Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 168 din 29 aprilie 2020  pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 168 din 29 aprilie 2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 360 din 6 mai 2020
    Având în vedere:
    - dispoziţiile art. 342 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – dispoziţiile art. 16 alin. (7) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Avizul favorabil al Ministerului Finanţelor Publice nr. 820.589 din 13.04.2020, înregistrat la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice cu nr. 807.035/I.T./22.04.2020;
    – Referatul Direcţiei financiar, contabilitate, administrativ nr. 804.363/2020,

    în vederea aplicării unitare a prevederilor art. 230^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Se aprobă Procedura de mediere, precum şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Se aprobă modelul, caracteristicile de tipărire şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) notificare privind intenţia de mediere, prevăzută în anexa nr. 2;
    b) înştiinţare privind organizarea medierii, prevăzută în anexa nr. 3;
    c) proces-verbal privind rezultatul medierii, prevăzut în anexa nr. 4.


    ART. 2
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia financiar, contabilitate, administrativ din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
                    Ionel Tescaru

    Bucureşti, 29 aprilie 2020.
    Nr. 168.
    ANEXA 1

    PROCEDURĂ

    ANEXA 2

    În atenţia Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
    Subscrisa^1, ..................................., cu domiciliul fiscal în localitatea ................................, str. .................................. nr. ......, bl. .............., sc. ..........., et. ..........., ap. .........., judeţul ..........................., sector ............., CIF^2 ........................., date de contact: e-mail ..........................., numărul de telefon/fax ..................., prin reprezentantul legal^3 .................................., formulez prezenta:
    ^1 Se va menţiona denumirea debitorului.
    ^2 Cod de identificare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz).
    ^3 Se vor menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al debitorului.

    NOTIFICARE
    privind intenţia de mediere
    Având în vedere Somaţia nr. ................... din data de ................., în temeiul art. 230^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 168/2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, prin prezenta vă notific intenţia privind organizarea unei întâlniri în vederea medierii prevăzute de aceste dispoziţii legale, care are ca obiect^4:
    ^4 Se va bifa în mod corespunzător, în funcţie de obiectul solicitării.
    [ ] - clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise în somaţie;
    [ ] - analiza de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului, în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

    Informaţii relevante privind situaţia economică şi financiară, cum ar fi justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi argumentarea posibilităţii plăţilor într-o anumită perioadă de timp:
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................

    Debitorul/Reprezentantul legal al debitorului,
    .......................................................................
                        (numele şi prenumele)
    Semnătura ...................................
    Data .............................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

    ANEXA 3

    (antet A.N.R.S.C.)
    Dosar de executare nr. .........................
    Nr. ........................ din ..........................
    Către^1......................................................................
    ^1 Se va menţiona denumirea debitorului.

    Cod de identificare fiscală^2 ...........................................
    ^2 Numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

    Adresa: str. ................................. nr. ..., bl. ........, sc. ...., et. ......, ap. ......, sector ......., localitatea ......................., judeţul .................., cod poştal .........
    ÎNŞTIINŢARE
    privind organizarea medierii
    În conformitate cu prevederile art. 230^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 168/2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, vă înştiinţăm că, drept urmare a notificării dumneavoastră privind intenţia de mediere, înregistrată la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţii Publice (A.N.R.S.C.) cu nr. ................... din data de ......................., sunteţi invitat în data de ............................, la ora ............., la sediul nostru situat în localitatea ..............................., str. ..................................... nr. ......, et. ......., camera nr. ............, pentru a participa la întâlnirea organizată în vederea realizării procedurii de mediere.
    În situaţia în care, din motive temeinic justificate, nu vă puteţi prezenta la data şi ora stabilite prin prezenta înştiinţare, vă rugăm să ne contactaţi, pentru fixarea de comun acord, a unei alte date/ore de organizare a întâlnirii, dar nu mai târziu de data ..................., respectiv data la care expiră termenul de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere. În cazul neprezentării până la împlinirea acestui termen, măsurile de executare silită continuă de îndată, după întocmirea procesului-verbal în care se consemnează acest fapt.
    Având în vedere faptul că, aşa cum rezultă din notificare, obiectul medierii îl constituie^1:
    ^1 Se va bifa în mod corespunzător obiectul medierii.
    [ ] - clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise în somaţie, la întâlnire urmează să vă prezentaţi cu orice documente şi informaţii pe care le consideraţi relevante în acest sens;
    [ ] - analiza de către A.N.R.S.C. împreună cu dumneavoastră a situaţiei economice şi financiare în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

    Pe lângă informaţiile menţionate în notificare, la întâlnire puteţi prezenta şi alte date şi documente pe care le consideraţi relevante în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare.
    Preşedinte,
    L.S. .......................................
    (prenumele, numele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
    NOTĂ:
    1. Denumire: Înştiinţare privind organizarea medierii
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza art. 230^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către A.N.R.S.C.
    6. Circulă un exemplar la debitor.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul debitorului.


    ANEXA 4

    (antet A.N.R.S.C.)
    Dosar de executare nr. ..........................
    Nr. ................. din ................................
    PROCES-VERBAL
    privind rezultatul medierii
    Încheiat astăzi, ........, luna ..........., anul ................, ora ......, în localitatea ....................., str. ....................... nr. .............
    În temeiul prevederilor art. 230^1 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Notificarea privind intenţia de mediere nr. ........... din data de ................., transmisă de către debitorul^1 ................................... din localitatea ................................ str. ............................... nr. .........., cod de identificare fiscală^2 ........................., drept urmare a comunicării acestuia a Somaţiei nr. .............. din data de ................, s-a întocmit prezentul proces-verbal:
    ^1 Se va menţiona denumirea debitorului.
    ^2 Numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    [ ] - prin care se constată faptul că debitorul, deşi a expirat termenul de 10 zile de la data primirii notificării, nu s-a prezentat la data şi ora stabilite pentru organizarea medierii comunicate prin Înştiinţarea privind organizarea medierii nr. ................. din data de ................, sau stabilită de comun acord a se desfăşura în data de ........., la ora ......... .
    În acest caz, executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal.

    [ ] - ca urmare a desfăşurării procedurii de mediere, care are ca obiect clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise în Somaţia nr. ............. din data de ................................ şi/sau analiza împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

    În urma analizei situaţiei debitorului s-a constatat că acesta figurează la data de ................ în evidenţa financiar-contabilă a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) cu următoarele obligaţii bugetare restante:

┌──────────┬─────────┬─────────────────┐
│ │ │Suma datorată │
│ │ │(lei) │
│Denumirea │Categorie├──────┬──────────┤
│obligaţiei│sumă de │ │Înscrisă │
│bugetare │plată^1 │Total,│în somaţia│
│ │ │din │care face │
│ │ │care: │obiectul │
│ │ │ │medierii │
├──────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Total │ │ │ │
│general: │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────┴──────────┘

    ^1 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, DO - dobândă, P - penalitate de întârziere.

    Din analiza situaţiei depunerii declaraţiilor privind contribuţia de 0,12% rezultă următoarele:
    [ ] - debitorul are toate declaraţiile privind contribuţia de 0,12% depuse;
    [ ] - debitorul nu are declaraţiile privind contribuţia de 0,12% depuse pentru următoarele perioade: ............................... .

    Debitorul înregistrează în evidenţa financiar-contabilă a A.N.R.S.C. sume de restituit pentru care există cereri în curs de soluţionare, în limita sumei de ........... lei (dacă este cazul).
    Alte menţiuni ale A.N.R.S.C.:
    .....................................................................
    .....................................................................

    Menţiuni efectuate de debitor în cadrul medierii:
    .....................................................................
    .....................................................................

    Faţă de cele de mai sus, A.N.R.S.C. împreună cu debitorul au convenit următoarele:
    [ ] - plata obligaţiilor înscrise în somaţie va fi efectuată în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal;
    [ ] - debitorul solicită A.N.R.S.C. înlesnirile la plată, în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal;
    [ ] - executarea silită este suspendată întrucât debitorul îndeplineşte condiţiile prevăzute de ...................^2
    ^2 Se va indica temeiul legal (articol, alineat, literă, după caz, precum şi actul normativ) în baza căruia este suspendată executarea silită.


    În cazul în care nu este suspendată executarea silită, iar obligaţiile bugetare nu sunt stinse ori debitorul nu solicită A.N.R.S.C. înlesniri la plată, potrivit legii, în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal, măsurile de executare silită începute prin comunicarea somaţiei continuă.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar se înmânează sau se transmite debitorului, după caz.
    Persoane participante la mediere:
    Serviciul/Biroul ........................
    Funcţia .............................................................
    Numele .............................................................
    Prenumele ........................................................
    Semnătura ........................................................

    Debitor (Reprezentantul legal al acestuia)
    Numele .............................................................
    Prenumele ........................................................
    Semnătura ........................................................

    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
    NOTĂ:
    1. Denumire: Proces-verbal privind rezultatul medierii
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230^1 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către A.N.R.S.C.
    6. Circulă un exemplar la debitor (sau reprezentantul său legal).
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul debitorului.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016