Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.775 din 14 octombrie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.775 din 14 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 968 din 21 octombrie 2020
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, structuri şi politici salariale nr. NT 10.173 din 14 octombrie 2020,
    având în vedere prevederile art. 40 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 621 şi 621 bis din 26 iulie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Certificatele prevăzute la alin. (1) şi (2) se eliberează de către SNSPMPDSB absolvenţilor programelor prevăzute la art. 2 care au promovat examenul de specializare."

    2. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.
    3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Fiecare program de specializare are un responsabil naţional, cu pregătire de specialitate şi experienţă în domeniul respectiv, propus de OAMGMAMR şi aprobat de ministrul sănătăţii."

    4. La articolul 8, alineatele (3), (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru fiecare program de specializare şi centru de pregătire, responsabilul naţional nominalizează un responsabil local cu pregătire de specialitate şi experienţă în domeniul respectiv.
(4) Responsabilul local de program transmite responsabilului naţional lista persoanelor propuse pentru activitate didactică. Responsabilul naţional transmite SNSPMPDSB lista responsabililor locali şi a persoanelor propuse pentru activitatea didactică, în vederea aprobării de către conducerea SNSPMPDSB, cu avizul OAMGMAMR. La propunerea responsabililor locali, responsabilul naţional poate desemna pentru activitatea didactică (teoretică şi/sau practică) şi asistenţi medicali care deţin un titlu de calificare în domeniul specializării respective, precum şi o experienţă profesională şi didactică de cel puţin 5 ani în acelaşi domeniu. Pentru prima serie de pregătire în care sunt desemnaţi ca lectori în specializarea respectivă, asistenţii medicali vor presta activitatea didactică (teoretică şi/sau practică) neremunerată. Asistenţii medicali desemnaţi ca lectori care au prestat activităţi didactice în cadrul primei serii de pregătire pentru obţinerea specializării respective au dreptul de a se înscrie pentru susţinerea examenului de specializare în domeniul respectiv cu prima serie de pregătire. Responsabilii locali vor nominaliza şi un secretar pentru centrul respectiv, cu atribuţii administrative.
    ................................................................................................
(7) Pentru specializarea în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru nefrologie/hemodializă şi dializă peritoneală, pregătirea practică se desfăşoară în centrele de pregătire stabilite de SNSPMPDSB, la propunerea responsabilului naţional de program (componenta nefrologie) şi în centrele de dializă de unde provin participanţii (componenta dializă). Coordonarea pregătirii în dializă se face de către medicul coordonator al centrului de dializă de unde provin participanţii. Responsabilii locali vor nominaliza medicii coordonatori pentru activitatea practică de dializă, care vor fi înscrişi pe platforma perfmed.ro de către angajator. Activitatea coordonatorilor din centrele de dializă este neremunerată."

    5. La articolul 8, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Pentru specializarea în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru tehnician perfuzionist, pregătirea practică se desfăşoară în centrele stabilite de SNSPMPDSB, la propunerea responsabilului naţional de program. Coordonarea pregătirii în specializarea de tehnician perfuzionist se face de către medicul coordonator al centrului de pregătire de unde provin participanţii. Responsabilii locali vor nominaliza medicii coordonatori pentru activitatea practică, care vor fi înscrişi pe platforma perfmed.ro de către angajator. Activitatea coordonatorilor din centrele de pregătire în specializarea de tehnician perfuzionist este neremunerată. Asistenţii medicali care exercită activităţile profesionale în domeniu de minimum 5 ani se pot înscrie la examenul de absolvire, luându-se în considerare experienţa profesională, cu aprobarea responsabilului naţional."

    6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    În baza curriculumurilor de pregătire aprobate, SNSPMPDSB anunţă la începutul fiecărui an universitar calendarul de organizare a programelor de specializare, pe site-ul propriu şi pe site-ul OAMGMAMR."

    7. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare în vederea reconversiei profesionale este făcută de către conducerea unităţilor sanitare publice sau private şi autorităţilor locale sau a altor instituţii unde sunt încadraţi asistenţi medicali, pentru persoanele nominalizate de acestea, anual, conform calendarului de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire şi a examenului aferent acestora, stabilit de către SNSPMPDSB, la propunerea responsabililor naţionali de program. Pentru programele de specializare în vederea obţinerii de abilităţi profesionale, înscrierea se va face la solicitarea unităţilor sanitare unde sunt încadraţi asistenţii medicali, iar pentru un procent din locuri, dar nu mai mare de 20%, se va putea face direct de către asistenţii medicali care deţin aviz de liberă practică valabil. Procentul de locuri disponibile pentru înscrierea directă a asistenţilor medicali va fi precizat explicit în prevederile curriculare de către responsabilul naţional de program."

    8. La articolul 10 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) pentru programele de specializare în vederea reconversiei profesionale, adeverinţa de la locul de muncă din care să reiasă că solicitantul este încadrat pe un post specific specializării respective, cu contract individual de muncă, cu excepţia persoanelor care nu sunt angajate în baza unui contract de muncă, îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică independentă şi se înscriu în limita procentului de locuri de maximum 20%;"

    9. La articolul 10 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) acordul cursantului de prelucrare a datelor cu caracter personal de către SNSPMPDSB."

    10. La articolul 11, literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) lista cu personalul selectat pentru activitatea didactică şi de secretariat pentru fiecare centru de pregătire în parte, întocmită la propunerea responsabilului local.
    ................................................................................................
g) locaţiile unde se desfăşoară activităţile didactice şi de secretariat pentru fiecare grupă de pregătire."

    11. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    În cadrul programelor de specializare, participanţii sunt organizaţi în grupe de pregătire."

    12. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Absolvenţii programului de specializare se pot prezenta la examenul de specializare în maximum două sesiuni de examen."

    13. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Examenul de specializare se organizează şi se desfăşoară într-o sesiune anuală unică pentru toate programele de pregătire.
    (2) La propunerea SNSPMPDSB, ministrul sănătăţii aprobă componenţa nominală a comisiei centrale şi a comisiilor locale de examen pentru fiecare specializare."

    14. La articolul 19, alineatele (1) şi (3) se abrogă.
    15. La articolul 23, literele a), b) şi c) se abrogă.
    16. La articolul 25, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    17. La articolul 28, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se rezolvă de comisia centrală de contestaţii în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora."

    18. La articolul 28, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Comisia centrală de contestaţii are următoarea componenţă: un cadru didactic în specialitate, desemnat de SNSPMPDSB, un reprezentant al SNSPMPDSB şi un reprezentant desemnat de OAMGMAMR."

    19. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Proba practică se desfăşoară în centrul local de pregătire potrivit criteriilor stabilite de comisia locală de examen în funcţie de specializare (număr de subiecte, timp de executare, expunere, evaluare etc.)."

    20. La articolul 36, alineatul (4) se abrogă.
    21. La articolul 43, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Formarea care conduce la dezvoltarea parţială sau completă a abilităţilor profesionale similare celor prevăzute în anexa nr. 2, efectuată de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali în baza altor dispoziţii decât cele prevăzute de prezentele norme, poate fi echivalată parţial sau integral cu programul de specializare în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale corespondente, la propunerea OAMGMAMR, cu avizul responsabilului naţional de program.
(4) Echivalarea se aprobă de către Direcţia resurse umane, structuri şi politici salariale, cu avizul OAMGMAMR, şi conferă titularului dreptul de a-şi continua pregătirea cu modulele necesare completării pregătirii sau de a se prezenta direct la examenul de specializare în domeniul respectiv. În urma promovării examenului de absolvire, SNSPMPDSB va elibera Certificatul de absolvire al programului de specializare în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale cu care s-a făcut echivalarea."

    22. Anexa nr. 2 la norme se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    23. Anexa nr. 5 la norme se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    În tot cuprinsul ordinului denumirea „Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică“ se înlocuieşte cu „Direcţia generală resurse umane, structuri şi politici salariale“.

    ART. III
    Direcţia generală resurse umane, structuri şi politici salariale, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Horaţiu Moldovan,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 octombrie 2020.
    Nr. 1.775.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la norme)
    LISTA SPECIALIZĂRILOR
    pentru care se organizează programe de pregătire în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale

┌─────────────────────┬─────────────────┐
│Specialitatea │Specializări │
├─────────────────────┼─────────────────┤
│ │Pediatrie │
│ ├─────────────────┤
│ │Îngrijiri │
│ │paliative │
│ ├─────────────────┤
│ │Psihiatrie │
│ ├─────────────────┤
│ │Medicină dentară │
│ ├─────────────────┤
│ │Asistenţă │
│ │medicală │
│ │comunitară │
│ ├─────────────────┤
│ │Neonatologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Anestezie şi │
│ │terapie intensivă│
│ ├─────────────────┤
│ │Pneumoftiziologie│
│ ├─────────────────┤
│Asistent medical │Anatomie │
│generalist │patologică │
│ ├─────────────────┤
│ │Bloc operator │
│ ├─────────────────┤
│ │Geriatrie şi │
│ │gerontologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Diabet │
│ ├─────────────────┤
│ │Oncologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Nefrologie/ │
│ │Hemodializă şi │
│ │dializă │
│ │peritoneală │
│ ├─────────────────┤
│ │Cardiologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Tehnician │
│ │perfuzionist │
│ ├─────────────────┤
│ │Gastroenterologie│
├─────────────────────┼─────────────────┤
│ │Neonatologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Pediatrie │
│Moaşă ├─────────────────┤
│ │Bloc operator │
│ ├─────────────────┤
│ │Asistenţă │
│ │comunitară │
├─────────────────────┼─────────────────┤
│Asistent medical de │Radioterapie │
│radiologie-imagistică├─────────────────┤
│medicală │Operator CT/ │
│ │Operator RM │
├─────────────────────┼─────────────────┤
│Asistent medical de │Anatomie │
│laborator │patologică │
├─────────────────────┼─────────────────┤
│Asistent medical de │Laborator │
│farmacie │farmaceutic │
├─────────────────────┼─────────────────┤
│Asistent medical de │Diabet │
│nutriţie şi dietetică│ │
├─────────────────────┼─────────────────┤
│ │Îngrijiri │
│ │paliative │
│ ├─────────────────┤
│ │Psihiatrie │
│ ├─────────────────┤
│ │Medicină dentară │
│ ├─────────────────┤
│ │Asistenţă │
│ │medicală │
│ │comunitară │
│ ├─────────────────┤
│ │Neonatologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Anestezie şi │
│ │terapie intensivă│
│ ├─────────────────┤
│Asistent medical de │Pneumoftiziologie│
│pediatrie ├─────────────────┤
│ │Anatomie │
│ │patologică │
│ ├─────────────────┤
│ │Bloc operator │
│ ├─────────────────┤
│ │Diabet │
│ ├─────────────────┤
│ │Oncologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Nefrologie/ │
│ │Hemodializă şi │
│ │dializă │
│ │peritoneală │
│ ├─────────────────┤
│ │Cardiologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Gastroenterologie│
└─────────────────────┴─────────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la norme)
    ROMÂNIA
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
    AVIZAT,
    ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
    APROBAT,
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    CURRICULUM DE PREGĂTIRE AL PROGRAMULUI DE SPECIALIZARE
    ...........................................................................

┌──────────────────────────────────────┐
│Titlul programului: │
└──────────────────────────────────────┘


    (Maximum 200 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│Curriculum de program de specializare │
│.............. │
└──────────────────────────────────────┘


    Grup-ţintă:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│1. asistenţi medicali generalişti; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│2. moaşe; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│3. asistenţi medicali ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌──────────────────────────────────────┐
│Rezumatul programului: │
└──────────────────────────────────────┘


    (Maximum 3.000 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│Descrierea programului │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Organizarea programului │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    1.1. Perioada de desfăşurare (nu poate depăşi 9 luni; programele de specializare pentru reconversie profesională se organizează pe durata anului universitar/academic - 30 de săptămâni)
    1.2. Responsabilul naţional al programului:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│1.2.1. Numele: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.2. Prenumele: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.3. Data/Locul naşterii: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.4. Titlu didactic şi/sau ││
│ştiinţific: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.5. Doctor în ştiinţe medicale: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.6. Specialitate/specialităţi ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.7. Gradul profesional ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.8. Locul de muncă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.9. Universitatea de Medicină şi ││
│Farmacie/Facultate/Departament (dacă ││
│este cazul): ││
└─────────────────────────────────────┴┘    PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT AL PROGRAMULUI DE SPECIALIZARE
    ....................................................................
    Valabil începând cu anul: .............
    Durata: ..........(Se trece durata în săptămâni.).........
    Forma de învăţământ: cursuri de zi/cu frecvenţă redusă
    I. Obiective educaţionale specifice
    1. ........................................
    2. ........................................
    3. ........................................
    etc. .....................................

    II. Programa analitică:
    A. Noţiuni teoretice
    1. ........................................
    2. ........................................
    3. ........................................
    etc. .....................................

    B. Activităţi practice. Tehnici şi metode generale
    1. ........................................
    2. ........................................
    3. ........................................
    etc. ....................................


    III. Evaluarea cunoştinţelor:

┌──────────────────────────────────────┐
│A. în timpul programului (evaluare │
│formativă): │
├──────────────────────────────────────┤
│B. la sfârşitul programului (evaluare │
│sumativă): │
├──────────────────────────────────────┤
│IV. Competenţele dobândite la │
│promovarea examenului de specializare │
│............. │
└──────────────────────────────────────┘


    V. Repartiţia orelor pe discipline şi forme de pregătire

┌────┬──────────┬─────┬────────────────────────────────┬───────┐
│ │Disciplina│ │Din care pentru: │ │
│Nr. │de │Total├────┬───────┬──────────┬────────┤Nr. │
│crt.│învăţământ│ore │Curs│Seminar│Activităţi│Evaluare│credite│
│ │ │ │ │ │practice │ │ │
├────┴──────────┴─────┴────┴───────┴──────────┴────────┴───────┤
│I. MODULUL TEORETIC │
├────┬──────────┬─────┬────┬───────┬──────────┬────────┬───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │TOTAL ORE │ │ │ │ │ │ │
│ │MODULUL I │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────┴────┴───────┴──────────┴────────┴───────┤
│II. MODULUL PRACTIC │
├────┬──────────┬─────┬────┬───────┬──────────┬────────┬───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │TOTAL ORE │ │ │ │ │ │ │
│ │MODULUL II│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────┴────┴───────┴──────────┴────────┴───────┤
│III. MODULUL DE EVALUARE │
├────┬──────────┬─────┬────┬───────┬──────────┬────────┬───────┤
│1 │Evaluări │ │ │ │ │ │ │
│ │de parcurs│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│2 │Evaluare │ │ │ │ │ │ │
│ │finală │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │TOTAL ORE │ │ │ │ │ │ │
│ │MODULUL │ │ │ │ │ │ │
│ │III │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │
│ │ORE │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────┴────┴───────┴──────────┴────────┴───────┘    VI. Precizări organizatorice şi metodice

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Modul de desfăşurarea a activităţii│
│practice ............ │
│2. Organizarea şi desfăşurarea │
│activităţilor teoretice şi de evaluare│
│........... │
│TOTAL ORE SECRETARIAT .......... │
├──────────────────────────────────────┤
│TEMATICA DE EXAMEN PENTRU OBŢINEREA │
│SPECIALIZĂRII │
│.......................... (maximum │
│3.000 de caractere) │
└──────────────────────────────────────┘


    Responsabil naţional de program,
    Numele, prenumele:
    Semnătura
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016