Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 153 din 27 august 2020  privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 153 din 27 august 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 786 din 28 august 2020
    Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin. (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 şi 654 bis din 7 august 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de determinare a veniturilor reglementate şi de calcul al tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice.
    (2) Veniturile reglementate prevăzute la alin. (1) nu includ costurile de achiziţie a serviciilor tehnologice de sistem."

    2. La articolul 6 punctul A, după ultima poziţie se introduc două noi definiţii, cu următorul cuprins:
    "Cost reglementat al schimburilor neplanificate (schimburi externe) de energie electrică - Cost al schimburilor de energie electrică recunoscut de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei la calculul tarifelor de transport.
    Regulamentul (UE) 2017/2.195 - Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică"

    3. La articolul 6 punctul A, definiţiile „Perioadă tarifară“ (t) şi „Venit reglementat“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Perioadă tarifară (t) - Perioadă determinată de timp aferentă perioadei a treia de reglementare pentru serviciul de transport al energiei electrice/perioadă determinată de timp aferentă serviciului funcţional de sistem, în care s-au aplicat tarife aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; aceasta a fost de 12 luni consecutive şi a început la data de 1 iulie a fiecărui an.
    Venit reglementat - venit liniarizat, exprimat în termeni nominali, pentru un an t al perioadei de reglementare, la care se adaugă corecţiile anuale, considerat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei la stabilirea tarifelor pentru anul t."

    4. La articolul 6 punctul A, definiţiile: „Regulament (UE) nr. 714/2009“ şi „Regulament (UE) nr. 347/2013“ se abrogă.
    5. La articolul 6 punctul B, după ultima poziţie se introduce o nouă abreviere, cu următorul cuprins:
    "ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Energiei"

    6. La articolul 17, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) cheltuieli aferente activităţilor corespunzătoare schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă;"

    7. La articolul 17, după litera x) se introduc două noi litere, literele y) şi z), cu următorul cuprins:
    "y) cheltuieli de exploatare anuale aferente activităţilor/serviciilor care sunt internalizate în timpul perioadei de reglementare şi care depăşesc valoarea cheltuielilor corespunzătoare efectuării acestora cu terţii, înregistrată de OTS în anul anterior celui în care a avut loc internalizarea;
z) cheltuieli de exploatare anuale aferente activităţilor care sunt externalizate în timpul perioadei de reglementare şi care depăşesc valoarea cheltuielilor corespunzătoare efectuării acestora în cadrul societăţii, înregistrată de OTS în anul anterior celui în care a avut loc externalizarea."

    8. La articolul 18, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) diferenţele în plus între cheltuielile raportate în machetele de monitorizare transmise la ANRE şi cele din balanţa anuală contabilă sau situaţiile financiare anuale ale OTS depuse la unităţile teritoriale ale ministerului de resort."

    9. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Documentaţia de fundamentare a solicitării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice transmisă la ANRE va fi însoţită de o procedură internă privind achiziţia de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate.
    (2) Procedura internă privind achiziţia de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate va cuprinde modul de acţiune al OTS în vederea asigurării respectării principiului valorii de piaţă în cazul achiziţiilor de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate.
    (3) În cazul modificării procedurii interne privind achiziţia de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate, OTS este obligat să o retransmită la ANRE împreună cu documentaţia anuală de fundamentare a solicitării de tarife pentru serviciul de transport al energiei electrice."

    10. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) La stabilirea costurilor de operare şi mentenanţă controlabile prognozate, ANRE are în vedere costurile cu personalul estimate în fundamentarea OTS, costurile cu personalul angajat realizate de OTS în anul de referinţă, precum şi nivelul mediu al cheltuielilor salariale realizate de operatorii din sectorul energiei electrice. Costurile solicitate cu personalul se fundamentează de OTS pe baza numărului de personal angajat cu contract individual de muncă utilizat de OTS, a nivelului salarial mediu şi a celorlalte costuri de personal prevăzute la art. 29. În cadrul fundamentării costurilor de personal pentru următoarea perioadă de reglementare, OTS trebuie să prezinte detaliat pe categorii de angajaţi, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare şi pentru anul de referinţă, datele de fundamentare, modalitatea de calcul al elementelor utilizate şi justificări privind valorile luate în considerare şi evoluţia acestora de la an la an, defalcate distinct pentru personalul cu funcţii de conducere prevăzut la art. 17 lit. u) şi pentru restul personalului."

    11. La articolul 34, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Costurile de operare şi mentenanţă controlabile aferente activităţii de transport prognozate pentru primul an al perioadei de reglementare p nu depăşesc valoarea calculată ca medie aritmetică anuală a costurilor de operare şi mentenanţă realizate în perioada de reglementare p–1 şi în perioada de tranziţie şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii, exprimată în termeni reali ai anului de referinţă, la care se adaugă jumătate din media aritmetică a câştigurilor de eficienţă recunoscute de ANRE în perioada de reglementare p–1.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care media anuală a costurilor de operare şi mentenanţă realizate în perioada de reglementare p–1 şi în perioada de tranziţie şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii este mai mare decât costurile de operare şi mentenanţă controlabile stabilite anterior de ANRE pentru anul de referinţă. În acest caz, costurile de operare şi mentenanţă controlabile aferente activităţii de transport, prognozate pentru primul an al perioadei de reglementare p nu depăşesc costurile de operare şi mentenanţă controlabile stabilite anterior de ANRE pentru anul de referinţă."

    12. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În categoria cheltuielilor speciale se includ şi cheltuielile aferente implementării regulamentelor europene, în condiţiile prevăzute de reglementările europene."

    13. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 44^1
    La stabilirea costului prognozat al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat aferent sistemului de transport pentru perioada p + 1 se utilizează preţul mediu de achiziţie a energiei electrice determinat conform art. 44, la care se adaugă costurile de administrare piaţă - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. (OPCOM) şi de redistribuire, realizate în aceeaşi perioadă."

    14. La articolul 49, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Tariful reglementat aferent utilizării SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice prevăzut la alin. (2) se stabileşte de ENTSO-E."

    15. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Activele incluse în BAR trebuie să fie cele utilizate de OTS pentru desfăşurarea activităţilor ale căror costuri se regăsesc în venitul reglementat."

    16. La articolul 52, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru calculul BAR la data de 31 decembrie a anului de referinţă al unei perioade de reglementare, reevaluarea prevăzută la alin. (2) este luată în considerare de către ANRE în limita valorii minime dintre BAR actualizat cu rata cumulată a inflaţiei, calculat conform prevederilor art. 54, şi valoarea netă contabilă a mijloacelor fixe incluse în BAR, reevaluate conform legislaţiei specifice."

    17. Titlul secţiunii 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 9
    Tratarea intrărilor în BAR
"

    18. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    În calculul venitului-ţintă iniţial pentru fiecare an al perioadei de reglementare se includ costurile de capital prevăzute în prezenta metodologie aferente investiţiilor planificate a fi realizate în fiecare an din planul de investiţii aprobat de ANRE pentru acea perioadă de reglementare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare."

    19. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    (1) ANRE poate limita valoarea planului de investiţii, precum şi costurile aferente amortizării, astfel încât să nu fie depăşite limitele de creştere a tarifelor prevăzute la art. 114.
    (2) În cazul în care OTS nu transmite planul de investiţii sau acesta nu îndeplineşte criteriile de aprobare în conformitate cu reglementările în vigoare, ANRE are dreptul să stabilească valoarea planului de investiţii pentru fiecare an al perioadei de reglementare, având în vedere planul de dezvoltare a RET pe 10 ani, în vigoare."

    20. Articolul 59 se abrogă.
    21. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    În situaţia nerealizării investiţiilor planificate, ANRE reduce veniturile reglementate aferente următorilor ani ai perioadei de reglementare cu valoarea costurilor de capital care, conform documentelor puse la dispoziţie de OTS la solicitarea ANRE, se dovedesc a fi nerealizabile în cursul acestor ani."

    22. Articolele 61-64 se abrogă.
    23. La articolul 79, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecţiilor datorate modificării cantităţii de energie electrică introdusă/extrasă în/din reţele, în cazul în care se constată o variaţie mai mare de 1,5% a cantităţii de energie electrică realizată în anul t–2 şi/sau estimată pentru anul t–1 faţă de cantitatea prognozată, ANRE poate să modifice prognoza de cantitate pentru anul t, cu luarea în considerare a prognozelor disponibile şi a propunerii OTS."

    24. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 80
    (1) Componenta corecţiei de venit ΔV_t(CPT_t–2) datorată erorilor de prognoză a costului CPT, respectiv a cantităţii şi a preţului mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT din anul t–2 se aplică în anul t şi se calculează cu formula:
    ΔV_t(CPT_t–2) = Δ(CPT_t–2) x (1 + RTS_t–2) x (1 + RTS_t–1) (lei) (14),
    unde:
    Δ(CPT_t–2) = (CPT_prognozat, t–2) – (CPT_realizat, t–2) reprezintă diferenţa între costul prognozat la începutul perioadei de reglementare şi cel recunoscut conform metodologiei în anul t–2, considerând cpt reglementat.
    (2) Factorul de corecţie anual al veniturilor liniarizate ΔV_t(CPT_t–2) ţine seama de:
    a) diferenţele de cantităţi de CPT realizate datorită modificării cantităţilor de energie electrică introdusă în RET, în limita cpt reglementat, faţă de cele aprobate la începutul perioadei de reglementare;
    b) diferenţele dintre preţul mediu al CPT realizat recunoscut şi cel prognozat la începutul perioadei de reglementare.
    (3) Valoarea realizată a CPT (MWh) recunoscută de ANRE pentru anul t-2 este egală cu minimul dintre:
    a) produsul dintre cantitatea de energie electrică introdusă în RET Q realizată şi cpt (%) reglementat pentru anul t-2;
    b) produsul dintre cantitatea de energie electrică introdusă Q realizată şi cpt (%) realizat în anul t-2.
    (4) Preţul mediu al energiei electrice pentru asigurarea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru anul t-2 este egal cu minimul dintre preţul realizat de OTS şi un preţ de referinţă determinat ca medie a preţurilor operatorilor de reţea (operatorii de distribuţie şi OTS), medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.
    (5) Preţurile operatorilor de reţea luate în considerare la stabilirea mediei prevăzute la alin. (4) se calculează prin însumarea la preţul de achiziţie realizat de un operator şi recalculat prin limitarea dezechilibrelor pozitive şi negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT a unei componente determinate prin împărţirea cheltuielilor realizate de operatorul respectiv cu serviciile de transport, de sistem, administrare piaţă, administrare PRE şi redistribuire la cantitatea totală achiziţionată ce include dezechilibrele realizate. Pentru OTS care nu are costuri cu serviciile de transport şi de sistem, în calculul preţului luat în considerare la stabilirea mediei, şi numai în scopul stabilirii acesteia, se însumează tarifele în vigoare pentru serviciile de transport (componenta de extragere a energiei electrice din reţea TL ) şi de sistem.
    (6) În situaţia în care preţul de referinţă calculat conform prevederilor alin. (4) pentru primul semestru al anului t-1 variază cu mai mult de 10% faţă de preţul prognozat la începutul perioadei de reglementare, ANRE aplică o corecţie parţială a costului cu cpt reglementat pentru anul t-1, pe care o include în venitul reglementat al anului t. La calculul corecţiei este luat în considerare preţul mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut determinat conform prevederilor alin. (4), pentru primul semestru al anului t-1. Cantitatea de CPT considerată pentru al doilea semestru al anului t-1 este egală cu jumătate din cantitatea prognozată aferentă anului t-1."

    25. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 93
    (1) Veniturile care se realizează din alocarea capacităţii de transport pe liniile de interconexiune se utilizează cu prioritate în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 943/2019.
    Aceste venituri constituie sursa de finanţare pentru garantarea disponibilităţii reale a capacităţii de transport transfrontalier alocate, pentru menţinerea sau creşterea capacităţilor interzonale prin optimizarea utilizării capacităţilor de interconexiune existente prin măsuri coordonate de remediere, dacă este cazul, sau acoperirea costurilor generate de investiţiile în reţea relevante pentru reducerea congestionării capacităţilor de interconexiune.
    (2) Utilizarea veniturilor în conformitate cu alin. (1) face obiectul unei metodologii aprobate de ACER.
    (3) În situaţia în care obiectivele legate de priorităţile prevăzute la alin. (1) au fost îndeplinite în mod adecvat de OTS, o parte din diferenţa între veniturile realizate din alocarea capacităţii de interconexiune şi valoarea utilizată conform alin. (1) în anul t-2 se constituie corecţie la calculul venitului reglementat aferent anului t. Componenta corecţiei se calculează prin aplicarea raportului dintre valoarea veniturilor din alocarea capacităţii de interconexiune obţinute din exportul de energie electrică şi valoarea veniturilor totale din alocarea capacităţii de interconexiune realizate în anul t-2 la valoarea costurilor aferente transportului de energie electrică între OTS-uri.
    (4) Veniturile rezultate după aplicarea prevederilor alin. (3) sunt plasate de către OTS într-un cont distinct al acestuia, pentru a fi cheltuite în conformitate cu prevederile alin. (1).
    (5) Corecţia aferentă diferenţei dintre veniturile realizate din alocarea capacităţii de interconexiune în perioada de reglementare p-1 şi valoarea investiţiilor realizate pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine în perioada de reglementare p-1 sau prognozate în perioada de reglementare p-1 şi aflate în curs de realizare, diminuată cu necesarul de finanţare a proiectelor de investiţii pentru creşterea capacităţii de interconexiune din planul de investiţii aprobat pentru perioada de reglementare p care rămâne neacoperit de veniturile din alocarea capacităţii de interconexiune prognozat a fi realizate in perioada de reglementare p, se determină în anul de referinţă al perioadei de reglementare p şi se aplică venitului ţintă iniţial aferent primei perioade tarifare a perioadei de reglementare p."

    26. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    (1) T_G are o valoare unică pentru toată perioada de reglementare, care se stabileşte înainte de începerea perioadei de reglementare, pe baza costurilor şi cantităţilor prognozate aprobate la începutul perioadei de reglementare, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (2) Prin T_G se recuperează o parte din costul de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat în RET, prognozat pentru anul de referinţă, corespunzător producţiei exportate, stabilită pe baza regimurilor de funcţionare a SEN, precum şi costul mediu prognozat pentru eliminarea congestiilor prin redispecerizare, stabilit pentru anul t în conformitate cu prevederile prezentei metodologii."

    27. La articolul 104 alineatul (1) litera a), punctele 3) şi 9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3) prognoza costurilor de operare şi mentenanţă, incluzând reducerea costurilor datorată creşterii eficienţei - anexa nr. 4;
    (...)
9) amortizarea reglementată a activelor existente şi noi - anexa nr. 5;"

    28. La articolul 104 alineatul (1) litera a), punctul 8 se abrogă.
    29. La articolul 105 alineatul (2), literele a-f se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) propunerea privind corecţia datorată cantităţilor de energie electrică introdusă/extrasă în/din reţele şi a CPT reglementat (cantitate şi preţ), conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;
b) propunerea privind corecţia costurilor de operare şi mentenanţă controlabile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;
c) propunerea privind corecţia costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;
d) propunerea privind corecţia costurilor cu eliminarea congestiilor, a celor rezultate ca urmare a transportului de energie electrică între OTS-uri şi a veniturilor obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;
e) propunerea privind corecţia de venituri aferente nerealizării planului de investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;
f) calculul detaliat al corecţiilor anuale care au stat la baza tarifelor propuse spre aprobare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;"

    30. Articolul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 113
    Tarifele aferente serviciului de transport pentru fiecare an se transmit spre publicare către Monitorul Oficial al României, Partea I, anual, până la data de 15 decembrie."

    31. La articolul 117, alineatul (2) se abrogă.
    32. După articolul 117 se introduc patru noi articole, articolele 117^1-–117^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 117^1
    (1) Suplimentar prevederilor art. 117, venitul-ţintă iniţial actualizat pentru perioada a IV-a de reglementare se stabileşte ca sumă între costurile şi veniturile aferente serviciului de transport al energiei electrice, actualizate pe baza valorilor realizate în anul de referinţă, şi costurile şi veniturile necesare activităţilor desfăşurate de OTS pentru realizarea serviciului funcţional de sistem.
    (2) Activităţile desfăşurate de OTS pentru realizarea serviciilor funcţionale de sistem sunt următoarele:
    a) dispecerizarea instalaţiilor SEN prin comanda operaţională, planificarea şi programarea operaţională;
    b) administrarea pieţei de echilibrare, a pieţei de achiziţie a serviciilor tehnologice de sistem, a pieţei de alocare a capacităţii de interconexiune, precum şi participarea la crearea pieţei interne europene de energie electrică;
    c) managementul investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii aferente serviciului de sistem;
    d) integrarea în SEN a centralelor electrice;
    e) managementul schimburilor neplanificate ale soldului SEN, inclusiv al ajutoarelor de avarie;
    f) alte activităţi necesare pentru respectarea cadrului de reglementare în vigoare referitor la serviciul de sistem.
    (3) Diferenţa de venituri aferentă primului an al perioadei de reglementare, rezultată în condiţiile prevăzute la art. 117 şi art. 117^1 alin. (1), reprezintă o corecţie care se aplică venitului aferent celui de-al doilea an al perioadei de reglementare, actualizată în termenii nominali ai anului în care se aplică.
    (4) Diferenţa de venituri prevăzută la alin. (3) se determină ca diferenţă între venitul rezultat ca urmare a reluării procedurii de liniarizare conform art. 117 şi art. 117^1 alin. (1) şi suma dintre venitul liniarizat stabilit conform art. 76 şi venitul reglementat aprobat pentru serviciul funcţional de sistem.
    ART. 117^2
    (1) Costurile şi veniturile aferente serviciului funcţional de sistem pentru primul an al perioadei de reglementare se determină pe baza mediei costurilor aprobate de ANRE prin ordin pentru perioadele tarifare 2019-2020 şi 2020-2021.
    (2) OTS are obligaţia de a defalca costurile de operare şi mentenanţă controlabile aprobate de ANRE pentru primul an al perioadei a IV-a de reglementare conform categoriilor prevăzute la art. 26.
    ART. 117^3
    (1) Începând cu cel de-al doilea an al perioadei a IV-a de reglementare, costurile şi veniturile aferente serviciului funcţional de sistem se stabilesc similar costurilor şi veniturilor aferente prestării serviciului de transport al energiei electrice, după cum urmează:
    a) costurile de operare şi mentenanţă controlabile, în conformitate cu prevederile art. 29-31;
    b) costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile, în conformitate cu prevederile art. 35-38;
    c) costurile cu amortizarea, în conformitate cu prevederile art. 39-40;
    d) rentabilitatea bazei reglementate a activelor, în termeni reali, calculată înainte de impozitare, conform secţiunii 10;
    e) alte venituri de exploatare, conform art. 26 alin. (4).
    (2) Factorul de eficienţă prevăzut la art. 27 va fi aplicat asupra costurilor determinate conform art. 117^3 alin. (1) şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii, începând cu cel de-al doilea an al perioadei a IV-a de reglementare.
    (3) Începând cu cel de-al doilea an al perioadei a IV-a de reglementare, costurile/veniturile cu schimburile neplanificate de energie electrică, inclusiv costurile/veniturile cu ajutoarele de avarie, altele decât schimburile externe realizate în scopul echilibrării, şi costurile cu administrarea pieţei OPCOM pentru tranzacţionarea energiei electrice necesară acoperirii schimburilor neplanificate se prognozează de OTS în limita valorii realizate acceptate în anul de referinţă al perioadei de reglementare.
    (4) Începând cu cel de-al doilea an al perioadei a IV-a de reglementare, veniturile din schimburile neplanificate de energie electrică vor fi incluse în categoria veniturilor obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport, prevăzute la art. 26 alin. (4).
    (5) Costurile/Veniturile cu schimburile neplanificate de energie electrică realizate în scopul echilibrării sunt considerate în venitul reglementat până la intrarea în vigoare a unei reglementări specifice elaborate în baza prevederilor art. 18 din Regulamentul (UE) 2017/2.195.
    ART. 117^4
    (1) Corecţia de costuri şi venituri aferente serviciului funcţional de sistem pentru anul 2020 se ia în considerare la calculul venitului reglementat aferent anului 2022 şi se determină ca diferenţă între valorile prognozate ale costurilor şi veniturilor şi cele realizate, corectate conform metodologiei aplicabile la data aprobării acestora.
    (2) Începând cu cel de-al doilea an al perioadei a IV-a de reglementare, factorul de corecţie a venitului liniarizat prevăzut la art. 78 se va determina având în vedere şi componentele aferente serviciului funcţional de sistem.
    (3) Costurile/Veniturile realizate cu schimburile neplanificate de energie electrică se recunosc la nivelul rezultat în urma analizei datelor, informaţiilor şi documentelor justificative transmise de OTS, care trebuie să însoţească solicitarea OTS."

    33. Anexele nr. 4, 8 şi 9 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacţionale şi se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro.

    34. Anexele nr. 10-16 se abrogă.


    ART. II
    Operatorul de transport şi de sistem transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei fundamentarea tarifelor de transport în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 27 august 2020.
    Nr. 153.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016