Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.867 din 15 octombrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.867 din 15 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 964 din 20 octombrie 2020
    Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 73/DCV/14.10.2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 3 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la lit. f), este considerat autovehicul nou orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/ autospecializată uşoară sau orice cvadriciclu, cu sistem de propulsie electric hibrid (plug-in) sau pur electric care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este înmatriculat/înmatriculată pentru prima dată cu cel mult 6 luni în urmă, inclusiv, faţă de data vânzării şi care nu depăşeşte 6.000 km inclusiv;
    b) înmatricularea prevăzută la lit. a) este pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/ partenerului autorizat, iar autovehiculul a fost utilizat pentru activităţi de DRIVE-TEST/DEMO;
    c) este comercializat de către producătorul validat, respectiv de către punctul de lucru/agentul/partenerul autorizat, declarat în cererea de validare, în calitate de prim proprietar, sau cel care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    (i) a fost înmatriculat/înmatriculată tehnic cel mult o dată într-un alt stat membru, fără drept de circulaţie pe drumurile publice, exclusiv pentru realizarea operaţiunilor necesare importării de către producătorul validat, în vederea comercializării prin Program;
    (ii) a fost importat de către producătorul validat exclusiv în vederea vânzării pe piaţa românească şi are 0 km la data comercializării prin Program;
    (iii) a fost radiat din evidenţele autorităţilor competente din statul membru în care s-a efectuat înmatricularea tehnică prevăzută la pct. (i)."

    2. La articolul 7, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:
    "(15) Nu este considerat eligibil autovehiculul care a mai beneficiat de finanţare în cadrul Programului. În cazul în care se constată că pentru un autovehicul a mai fost acordată finanţare în cadrul Programului, Autoritatea procedează, după caz, la neacordarea finanţării sau recuperarea finanţării de la persoana culpabilă pentru această situaţie."

    3. La articolul 18 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) starea privind înmatricularea autovehiculului, respectiv dacă acesta nu a mai fost înmatriculat sau a fost înmatriculat şi se regăseşte într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1^1)"

    4. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia erorilor de completare, îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorităţii, pe bază de solicitare scrisă, însoţită de documente justificative, care se transmite de către producătorul validat la Autoritate şi este supusă aprobării acesteia. În cazul în care, în termen de 7 zile de la solicitarea prin e-mail a personalului responsabil cu implementarea, producătorul validat nu transmite documentele necesare soluţionării erorilor şi neconcordanţelor din aplicaţie şi din cererile de decontare, se vor propune la finanţare numai acele facturi care îndeplinesc condiţiile de la art. 19 alin. (3) şi (4), urmând ca, după remediere, producătorul să propună la următoarele cereri de decontare (exceptând ultima cerere de decontare din program) şi facturile pentru care s-au transmis ulterior documente justificative clarificatoare."

    5. La articolul 18 alineatul (5), punctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.2. Pentru facturile invalidate se poate solicita de către producător corectarea informaţiilor introduse în aplicaţie, situaţie în care Autoritatea reia verificarea corespondenţei cu evidenţa informatizată a DRPCIV şi/sau RAR. Prin excepţie, pentru autovehiculele aflate în situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1^1),
    Autoritatea efectuează validarea facturilor în cadrul aplicaţiei în baza documentelor justificative transmise de producătorul validat, respectiv:
    a) cartea de identitate a autovehiculului utilizat pentru activităţi de DRIVE-TEST/DEMO, în copie conform cu originalul, din care să reiasă că autovehiculul respectiv a fost înmatriculat pentru prima dată pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat care a emis nota de înscriere, pentru cazul reglementat la art. 2 alin. (1^1); sau
    b) certificatul de înmatriculare tehnică şi documentul de radiere din evidenţele autorităţilor competente, eliberate de statul membru în care autovehiculul nou a fost înmatriculat pentru realizarea operaţiunilor specifice necesare importării acestuia de către producătorul validat, în copie conform cu originalul şi însoţit de traducerea legalizată, pentru cazul reglementat la art. 2 alin. (1^1) lit. c)."

    6. La articolul 18 alineatul (5), după punctul 3.3 se introduce un nou punct, punctul 3.4, cu următorul cuprins:
    "3.4. Prin excepţie de la prevederile pct. 3.1 şi 3.3, pot fi propuse la decont facturile invalidate în urma aplicării procedurii de la alin. (4), doar dacă sunt aferente autovehiculelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1^1), şi cu condiţia ca facturile respective să fi fost validate de către Autoritate potrivit prevederilor pct. 3.2."

    7. La articolul 19 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    8. La articolul 19 alineatul (2), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:
    "f) cartea de identitate a autovehiculului utilizat pentru activităţi de DRIVE-TEST/DEMO, în copie conform cu originalul, din care să reiasă că autovehiculul respectiv a fost înmatriculat pentru prima dată pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat care a emis nota de înscriere, pentru cazul reglementat la art. 2 alin. (1^1);
g) certificatul de înmatriculare tehnică şi documentul de radiere din evidenţele autorităţilor competente, eliberate de statul membru în care autovehiculul nou a fost înmatriculat pentru realizarea operaţiunilor specifice necesare importării acestuia de către producătorul validat, în copie conform cu originalul şi însoţit de traducerea legalizată, pentru cazul reglementat la art. 2 alin. (1^1) lit. c)."

    9. La articolul 19 alineatul (4), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
    "e) în situaţia în care autovehiculul achiziţionat corespunde condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1^1), se va face precizarea că «autovehiculul a fost înmatriculat pentru prima dată pe numele ...........(se va completa denumirea producătorului/emitentului facturii).......... cu cel mult 6 luni în urmă, inclusiv, faţă de data vânzării, nu depăşeşte 6.000 km, inclusiv, şi a fost utilizat pentru activităţi de DRIVE-TEST/DEMO»;
f) în situaţia în care autovehiculul achiziţionat corespunde condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1^1) lit. c), se va face precizarea că «autovehiculul a fost înmatriculat tehnic în statul .................................... şi are 0 km."

    10. La anexa nr. 4.1 „Notă de înscriere a solicitantului - persoană fizică“ punctul II Declaraţia solicitantului înscris, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În cazul în care autovehiculul nou, pentru care a fost acordată finanţarea, este achiziţionat în sistem leasing, mă oblig la înmatricularea permanentă a acestuia pe numele meu, la sfârşitul perioadei de leasing."

    11. La anexa nr. 4.2 „Contract de finanţare nerambursabilă“ articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prezentul contract, însuşit de către reprezentantul legal al AFM, a fost încheiat în trei exemplare, toate având aceeaşi valoare juridică."

    12. La anexa nr. 4.2 în anexa „Notă de înscriere“, la punctul II Declaraţia solicitantului înscris, teza a doua de la ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În cazul în care autovehiculul nou, pentru care a fost acordată finanţarea, este achiziţionat în sistem leasing, mă oblig la înmatricularea permanentă a acestuia pe numele meu, la sfârşitul perioadei de leasing."

    13. La anexa nr. 5 „Cerere de decontare“, literele a), b), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) lista beneficiarilor, semnată electronic de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, şi certificată «conform aplicaţiei PSIPAN» de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorităţii;
b) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi, scanate în original/în copii certificate «conform cu originalul» de către aceştia;
    ................................................................................................
d) contractul de finanţare, scanat în original sau copie legalizată, după caz;
e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, scanat în copie certificată «conform cu originalul», după caz, la solicitarea Autorităţii."

    14. La anexa nr. 5 „Cerere de decontare“, litera c) se abrogă.
    15. La anexa nr. 5 „Cerere de decontare“, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:
    "f) cartea de identitate a autovehiculului utilizat pentru activităţi de DRIVE-TEST/DEMO, în copie conform cu originalul, din care să reiasă că autovehiculul respectiv a fost înmatriculat pentru prima dată pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat care a emis nota de înscriere, pentru cazul reglementat la art. 2 alin. (1^1);
g) certificatul de înmatriculare tehnică şi documentul de radiere din evidenţele autorităţilor competente, eliberate de statul membru în care autovehiculul nou a fost înmatriculat pentru realizarea operaţiunilor specifice necesare importării acestuia de către producătorul validat, în copie conform cu originalul şi însoţit de traducerea legalizată, pentru cazul reglementat la art. 2 alin. (1^1) lit. c)."    ART. II
    Prevederile art. I intră în vigoare la 28 octombrie 2020.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Gelu Puiu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 15 octombrie 2020.
    Nr. 1.867.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016