Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.844 din 30 octombrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.844 din 30 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1013 din 30 octombrie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.680 din 30 octombrie 2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 4.240 din 29 octombrie 2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la litera B punctul 1 subpunctul 1.5, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) eliberarea documentelor medicale, potrivit domeniului de competenţă, necesare pentru evaluarea şi reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap;"

    2. În titlul anexei nr. 49, sintagma „30 septembrie 2020“ se înlocuieşte cu sintagma „31 decembrie 2020“.
    3. În anexa nr. 49, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, după externare din spital, în regim ambulatoriu, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru monitorizare pacient COVID-19.
    (2) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru afecţiunile respective.
    (3) Investigaţiile medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, după externare din spital, în regim ambulatoriu, respectiv investigaţiile medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare, pentru afecţiunile respective, se efectuează atât pe baza biletelor de trimitere aflate în termen de valabilitate care nu au evidenţiat faptul că investigaţiile au fost recomandate pentru monitorizare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, precum şi pe baza biletelor de trimitere care au evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru monitorizare."

    4. În anexa nr. 49, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă, prin cheltuieli efectiv realizate se înţelege totalitatea cheltuielilor aşa cum sunt prevăzute în clasificaţia bugetară, cu excepţia celor care se suportă din alte surse decât Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    (2) Serviciile realizate în anul 2020 până la data de 31 decembrie de unităţile sanitare cu paturi, inclusiv sanatorii, şi de unităţile specializate care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat nu sunt supuse regularizării trimestrului IV 2020 şi a anului 2020."

    5. În anexa nr. 49, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, prescrierea se realizează astfel:
    a) Pentru pacienţii care au domiciliul în judeţul în care se derulează contracte cost-volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost iniţiat în perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României sau ulterior acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, în situaţia în care medicul de specialitate prevăzut în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se află în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală în continuare, prescrierea în continuare a medicamentelor se poate face de către un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice sau de către medicul de familie pe lista căruia este înscris pacientul, în baza scrisorii medicale şi a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în vederea asigurării continuităţii tratamentului.
    b) Pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contracte cost-volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost iniţiat în perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României sau ulterior acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, prescrierea se realizează astfel:
    1. Pentru pacientul adult prescrierea se face în continuare de medicul de specialitate gastroenterologie sau boli infecţioase aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care medicul din specialităţile mai sus menţionate este în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală, aceasta va fi emisă de un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Pentru pacientul adolescent cu vârsta cuprinsă între 12 şi < 18 ani, prescrierea se face în continuare de medicul de specialitate pediatrie cu supraspecializare/competenţă/atestat în gastroenterologie pediatrică, medicii de specialitate gastroenterologie pediatrică şi medicii de specialitate boli infecţioase aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care medicul din specialităţile mai sus menţionate este în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală, prescripţia medicală va fi emisă de un medic în specialitatea pediatrie din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    c) Iniţierea tratamentului cu medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, atât pentru pacienţii adulţi, cât şi pentru pacienţii adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi < 18 ani, indiferent de domiciliul acestora, se efectuează doar de către medicii de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    d) Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat prescrise în condiţiile de la lit. b), cu excepţia medicamentului «SOFOSBUVIRUM + VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM», eliberarea se va realiza conform procedurii elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru perioada stării de urgenţă, care este publicată pe pagina proprie de web, la adresa www.cnas.ro.
    (2) Pentru pacienţii cu boli cronice aflaţi în tratament cu medicamente notate cu (**), (**1) şi (**1Ω) în lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările ulterioare, prescrierea în continuare a tratamentului specific se efectuează în baza documentelor medicale emise ca urmare a evaluărilor medicale periodice.
    Evaluările medicale periodice a căror termen de valabilitate - ce a fost prelungit în perioada stării de urgenţă - încetează după încetarea stării de urgenţă, precum şi evaluările periodice programate ulterior încetării acestei stări vor fi efectuate în conformitate cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prescripţia medicală cu regim special utilizată pentru preparatele stupefiante şi psihotrope nu poate fi transmisă prin mijloace de comunicare electronică.
    (4) În vederea eliberării prescripţiilor medicale electronice online emise ca urmare a unei consultaţii la distanţă atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, utilizând semnătura electronică extinsă, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.
    (5) În vederea eliberării prescripţiilor medicale electronice offline emise ca urmare a unei consultaţii la distanţă atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/ transmite farmaciei în vederea printării acestuia."

    6. În anexa nr. 49, după articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:
    "ART. 5
    Se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2020 termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:
    a) biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare;
    b) biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice;
    c) recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive - ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
    d) deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive. În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii şi pentru dispozitivele pentru incontinenţă urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emite o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungeşte decizia iniţială, precum şi taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât şi noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare."

    7. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă“ se înlocuieşte cu sintagma „ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse daune sănătăţii de către alte persoane“.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând din luna octombrie 2020.                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016