Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.861 din 14 aprilie 2020  pentru aprobarea modelului convenţiei de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, şi a modelului convenţiei de implementare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.861 din 14 aprilie 2020 pentru aprobarea modelului convenţiei de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, şi a modelului convenţiei de implementare

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 317 din 16 aprilie 2020
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori şi al art. 20 alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020,
    ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă modelul convenţiei privind implementarea facilităţii de garantare pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, care se încheie între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă modelul convenţiei de garantare care se încheie între Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN şi creditori, instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 14 aprilie 2020.
    Nr. 1.861.
    ANEXA 1

    CONVENŢIE
    privind implementarea facilităţii de garantare pentru creditele acordate
    de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
    Încheiată în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, denumite în continuare Norme de aplicare a OUG nr. 37/2020,
    între:
    Ministerul Finanţelor Publice, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5, reprezentat de ..................................., în calitate de ............................, denumit în continuare MFP,
    şi
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ………................................, în calitate de .................................., şi de ........................, în calitate de ......................, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.

    În scopul acordării unor facilităţi de garantare pentru dobânzile eşalonate aferente creditelor ipotecare acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare persoanelor fizice care au contractate credite ipotecare ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, conform Normelor de aplicare a OUG nr. 37/2020, părţile convin încheierea prezentei convenţii de implementare, în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Obiectul convenţiei. Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor
    ART. 1
    Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către MFP, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din acordarea unor facilităţi de garantare pentru dobânzile eşalonate aferente creditelor acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori persoane fizice, denumită în continuare facilitatea de garantare.

    ART. 2
    (1) Facilitatea de garantare se acordă ca urmare a suspendării şi amânării obligaţiilor de plată a ratelor scadente aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane acordate debitorilor persoane fizice de către creditori, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
    (2) Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului ipotecar debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu până la 45 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile particulare pentru credite ipotecare prevăzute la cap. III art. 4 din Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020.
    (3) Statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., garantează în procent de 100% creditorilor, în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, obligaţia de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilităţii de suspendare la plată a dobânzilor pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condiţiile, acordate de către creditor debitorilor eligibili.
    (4) Garanţia prevăzută la alin. (3) se materializează sub forma unei/unor scrisori de garanţie emisă/e de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului în favoarea unui creditor, pentru garantarea obligaţiilor de plată a dobânzilor suspendate şi amânate la plată aferente creditelor ipotecare, inclusiv a celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, contractate de debitori persoane fizice, astfel:
    a) facilităţi de suspendare şi amânare la plată a sumelor scadente reprezentând dobânzi aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare definite conform prevederilor art. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, stabilite conform opţiunii debitorului, care poate fi exprimată o singură dată, şi este cuprinsă între 1 şi 9 luni, fără a putea depăşi data de 31.12.2020;
    b) perioada de rambursare a ratelor cumulate de dobândă eşalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condiţiile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020. Scadenţa ultimei rate de dobândă care poate fi inclusă în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31.12.2020.


    ART. 3
    (1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, prin emiterea scrisorilor de garanţie, statul român, prin MFP, prin mandatarul F.N.G.C.I.M.M., se angajează irevocabil să plătească obligaţiile garantate la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie stabilită conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi/sau alin. (8), după caz, din Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020, în situaţia în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului/graficelor de rambursare a dobânzilor eşalonate.
    (2) Valoarea de executare a garanţiei o reprezintă suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de 3 rate consecutive din dobânda eşalonată la plată, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare.
    (3) Valoarea totală de executare a garanţiei se plăteşte după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare.
    (4) Plata valorii de executare a garanţiei prevăzută în decizia consolidată de aprobare a cererii de executare emisă de F.N.G.C.I.M.M. se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50.

    ART. 4
    (1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie acordate de către F.N.G.C.I.M.M., sunt creanţe bugetare şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile legii.
    (2) Colectarea şi recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării scrisorilor de garanţie emise în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 se realizează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Accesoriile aferente creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, se calculează şi se recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) Sumele garantate de către F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, pentru garantarea creditorilor în favoarea debitorilor eligibili în cadrul facilităţii de garantare, se plătesc de către MFP din bugetul de stat şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitori, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

    CAP. II
    Conţinutul mandatului
    ART. 5
    MFP, în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:
    a) în baza deciziei consolidate de aprobare a cererii de executare a garanţiei, transmise de F.N.G.C.I.M.M., să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M.;
    b) să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii;
    c) să transmită F.N.G.C.I.M.M. eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    d) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 7 alin. (1).


    ART. 6
    F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M data până la care creditorii implicaţi în acordarea facilităţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 pot notifica F.N.G.C.I.M.M. cu privire la încheierea convenţiilor de garantare şi pot solicita emiterea de scrisori de garanţie în numele şi în contul statului pentru obligaţiile de plată a dobânzilor suspendate şi amânate la plată aferente creditelor ipotecare, contractate de debitori persoane fizice, în condiţiile facilităţii de garantare;
    b) să transmită MFP valoarea totală a scrisorilor de garanţie solicitate de creditori în cadrul facilităţii de garantare în termen de maximum 45 de zile de la data expirării termenului de 30 de zile prevăzut la art. 9 alin. (5) din Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020;
    c) să încheie convenţii de garantare cu creditorii participanţi, conform modelului standard aprobat;
    d) să predea MFP o copie certificată a convenţiei de garantare încheiate cu creditorii;
    e) să analizeze solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie (însoţită de situaţia centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere), formulată de creditor după aprobarea internă, în care este evidenţiată valoarea totală a dobânzilor eşalonate la plată pentru creditele ipotecare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020;
    f) să notifice creditorul cu privire la aprobarea/respingerea solicitării de emitere a scrisorii de garanţie;
    g) să semneze şi să transmită creditorului exemplarul original al scrisorii de garanţie;
    h) să monitorizeze scrisorile de garanţie, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către creditor, conform prevederilor convenţiei de garantare;
    i) să evidenţieze detaliat informaţiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de garanţie, la nivelul fiecărui contract de credit, sub forma unui set de date standardizat, conform structurii şi termenelor de raportare stabilite prin Convenţia de garantare încheiată de F.N.G.C.I.M.M. cu creditorul;
    j) să transmită MFP cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă, prin intermediul poştei electronice, situaţia agregată rezultată din centralizarea datelor colectate conform lit. h), utilizând formularele din anexele nr. 2a-2c;
    k) să aprobe cererea de executare a garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute în Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020 şi în convenţiile de garantare încheiate cu creditorii;
    l) să comunice MFP şi creditorului decizia consolidată de aprobare a cererilor de executare a garanţiilor cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    m) să întocmească un înscris care reprezintă titlul de creanţă bugetară prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl transmită debitorului prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MFP;
    n) să asigure publicarea titlurilor de creanţă concomitent la sediul şi pe pagina de internet a F.N.G.C.I.M.M., în cadrul secţiunii dedicate facilităţii de garantare, în situaţia în care nu a fost posibilă comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
    o) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor acordate în cadrul facilităţii de garantare, titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor, în vederea recuperării creanţei bugetare;
    p) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în condiţiile facilităţii de garantare, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
    q) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a facilităţii de garantare solicitate de MFP;
    r) să emită addendum la scrisoarea de garanţie iniţială ca urmare a solicitării de corecţie efectuate de creditor.


    CAP. III
    Raportări
    ART. 7
    (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. va transmite MFP următoarele raportări:
    a) Situaţia scrisorilor de garanţie acordate de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN în baza angajamentelor de garantare la data de ................. (prevăzută în anexa nr. 2a la prezenta convenţie);
    b) Situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de dobândă eşalonată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice (prevăzută în anexa nr. 2b la prezenta convenţie);
    c) Situaţia rambursărilor de rată de dobândă eşalonată aferentă creditelor ipotecare contractate de persoane fizice (prevăzută în anexa nr. 2c la prezenta convenţie).

    (2) Anexele nr. 2a şi 2b se vor transmite până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă când s-a încheiat scrisoarea de garanţie. În cazul corecţiilor scrisorilor de garanţie, anexele nr. 2a şi 2b se vor transmite până cel mai târziu la 31 martie 2021. Anexa nr. 2c se va transmite lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.
    (3) La solicitarea MFP, F.N.G.C.I.M.M. va transmite informaţii referitoare la estimările privind plăţile reprezentând valoarea de executare a garanţiilor pe care MFP urmează să le efectueze în contul creditorilor atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani. În cazul în care pentru monitorizarea şi raportarea datoriei publice, anexele de raportare către MFP trebuie completate cu informaţii suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcţiei de specialitate din cadrul MFP.

    ART. 8
    (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul MFP situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de debitori rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor în cadrul facilităţii de garantare.
    (2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului.

    CAP. IV
    Plata garanţiei
    ART. 9
    Cererea de executare a garanţiei, consolidată pe debitori, se aprobă de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 13 din Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020.

    ART. 10
    (1) F.N.G.C.I.M.M. transmite MFP - Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică şi creditorului decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei consolidată pe creditor cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original. Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei va fi vizată cu menţiunea „BUN DE PLATĂ“.
    (2) Decizia consolidată menţionată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata valorii de executare a garanţiei într-un cont unic al creditorului indicat de acesta, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M.
    (3) Plata valorii de executare a garanţiei prevăzută în decizia consolidată emisă de F.N.G.C.I.M.M. se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50.

    ART. 11
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MFP transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii, din care rezultă suma plătită şi data efectuării plăţii.
    (2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MFP, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte şi transmite un înscris care reprezintă titlul de creanţă bugetară debitorului beneficiar al obligaţiilor de plată garantate conform scrisorii de garanţie, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta convenţie.
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
    a) numele şi prenumele persoanei fizice;
    b) domiciliul persoanei fizice;
    c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.

    (5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (8) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora şi până la data stingerii inclusiv şi se recuperează de către acestea de la debitorii persoane fizice.

    CAP. V
    Confidenţialitate
    ART. 12
    (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor facilităţilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică/fizică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării facilităţii de garantare.

    ART. 13
    Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii despre care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării facilităţii de garantare şi al executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul entităţilor semnatare ale prezentei convenţii.

    ART. 14
    Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 12 şi 13, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.

    CAP. VI
    Răspundere contractuală. Jurisdicţie
    ART. 15
    Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptei celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

    ART. 16
    F.N.G.C.I.M.M. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de MFP.

    ART. 17
    Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. VII
    Alte clauze
    ART. 18
    Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:
    MFP - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
    - director general
    telefon/fax: ....................

    – director general adjunct - back office
    telefon: .....................; fax: ........................


    F.N.G.C.I.M.M. - Departamentul risc şi strategii
    - director coordonator
    telefon: ................; fax: ...................
    ART. 19
    Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 20
    Anexele nr. 1 şi 2a-2c fac parte integrantă din prezenta convenţie.

    ART. 21
    (1) Prezenta convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.
    (2) Modificările şi completările legislaţiei aplicabile facilităţii de garantare, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 22
    (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a scrisorilor de garanţie acordate în cadrul facilităţii de garantare şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii scrisorilor de garanţie emise de F.N.G.C.I.M.M.
    (2) Prezenta convenţie a fost semnată de MFP la data de .................. şi de F.N.G.C.I.M.M. la data de ..................., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru MFP (unul dintre acestea se comunică Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală) şi unul pentru F.N.G.C.I.M.M.

    MFP
    F.N.G.C.I.M.M.
    ANEXA 1

    la Convenţia de implementare
    Fondul ......................
    Str. ....................... nr. ...., localitatea .............................
    Persoană de contact .........................., telefon .......................
    ÎNSCRIS
    Către: .................................................................*),
    *) Se vor completa datele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia.

    Spre ştiinţă: ..............................................................**)
    **) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    Întrucât la termenele din data de ....................... nu aţi achitat ratele aferente facilităţii de suspendare a plăţilor acordate în condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 de creditorul .....................................***), cu sediul în localitatean ..................................., str. ............................ nr. ...., bl. ...., et. ....., sectorul/judeţul ............................................, şi acesta a executat garanţia acordată prin Scrisoarea de garanţie în numele şi în contul statului nr. .......................... din data de ........................, s-a întocmit, în temeiul art. 14 alin. (3) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, prezentul înscris, prin care s-au stabilit următoarele sume de plată:
    ***) Se completează denumirea creditorului beneficiar al facilităţii de garantare.

┌──────────┬─────────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │Nr. │ │
│ │ │scrisorii │Cuantumul│
│Natura │Scadenţa │de garanţie│sumei │
│obligaţiei│obligaţiei │în cadrul │datorate │
│bugetare │bugetare****)│facilităţii│- lei - │
│ │ │de │ │
│ │ │garantare │ │
├──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴───────────┴─────────┘

    ****) Se completează data plăţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice.

    Sumele menţionate mai sus se achită în contul ................................................. .
    Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul scrisorii de garanţie a dobânzilor eşalonate la plată.
    Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă nu achitaţi sau nu faceţi dovada stingerii obligaţiilor înscrise în acesta, în temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (8) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanţelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru suma rezultată din executarea garanţiei, datoraţi obligaţii fiscale accesorii conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
    Data emiterii ...........................
    Director,
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura ...................
    L.S.

    ANEXA 2a

    la Convenţia de implementare
    SITUAŢIA
    scrisorilor de garanţie acordate de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
    în baza angajamentelor de garantare la data de ...............
    - lei -

┌────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Valoarea │Alte │ │ │
│Nr. │Denumirea │scrisorilor│intrări │Total │Observaţii│
│crt.│creditorului│de garanţie│(addendum)│intrări│ │
│ │ │emise │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │Creditor 1 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │Creditor 2 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │.......... │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │Total │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────┴──────────┘

    Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN,
    .......................................

    Mod de completare
    Prin acest formular se raportează valoarea scrisorilor de garanţie emise în luna de raportare, inclusiv scrisorile de garanţie emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele provenind din estimările creditorilor aferente indicilor variabili de dobândă.
    Informaţiile se raportează agregat la nivel de creditor.

    ANEXA 2b

    la Convenţia de implementare
    SITUAŢIA
    scadenţarului estimativ al rambursărilor de dobândă eşalonată
    aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice
     - lei -

┌───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Rambursări│Rambursări│Rambursări│Rambursări│Rambursări│ │
│ │ │de rate de│de rate de│de rate de│de rate de│de rate de│ │
│ │ │dobândă în│dobândă în│dobândă în│dobândă în│dobândă în│ │
│Denumirea │Valuta de │primul an │al 2-lea │al 3-lea │al 4-lea │al 5-lea │ │
│instituţiei│contract a │al │an al │an al │an al │an al │Total │
│de credit │scrisorilor│scrisorii │scrisorii │scrisorii │scrisorii │scrisorii │rambursări│
│ │de garanţie│de │de │de │de │de │ │
│ │ │garanţie │garanţie │garanţie │garanţie │garanţie │ │
│ │ │(în valută│(în valută│(în valută│(în valută│(în valută│ │
│ │ │contract) │contract) │contract) │contract) │contract) │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │8 = 3 + 4 │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │+ 5 + 6 + │
│ │ │ │ │ │ │ │7 │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Creditor 1 │Lei │ │ │ │ │ │- │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Creditor 2 │Lei │ │ │ │ │ │- │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Creditor 3 │Lei │ │ │ │ │ │- │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL LEI │ │ │- │- │- │- │- │
└───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Mod de completare
    Pentru scrisorile de garanţie aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de dobândă eşalonate ce urmează a fi efectuate, agregate pe creditor, pe toată durata noului grafic de rambursare.

    ANEXA 2c

    la Convenţia de implementare
    SITUAŢIA
    rambursărilor de rată de dobândă eşalonată aferentă creditelor
    ipotecare contractate de persoane fizice

┌────┬─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │Valoarea │Valoarea │ │
│ │ │Rambursări de rate │Renunţări la │diminuărilor │executărilor de │ │
│ │ │de dobândă │scrisori de │aferente │garanţii plătite de│Total ieşiri │
│ │ │ │garanţie │scrisorilor de │MFP │ │
│Nr. │Denumirea │ │ │garanţie │ │ │
│crt.│creditorului ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 = 3 + │12 = 4 + │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │5 + 7 + 9│6 + 8 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Creditor 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Creditor 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │.............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total general│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

    Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN,
    .......................................

    Mod de completare
    Prin acest formular se raportează rambursările de dobândă eşalonate efectuate de debitori, renunţările la scrisorile de garanţie, diminuările aferente valorii scrisorilor de garanţie, precum şi valoarea scrisorilor de garanţie cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice, în lei, după caz, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    Informaţiile se raportează agregat la nivel de creditor.

    ANEXA 2

    CONVENŢIE DE GARANTARE
    a sumelor reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare
    contractate de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a ratelor,
    în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi
    pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
    Încheiată între următoarele părţi:
    Instituţia ..............................., cu sediul social în .............................., str. ............................. nr. ...., telefon/fax ....................., cod unic de înregistrare ............................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. ....................... şi în Registrul bancar/Registrul general al IFN/Registrul special al IFN cu nr. ....................., reprezentat de ................................., în calitate de ........................, şi de ..............................., în calitate de ........................, denumit în continuare creditor,
    şi
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ................................, în calitate de ...................................., şi de ................................, în calitate de ............................., denumit în continuare Fond/F.N.G.C.I.M.M.

    În scopul acordării unor facilităţi beneficiarilor persoane fizice care au contractate credite ipotecare de la instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Definiţii
    1. Noţiunile utilizate în prezenta convenţie au următoarele semnificaţii:
    a) creditori - instituţii de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţii financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate care desfăşoară activitate pe teritoriul României;
    b) debitori - persoanele fizice semnatare ale unui contract de credit, garantat cu ipotecă asupra unui imobil, şi ale unui contract de credit ce implică un drept legat de un bun imobil, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, precum şi ale unui contract de credit acordat prin programul „Prima casă“, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) scrisoare de garanţie - angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care F.N.G.C.I.M.M. se obligă în numele şi contul statului să plătească creditorului sumele care reprezintă dobânzi amânate la plată aferente creditelor ipotecare, contractate de la creditor de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor în condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza prezentei convenţii (anexa nr. 3 la prezenta convenţie);
    d) garant - statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    e) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, care acoperă pierderea suportată de creditor, ca urmare a producerii riscului de credit conform scrisorii de garanţie prevăzute la lit. c);
    f) credit ipotecar - credit acordat de un creditor unui debitor persoană fizică, garantat cu ipotecă asupra unui imobil şi credit ce implică un drept legat de un bun imobil, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, precum şi creditele acordate prin programul „Prima casă“, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitori persoane fizice a obligaţiilor ce le revin de rambursare a dobânzilor suspendate la plată, aferente facilităţii garantate de stat;
    h) dobândă eşalonată pentru creditele ipotecare - dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice. La finalul perioadei de suspendare, dobânda reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit, creanţă ce are un nivel de dobândă 0%;
    i) perioada suspendării la plată a ratelor de dobândă - perioada cuprinsă între o lună şi 9 luni, fără a putea depăşi data de 31 decembrie 2020, şi se stabileşte conform opţiunii debitorului, ce poate fi exprimată o singură dată. Scadenţa ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31 decembrie 2020;
    j) grafic de rambursare a dobânzilor eşalonate - eşalonarea la plată a dobânzilor suspendate pentru creditele ipotecare, aferente perioadei de suspendare la plată. Graficul de rambursare se întocmeşte pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare;
    k) soldul dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare - valoarea actualizată a sumelor garantate de stat, rezultată în urma diminuării cu dobânzile rambursate de către beneficiar;
    l) valoarea de executare a garanţiei - suma aferentă soldului dobânzilor eşalonate la plată pentru creditele ipotecare, ce urmează a fi plătită de către MFP ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate. Valoarea totală de executare a garanţiei se plăteşte după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate la plată pentru creditele ipotecare.

    CAP. II
    Obiectul convenţiei
    2.1. Obiectul prezentei convenţii de garantare îl constituie stabilirea mecanismului de lucru dintre F.N.G.C.I.M.M. şi creditor în scopul implementării facilităţii de suspendare la plată a ratelor pentru garantarea în numele şi contul statului de către F.N.G.C.I.M.M., în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de plată reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de la creditori de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.
    2.2. F.N.G.C.I.M.M., mandatat de statul român, prin MFP, emite scrisori de garanţie în numele şi contul statului, prin care se obligă să plătească sumele garantate, la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie, stabilită conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi/sau alin. (8) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului/graficelor de rambursare a dobânzilor eşalonate.
    2.3. Scrisoarea de garanţie garantează în procent de 100% plata obligaţiilor debitorilor de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată pentru care creditorul a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii persoane fizice care au contractate credite ipotecare în condiţiile prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
    CAP. III
    Condiţiile de acordare a scrisorilor de garanţie ce trebuie avute în vedere de creditor
    3.1. Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de creditul ipotecar sunt următoarele:
    a) a fost acordat până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
    b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractul de credit, este ulterioară datei de 30 martie 2020 inclusiv;
    c) nu i-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
    d) nu înregistrează rate scadente restante la data de 16 martie 2020 inclusiv sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată, în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 37/2020.

    3.2. Criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de debitorul persoană fizică din contractele de credit ipotecare sunt următoarele:
    a) i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19;
    b) a transmis creditorului, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (3) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, solicitarea de suspendare a obligaţiilor de plată cel mai târziu în termen de 45 de zile de la data de 30 martie 2020 şi declaraţia pe propria răspundere că se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 şi altele asemenea.

    3.3. Drepturile şi obligaţiile creditorului sunt următoarele:
    a) să analizeze solicitarea formulată de debitor şi să emită decizia de aprobare/respingere a solicitării de suspendare după verificarea încadrării creditului şi a debitorului în condiţiile şi criteriile de eligibilitate de la pct. 3.1 şi 3.2 din prezenta convenţie;
    b) să aprobe suspendarea la plată a ratelor de dobândă pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni fără a putea depăşi data de 31 decembrie 2020;
    c) să comunice debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării;
    d) să transmită debitorului, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării acestuia, fără încheierea de acte adiţionale, doar prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate;
    e) să menţină rata de dobândă în graficul de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată, la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor;
    f) să notifice şi garantului prelungirea valabilităţii contractului de garantare şi a modificării angajamentului de garantare, în cazul creditelor ipotecare garantate, inclusiv a celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, prelungirea producând efecte de la data acordului garantului.

    3.4. Drepturile şi obligaţiile F.N.G.C.I.M.M. sunt următoarele:
    a) să verifice încadrarea solicitării de emitere a scrisorii de garanţie, în termenii şi condiţiile prevăzute în Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, şi în prezenta convenţie de garantare;
    b) să solicite creditorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie sau în cererea de executare a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei în condiţiile legii;
    c) să urmărească periodic stadiul derulării facilităţii acordate de creditor, pe baza situaţiilor furnizate de acesta, în vederea raportării periodice a datelor agregate către MFP;
    d) să verifice încadrarea cererii de executare a garanţiei în termenii şi condiţiile prevăzute în Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, şi în prezenta convenţie de garantare;
    e) să comunice creditorului şi MFP decizia cu privire la aprobarea cererii de executare a garanţiei cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original.

    CAP. IV
    Emiterea şi valabilitatea scrisorii de garanţie
    4.1. După aprobarea de către creditor a solicitărilor debitorilor de suspendare la plată a ratelor creditelor ipotecare şi a dobânzilor aferente acestora, în termen de maximum 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, creditorul va transmite F.N.G.C.I.M.M. în format electronic solicitările de emitere a scrisorii de garanţie în numele şi contul statului, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta convenţie.
    4.2. Solicitarea va fi însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta convenţie), în care va fi evidenţiată valoarea totală a angajamentului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020.
    4.3. În baza solicitării de emitere a garanţiei şi a situaţiei centralizate prevăzute în anexa nr. 2, F.N.G.C.I.M.M. va emite în favoarea creditorului scrisoarea de garanţie.
    4.4. (1) Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în scrisoarea de garanţie este exprimată în echivalent lei.
    (2) În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în scrisoarea de garanţie se va calcula în lei, utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie.

    4.5. (1) Creditorul poate solicita Fondului efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie prin transmiterea solicitării de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie, conform anexei nr. 4 la prezenta convenţie, până la data de 31 ianuarie 2021.
    (2) Solicitarea de efectuare a corecţiei se poate face în cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, iar valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorului privind evoluţia acestora.
    (3) Solicitarea de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie este însoţită de situaţia centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată şi ajustată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii, pentru poziţiile din scrisoarea de garanţie care comportă modificări ale valorii lor.
    (4) În baza solicitării de corecţie, F.N.G.C.I.M.M. emite un addendum la scrisoarea de garanţie iniţială corespunzătoare debitorilor pentru care s-a solicitat corecţia.

    4.6. Scrisoarea de garanţie este valabilă pe perioada cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.
    4.7. Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului este:
    a) data expirării perioadei de rambursare la plată a dobânzii eşalonate conform graficelor de rambursare întocmite de creditor în conformitate cu prevederile art. 8 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020;
    b) data la care MFP plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
    c) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării creditorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie;
    d) data rambursării integrale, la termen sau anticipată, de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, dar nu mai mult de 5 ani.

    CAP. V
    Monitorizarea scrisorilor de garanţie emise
    5. (1) Monitorizarea scrisorilor de garanţie emise reprezintă acţiunile derulate în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării facilităţii de garantare, a soldului garanţiei, pe baza unui raport standard furnizat de fiecare creditor.
    (2) Lunar, până pe data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare creditor va transmite către F.N.G.C.I.M.M., prin mijloace electronice, la adresa ftps://92.114.86.160, un set de informaţii detaliate pentru fiecare persoană fizică beneficiară a facilităţii de suspendare a plăţilor, cuprinzând informaţii privind creditele şi dobânzile suspendate la plată incluse în scrisorile de garanţie emise, utilizând formatul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenţie. Aceste informaţii vor fi transmise pe toată durata de valabilitate a scrisorii de garanţie. În cazul în care, pentru raportarea şi înregistrarea datoriei publice, F.N.G.C.I.M.M. are nevoie de informaţii suplimentare de la instituţiile de credit, anexa de raportare poate fi actualizată, cu condiţia păstrării unui format standard în relaţia cu toţi partenerii.
    (3) Valoarea garanţiei se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, precum şi cu valoarea plăţilor de garanţii efectuate la cererea creditorului în temeiul obligaţiei de garantare asumate prin scrisorile de garanţie emise în numele şi în contul statului, după caz.

    CAP. VI
    Executarea scrisorilor de garanţie. Plăţile efectuate în temeiul scrisorilor de garanţie
    6.1. Creditorul poate transmite cereri de executare în temeiul scrisorii de garanţie în perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie, pentru acei debitori care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 8 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, după cum urmează:
    6.2. (1) Creditorul poate transmite F.N.G.C.I.M.M., până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, cereri de executare a garanţiei, consolidate pe creditor, ca urmare a neîndeplinirii de către debitori a obligaţiilor de rambursare a dobânzilor suspendate la plată, aferente facilităţii garantate de stat, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta convenţie - Cerere de executare a Scrisorii de garanţie nr. ...., pentru următorii debitori. Anexa nr. 6 va fi însoţită de următoarele documente în copie, pentru fiecare debitor în parte:
    a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei (se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului);
    b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitor pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
    c) notificările transmise debitorilor prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020;
    d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.

    (2) Pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie creditorul poate trimite mai multe cereri de executare a garanţiei, având în vedere că producerea riscului de credit în perioada de eşalonare va fi diferită de la debitor la debitor.

    6.3. În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, F.N.G.C.I.M.M. analizează cererea de executare a scrisorii de garanţie şi emite o decizie de plată consolidată pe creditor pentru debitorii prevăzuţi la pct. 6.2. alin. (1).
    6.4. În vederea soluţionării cererii de executare a garanţiei, Fondul poate solicita creditorului furnizarea de informaţii şi documente suplimentare necesare pentru completarea/ clarificarea documentaţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii de executare a garanţiei.
    6.5. Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de executare a scrisorii de garanţie se transmite/se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. distinct, pe fiecare debitor.
    6.6. Informaţiile şi documentele transmise de creditor, conform pct. 6.4, se vor ataşa de F.N.G.C.I.M.M. la documentaţia depusă odată cu cererea de executare a garanţiei şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.
    6.7. Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei se comunică creditorului şi MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    6.8. (1) Plata valorii de executare a garanţiei, prevăzută în decizia consolidată, se face de către MFP în contul unic al creditorului ....................................., pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M.
    (2) După fiecare plată de garanţie, scrisoarea de garanţie executată rămâne valabilă pentru suma rămasă neexecutată de creditor până la data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, prevăzută la pct. 4.7.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MFP transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.

    6.9. (1) În baza dovezii de efectuare a plăţii, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia.
    (2) Titlul de creanţă se comunică debitorului, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la pct. 6.8 alin. (3).
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea pe pagina de internet a F.N.G.C.I.M.M. a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice. Prevederile art. 47 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (4) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (3), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (5) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, se calculează de către organele fiscale competente ale ANAF, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora şi până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea.
    (7) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie sunt creanţe bugetare şi se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale ANAF, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Sumele încasate conform alin. (7) sunt venituri ale bugetului de stat.
    (9) Pentru neplata la scadenţă a obligaţiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, debitorul datorează obligaţii fiscale accesorii care se calculează şi se comunică debitorului de către organele fiscale competente ale ANAF potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Alte dispoziţii
    7.1. Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.
    7.2. Forţa majoră - aşa cum este aceasta definită în doctrina juridică şi jurisprudenţă - apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia informării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi adusă la cunoştinţă celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de informare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului punct.
    7.3. Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare, actelor constitutive şi normelor şi regulamentelor interne.
    7.4. Prezenta convenţie de garantare îşi produce efectele pe toată perioada de valabilitate a scrisorilor de garanţie acordate de F.N.G.C.I.M.M.
    7.5. (1) Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020.
    (2) Prevederile prezentei convenţii se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare. Toate modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei incidente se aplică în mod corespunzător.

    7.6. Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.
    7.7. Pentru cazul prevăzut la pct. 7.6, convenţia de garantare încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor încetează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii.
    7.8. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta convenţie de garantare.
    7.9. Prezenta convenţie de garantare a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M., dintre care unul va fi comunicat MFP, şi unul pentru creditor, şi sa semnat de către F.N.G.C.I.M.M. în data de ........................... şi de către creditor în data de ........................ şi intră în vigoare la data de ............................
    Creditor,
    ..........................
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN,
    ............................
    ANEXA 1

    la Convenţia de garantare
    SOLICITAREA
    de emitere a scrisorii de garanţie în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020
    privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi
    instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
    Creditorul ................................., cu sediul central în localitatea ..........................., str. .......................... nr. ......, judeţul/sectorul ........................, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. .................., cod unic de înregistrare ........................., telefon ....................., fax ................., e-mail ............................, reprezentat de ............................, în calitate de .........................., şi de ............................., în calitate de ........................, având cont bancar nr. .............................., deschis la .................................,
    solicită F.N.G.C.I.M.M. emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi contul statului în sumă de ................... lei, reprezentând 100% din plata obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.
    Solicitarea este însoţită de situaţia centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care sunt evidenţiate valorile individuale/debitor, precum şi valoarea totală a angajamentului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori.
    Creditorul declară că a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii persoane fizice care au contractate credite ipotecare în condiţiile respectării prevederilor art. 4 şi art. 5 alin. (1), (3) şi (4) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020.
    Creditor
    Persoane autorizate

    ANEXA 2

    la Convenţia de garantare
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    transmisă de creditor pe propria răspundere
    Banca .......................................
    Situaţie centralizatoare privind valoarea angajamentului de garantare la data .........................

┌────┬────────┬──────────┬───┬──────────┬────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Grafic de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare - 60 │
│Nr. │Contract│Beneficiar│ │Domiciliu │Nr. │Data │Nr. luni │Data │Valoare │de rate lunare │
│crt.│Id │credit │CNP│beneficiar│contract│contract│de │expirării │dobânzi │egale - │
│ │ │ │ │ │credit │ │suspendare│suspendării│suspendate├────┬─────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suma│Prima│Ultima│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lună │lună │
├────┼────────┼──────────┼───┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼────────┼──────────┼───┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴───┴──────────┴────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────┴─────┴──────┘

    Data .......................
    Creditor
    Persoane autorizate

    ANEXA 3

    la Convenţia de garantare
    Ministerul Finanţelor Publice
    Prin F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
    Adresa ..................................................
    Elemente de identificare ..........................
    Beneficiar-Creditor:
    ......................................
                                       (numele şi adresa)

    SCRISOARE DE GARANŢIE
    Nr. ....... din ....................
    În temeiul pct. 4.3 din Convenţia de garantare nr. ..................... a sumelor reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare (denumită în continuare Convenţia de garantare),
    ca urmare a Solicitării de emitere a Scrisorii de garanţie nr. ...................., prin care Banca/IFN ................................., (numită în continuare creditor) solicită F.N.G.C.I.M.M. emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi contul statului, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020,
    având în vedere situaţia centralizatoare întocmită pe propria răspundere de creditor, în care este evidenţiată valoarea totală a garanţiei solicitate, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a dobânzilor datorate de debitorii eligibili cu datele sintetice prezentate în anexa la prezenta scrisoare, în baza contractelor de credit ipotecar care se încadrează în definiţia prevăzută la art. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020,
    subscrisa Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN), în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în Bucureşti, Str. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, ne angajăm prin prezenta, în mod irevocabil, să efectuăm plata/plăţile imediat, la prima şi simpla cerere a creditorului, a oricărei sume solicitate la plată care nu depăşeşte un total de ............................... (lei/sumă maximă) .................................... (în litere),
    reprezentând 100% din valoarea totală a sumelor de plată conform graficelor de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru credite ipotecare contractate de persoane fizice şi datorate de debitorii eligibili, în cazul primirii unor cereri de executare consolidate pe creditor, pentru fiecare dintre debitorii din portofoliu, formulată în condiţiile prevederilor art. 13 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020.
    Cererea de executare transmisă de finanţator trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
    - documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
    – graficele de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice şi datorate de debitor pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
    – notificările transmise debitorilor prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020;
    – extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare restante pentru care se cere plata garanţiei de stat.

    Prezenta garanţie de stat intră în vigoare la data emiterii scrisorii de garanţie şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, potrivit pct. 4.7 din Convenţia de garantare.
    În cazul în care data de expirare a valabilităţii scrisorii de garanţie este o zi nebancară, cererea de executare va fi luată în considerare dacă va fi primită cel mai târziu în următoarea zi bancară.
    Valoarea garanţiei de stat se poate modifica prin addendum, în condiţiile pct. 4.5 alin. (1) din Convenţia de garantare, în urma transmiterii solicitării de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie a corecţiei până la data de 31 ianuarie 2021. Obligaţiile de plată se reduc corespunzător cu fiecare plată efectuată de debitori în cadrul acestei garanţii şi rămân valabil asumate până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului. Recuperarea creanţei bugetare rezultate din plata valorii/valorilor de executare a garanţiei se realizează în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta scrisoare de garanţie se supune legislaţiei speciale, respectiv prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 şi legislaţiei subsecvente, legislaţiei bancare şi legislaţiei privind datoria publică din România, precum şi Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    F.N.G.C.I.M.M.
    .................
    Semnături autorizate

    ANEXA 4

    la Convenţia de garantare
    SOLICITAREA
    de corecţie/modificare a valorii Scrisorii de garanţie nr. ..... din data ..........
    1. Creditorul ................................, cu sediul central în localitatea .........................., str. ............................ nr. ......, judeţul/sectorul ..................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ..................., cod unic de înregistrare .........................., telefon ....................., fax ................, e-mail ............................., reprezentat de ............................., în calitate de ....................., şi de ..........................., în calitate de ........................., având cont bancar nr. ........................, deschis la ....................., solicită corecţia/modificarea Scrisorii de garanţie nr. ...... din data .............. emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului în sumă de ................... lei, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.
    2. Solicitarea este însoţită de situaţia centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.
    Creditor
    Persoane autorizate

    ANEXA 5

    la Convenţia de garantare
    SITUAŢIA
    creditelor şi garanţiilor de stat pentru persoane fizice care beneficiază de facilitatea de suspendare
    a plăţilor în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi
    pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, la data de ...................

┌────┬────────┬──────────┬───┬──────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dobândă │Valoare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │eşalonată │dobândă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │eşalonată │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Soldul │Soldul │ │ │ │ │creditele │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │Dată │ │ │Valoarea │Valoarea │creditului │creditului │ │ │ │Data │ipotecare │creditele │
│ │Tip │Beneficiar│ │Judeţ │Nr. │Dată │expirare│Tip activ │Valuta │iniţială a │iniţială a │la data │la data │Data │Număr luni│Număr │emiterii │(valoare │ipotecare │
│Nr │credit │finanţare │CNP│Domiciliu │contract│contract│contract│achiziţionat│creditului│contractului│contractului│suspendării│suspendării│suspendării│de │contract│scrisorii│dobândă │(valoare │
│crt.│ipotecar│(nume şi │ │beneficiar│de │credit │de │prin credit │(lei, EUR,│de credit │de credit │ratelor │ratelor │ratelor │suspendare│de │de │aferentă │dobândă │
│ │ │prenume) │ │ │credit │ │credit │ │USD, CHF) │(în valuta │(în lei) │(principal │(principal │ │a ratelor │garanţie│garanţie │perioadei │aferentă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │creditului) │ │în valuta │în lei) │ │ │ │ │de │perioadei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │creditului)│ │ │ │ │ │suspendare)│de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la data │suspendare)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emiterii │la data de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scrisorii │raportare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de garanţie│ │
├────┼────────┼──────────┼───┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │
├────┼────────┼──────────┼───┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │TOTAL │x │x │x │x │x │x │x │x │ │x │ │x │x │x │x │ │ │
│ │ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴───┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────────┴───────────┘

    Creditor
    Persoane autorizate
    Tip credit ipotecar: PC - Prima casă ACI - alte credite
    Tip activ achiziţionat: A - apartament C - casă T - teren

    ANEXA 6

    la Convenţia de garantare
    Cererea de executare a
    Scrisorii de garanţie nr. ..... din data de ...................
    Creditorul ............................... prin Centrala ............................., cu sediul în localitatea ......................, str. .......................... nr. ......, judeţul/sectorul ..............................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ......................, cod unic de înregistrare ..................., telefon ....................., fax ................., e-mail ..............................., reprezentat de ................................, în calitate de ..........................., şi de ..............................., în calitate de ........................, având cont bancar nr. ...................., deschis la .............................,
    solicită F.N.G.C.I.M.M. executarea Scrisorii de garanţie nr. .......................... din data de ................ în valoare de ...................... pentru suma de ................. lei, ca urmare a neîndeplinirii de către un număr de ....... debitori a obligaţiilor de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 8 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020.
    Anexăm prezentei cereri următoarele documente în copie:
    1. documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei (se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului);
    2. graficele de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice şi datorate de debitor pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
    3. notificările transmise debitorilor prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020;
    4. extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.

    Scrisoarea de garanţie nr. ............... din data de ............. rămâne valabilă pentru suma rămasă neexecutată, în temeiul art. 11 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020.
    Creditor
    Persoane autorizate
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016