Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.449 din 23 iunie 2020  privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.449 din 23 iunie 2020 privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 557 din 26 iunie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
    ART. I
    Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 punctul 7, alineatul (2^3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^3) În cazul contractelor de finanţare încheiate în anul 2018, termenul de valabilitate se poate prelungi până la data de 31 octombrie 2020, iar în cazul contractelor de finanţare încheiate în anul 2019, termenul de valabilitate se poate prelungi până la data de 31 decembrie 2020."

    2. La articolul 5 punctul 7, după alineatul (2^6) se introduce un nou alineat, alineatul (2^7), cu următorul cuprins:
    "(2^7) În caz de forţă majoră, stare de urgenţă sau alte situaţii similare stabilite de autorităţile competente cu atribuţii în domeniu, care determină, potrivit prevederilor legale aplicabile, suspendarea activităţilor desfăşurate în cadrul contractelor de achiziţie publică a lucrărilor de înregistrare sistematică, termenele de valabilitate ale contractelor de finanţare aferente, prevăzute în prezenta procedură, se pot prelungi corespunzător cu o perioadă egală cu cea a suspendării."

    3. La articolul 5 punctul 8 alineatul (2), litera g) se abrogă.
    4. La articolul 5 punctul 8 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) transmite lunar către OCPI, până la data de 5 a fiecărei luni, necesarul de fonduri aferente plăţii serviciilor de înregistrare sistematică pentru luna următoare. Netransmiterea acestei situaţii poate conduce la întârzieri în asigurarea transferurilor necesare plăţii serviciilor ce vor fi din culpa exclusivă a UAT-ului."

    5. La articolul 5 punctul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) La nivelul OCPI, responsabilul de contract mai îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
    a) în vederea transferului sumelor necesare efectuării plăţii verifică şi confirmă documentele transmise de UAT, inclusiv corespondenţa dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi imobilele menţionate în PVR servicii şi factură. Confirmarea se va face prin semnătura pe factură cu sintagma: «certific corespondenţa dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi imobilele menţionate în PVR servicii şi factură»;
    b) asigură informarea biroului economic din cadrul OCPI despre finalizarea contractului de prestări servicii/finanţare."

    6. La articolul 5, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "13. Procedura de alocare şi transfer ale fondurilor

    (1) UAT transmite lunar către OCPI, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul de fonduri aferente plăţii serviciilor de înregistrare sistematică pentru luna următoare.

    (2) OCPI transmite lunar către ANCPI, până la data de 1 a fiecărei luni, solicitarea de transferuri de fonduri pentru luna curentă, conform estimărilor UAT-urilor, defalcată pe etape de finanţare şi UAT-uri. Totodată, OCPI va transmite şi cererile de deschidere de credite bugetare aferente sumelor solicitate pentru transfer, întocmite distinct pentru fiecare etapă de finanţare. OCPI va întocmi şi va transmite solicitările privind transferurile de fonduri către ANCPI, în limitele creditelor bugetare aprobate pe fiecare UAT şi etapă de finanţare, precum şi în limita contractului de finanţare încheiat şi a contractului de prestări de servicii, fără zecimale. Se interzice utilizarea de fonduri deschise pentru orice altceva decât scopul şi destinaţia pentru care au fost solicitate.

    (3) ANCPI va efectua lunar virarea sumelor solicitate de către OCPI în ordinea solicitărilor de transferuri de fonduri şi în limita fondurilor disponibile.

    (4) Ulterior emiterii PVR tehnic, PVR servicii şi a facturii, UAT va transmite la OCPI solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor, întocmită conform anexei nr. 8.

    (5) OCPI va verifica corectitudinea informaţiilor înscrise în documentele prevăzute la alin. (4).

    (6) Directorul OCPI va desemna prin decizie persoanele responsabile pentru verificarea şi certificarea cu viza «Certific realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor» şi viza «Bun de plată». Certificarea se va face pe exemplarul original al anexei nr. 8.

    (7) OCPI va efectua transferul fondurilor corespunzătoare în contul UAT menţionat în contractul de finanţare. OCPI va întreprinde toate demersurile pentru a aplica dispoziţiile legale în vigoare referitoare la angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. OCPI este răspunzător de angajarea şi de utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destinaţiilor aprobate, pentru fiecare UAT şi etapă de finanţare. Totodată, OCPI este răspunzător ca înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială, să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sănătos, în special ale economiei şi eficienţei cheltuielilor. Ordonatorul de credite din cadrul OCPI are obligaţia desemnării prin decizie a persoanei (persoanelor) şi a înlocuitorului (înlocuitorilor) acesteia care va (vor) avea atribuţii pe linia organizării şi conducerii evidenţei angajamentelor bugetare şi legale.

    (8) Pentru transferul fondurilor corespunzătoare, UAT va deschide la trezorerie cont cu simbol distinct pentru finanţarea contractelor de înregistrare sistematică."

    7. La articolul 5, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "14. Efectuarea plăţii de către UAT

    (1) UAT va efectua plata către prestatorul de servicii conform contractului de achiziţie publică şi va transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a ordinului de plată şi a extrasului de cont în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

    (2) Plata facturilor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

    (3) Fondurile neutilizate vor fi restituite în contul OCPI, până cel târziu în luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, până cel târziu la data de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie.

    (4) OCPI va transfera aceste sume în contul ANCPI, conform normelor privind încheierea exerciţiului bugetar emise anual de către Ministerul Finanţelor Publice."

    8. La articolul 5, punctele 15, 16 şi 17 se abrogă.
    9. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    10. Anexa nr. 9 se abrogă.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
                    Alexandru Laurenţiu Blaga

    Bucureşti, 23 iunie 2020.
    Nr. 1.449.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 8 la procedură)
    Judeţul ……………………………………
    Unitatea administrativ-teritorială
    ……………………………………………………..
    Nr. ……………………/…………………………..
    Solicitare privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor
    Subsemnatul, ……………………….., în calitate de reprezentant legal al municipiului/oraşului/comunei ……………………, având în vedere Contractul de finanţare nr. ………………… din data de …………………, încheiat între …………………………… şi ……………………………, precum şi Contractul de achiziţie publică nr. ………………… din data de ………………………, încheiat între ……………………………….. şi …………………………, solicit efectuarea transferului sumei de ……………………… în contul ……………………………….., deschis la ……………………………….. .
    Suma de ……………………………….. lei reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de ……………………………….. în perioada ………………………, ce au fost recepţionate de OCPI ……………………………….. prin PVR tehnic nr. …………… din data …………………… şi acceptate ca fiind în deplină concordanţă cu prevederile contractului de achiziţie publică prin PVR servicii nr. ………………… din data de …………………… .
    Anexăm prezentei următoarele documente:
    a) PVR tehnic nr. ………..…… din data ……………;
    b) PVR servicii nr. …………… din data ……………;
    c) Factura nr. …………… din data ……………, avizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu viza «Certific realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor» şi cu viza «Bun de plată».

    Cu deosebită consideraţie,
    Primar,
    ………………………………..
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    NOTE:
    1. Documentele menţionate la lit. b) şi c) se transmit în copie conformă cu originalul.
    2. Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, prin personalul desemnat în acest scop, va certifica Solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor cu vizele privind Bun de plată şi Certific privind realitatea, regularitatea şi legalitatea.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016