru acordarea acestui aviz este de 20 de zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situaţiile în care soluţia de amplasare propusă nu este corelată cu situaţia existentă în teren.
    32. Avizele/Acordurile prealabile au perioada de valabilitate egală cu cea a Certificatului de Urbanism eliberat de autorităţile locale/judeţene, după caz.
    33. Autorizaţiile de amplasare şi/sau de acces în zona drumului sunt valabile pe toată perioada de existenţă a obiectivului în următoarele condiţii cumulative:
    a) respectarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) începerea lucrărilor autorizate în zona drumului în termenul prevăzut de lege;
    c) respectarea întocmai a condiţiilor menţionate la lit. a) şi b).
    Dacă lucrările nu încep în termenul menţionat la lit. b), beneficiarul are obligaţia să solicite eliberarea unei noi autorizaţii.


    34. În baza acordului prealabil, se va emite autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului, document necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
    35. Pentru contractele privind ocuparea zonei drumurilor încheiate pentru o perioadă de minimum 5 ani, care prevăd plata semestrială în avans a tarifelor, în luna a 2-a a fiecărui semestru pentru semestrul în curs, se aplică o reducere la tarifele pentru ocuparea zonei drumului prevăzute la lit. B şi C, cumulat cu despăgubirea prevăzută la art. 7^1 din ordin, după caz, de:
    a) 10% în cazul contractelor cu o valoare anuală mai mare de 5.000.000 euro, inclusiv T.V.A.;
    b) 15% în cazul contractelor cu o valoare anuală mai mare de 6.000.000 euro, inclusiv T.V.A.;
    c) 18% în cazul contractelor cu o valoare anuală mai mare de 7.000.000 euro, inclusiv T.V.A.

    36. Pentru contractele privind ocuparea zonei drumurilor încheiate pentru o perioadă de minimum 5 ani, care prevăd plata anuală în avans a tarifelor, în luna a 2-a a fiecărui an pentru anul în curs, reducerile prevăzute la pct. 35 se majorează cu 5%; tarifele rezultate ca urmare a aplicării acestor reduceri vor fi rotunjite la a 2-a zecimală.
    37. Aplicarea fracţionată a tarifului de utilizare a zonei drumului:
    a) Pentru perioadele mai mici de o lună, tariful aferent se calculează prin fracţionarea contravalorii tarifului lunar.
    b) Contravaloarea tarifului de utilizare a zonei drumului, aferent perioadelor mai mici de o lună, se calculează având ca bază cantitatea (suprafaţă/lungime/bucăţi), la care se aplică tariful lunar, rezultatul urmând a fi împărţit la numărul de zile aferent lunii în cauză, după exemplul: X mp/ml/buc. * Y euro = Z euro/Q zile, unde:
    X = cantitatea menţionată în contract (mp/ml/buc./);
    Y = cuantum tarif aplicabil;
    Z = valoare tarif lunar;
    Q = număr zile aferente lunii pentru care se realizează calculul fracţionat.


    38. Cererea-tip prin care se solicită aviz pentru amplasarea conductelor de apă şi canal în zona drumurilor naţionale şi autostrăzilor are următorul cuprins:
    Către: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. - Direcţia Regională
    de Drumuri şi Poduri .....................................................................
    Adresa Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri ..........................
    Tel. ..............., fax ....................
    Persoana juridică sau persoana fizică înmatriculată
    Subscrisa .............................., cu sediul în localitatea ............................, str./bd./şos. ............ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., telefon ........, fax .........., e-mail .........., nr. fiscal ................... şi nr. de înregistrare RC J..../......./............., cod IBAN cont: RO........................, deschis la Banca ..........................., Sucursala/Filiala ..........................................................., reprezentată legal prin dl/dna .................................................., având funcţia de .................................., şi prin dl/dna ........................., având funcţia de .....................
    Persoana fizică
    Subsemnatul(a) ........................, cu domiciliul în localitatea ..........................., str./bd./şos. ............ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., e-mail ................., telefon ........, fax ..........., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ..............., eliberat(ă) de Poliţia ......., având cod numeric personal (CNP) I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    în vederea realizării lucrării ................................,
    în zona DN ..........., km ............. stânga/dreapta,
    vă solicit*):
    *) Se va marca căsuţa corespunzătoare intenţiei solicitantului.
    [ ] eliberarea avizului iniţial (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor.);
    [ ] eliberarea acordului prealabil (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor.);
    [ ] eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public (Se eliberează la faza de obţinere a autorizaţiei de construire - dă drept de realizare a lucrărilor.);
    [ ] prelungirea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public nr. ............ din data de ......../......./............., motivată de ........................ .

    Lucrarea este finanţată din fonduri ...................... .
    Depunem anexat documentaţia (conform borderoului anexat) în ......... (.....) exemplare.
    Persoana de contact din partea beneficiarului .........................., tel. ...............
    Persoana de contact din partea proiectantului .........................., tel. ...............
    Data: ........../........./......................
    (loc de semnătură şi ştampilă)
    Cererea se va completa integral, se va semna şi se va ştampila de către solicitant.
    Cererea se va depune într-un singur exemplar, original, ataşat unui exemplar din documentaţie.
    Documentaţia se va depune în 3 exemplare (drumuri naţionale), 5 exemplare (drumuri naţionale europene şi autostrăzi) identice.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016