Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 205 din 15 februarie 2021  privind modificarea şi completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 205 din 15 februarie 2021 privind modificarea şi completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 194 din 26 februarie 2021
    Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (12^1) şi (34^6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
    ART. I
    Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, definiţia cu privire la „PVR tehnic“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "PVR tehnic - procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare», respectiv «Documentele tehnice ale cadastrului - finale», astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI, întocmite conform modelelor din anexa nr. 10 şi anexa nr. 11 la prezenta procedură;"

    2. La articolul 5 punctul 7, alineatul (2^6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru contractele de finanţare încheiate în trimestrul II sau trimestrul III al anului 2019, termenul se poate prelungi până la data de 30 iunie 2021 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare» până cel târziu la data de 31 decembrie 2020."

    3. La articolul 5 punctul 7, după alineatul (2^7) se introduce un nou alineat, alineatul (2^8), cu următorul cuprins:
    "(2^8) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru contractele de finanţare încheiate în trimestrul IV al anului 2019 şi în anul 2020, termenul se poate prelungi până la data de 30 noiembrie 2021 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare» până cel târziu la data de 31 mai 2021."

    4. La articolul 5 punctul 11, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi, subiect al înscrierii provizorii a UAT, se va deconta 10% din preţul contractat pentru un imobil."

    5. La articolul 5 punctul 11, alineatul (8^1) se abrogă.
    6. După anexa nr. 9 se introduc două noi anexe, anexele nr. 10 şi 11, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
                    Alexandru Laurenţiu Blaga

    Bucureşti, 15 februarie 2021.
    Nr. 205.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 10 la procedură)
    OCPI ……………
                    (judeţul)
    Nr. ............/……………
                                  (data)
    - Model -
    PROCES-VERBAL
    de recepţie cantitativă şi calitativă în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din Programul naţional de cadastru şi carte funciară pe sectoare cadastrale
    Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare
    pentru sectoarele cadastrale nr. ……… din
    UAT …………………., judeţul ………………….
    Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară, constituită prin Decizia directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară …(judeţul)… nr. ......./..(data).., a verificat documentaţia depusă de ……(denumirea contractantului)...... privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. ... din UAT ......, judeţul ......, conform Contractului de achiziţie publică nr. ............../…(data)… .
    Comisia de recepţie a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ şi calitativ în toate componentele aferente Livrării: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în procesele-verbale de predare-primire anexate prezentului proces-verbal de recepţie.
    a) verificarea cantitativă:
    În urma verificării datelor şi documentelor depuse aferente Livrării: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că livrarea este completă, corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice din punctul de vedere al formatului şi numărului de exemplare.
    Cu ocazia recepţiei cantitative, Comisia de recepţie a stabilit numărul de fişiere şi lista ID-urilor care se verifică, conform specificaţiilor tehnice:

┌────────────────┬─────────────┬───────┐
│ │ │Număr │
│Categorie │Identificator│de │
│ │ │imobile│
├────────────────┼─────────────┼───────┤
│Număr total de │ │ │
│imobile din │NT │ │
│cadrul livrării │ │ │
├────────────────┼─────────────┼───────┤
│Număr total de │ │ │
│imobile care se │N = N1 + N2 │ │
│verifică │ │ │
├────────────────┼─────────────┼───────┤
│Număr de imobile│ │ │
│care conţin │ │ │
│informaţii în │N1 │ │
│partea a III-a a│ │ │
│cărţii funciare │ │ │
├────────────────┼─────────────┼───────┤
│Procent 10% din │ │ │
│nr. de imobile │ │ │
│fără informaţii │N2 = 10% din │ │
│în partea a │NT – N1 │ │
│III-a a cărţii │ │ │
│funciare │ │ │
└────────────────┴─────────────┴───────┘


    Verificarea s-a efectuat asupra N = (nr.) imobile verificate.

    b) verificarea calitativă:
    În urma verificării din punct de vedere calitativ a conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile ce constituie Livrare: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că livrarea corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice.
    Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.
    Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor din sectoarele cadastrale ……………………………. .

┌───────────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Suprafaţa │
│ │Nr. de │aferentă │
│ │imobile│imobilelor│
│ │ │(ha) │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│A - TOTAL IMOBILE │ │ │
│RECEPŢIONATE (A = B│ │ │
│+ C + D), din care:│ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│B - Imobile cu │ │ │
│proprietari/ │ │ │
│posesori │ │ │
│identificaţi care │ │ │
│fac obiectul plăţii│ │ │
│integrale plata │ │ │
│100% din preţul │ │ │
│unitar pe imobil │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│C - Imobile cu │ │ │
│proprietari │ │ │
│neidentificaţi, │ │ │
│subiect al │ │ │
│înscrierii │ │ │
│provizorii a │ │ │
│UAT-ului plata 10% │ │ │
│din preţul unitar │ │ │
│pe imobil │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│D - Imobile care │ │ │
│sunt cuprinse în │ │ │
│planurile parcelare│ │ │
│realizate în baza │ │ │
│unor contracte de │ │ │
│finanţare din │ │ │
│fonduri publice sau│ │ │
│/şi imobile care au│ │ │
│fost înscrise în │ │ │
│sistemul integrat │ │ │
│de cadastru şi │ │ │
│carte funciară ca │ │ │
│urmare a │ │ │
│înregistrării │ │ │
│sistematice, │ │ │
│finanţate din │ │ │
│fonduri publice │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘


    NOTĂ:
    Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului.
    Anexele raportului: (Se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos.)
    - procese-verbale de predare-primire;
    – notificare la finalizarea livrării Documentelor tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 1;
    – procese-verbale de constatare, dacă este cazul;
    – alte documente, după caz.    Comisia de recepţie constată că Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. .............. din UAT .........., judeţul ................, îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi recepţionează livrarea Documentelor tehnice ale cadastrului - spre publicare.
    Prezentul proces-verbal de recepţie a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru prestator, unul pentru achizitor şi unul pentru OCPI.
    Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară:
    Membri:
    Numele, prenumele, funcţia, serviciul, semnătura
    Numele, prenumele, funcţia, serviciul, semnătura


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 11 la procedură)
    OCPI ……………
                    (judeţul)
    Nr. .............../……………
                                    (data)
    - Model -
    PROCES-VERBAL
    de recepţie cantitativă şi calitativă în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din Programul naţional de cadastru şi carte funciară pe sectoare cadastrale
    Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale
    pentru sectoarele cadastrale nr. .......... din
    UAT .........., judeţul ..........
    Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară, constituită prin Decizia directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..(judeţul)... nr. ........../....(data).., a verificat documentaţia depusă de ......(denumirea contractantului)..... privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru sectoarele cadastrale nr. .......... din UAT .........., judeţul .........., conform Contractului de achiziţie publică nr. ............/....(data)... .
    Comisia de recepţie a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ şi calitativ în toate componentele aferente Livrării: Documentele tehnice ale cadastrului - finale şi a verificat toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor sau au fost afectate de soluţionarea acestora. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în procesele-verbale de predare-primire anexate prezentului proces-verbal de recepţie.
    a) verificarea cantitativă:
    În urma verificării datelor şi documentelor depuse, aferente Livrării: Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepţie a constatat că livrarea este completă, corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice din punctul de vedere al formatului şi numărului de exemplare.

    b) verificarea calitativă:
    În urma verificării din punct de vedere calitativ a conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile ce constituie Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepţie a constatat că livrarea corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice.
    Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul
    Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor din sectoarele cadastrale .......... .

┌───────────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Suprafaţa │
│ │Nr. de │aferentă │
│ │imobile│imobilelor│
│ │ │(ha) │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│A - TOTAL IMOBILE │ │ │
│RECEPŢIONATE (A = B│ │ │
│+ C + D), din care:│ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│B - imobile cu │ │ │
│proprietari/ │ │ │
│posesori │ │ │
│identificaţi care │ │ │
│fac obiectul plăţii│ │ │
│integrale plata │ │ │
│100% din preţul │ │ │
│unitar pe imobil │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│C - imobile cu │ │ │
│proprietari │ │ │
│neidentificaţi, │ │ │
│subiect al │ │ │
│înscrierii │ │ │
│provizorii a │ │ │
│UAT-ului plata 10% │ │ │
│din preţul unitar │ │ │
│pe imobil │ │ │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│D - imobile care │ │ │
│sunt cuprinse în │ │ │
│planurile parcelare│ │ │
│realizate în baza │ │ │
│unor contracte de │ │ │
│finanţare din │ │ │
│fonduri publice sau│ │ │
│/şi imobile care au│ │ │
│fost înscrise în │ │ │
│sistemul integrat │ │ │
│de cadastru şi │ │ │
│carte funciară ca │ │ │
│urmare a │ │ │
│înregistrării │ │ │
│sistematice, │ │ │
│finanţate din │ │ │
│fonduri publice │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘


    NOTĂ:
    Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului.
    Anexele raportului: (Se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos.)
    - procese-verbale de predare-primire;
    – procese-verbale de constatare, dacă este cazul;
    – alte documente, după caz.    Comisia de recepţie constată că Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru sectoarele cadastrale nr. .......... din UAT .........., judeţul .........., îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi recepţionează Livrarea: Documente tehnice ale cadastrului - finale.
    Prezentul proces-verbal de recepţie a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru prestator, unul pentru achizitor şi unul pentru OCPI.
    Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară:
    Membri:
    Numele, prenumele, funcţia, serviciul, semnătura
    Numele, prenumele, funcţia, serviciul, semnătura


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016