Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.839 din 30 octombrie 2020  privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.839 din 30 octombrie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1025 din 3 noiembrie 2020
    Având în vedere Referatul Direcţiei generale resurse umane, structuri şi politici salariale aprobat de către conducerea Ministerului Sănătăţii cu nr. NT 11.664 din 30.10.2020,
    în conformitate cu prevederile:
    - art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 2 iunie 2020, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Romică-Andrei Baciu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 octombrie 2020.
    Nr. 1.839.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 905/2020)
    METODOLOGIE
    privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante
    din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea
    şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere,
    pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României,
    conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
    efectelor pandemiei de COVID-19
    ART. 1
    (1) Iniţierea procedurii de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, se aprobă de către conducătorul fiecărei unităţi prin referat întocmit de conducătorul structurii în care se regăseşte postul vacant sau temporar vacant.
    (2) Referatul aprobat va fi înaintat structurii de resurse umane din cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv din cadrul unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii care organizează selecţia, în vederea demarării procedurii de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante.

    ART. 2
    Posturile vacante sau temporar vacante pot fi ocupate de persoane care îndeplinesc condiţiile generale şi condiţiile specifice prevăzute în fişa postului şi actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, şi criteriile prevăzute din statutele profesionale specifice.

    ART. 3
    (1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv din cadrul unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii care organizează concursul are obligaţia de a posta pe pagina instituţiei anunţul privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante.
    (2) Anunţul va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
    a) denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare;
    b) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post;
    c) actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante/temporar vacante;
    d) condiţii generale şi specifice de ocupare a posturilor;
    e) data-limită până la care se pot depune dosarele;
    f) data selecţiei dosarelor;
    g) bibliografia necesară ocupării postului.

    (3) Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:
    - cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 1, 2 şi 4;
    – copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
    – copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
    – copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    – cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3;
    – adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
    – curriculum vitae, model comun european;
    – declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) - anexa nr. 5.

    (4) Condiţiile generale de participare, precum şi bibliografia necesară probei de interviu sunt stabilite pentru fiecare categorie de personal în parte, conform legislaţiei specifice de ocupare a fiecărui post.
    (5) Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă/temporar vacantă. Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante care necesită studii superioare ori studii superioare de scurtă durată se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specialitate.

    ART. 4
    În vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante, candidatul depune un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 alin. (3).

    ART. 5
    În termen de două zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidaţii trimit pe adresa de e-mail stabilită de către conducătorul instituţiei care organizează selecţia documentele prevăzute la art. 3 alin. (3).

    ART. 6
    (1) În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu, potrivit planului de interviu - anexa nr. 6.
    (2) Proba de interviu se face în baza unei bibliografii stabilite pentru fiecare categorie de personal în parte, în funcţie de specificul postului.
    (3) În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.

    ART. 7
    Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admişi mai mulţi candidaţi la selecţia dosarelor.

    ART. 8
    (1) Ministrul sănătăţii, respectiv conducătorul unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii care organizează selecţia are obligaţia să constituie comisia de selecţie prin act administrativ.
    (2) Comisia este formată dintr-un număr impar de membri, din care face parte în mod obligatoriu şeful structurii în care urmează să se facă angajarea.
    (3) Comisia va fi condusă de un preşedinte şi va avea în componenţă un secretar fără drept de vot.
    (4) Atribuţiile comisiei prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
    - verifică îndeplinirea cerinţelor de ocupare stabilite în fişa postului, precum şi a condiţiilor legale prevăzute de actele normative specifice postului;
    – realizează un plan de interviu conform anexei nr. 6, în cazul în care se depun mai multe dosare pentru un post;
    – întocmeşte si semnează în două exemplare deopotrivă originale procesul-verbal final, care conţine concluziile procedurii parcurse.

    (5) Comisia prevăzută la alin. (1) înaintează ministrului sănătăţii, respectiv conducătorului unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii un exemplar original al procesului-verbal final al procedurii de selecţie cu propunerea de numire a candidatului declarat admis.
    (6) Membrii comisiei de selecţie poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalităţii şi corectitudinii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de selecţie şi a documentelor elaborate.

    ART. 9
    Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii se face prin ordin al ministrului sănătăţii. Numirea în cadrul unităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcţii, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    MODEL - CERERE
    (pentru funcţiile publice)
    Autoritatea/Instituţia publică ........................

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│Funcţia publică solicitată │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│Date personale │
│Numele: Prenumele: │
│Adresa: Nr. de telefon: │
│Data naşterii: Locul naşterii: │
│Starea civilă: Copii: │
│Stagiul militar: │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│Studii generale şi de specialitate: │
│Studii medii liceale sau postliceale: │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Instituţia │Perioada │Diploma │ │
│ │ │obţinută│ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┤
│Studii superioare de scurtă durată: │
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Instituţia │Perioada │Diploma │ │
│ │ │obţinută│ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┤
│Studii superioare de lungă durată: │
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Instituţia │Perioada │Diploma │ │
│ │ │obţinută│ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┤
│Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: │
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Instituţia │Perioada │Diploma │ │
│ │ │obţinută│ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│Alte tipuri │ │ │ │
│de studii: │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│Instituţia │Perioada │Diploma │ │
│ │ │obţinută│ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┤
│Limbi străine (slab, bine, foarte bine)*): │
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Scris │Citit │Vorbit │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┤
│*) Se va menţiona şi limba maternă, acolo unde │
│este cazul. │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│Cunoştinţe operare calculator: │
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Cariera │ │ │ │
│profesională:│ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│Perioada │Instituţia│Funcţia │Principalele │
│ │/Firma │deţinută│responsabilităţi│
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┤
│Detalii despre ultimul loc de muncă (Se vor │
│menţiona calificativele acordate la evaluarea │
│performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă│
│este cazul.): │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│Persoane de contact pentru recomandări: │
├─────────────┬──────────┬────────┬────────────────┤
│Numele şi │Instituţia│Funcţia │Nr. de telefon │
│prenumele │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴────────┴────────────────┘

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 445 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu mă aflu în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.
    Data ...........................
    Semnătura ..................

    ANEXA 2

    la metodologie
    CERERE
    pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată,
    personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele
    măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
    Subsemnatul(a), ....................., cu domiciliul în localitatea ................... str. ............... nr. ..... ap. ....., judeţul ................., telefon ..................., mobil .................., posesor/posesoare al/a C.I./seria ............ nr. ................., eliberată de ................. la data de ....................., vă rog să îmi aprobaţi depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de ....................... din cadrul Compartimentului ................................
    Dosarul de înscriere la selecţie conţine următoarele documente:
    ...............................................................................................

    Data:
    Semnătura

    ANEXA 3

    la metodologie
    DECLARAŢIE*)
    pe propria răspundere privind antecedentele penale
    *) Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    Subsemnatul(a), ..........................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ......... nr. .............., eliberată de .................... la data de ................, domiciliat(ă) în .................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale şi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală.
    Data ..............
    Semnătura ........................

    ANEXA 4

    la metodologie
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul(a), .........................................., declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conform legislaţiei în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi îmi exprim consimţământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declaraţi admişi, pe toată durata angajării.
    Refuzul acordării consimţământului atrage imposibilitatea participării la selecţie.
    [ ] DA, sunt de acord.
    [ ] NU sunt de acord.

    Menţionez că sunt de acord cu afişarea numelui în lista cu rezultatele selecţiei, publicată pe internet la adresa ............................. .
    Data
    Semnătura

    ANEXA 5

    la metodologie
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata ............................... (numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare), cetăţean român, fiul/fiica lui ............................... (numele şi prenumele tatălui) şi al/a ................................. (numele şi prenumele mamei), născut/născută la ................... (ziua, luna, anul) în .................................. (locul naşterii: localitatea/judeţul), domiciliat/domiciliată în ................................ (domiciliul din actul de identitate), legitimat/legitimată cu ................................. (felul, seria şi numărul actului de identitate),
    cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a)-c) din ordonanţa de urgenţă anterior menţionată.
    ................................
    (data)
    ................................
    (semnătura)

    ANEXA 6

    la metodologie
    PLAN DE INTERVIU
    Locul de desfăşurare a interviului:
    Data şi ora desfăşurării interviului:

┌─────┬───────────────────────┬────────┐
│Nr. │Criteriu de evaluare │Punctaj │
│crt. │ │maxim │
├─────┼───────────────────────┼────────┤
│1 │Abilităţile de │ │
│ │comunicare │ │
├─────┼───────────────────────┼────────┤
│2 │Capacitatea de analiză │ │
│ │şi sinteză* │ │
├─────┼───────────────────────┼────────┤
│3 │Abilităţile impuse de │ │
│ │funcţie │ │
├─────┼───────────────────────┼────────┤
│4 │Motivaţia candidatului │ │
├─────┼───────────────────────┼────────┤
│5 │Comportamentul în │ │
│ │situaţiile de criză │ │
└─────┴───────────────────────┴────────┘

    * Se va analiza conform bibliografiei stabilite.
    COMISIA DE SELECŢIE:

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016