Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.665 din 26 februarie 2020  privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare  şi a procedurii de comunicare a acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.665 din 26 februarie 2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 200 din 12 martie 2020
    În temeiul prevederilor art. 47 alin. (16) şi art. 54 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile art. 46 alin. (4) şi ale art. 69 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare necesitatea creării mecanismului privind automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilităţile băneşti existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi bancare şi să nu se producă sincope în activitatea desfăşurată de aceştia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate,
    având în vedere avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor comunicat prin Adresa nr. 1.533 din 4 martie 2020,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    Comunicarea către instituţiile de credit a actelor de executare se realizează prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, potrivit prezentului ordin.

    ART. 2
    (1) Pentru comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare emise de organele de executare silită, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., pune la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă şi descarcă documente. Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, conform legii.
    (2) Mijloacele de identificare a instituţiilor de credit în mediul electronic şi procedura privind aprobarea accesului la sistemul informatic sunt cele stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Formalizarea asistenţei reciproce, a acţiunilor comune şi pentru interconectarea proceselor operaţionale aferente furnizării de servicii pentru implementarea sistemului automat prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituţiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă se efectuează prin încheierea unui protocol de colaborare între A.N.A.F., Asociaţia Română a Băncilor şi instituţiile de credit.

    ART. 4
    (1) Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Instituţiile de credit care doresc să adere la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită încheie Convenţia-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Începând cu data semnării convenţiei-cadru, instituţia de credit împreună cu A.N.A.F. realizează reconcilierea informaţiilor existente în bazele de date proprii cu privire la măsurile de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti înfiinţate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv în ceea ce priveşte actualizarea sumelor rămase de recuperat din acestea la data concilierii.

    ART. 5
    (1) Se aprobă modelul, precum şi modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Adresă pentru înştiinţarea instituţiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă“, prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) În situaţia în care instituţia de credit căreia i-a fost transmisă ordonanţare de plată nu a virat, la termenul stabilit, suma cuprinsă în aceasta, organul fiscal competent analizează cauzele care au condus la nevirarea sumei şi luarea măsurilor conform prevederilor legale în vigoare, în baza Referatului privind nevirarea de către instituţia de credit a sumei cuprinse în ordonanţarea de plată, prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 6
    Data comunicării către instituţia de credit a actului de executare este prima zi bancară următoare zilei încărcării acestuia în sistemul informatic prevăzut la art. 2, iar ora comunicării este ora de începere a zilei bancare. Aceste informaţii se stabilesc, pentru fiecare instituţie de credit, prin protocolul prevăzut la art. 3 sau convenţia-cadru prevăzută la art. 4 alin. (2), după caz.

    ART. 7
    Prelucrările de date cu caracter personal cuprinse în actele de executare comunicate instituţiilor de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare RGPD.

    ART. 8
    În vederea asigurării respectării prevederilor art. 7, Ministerul Finanţelor Publice, respectiv A.N.A.F. publică pe portalul de internet propriu o informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor RGPD.

    ART. 9
    Actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se semnează de către Ministerul Finanţelor Publice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

    ART. 10
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 11
    Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din cadrul A.N.A.F. şi unităţile subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 12
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru popririle înfiinţate de către organele fiscale competente începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    (2) Popririle înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân supuse regulilor stabilite la momentul înfiinţării lor, cum ar fi: viramentele efectuate de către instituţiile de credit pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare ce au stat la baza acestora ori, după caz, suspendarea, continuarea, ridicarea acestor popriri.

    ART. 13
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Dispoziţiile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 14
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 23 mai 2017.



                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 26 februarie 2020.
    Nr. 1.665.
    ANEXA 1

    PROCEDURĂ DE COMUNICARE

    ANEXA 2





    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Nr. …......../ …... …. ….........
    Instituţia de credit
    ….....................................................................
    Nr. …......./ …... …. ….........
    Convenţia-cadru de aderare a instituţiilor de credit
    la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită
    Între,
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., cu sediul în localitatea ............................, str. ................... nr. ......, sectorul ......, reprezentată prin doamna/domnul ............................., în calitate de preşedinte,
    şi
    instituţia de credit .................................................., denumită în continuare instituţie de credit, cu sediul în localitatea .............., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul .............., telefon/fax ............., număr de ordine în registrul comerţului ........, cod unic de înregistrare ........, atribut fiscal RO, număr de înmatriculare în Registrul instituţiilor de credit .............., înregistrată cu nr. ............. în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal ..............., reprezentată prin doamna/domnul ............................., în calitate de preşedinte,
    s-a încheiat prezenta Convenţie-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, denumită în continuare Convenţie-cadru.
    Părţile au convenit următoarele:
    ART. 1
    Obiectul Convenţiei-cadru
    Obiectul prezentei convenţii-cadru îl reprezintă aderarea instituţiei de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, aplicându-se prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.

    ART. 2
    Obligaţiile părţilor
    În îndeplinirea obiectivului prezentei convenţii-cadru, părţile semnatare au obligaţia respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la protejarea secretului bancar potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la protecţia datelor cu caracter personal conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare RGPD.

    ART. 3
    Obligaţiile instituţiei de credit semnatare
    3.1. Instituţia de credit semnatară se obligă să respecte prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.
    3.2. Instituţia de credit semnatară confirmă ora de începere a zilei bancare, la semnarea Convenţiei-cadru, ca fiind ora ............. . În sensul prezentei convenţii-cadru, prin zi bancară se înţelege orice zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a zilelor de sărbători legale.
    3.3. În cazul modificării orei de începere a zilei bancare, instituţia de credit semnatară va transmite A.N.A.F. o notificare prin care comunică schimbarea orei prevăzute la pct. 3.2, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de implementarea acesteia la nivelul instituţiei de credit.
    3.4. Cooperativele de credit afiliate împuternicesc casa centrală pentru semnarea în numele şi pe seama acestora a prezentei convenţii-cadru, precum şi pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, iar împuternicirea se anexează, în original, la prezenta convenţie-cadru. Cooperativele de credit afiliate sunt responsabile pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prevederile prezentei convenţii-cadru.
    3.5. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, actele de executare silită se încarcă în spaţiul privat al A.N.A.F. (platforma e-Popriri) pentru casa centrală atât în nume propriu, cât şi pentru fiecare cooperativă de credit afiliată acesteia, iar primirea actelor de executare silită de către cooperativele de credit afiliate se realizează prin intermediul casei centrale. Data comunicării către cooperativele de credit afiliate se consideră a fi data comunicării către casa centrală potrivit pct. 3.2 sau 3.3, după caz.

    ART. 4
    Obligaţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
    A.N.A.F. se obligă să ducă la îndeplinire prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.

    ART. 5
    Protecţia datelor cu caracter personal
    5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentei convenţii-cadru se realizează în conformitate cu prevederile RGPD şi cele ale legislaţiei naţionale aplicabile domeniului de referinţă.
    5.2. Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de către părţi în vederea îndeplinirii obiectului prezentei convenţii-cadru, menţionat la art. 1, sunt următoarele:
    a) numele, prenumele;
    b) adresa de domiciliu;
    c) codul numeric personal;
    d) cuantumul obligaţiilor fiscale.

    5.3. Datele cu caracter personal în cauză sunt prelucrate numai pentru realizarea obiectului prevăzut la art. 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi nu pot face obiectul diseminării către alte instituţii/persoane fizice/persoane juridice decât în condiţiile legii, cu acordul prealabil al părţilor.
    5.4. În situaţia în care persoana vizată îşi retrage consimţământul ce a stat la baza legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal ce o privesc, părţile se informează reciproc pentru a dispune măsurile legale ce se impun.
    5.5. În conformitate cu prevederile RGPD, persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, precum şi dreptul de a depune plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
    5.6. Dacă persoanele vizate au exercitat şi au obţinut de la una dintre părţi dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, părţile se informează reciproc despre acest fapt.
    5.7. Părţile pun în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
    5.8. Orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea uneia dintre părţi şi are acces la datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentei convenţii-cadru are obligaţia să păstreze confidenţialitatea acestor date şi nu le prelucrează decât la cererea părţilor, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern o obligă să facă acest lucru.
    5.9. În situaţia în care părţile constată o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal se vor informa reciproc şi vor dispune măsurile prevăzute de normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, în special cele privind informarea persoanei vizate şi notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
    5.10. În scopul garantării prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată, atât A.N.A.F., cât şi instituţia de credit asigură publicarea pe site-ul/portalul propriu a unei informări privind obiectul prezentei convenţii-cadru.

    ART. 6
    Dispoziţii finale
    6.1. Părţile vor trata informaţiile pe care le dobândesc ca urmare a realizării atribuţiilor reciproce prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora ca fiind confidenţiale şi nu le vor dezvălui terţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    6.2. Părţile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prevederilor din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul constructiv.
    6.3. În cazul fuziunii, divizării sau dizolvării unor instituţii de credit, precum şi în alte situaţii de restructurare/reorganizare a acestora, instituţia de credit semnatară este obligată să informeze A.N.A.F. de îndată şi, după caz, să întreprindă demersurile necesare în vederea semnării unui act adiţional la prezenta convenţie-cadru de către instituţia de credit şi A.N.A.F.
    6.4. Prezenta convenţie-cadru intră în vigoare la data semnării acesteia de către părţi şi este valabilă pe o perioadă nedeterminată.
    6.5. Orice modificare sau completare ulterioară încheierii prezentei convenţii-cadru se va putea realiza cu acordul părţilor, prin act adiţional.
    Prezenta convenţie-cadru s-a semnat astăzi ………. în .......... exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Preşedinte,
    ..............................................

    INSTITUŢIA DE CREDIT
    ............................................

    Preşedinte,
    ............................................


    ANEXA 3





    ANTET^1)
    Nr. ........ din .................
    Către ....................................................
    ........................................^2)
    ADRESĂ
    pentru înştiinţarea instituţiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate,
    din popririle înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
    Prin prezenta vă înştiinţăm că pentru poprirea înfiinţată asupra disponibilităţilor băneşti având numărul de evidenţă a plăţii .................., pentru codul de identificare fiscală ...............^3), ca urmare a neachitării obligaţiilor fiscale/bugetare datorate de către debitorul având cod de identificare fiscală ......................^4) se actualizează suma rămasă de recuperat în cuantum de ........... lei.
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.
    ^2) Se va menţiona codul de identificare fiscală al instituţiei de credit.
    ^3) Se va/vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, ale contribuabilului/plătitorului care le-a înfiinţat.
    ^4) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, ale debitorului care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate.
    Celelalte prevederi din Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, având numărul de evidenţă a plăţii ..................., rămân valabile.
    Prezenta înştiinţare privind actualizarea sumelor rămase de recuperat produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
    Conducătorul organului de executare
    Numele şi prenumele ..........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    1. Denumire: Adresa pentru înştiinţarea instituţiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
    2. Format: A4/t1 + A4/t1.
    3. Se utilizează: în baza prevederilor art. 230 alin. (5) şi art. 233 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Se întocmeşte: electronic, de către organul de executare.
    5. Circulă: electronic, la instituţia de credit.
    6. Se arhivează: electronic.

    ANEXA 4





    Antet^1)
    Nr. ...... din................
    Către ..................................................
    .................................^2)
    REFERAT
    privind nevirarea de către instituţia de credit a sumei cuprinse în ordonanţarea de plată
    Având în vedere faptul că instituţia de credit ….............................., căreia i s-a comunicat Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, având numărul de evidenţă a plăţii ..........................., pentru debitorul ...................^3), cod de identificare fiscală .........................^4), nu a virat sau a virat cu întârziere, după caz, suma cuprinsă în ordonanţarea de plată transmisă acesteia în fişierul încărcat pe platforma e-Popriri cu nr. ......... din data ..........., vă rugăm să procedaţi la analizarea cauzelor care au condus la nevirarea sumelor şi luarea măsurilor conform prevederilor legale în vigoare, respectiv:
    [] - atragerea răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta a virat suma de ….... lei, din suma confirmată ce poate fi plătită de ......... lei, pentru care s-a emis ordonanţare de plată;
    [] - atragerea răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta nu a virat suma confirmată ce poate fi plătită de ............. lei, pentru care s-a emis ordonanţare de plată;
    [] - sancţionarea instituţiei de credit conform art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta a virat cu întârziere suma de ….... lei, din suma confirmată ce poate fi plătită, pentru care s-a emis ordonanţare de plată.

    Conducătorul organului de executare
    Numele şi prenumele .......................…
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.
    ^2) Se va menţiona denumirea organului fiscal competent care administrează creanţele fiscale ale debitorului.
    ^3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.
    ^4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016