Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.627 din 12 septembrie 2019  privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.627 din 12 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 778 din 25 septembrie 2019
    Luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
    ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,
    ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.
    ART. I
    Schema de ajutor de minimis „România Start Up Plus“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi“, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 14 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În sensul prezentei scheme, următorii termeni se folosesc cu următoarele înţelesuri:
    a) administrator al schemei de minimis - persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei de ajutor de minimis «România Start Up Plus», administratorii schemei de minimis sunt administratorii de schemă de antreprenoriat sau entităţi juridice din componenţa administratorilor de schemă de antreprenoriat responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis;
    b) administrator al schemei de antreprenoriat - entitate publică sau privată care implementează, în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, un proiect integrat finanţat prin axa prioritară 3 «Locuri de muncă pentru toţi», obiectivul specific 3.7 «Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană», proiect în cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis pentru înfiinţarea de start up-uri, cu respectarea condiţiilor impuse în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis şi detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice «România Start Up Plus»“;
    c) beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderile cărora li se acordă ajutor de minimis, prin intermediul administratorilor schemei de minimis, în baza contractelor de subvenţie încheiate cu aceştia, în cadrul proiectelor finanţate prin POCU 2014-2020, axa prioritară 3 «Locuri de muncă pentru toţi», obiectivul specific 3.7. «Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană»;
    d) beneficiarul finanţării nerambursabile - are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanţare cu Autoritatea de Management pentru POCU (AM POCU)/organismele intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU);
    e) comercializarea produselor agricole^1 - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    ^1 Conform art. 2 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    f) contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, şi beneficiarul finanţării nerambursabile, respectiv administratorul schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POCU 2014-2020;
    g) contract de subvenţie - actul juridic semnat între administratorul schemei de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;
    h) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU/OIR POCU;
    i) întreprindere^2 - orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv:
    (i) societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) societăţi cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    (iii) asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice;
    ^2 Conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    j) întreprinderea unică^3 -include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    ^3 Conform art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate «întreprinderi unice»;
    k) My SMIS^4 - sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România pot solicita bani europeni pentru perioada de programare 2014-2020;
    ^4 Conform site-ului Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.
    l) prelucrarea produselor agricole^5 - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    ^5 Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    m) produse agricole^6 - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013:^7;
    ^6 Conform art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    ^7 Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.
    n) rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web a Comisiei Europene.
    (2) Administratori ai schemei de antreprenoriat pot fi, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului - Condiţii specifice «România Start Up Plus», următoarele categorii:
    (i) furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
    (ii) organizaţii sindicale şi patronate;
    (iii) membri ai comitetelor sectoriale şi comitete sectoriale cu personalitate juridică;
    (iv) autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
    (v) asociaţii profesionale;
    (vi) camere de comerţ şi industrie;
    (vii) ONG-uri;
    (viii) universităţi;
    (ix) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/ coordonate de acesta;
    (x) parteneriate între categoriile mai sus menţionate, caz în care administratorul schemei antreprenoriat este parteneriatul în ansamblu.
    (3) Administratorii schemelor de antreprenoriat sunt selectaţi de către Ministerul Fondurilor Europene ca furnizor al schemei de minimis, pe baza unei proceduri competitive, transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu prevederile următoarelor documente:
    (i) Ghidul solicitantului - Condiţii specifice «România Start Up Plus»;
    (ii) Metodologia de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare al Programului operaţional Capital uman;
    (iii) Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020."

    2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare şi naţionale.
    (2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lansează cererea de propuneri de proiecte, stabileşte condiţiile de eligibilitate şi de selecţie şi evaluează proiectele conform Metodologiei de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare al POCU, documentului «Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020», Ghidului solicitantului - Condiţii specifice «România Start Up Plus», selectează beneficiarii de finanţare nerambursabilă şi semnează contractele de finanţare cu administratorii schemelor de antreprenoriat."

    3. După articolul 9 se introduc trei noi articole, articolele 9^1-9^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Atribuţiile Ministerului Fondurilor Europene, prin AM POCU, sunt:
    a) elaborarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice «România Start Up Plus», însoţit de Schema de ajutor de minimis «România Start Up Plus» şi lansarea apelului de propuneri de proiecte aferent, după avizarea schemei de ajutor de minimis de către Consiliul Concurenţei;
    b) delegarea atribuţiilor privind evaluarea şi contractarea cererilor de finanţare aferente apelului de propuneri de proiecte «România Start Up Plus», precum şi implementarea schemei de ajutor de minimis către OIR POCU;
    c) recuperarea valorii ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condiţiilor de acordare. Această atribuţie poate fi delegată către OIR POCU;
    d) păstrarea evidenţelor detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    (2) Atribuţiile OIR POCU sunt:
    a) semnarea contractelor de finanţare cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, care devin administratori ai schemei de ajutor de minimis;
    b) validarea respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;
    c) monitorizarea permanentă a ajutoarelor de minimis acordate, aflate în derulare, şi dispunerea măsurilor care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;
    d) păstrarea evidenţelor detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
    e) recuperarea valorii ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condiţiilor de acordare.
    ART. 9^2
    Atribuţiile administratorilor schemei de antreprenoriat sunt:
    a) identificarea şi selectarea potenţialilor beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea de concursuri de planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii stabilite de administratorul schemei de antreprenoriat, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu. Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanţi ai mediului de afaceri şi patronatelor din aria de implementare a proiectului.
    Comisia de selecţie va evalua şi selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate de Ministerul Fondurilor Europene şi incluse în cadrul cererii de finanţare înaintate de administratorul schemei de antreprenoriat, care va asigura principii şi criterii transparente, echidistante şi obiective, în cadrul unui proces care va viza minimum următoarele elemente:
    (i) descrierea afacerii şi a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activităţi, rezultate, indicatori);
    (ii) analiza SWOT a afacerii;
    (iii) schema organizatorică şi politica de resurse umane;
    (iv) descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul afacerii;
    (v) analiza pieţei de desfacere şi a concurenţei;
    (vi) strategia de marketing;
    (vii) proiecţii financiare privind afacerea;
    b) asigurarea respectării de către beneficiarul ajutorului de minimis a condiţiilor de eligibilitate, în conformitate cu regulile stabilite în prezenta schemă şi în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice «România Start Up Plus»;
    c) verificarea respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi transmiterii documentelor justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;
    d) semnarea cu beneficiarii de ajutor de minimis a contractelor de subvenţie, în baza cărora se acordă ajutorul de minimis, după primirea validării de la furnizor conform art. 9^1 alin. (2) lit. b);
    e) realizarea plăţii sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate şi cu normele legale aplicabile;
    f) raportarea către furnizorul de ajutor de minimis a tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    g) monitorizarea ajutorului de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenţie;
    h) monitorizarea respectării regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locurilor de muncă create, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii;
    i) păstrarea, împreună cu furnizorul şi beneficiarul, a evidenţelor detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    ART. 9^3
    (1) Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt:
    a) beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea planului de afaceri selectat, în condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis şi în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice «România Start Up Plus»;
    b) pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a implementa planul de afaceri selectat şi de a asigura sustenabilitatea activităţilor în condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis şi în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice «România Start Up Plus»;
    c) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de antreprenoriat toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    d) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui, după caz, parţial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare şi utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă.
    (2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
    a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    b) nerespectarea ţintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiţii specifice «România Start Up Plus». Beneficiarii ajutorului de minimis au obligaţia menţinerii locurilor de muncă nou-create în numărul şi pe durata menţionate în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice «România Start Up Plus».
    (3) Constituie motive de restituire parţială a ajutorului de minimis primit efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare.
    (4) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenţie.
    (5) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de subvenţie, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.
    (6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei^8 în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2).
    ^8 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
    (7) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
    (8) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
    (9) Valoarea maximă a subvenţiei acordate fiecărei întreprinderi nou-înfiinţate în baza planului de afaceri aprobat este de 40.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
    (10) Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranşe, după cum urmează:
    a) o tranşă iniţială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, aşa cum a fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri şi contractului de subvenţie încheiat;
    b) tranşa finală reprezentând diferenţa până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat venituri din activitatea curentă reprezentând minimum 30% din valoarea tranşei iniţiale primite;
    c) în situaţia în care beneficiarul ajutorului de minimis nu poate face dovada realizării de venituri din activitatea curentă în valoarea specificată la lit. b) în cadrul termenului de funcţionare de 12 luni din etapa a II-a specificată în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice «România Start Up Plus», tranşa finală nu va mai fi acordată."

    4. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Alocarea estimativă a bugetului pe ani şi pe surse de finanţare este următoarea:

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Total fonduri │
│ ├───────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Total fonduri publice │ │
│An │ ├──────────────────┬───────────────────┤Contribuţie │
│ │Total │Contribuţie │Contribuţie │proprie │
│ │ │naţională │comunitară │ │
│ │ ├───────┬──────────┼───────┬───────────┼───────┬───────┤
│ │ │Procent│Valoare │Procent│Valoare │Procent│Valoare│
├────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┤
│2018│60.000.000 │15% │9.000.000 │85% │51.000.000 │0% │0 │
├────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┤
│2019│180.000.000│15% │27.000.000│85% │153.000.000│0% │0 │
├────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┤
│2020│60.000.000 │15% │9.000.000 │85% │51.000.000 │0% │0 │
└────┴───────────┴───────┴──────────┴───────┴───────────┴───────┴───────┘

"

    5. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei (AM POCU sau OIR POCU), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceasta, furnizorul schemei de ajutor elaborează metodologia de recuperare a ajutorului de minimis.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul fondurilor europene,
                    Roxana Mînzatu

    Bucureşti, 12 septembrie 2019.
    Nr. 1.627.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016