Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.560/C din 23 aprilie 2020  pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.560/C din 23 aprilie 2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 357 din 5 mai 2020
    În conformitate cu prevederile art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României.
    (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate pot angaja, la nevoie, fără concurs, pe durată determinată de 6 luni, personal din sursă externă ori cadre care au trecut în rezervă/cărora le-au încetat raporturile de serviciu din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Acest personal este angajat şi încadrat pe posturi de poliţişti de penitenciare definitivi, funcţionari publici (cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, obţinut anterior iniţierii procedurii de angajare) sau personal civil contractual, în funcţie de necesităţi.
    (3) Pot face obiectul angajării, conform alin. (2), şi elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, numai pe perioada suspendării cursurilor şcolare în această unitate de învăţământ. Pe perioada angajării, se suspendă calitatea de elev.

    ART. 2
    Posturile vizate a fi încadrate cu personal potrivit art. 1 sunt numai cele care rezultă din necesitatea de a se asigura îndeplinirea/continuitatea sarcinilor şi activităţilor în cadrul poliţiei penitenciare în condiţii de siguranţă, în contextul în care acestea sunt afectate de existenţa, răspândirea ori evoluţia epidemiei COVID-19.

    ART. 3
    (1) Unităţile penitenciare analizează necesitatea încadrării posturilor vacante care se află în situaţia prevăzută la art. 2 şi solicită, prin adresă semnată transmisă prin e-mail Direcţiei management resurse umane, aprobarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru demararea procedurii de angajare în condiţiile prevăzute la art. 1.
    (2) Unităţile penitenciare vor prezenta în concret motivele care stau la baza solicitării şi care justifică propunerile de angajare cu personal, precum şi legătura de cauzalitate dintre situaţia care a generat lipsa de personal şi posturile propuse spre a fi încadrate.
    (3) Solicitarea va conţine, pe lângă fundamentarea necesităţii, şi informaţii despre domeniul de activitate, denumirea şi numărul posturilor, precum şi condiţiile specifice de ocupare.
    (4) După obţinerea aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unităţile penitenciare iniţiază demersurile de recrutare.

    ART. 4
    (1) Ocuparea posturilor vacante potrivit prezentului ordin se realizează cu persoane care îndeplinesc cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului, condiţiile stabilite în prezentul ordin şi în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant şi criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice.
    (2) Candidaţii ce optează pentru un post de poliţist de penitenciare vor susţine, după finalizarea verificării prevăzute la art. 8 alin. (1), o evaluare psihologică prin intermediul specialiştilor din poliţia penitenciară.

    ART. 5
    În vederea recrutării, unitatea angajatoare, prin grija structurii de resurse umane, publică un anunţ în acest sens pe pagina de internet a unităţii ori, în cazul în care nu există pagină de internet ori aceasta este nefuncţională, pe pagina de internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Anunţul va cuprinde cel puţin date cu privire la: postul/posturile pentru care se organizează procedura, cerinţele, criteriile şi condiţiile necesare pentru ocuparea postului prevăzute la art. 4 alin. (1) şi data până la care poate fi depusă cererea de angajare însoţită de documentele necesare.

    ART. 6
    Nu pot fi angajaţi prin prezenta procedură:
    a) candidaţii cărora le-au încetat raporturile de serviciu/ contractul de muncă din motive disciplinare;
    b) rezerviştii care au fost clasaţi medical „apt limitat“ sau „inapt“ la data încetării raporturilor de serviciu;
    c) candidaţii care au antecedente penale sau sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.


    ART. 7
    (1) Candidatul va transmite până la data stabilită în anunţ, prin orice mijloc de comunicare la distanţă, unităţii care încadrează personal în condiţiile prezentului ordin cererea de angajare, potrivit modelului prevăzut în anexă, însoţită de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    b) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
    c) curriculum vitae - model european;
    d) copia livretului militar, unde este cazul - pentru posturile de poliţist de penitenciare;
    e) copia diplomei de studii şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflată în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
    f) copiile certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
    g) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz - pentru posturile de funcţionari publici;
    h) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
    i) cazierul judiciar sau, în cazul în care contextul instituţional nu permite eliberarea acestuia, candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale sau nu este în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
    j) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată ulterior demarării procesului de recrutare, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    k) declaraţie pe propria răspundere că nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;
    l) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    m) alte documente relevante pentru angajare.

    (2) Documentele prevăzute a fi depuse în copie se verifică pentru conformitate cu originalul la data prezentării candidatului la unitate cu ocazia participării la interviul prevăzut la art. 9, dată în care acesta este obligat să prezinte şi documentele în original, sub sancţiunea respingerii cererii de angajare.

    ART. 8
    (1) Structura de resurse umane din unitate verifică existenţa şi valabilitatea documentelor prevăzute la art. 7, precum şi îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor/cerinţelor prevăzute la art. 4 alin. (1).
    (2) În urma verificării prevăzute la alin. (1), precum şi a rezultatului obţinut de către candidaţi la evaluarea psihologică, structura de resurse umane întocmeşte un proces-verbal în care stabileşte, după caz, îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor de ocupare a postului.
    (3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (2), însoţit de documentele prevăzute la art. 7 sunt prezentate directorului unităţii care dispune, prin rezoluţie scrisă pe acesta, în urma consultării şefului sectorului de activitate unde se află postul propus a fi ocupat potrivit prezentei proceduri, cu privire la candidaţii care, îndeplinind condiţiile/cerinţele de ocupare a postului, se vor prezenta la data, ora şi locul stabilite pentru interviu, informaţii care se comunică şi candidaţilor.
    (4) În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi pentru acelaşi post, se va acorda prioritate la angajare persoanelor care au mai îndeplinit funcţii în cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, au fost/sunt elevi/studenţi ai unităţilor de învăţământ din sistemul apărare, ordine publică şi securitate naţională, au satisfăcut stagiul militar ori au absolvit instituţii de învăţământ corespunzătoare funcţiei pentru care candidează cel puţin cu media 8,00.

    ART. 9
    (1) Directorul unităţii desemnează o comisie formată din 3 membri - şeful sectorului de activitate unde se află postul propus a fi ocupat potrivit prezentei proceduri, un poliţist de penitenciare din structura de resurse umane şi un poliţist de penitenciare desemnat din alte structuri ale unităţii - în faţa căreia candidaţii selectaţi potrivit art. 8 alin. (2) vor susţine un interviu.
    (2) În cadrul interviului se vor discuta aspecte legate de specificul sistemului penitenciar, specificul postului pentru care a aplicat şi principalele atribuţii ale postului, statutul, drepturile şi obligaţiile, obţinându-se atât punctul de vedere al candidaţilor cu privire la informaţiile transmise, cât şi acordul acestora cu privire la continuarea procedurii de angajare.
    (3) La finalul interviului, comisia întocmeşte procesul-verbal care conţine concluziile procedurii parcurse şi îl prezintă directorului unităţii, în vederea luării deciziei cu privire la persoana care va ocupa postul.

    ART. 10
    Personalului pentru care directorul unităţii a luat decizia încadrării/angajării i se întocmeşte act administrativ de încadrare/angajare pentru o perioadă de 6 luni, emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică celui în cauză.

    ART. 11
    Toată procedura prevăzută de prezentul ordin se desfăşoară cu celeritate.

    ART. 12
    (1) Începând cu data prezentului ordin şi până cel târziu la data încetării perioadei de 6 luni pentru care posturile sunt ocupate potrivit prezentului ordin se aplică, în parte, statele de organizare ale unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin următoarele ordine*) ale ministrului justiţiei:
    *) Ordinele nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    – nr. 3.297/C/2008 - Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    – nr. 961/C/2018 - Penitenciarul Aiud
    – nr. 958/C/2018 - Penitenciarul Arad
    – nr. 694/C/2018 - Penitenciarul Bacău
    – nr. 696/C/2018 - Penitenciarul Baia Mare
    – nr. 964/C/2018 - Penitenciarul Bistriţa
    – nr. 687/C/2018 - Penitenciarul Botoşani
    – nr. 965/C/2018 - Penitenciarul Brăila
    – nr. 742/C/2018 - Penitenciarul Bucureşti-Jilava
    – nr. 739/C/2018 - Penitenciarul Bucureşti-Rahova
    – nr. 269/C/2018 - Penitenciarul Codlea
    – nr. 960/C/2018 - Penitenciarul Constanţa-Poarta Albă
    – nr. 745/C/2018 - Penitenciarul Craiova
    – nr. 963/C/2018 - Penitenciarul Craiova-Pelendava
    – nr. 733/C/2018 - Penitenciarul Deva
    – nr. 962/C/2018 - Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin
    – nr. 966/C/2018 - Penitenciarul Focşani
    – nr. 744/C/2018 - Penitenciarul Galaţi
    – nr. 743/C/2018 - Penitenciarul Găeşti
    – nr. 1.248/C/2018 - Penitenciarul Gherla
    – nr. 691/C/2018 - Penitenciarul Giurgiu
    – nr. 959/C/2018 - Penitenciarul Iaşi
    – nr. 268/C/2018 - Penitenciarul Mărgineni
    – nr. 967/C/2018 - Penitenciarul Miercurea-Ciuc
    – nr. 684/C/2018 - Penitenciarul Mioveni
    – nr. 738/C/2018 - Penitenciarul Oradea
    – nr. 686/C/2018 - Penitenciarul Ploieşti
    – nr. 740/C/2018 - Penitenciarul Satu Mare
    – nr. 697/C/2018 - Penitenciarul Slobozia
    – nr. 735/C/2018 - Penitenciarul Timişoara
    – nr. 736/C/2018 - Penitenciarul de Femei Ploieşti-Târgşorul Nou
    – nr. 734/C/2018 - Penitenciarul Târgu Mureş
    – nr. 270/C/2018 - Penitenciarul Târgu Jiu
    – nr. 968/C/2018 - Penitenciarul Tulcea
    – nr. 957/C/2018 - Penitenciarul Vaslui
    – nr. 741/C/2018 - Centrul Educativ Buziaş
    – nr. 683/C/2018 - Centrul Educativ Târgu Ocna
    – nr. 688/C/2018 - Centrul de Detenţie Brăila-Tichileşti
    – nr. 692/C/2018 - Centrul de Detenţie Craiova
    – nr. 682/C/2018 - Penitenciarul-Spital Bucureşti-Jilava
    – nr. 680/C/2018 - Penitenciarul-Spital Bucureşti-Rahova
    – nr. 681/C/2018 - Penitenciarul-Spital Mioveni
    – nr. 695/C/2018 - Penitenciarul-Spital Dej
    – nr. 699/C/2018 - Penitenciarul-Spital Constanţa-Poarta Albă
    – nr. 698/C/2018 - Penitenciarul-Spital Târgu Ocna
    – nr. 685/C/2018 - Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna
    – nr. 742/C/2018 - Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii
    – nr. 689/C/2018 - Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare - Complex Flamingo Eforie Sud
    – nr. 690/C/2018 - Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare - Complex Sovata.

    (2) Aplicarea în parte a ordinelor prevăzute la alin. (1) se va face în sensul în care posturile de poliţist de penitenciare a căror ocupare se propune a fi realizată potrivit prezentului ordin se echivalează cu posturi de personal civil contractual şi pot fi încadrate fie ca poliţist de penitenciare, fie ca personal civil contractual, exclusiv pentru perioada şi în condiţiile stabilite în prezentul ordin.
    (3) Echivalarea posturilor se realizează conform prezentului ordin după cum urmează:
    a) ofiţer principal - referent/inspector de specialitate gradul I, studii S, conform anexei nr. VIII cap. II lit. B I b) nr. crt. 2 la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) agent tehnic/administrativ - referent I, studii M, conform anexei nr. VIII cap. II lit. B I b) nr. crt. 6 la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) conducător auto - şofer, studii M, conform anexei nr. VIII, cap. II lit. C b) nr. crt. 11 la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) agent în sectorul Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar - funcţionar, studii M, conform anexei nr. VIII cap. II lit. C b) nr. crt. 5 la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) medic primar - medic primar/medic dentist primar, studii S, conform anexei nr. II cap. I pct. 2 lit. a) a.4 nr. crt. 1 şi 2 la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) asistent medical principal - asistent medical, principal, studii PL/M, conform anexei nr. II cap. I pct. 2 lit. a) a.4 nr. crt. 23 şi 26 la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 13
    Poliţiştilor de penitenciare încadraţi în condiţiile prezentului ordin li se acordă drepturile de echipament prevăzute de normele de echipare corespunzător perioadei efectiv lucrate, în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale în vigoare si nu beneficiază de articolele de echipament prevăzute pentru prima echipare.

    ART. 14
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul justiţiei,
                    Marian Cătălin Predoiu

    Bucureşti, 23 aprilie 2020.
    Nr. 1.560/C.
    ANEXA 1

    CERERE
    de înscriere în vederea ocupării postului de ..................................
    Domnule/Doamnă director,
    Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., fiul/fiica lui ................................ şi al/a ..................................., născut/ă în localitatea ..........................., judeţul ..........................., în anul .............., luna ........................, ziua ........, de cetăţenie .........................., cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ........................., judeţul ..........................., absolvent/ă al/a ....................................., cu diplomă de .............................., specializarea ......................................., de profesie .............................., salariat/ă la .........................., starea civilă ............................, vă rog să îmi aprobaţi angajarea, pe o perioadă determinată de 6 luni, pe postul de ............................ la unitatea ................................... din poliţia penitenciară.
    Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de selecţionare, drepturile şi obligaţiile ce îmi revin.
    Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta cerere şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
    Sunt de acord ca Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unitatea penitenciară angajatoare să prelucreze datele mele personale în scopul îndeplinirii formalităţilor de angajare pe durată determinată de 6 luni.
    Semnătura ................................
    Data ..............................
    Date de contact ............................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016