Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.347 din 3 iulie 2020  pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, şi pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.347 din 3 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, şi pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 596 din 8 iulie 2020
    Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 644/KSA din 24.06.2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, şi pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020,
    având în vedere Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), literele o), q) şi bb) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "o) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se transmit prin intermediul poştei electronice la Autoritate de către proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau de către proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program;
    ..............................................................
q) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se transmit prin intermediul poştei electronice la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;
    ................................................................
bb) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia: producătorul poate transmite prin intermediul poştei electronice la Autoritate dosarul de validare; proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate transmite prin intermediul poştei electronice la Autoritate dosarul de acceptare;"

    2. La articolul 11, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Dosarul de validare se transmite către Autoritate prin intermediul poştei electronice, scanat, într-o singură arhivă.
(2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (1), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informaţiilor necesare, precum şi alte instrucţiuni de aplicare a prevederilor alin. (1) se elaborează şi se aprobă la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituţiei.
(3) La data recepţionării e-mailului conţinând dosarul de validare, acesta din urmă primeşte un număr unic de înregistrare, care va fi comunicat expeditorului pe aceeaşi adresă de e-mail de la care a fost transmis dosarul de validare. Dosarele de validare vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora pe adresa de e-mail."

    3. La articolul 11, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    4. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea de decontare se semnează prin utilizarea semnăturii electronice calificate a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia, se înregistrează şi se transmite prin intermediul poştei electronice la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:
    a) lista beneficiarilor, semnată electronic de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, şi certificată «conform aplicaţiei PSIPAN» de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorităţii;
    b) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi, scanate în original/în copii certificate «conform cu originalul» de către aceştia;
    c) declaraţiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, scanate, prin care beneficiarii îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculele noi pe numele lor la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul în care aceştia au obţinut finanţare în baza unor contracte de leasing financiar; declaraţia trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: atributele de identificare a proprietarului; datele de identificare a autovehiculului nou, marca şi modelul, numărul de identificare, numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală ale societăţii de leasing; achiziţionarea autovehiculului prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; denumirea şi codul de identificare fiscală ale producătorului validat;
    d) contractul de finanţare, scanat în original sau copie legalizată, după caz;
    e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, scanat în copie certificată «conform cu originalul», după caz, la solicitarea Autorităţii."

    5. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Procedura cuprinzând modul de transmitere a cererii de decontare şi a documentelor anexate acesteia, precum şi alte instrucţiuni de aplicare a prevederilor alin. (2) se elaborează şi se aprobă la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituţiei.
(2^2) Documentele cuprinse în dosarul cererii de decontare rămân în păstrarea producătorului validat cel puţin 60 de luni de la data încetării contractului de participare în vederea decontării."

    6. La articolul 18 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) atributele de identificare a beneficiarului: numele şi prenumele, codul numeric personal;"

    7. La articolul 18, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Lista beneficiarilor trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) în cazul beneficiarului persoană fizică:
    1. informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c), cu excepţia:
    1.1. tipului, seriei şi numărului actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon/fax, e-mail;
    1.2. numărului de înregistrare şi datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente, cu menţionarea faptului că autovehiculul uzat se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, şi, după caz, numărului de înregistrare şi datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa beneficiarul;
    1.3. datelor privind documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), dacă este cazul;
    2. informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (7) şi (8), cu excepţia capacităţii cilindrice a motorului;
    b) în cazul beneficiarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale:
    1. informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. d), cu excepţia adresei sediului/sediului social/sediului profesional, numărului de telefon/fax, e-mail;
    2. informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (8), cu excepţia capacităţii cilindrice a motorului."

    8. La articolul 28, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    9. La articolul 30, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);"

    10. La articolul 32, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);"

    11. La articolul 34, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);"

    12. La articolul 36, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    13. La articolul 38, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului);"

    14. La articolul 40, literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);"

    15. La articolul 43, literele e) şi e^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
e^1) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social/profesional al proprietarului);"

    16. La articolul 45, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);"

    17. La articolul 47, literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);"

    18. La articolul 48, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Dosarul de acceptare se transmite către Autoritate prin intermediul poştei electronice, scanat, într-o singură arhivă.
(2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (1), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informaţiilor necesare, precum şi alte instrucţiuni de aplicare a prevederilor alin. (1) se elaborează şi se aprobă la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituţiei.
(3) La data recepţionării e-mailului conţinând dosarul de acceptare, acesta primeşte un număr unic de înregistrare care va fi comunicat expeditorului pe aceeaşi adresă de e-mail de la care a fost transmis dosarul de acceptare. Dosarele de acceptare vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora pe adresa de e-mail."

    19. La articolul 48, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    20. La articolul 49, alineatele (3), (6), (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate, completând, în funcţie de categoria proprietarului, grilele de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8 şi 9.1-9.9 la prezentul ghid.
    ..............................................................
(6) În cazul în care solicitantul se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului.
    .............................................................
(8) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (7), solicitantul are posibilitatea să transmită documente, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare.
    ...........................................................
(10) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi transmise către Autoritate prin intermediul poştei electronice în interiorul perioadei prevăzute la alin. (8)."

    21. La articolul 55, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Contestaţia, formulată în scris de către producător, se transmite scanată, într-o singură arhivă, la Autoritate în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei producătorilor respinşi. Pentru proprietari, contestaţia, formulată în scris, se transmite scanată, într-o singură arhivă, la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei proprietarilor respinşi. Termenul se calculează fără a se ţine cont de prima şi ultima zi.
(3) Contestaţia poate fi transmisă către Autoritate prin intermediul poştei electronice, în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
(4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte un număr unic de înregistrare, care va fi comunicat expeditorului pe aceeaşi adresă de e-mail de la care au fost transmise documentele."

    22. La articolul 55 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) numărul unic de înregistrare atribuit de către Autoritate dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz;"

    23. La articolul 56, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Producătorii validaţi şi proprietarii acceptaţi au obligaţia să păstreze documentele transmise în vederea validării/acceptării în cadrul programului, pentru o perioadă de 5 ani, şi să le prezinte la solicitarea Autorităţii.
(2) Neprezentarea unuia dintre documentele care fac parte din dosarul de acceptare atrage anularea finanţării şi recuperarea sumelor finanţate."

    24. La articolul 56, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    25. La anexa nr. 2 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului“, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Dosarul de validare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere, conform dispoziţiilor art. 11 din ghid."

    26. La anexa nr. 8 la ghid, „Grilă de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 pentru sesiunea aferentă anului ..…“, punctele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)."

    27. La anexa nr. 9.1 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate administrativ-teritorială pentru sesiunea aferentă anului .........“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute de art. 48 din ghid."

    28. La anexa nr. 9.2 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate sau instituţie de învăţământ, de stat ori privată pentru sesiunea aferentă anului .........“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute de art. 48 din ghid."

    29. La anexa nr. 9.3 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului instituţie publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică pentru sesiunea aferentă anului .........“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute de art. 48 din ghid."

    30. La anexa nr. 9.4 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului organizaţie neguvernamentală pentru sesiunea aferentă anului ...........“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute de art. 48 din ghid."

    31. La anexa nr. 9.5 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate aparţinând unui cult religios recunoscut în România pentru sesiunea aferentă anului ............“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute de art. 48 din ghid."

    32. La anexa nr. 9.6 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic/entitate juridică fără personalitate juridică/unitatea medico-sanitară pentru sesiunea aferentă anului ............“, punctele 1 şi 2.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute de art. 48 din ghid.
    ..................................................................................................
2.3. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare."

    33. La anexa nr. 9.7 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată pentru sesiunea aferentă anului ...............“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute de art. 48 din ghid."

    34. La anexa nr. 9.8 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale pentru sesiunea aferentă anului ..................“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute de art. 48 din ghid."

    35. La anexa nr. 9.9 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, pentru sesiunea aferentă anului ..............“, punctele 1 şi 2.10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute de art. 48 din ghid.
    ..................................................................................................
2.10. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare."

    36. La articolele 10, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45 şi 47 din ghid şi la anexele nr. 2, 8 şi 9.1-9.9 la ghid, sintagma „în original sau în copie legalizată“ se înlocuieşte cu sintagma „scanat/ă în original sau în copie legalizată“, iar sintagma „în copie certificată conform cu originalul“ se înlocuieşte cu sintagma „scanat/ă şi certificate conform cu originalul“.


    ART. II
    Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 3 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), literele p), r) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "p) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se transmit la Autoritate de către solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau de către solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program;
    ...................................................................
r) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se transmit la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;
    ...................................................................
v) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia: producătorul poate transmite la Autoritate dosarul de validare; solicitantul persoană juridică, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate transmite la Autoritate dosarul de acceptare;"

    2. La articolul 12, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Dosarul de validare se transmite către Autoritate prin intermediul poştei electronice, scanat, într-o singură arhivă.
(2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (1), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informaţiilor necesare, precum şi alte instrucţiuni de aplicare a prevederilor alin. (1), se elaborează şi se aprobă la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituţiei.
(3) La data recepţionării e-mailului conţinând dosarul de validare, acesta din urmă primeşte un număr unic de înregistrare, care va fi comunicat expeditorului pe aceeaşi adresă de e-mail de la care a fost transmis dosarul de validare. Dosarele de validare vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora pe adresa de e-mail."

    3. La articolul 12, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    4. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea de decontare se semnează prin utilizarea semnăturii electronice calificate a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia, se înregistrează şi se transmite prin intermediul poştei electronice la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:
    a) lista beneficiarilor, semnată electronic de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, şi certificată «conform aplicaţiei PSIPAN» de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorităţii;
    b) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi, scanate în original/în copii certificate «conform cu originalul» de către aceştia;
    c) declaraţiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, scanate, prin care beneficiarii îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculele noi pe numele lor la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul în care aceştia au obţinut finanţare în baza unor contracte de leasing financiar; declaraţia trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: atributele de identificare a proprietarului; datele de identificare a autovehiculului nou, marca şi modelul, numărul de identificare, numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală ale societăţii de leasing; achiziţionarea autovehiculului prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; denumirea şi codul de identificare fiscală ale producătorului validat;
    d) contractul de finanţare, scanat în original sau copie legalizată, după caz;
    e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, scanat în copie certificată «conform cu originalul», după caz, la solicitarea Autorităţii."

    5. La articolul 19 după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Procedura cuprinzând modul de transmitere a cererii de decontare şi a documentelor anexate acesteia, precum şi alte instrucţiuni de aplicare a prevederilor alin. (2) se elaborează şi se aprobă la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituţiei.
(2^2) Documentele cuprinse în dosarul cererii de decontare rămân în păstrarea producătorului validat cel puţin 60 de luni de la data încetării contractului de participare în vederea decontării."

    6. La articolul 19, alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) atributele de identificare a beneficiarului: numele şi prenumele/denumire, codul numeric personal/codul de identificare fiscală;"

    7. La articolul 19 alineatul (4), litera e) se abrogă.
    8. La articolul 19, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Lista beneficiarilor trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) în cazul beneficiarului persoană fizică:
    1. informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a), cu excepţia:
    1.1. tipului, seriei şi numărului actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărului de telefon/fax, e-mail;
    1.2. numărului de înregistrare şi datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente;
    2. informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1), cu excepţia capacităţii cilindrice a motorului;
    b) în cazul beneficiarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale:
    1. informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c), cu excepţia adresei sediului/sediului social/sediului profesional, numărului de telefon/fax, e-mail;
    2. informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1), cu excepţia capacităţii cilindrice a motorului."

    9. La articolul 25, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    10. La articolul 27, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    11. La articolul 29, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    12. La articolul 31, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    13. La articolul 33, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    14. La articolul 35, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    15. La articolul 37, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    16. La articolul 40, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    17. La articolul 42, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    18. La articolul 44, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    19. La articolul 45, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Dosarul de acceptare se transmite către Autoritate prin intermediul poştei electronice, scanat, într-o singură arhivă.
(2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (1), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informaţiilor necesare, precum şi alte instrucţiuni de aplicare a prevederilor alin. (1) se elaborează şi se aprobă la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituţiei.
(3) La data recepţionării e-mailului conţinând dosarul de acceptare, acesta primeşte un număr unic de înregistrare care va fi comunicat expeditorului pe aceeaşi adresă de e-mail de la care a fost transmis dosarul de acceptare. Dosarele de acceptare vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora pe adresa de e-mail."

    20. La articolul 45, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    21. La articolul 46, alineatele (5), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care solicitantul se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului.
    ....................................................................
(7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (6), solicitantul are posibilitatea să transmită documente, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare.
    ...................................................................
(9) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi transmise către Autoritate prin intermediul poştei electronice în interiorul perioadei prevăzute la alin. (7)."

    22. La articolul 50, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Contestaţia, formulată în scris de către producător, se transmite scanată, într-o singură arhivă, la Autoritate în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei producătorilor respinşi. Pentru solicitanţi, contestaţia, formulată în scris, se transmite scanată, într-o singură arhivă, la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei solicitanţilor respinşi. Termenul se calculează fără a se ţine cont de prima şi ultima zi.
(3) Contestaţia poate fi transmisă către Autoritate prin intermediul poştei electronice, în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
(4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte un număr unic de înregistrare, care va fi comunicat expeditorului pe aceeaşi adresă de e-mail de la care au fost transmise documentele."

    23. La articolul 50 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) numărul unic de înregistrare atribuit de către Autoritate dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz;"

    24. La articolul 51, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Producătorii validaţi şi solicitanţii acceptaţi au obligaţia să păstreze documentele transmise în vederea validării/acceptării în cadrul programului, pentru o perioadă de 5 ani, şi să le prezinte la solicitarea Autorităţii.
(2) Neprezentarea unuia dintre documentele care fac parte din dosarul de acceptare atrage anularea finanţării şi recuperarea sumelor finanţate."

    25. La articolul 51, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    26. La anexa nr. 2 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Dosarul de validare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere, conform dispoziţiilor art. 12 din ghid."

    27. În anexa nr. 3 la ghid, la articolul 1, punctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.3. Cuantumul unitar al ecotichetului este de până la:
    a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric NEDC, exceptând motocicleta;
    b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează o cantitate de emisii de CO_2 de maximum 50 g/km NEDC, în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC;
    c) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, în cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcţionare mixt;
    d) 3.500 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziţionarea unei motociclete electrice, conform informaţiilor înscrise în COC;"

    28. La anexa nr. 8 la ghid, „Grilă de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului ...........“, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă."

    29. La anexa nr. 9 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului ............“, punctele 1 şi 2.9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. Dosarul de acceptare a fost transmis în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute de art. 45 din Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, cu modificările şi completările ulterioare (ghid).
    ...................................................................
2.9. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare (pentru solicitantul operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic/entitate juridică fără personalitate juridică/unitate medico-sanitară)."

    30. La articolele 11, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42 şi 44 din ghid şi la anexele nr. 2, 8 şi 9 la ghid, sintagma „în original sau în copie legalizată“ se înlocuieşte cu sintagma „scanat/ă în original sau în copie legalizată“, iar sintagma „în copie certificată conform cu originalul“ se înlocuieşte cu sintagma „scanat/ă şi certificate conform cu originalul“.


    ART. III
    Prevederile art. I pct. 1-3 şi 8-36, precum şi prevederile art. II pct. 1-3, 9-26 şi 28-30 intră în vigoare în 15 zile de la publicarea prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 3 iulie 2020.
    Nr. 1.347.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016