Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 203 din 28 octombrie 2020  privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 203 din 28 octombrie 2020 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1039 din 6 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 179 alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 18 martie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Activităţile conexe celor de operare a sistemului de transport, desfăşurate conform reglementărilor specifice elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi alte activităţi prestate de operatorul de transport şi de sistem, titular al licenţei de operare a sistemului de transport, nu fac obiectul prezentei metodologii."

    2. La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) dezvoltarea capacităţilor de transport se referă la operaţiunile şi activităţile desfăşurate de OTS pentru şi/sau în legătură cu creşterea capacităţii de transport, fie prin mărirea capacităţii de transport în conductele existente, fie prin extinderea ST şi racordarea unor noi clienţi;"

    3. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Costurile ocazionate de racordarea la sistemul naţional de transport se consideră capital investit în imobilizări corporale şi necorporale, aferente activităţii de transport al gazelor naturale."

    4. La articolul 18, litera a) se abrogă.
    5. La articolul 18, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) chiriile prevăzute în contractele de închiriere a bunurilor ce alcătuiesc ST, aflate în proprietatea publică a statului sau a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi taxele locale stabilite de autorităţi pentru realizarea serviciului de transport;"

    6. La articolul 19, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) redevenţele pentru concesionarea bunurilor aflate în proprietatea publică a statului şi redevenţele prevăzute în contractele de concesionare a serviciului de transport al gazelor naturale şi/sau a bunurilor aferente aflate în proprietatea publică a statului sau a unei unităţi administrativ-teritoriale, cu excepţia celor aferente perioadei de până la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative."

    7. La articolul 29, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care, pe parcursul unui an de reglementare, valoarea aprobată a RRR suferă modificări, valoarea RRR aplicată la calculul CAPEX se determină ca medie ponderată în funcţie de numărul de zile de aplicabilitate, a valorilor RRR aprobate.
(4) RRR şi stimulentul acordat pentru imobilizările corporale şi necorporale puse în funcţiune/preluate în folosinţă începând cu cea de-a patra perioadă de reglementare se aplică lunar, corespunzător numărului de zile din luna respectivă, începând cu luna următoare celei de intrare în BAR a acestora."

    8. La articolul 71, alineatul (2) se abrogă.
    9. După articolul 84 se introduce un nou articol, articolul 84^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 84^1
    (1) În situaţia în care ANRE ia cunoştinţă că printr-o decizie/hotărâre a unei autorităţi a statului, care nu a fost contestată în instanţă şi/sau nu mai poate fi contestată, s-a constatat încălcarea de către OTS a legislaţiei în vigoare de natură a afecta tarifele reglementate, veniturile pe baza cărora se stabilesc tarifele reglementate ale OTS se diminuează corespunzător cu valoarea costurilor anterior recunoscute.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică, după caz, şi în situaţia în care au fost semnate angajamente sau alte documente între OTS şi o autoritate a statului, prin care faptele au fost recunoscute."

    10. În anexa nr. 1 la metodologie, punctul 2, denumirea subgrupei 1.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Subgrupa 1.5. Conducte de transport din oţel (inclusiv racordurile, instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente)"

    11. În anexa nr. 1 la metodologie, punctul 2, denumirea subgrupei 1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Subgrupa 1.6. Conducte de transport din polietilenă (inclusiv racordurile, instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente)"

    12. Anexa nr. 3 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii de transport vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 28 octombrie 2020.
    Nr. 203.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la metodologie)
    Informaţii publicate de către OTS
    înainte de începerea perioadei/anului perioadei de reglementare
    I. OTS publică pe pagina sa de internet, cu cel puţin 30 de zile înainte de data de începere a licitaţiei privind rezervarea de capacitate pe termen lung, stabilită conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/459, atât în limba română, cât şi în limba engleză, următoarele informaţii:
    1. pentru produsele de capacitate fermă:
    a) tarifele de rezervare de capacitate aplicabile cel puţin până la sfârşitul anului de reglementare care începe după licitaţia capacităţii anuale;
    b) coeficienţii de multiplicare şi factorii sezonieri aplicaţi tarifelor de rezervare de capacitate pe termen scurt;
    c) justificarea ANRE privind nivelul coeficienţilor de multiplicare;
    d) dacă se aplică factori sezonieri, justificarea aplicării acestora;

    2. pentru produsele de capacitate întreruptibilă:
    a) tarifele de rezervare de capacitate pentru servicii întreruptibile aplicabile cel puţin până la sfârşitul anului de reglementare care începe după licitaţia capacităţii anuale;
    b) o evaluare a probabilităţii de întrerupere, care să includă:
    (i) lista tuturor tipurilor de produse de capacitate pentru servicii întreruptibile oferite, inclusiv probabilitatea de întrerupere corespunzătoare şi nivelul discountului aplicat;
    (ii) explicaţia modului în care se calculează probabilitatea de întrerupere pentru fiecare tip de produs menţionat la punctul (i), în situaţia în care se aplică un discount ex ante;
    (iii) datele istorice sau previzionate sau ambele tipuri de date, utilizate pentru estimarea probabilităţii de întrerupere menţionate la punctul (ii);


    3. tariful de transport volumetric.

    II. OTS publică pe pagina sa de internet, cu cel puţin 30 de zile înainte de data de începere a anului perioadei de reglementare, atât în limba română, cât şi în limba engleză, următoarele informaţii:
    1. informaţii privind parametrii utilizaţi în cadrul metodologiei aplicate de stabilire a venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care sunt legaţi de caracteristicile tehnice ale ST, precum:
    a) capacitatea tehnică în fiecare punct de intrare şi de ieşire şi ipotezele conexe;
    b) capacitatea contractată estimată în fiecare punct de intrare şi de ieşire şi ipotezele conexe;
    c) cantitatea şi direcţia fluxului de gaze pentru fiecare punct de intrare şi de ieşire şi ipotezele conexe, cum ar fi scenariile de cerere şi ofertă pentru fluxul de gaze în perioada de vârf;
    d) reprezentarea structurală a reţelei de transport cu un nivel adecvat de detaliu;
    e) informaţii tehnice suplimentare cu privire la reţeaua de transport, cum ar fi lungimea şi diametrul conductelor şi puterea staţiilor de comprimare a gazelor;

    2. informaţii privind venitul reglementat şi venitul reglementat corectat:
    a) venitul reglementat şi venitul reglementat corectat aprobate conform prezentei metodologii;
    b) informaţii referitoare la modificările, de la un an la altul, ale veniturilor prevăzute la lit. a);
    c) următorii parametri:
    (i) tipurile de active incluse în BAR şi valoarea lor agregată, pe structura anexei nr. 1 la metodologie;
    (ii) CAPEX, inclusiv: rata reglementată a rentabilităţii costurilor de capital (RRR) şi metodologia de calculare a acesteia, metodologiile de determinare a valorii iniţiale a activelor, metodologiile de reevaluare a activelor, explicaţii privind evoluţia valorii activelor, perioadele de amortizare şi valoarea amortizării, pe structura anexei nr. 1 la metodologie;
    (iii) OPEX;
    (iv) CPD;
    (v) mecanismele de stimulare şi obiectivele în materie de eficienţă;
    (vi) indicii de inflaţie;


    3. următorii indicatori privind veniturile prevăzute la pct. 2 lit. a):
    a) raportul între venitul generat de tarifele de transport de rezervare de capacitate şi venitul generat de tarifele de transport volumetrice;
    b) raportul între venitul generat de tarifele de transport de rezervare de capacitate în toate punctele de intrare şi venitul generat de tarifele de transport de rezervare de capacitate în toate punctele de ieşire;
    c) raportul dintre venitul generat din utilizarea reţelei în interiorul sistemului atât în punctele de intrare, cât şi în punctele de ieşire şi venitul generat din utilizarea reţelei între sisteme de transport atât în punctele de intrare, cât şi în punctele de ieşire;

    4. sumele recuperate parţial sau în exces din venitul reglementat corectat, perioada de eşalonare a acestora în vederea recuperării sau cedării, pe fiecare element de ajustare a venitului reglementat corectat;
    5. modalitatea de utilizare a primei de licitaţie;
    6. tarifele aferente altor servicii prestate de OTS, în afara serviciului de transport al gazelor naturale, aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 15 din Regulamentul (UE) 2017/460;
    7. un model simplificat, care să permită utilizatorilor reţelei să estimeze posibila evoluţie a venitului reglementat, venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport, actualizat periodic, însoţit de explicaţia modului de utilizare a acestuia;
    8. următoarele explicaţii cu privire la:
    a) diferenţa în ceea ce priveşte nivelul tarifelor de transport pentru acelaşi tip de serviciu de transport, aplicabil în anul de reglementare în curs şi în anul de reglementare pentru care se publică informaţiile;
    b) diferenţa estimată în ceea ce priveşte nivelul tarifelor de transport pentru acelaşi tip de serviciu de transport, aplicabil în anul de reglementare pentru care se publică informaţiile şi fiecare an de reglementare rămas din cadrul perioadei de reglementare.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016