Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 133 din 18 noiembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 133 din 18 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2016

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 939 din 22 noiembrie 2019
    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 20 iulie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, literele a), c), d), f), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) derularea operaţiunilor tehnice privind primirea, evidenţa, trierea, repartizarea, urmărirea soluţionării, multiplicarea, manipularea, selecţionarea documentelor adresate conducerii ministerului sau expediate de către aceasta altor structuri/ organizaţii, precum şi clasarea, arhivarea, inventarierea, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea acestora, după caz;
    ........................................
c) gestionarea activităţilor de relaţii cu publicul;
d) organizarea activităţilor de informare-documentare;
    ........................................
f) gestionarea arhivei proprii neclasificate şi neoperative a unităţilor aparatului central al ministerului;
    ........................................
h) implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute/gestionate de conducerea ministerului, respectiv de personalul de la cabinetele demnitarilor, pe de o parte, şi la nivelul direcţiei, pe de altă parte;
i) organizarea activităţilor de secretariat ale grupurilor de lucru şi ale şedinţelor desfăşurate la nivelul conducerii ministerului;"

    2. Articolul 3 se abrogă.
    3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din cadrul Direcţiei secretariat general sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum şi în fişele posturilor."

    4. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) Structura de securitate (pentru conducerea M.A.I.);"

    5. La articolul 6 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) Subregistrul NATO/UE;"

    6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Organigrama Direcţiei secretariat general este prevăzută în anexa nr. 1."

    7. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia secretariat general cooperează cu unităţile aparatului central, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea/în cadrul ministerului în probleme de interes comun, în conformitate cu legile, hotărârile şi ordonanţele Guvernului, ordinele, înţelegerile şi protocoalele aprobate de ministrul afacerilor interne, precum şi cu instituţii şi organisme similare din ţară şi străinătate.
    (2) Diagrama de relaţii a Direcţiei secretariat general este prevăzută în anexa nr. 2."

    8. La articolul 9 alineatul (1), literele b) şi d)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) asigură activitatea de relaţii cu publicul la nivelul conducerii ministerului şi al aparatului central;
    ........................................
d) asigură administrarea, păstrarea şi protecţia specială a documentelor ce alcătuiesc Fondul arhivistic neclasificat şi neoperativ al unităţilor aparatului central al ministerului;
e) organizează serviciul de specialitate la cabinetele demnitarilor;
f) organizează activităţi de protocol intern şi activităţi de secretariat pentru şedinţele Colegiului ministerului, Comisiei/ Subcomisiei de dialog social, Comisiei paritare, de lucru cu sindicatele şi alte şedinţe dispuse la nivelul conducerii ministerului;
g) stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor în unităţile aparatului central şi în instituţiile şi structurile aflate în subordinea/cadrul ministerului, privind circuitul legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, păstrarea şi evidenţa arhivei proprii neclasificate, activitatea de protocol intern şi de secretariat în cadrul grupurilor de lucru şi şedinţelor desfăşurate la nivelul conducerii ministerului;"

    9. La articolul 9 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Direcţia secretariat general are următoarele atribuţii:"

    10. La articolul 9 alineatul (2), literele a), b), d)-h) şi o)-q) se modifică şi vor aveaurmătorulcuprins:
    "a) asigură primirea, înregistrarea, evidenţa, trierea şi circuitul corespondenţei la nivelul conducerii ministerului;
b) monitorizează îndeplinirea dispoziţiilor conducerii ministerului cu privire la realizarea sarcinilor, conform rezoluţiilor;
    ........................................
d) efectuează activităţi de secretariat pentru Colegiul ministerului, Comisia/Subcomisia de dialog social şi Comisia paritară;
e) asigură activitatea de secretariat, organizează şi monitorizează desfăşurarea şedinţelor de lucru cu sindicatele şi a altor şedinţe organizate la nivelul conducerii ministerului;
f) asigură primirea, evidenţa, trierea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor adresate conducerii ministerului şi unităţilor aparatului central al ministerului;
g) asigură redactarea, după caz, a răspunsurilor la petiţiile adresate conducerii ministerului;
h) organizează activitatea de primire a cetăţenilor/ personalului ministerului în audienţă/ieşire la raport la nivelul conducerii ministerului;
    ........................................
o) asigură desfăşurarea unor activităţi specifice de conferire a distincţiilor şi însemnelor onorifice de către ministrul afacerilor interne;
p) asigură serviciul de specialitate la cabinetele demnitarilor;
q) asigură administrarea, păstrarea şi protecţia specială a documentelor ce alcătuiesc Fondul arhivistic neclasificat şi neoperativ al unităţilor aparatului central al ministerului;"

    11. La articolul 9 alineatul (2), după litera w) se introduc două noi litere, literele x) şi y), cu următorul cuprins:
    "x) asigură expedierea răspunsurilor către petenţi, clasarea şi arhivarea petiţiilor soluţionate de către unităţile aparatului central al ministerului;
y) gestionează informaţiile clasificate NATO şi UE destinate conducerii ministerului, personalului de la cabinetele demnitarilor şi Direcţiei secretariat general, cu respectarea măsurilor de protecţie a acestora conform normelor legale în vigoare."

    12. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.
    13. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Directorul Direcţiei secretariat general este şeful direct al întregului personal şi răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate a personalului Direcţiei secretariat general, îndeplinind atribuţiile din fişa postului."

    14. La articolul 12, litera c) se abrogă.
    15. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Directorii adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei secretariat general şi răspund de organizarea, planificarea, desfăşurarea, controlul, sprijinirea şi îndrumarea întregii activităţi a structurilor pe care le coordonează şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute în fişa postului."

    16. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Structura de securitate (pentru conducerea M.A.I.) are ca obiectiv principal implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute şi gestionate de conducerea ministerului şi de personalul de la cabinetele demnitarilor şi este condusă de secretarul general al ministerului."

    17. La articolul 14 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Atribuţiile Structurii de securitate (pentru conducerea M.A.I.) sunt următoarele:"

    18. La articolul 14 alineatul (2), literele b), d) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Direcţiei generale de protecţie internă, denumită în continuare D.G.P.I., iar, după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
    ........................................
d) asigură relaţionarea cu D.G.P.I., în vederea coordonării activităţii şi controlării măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    ........................................
m) efectuează, cu aprobarea conducerii ministerului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul cabinetelor;"

    19. La articolul 14 alineatul (2), după litera m) se introduc cinci noi litere, literele m^1)-m^5), cu următorul cuprins:
    "m^1) informează conducerea unităţii şi D.G.P.I. despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
m^2) implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;
m^3) exploatează operaţional sistemul de prelucrare automată a datelor, denumit în continuare SPAD, şi a reţelelor de transmisii de date - sistemul informatic şi de comunicaţii, denumite în continuare RTD-SIC, în condiţii de securitate;
m^4) coordonează cooperarea dintre unitatea deţinătoare a SPAD sau RTD-SIC şi autoritatea care asigură acreditarea;
m^5) implementează măsurile de securitate şi protecţie criptografică ale SPAD sau RTD-SIC;"

    20. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.
    21. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    (1) Subregistrul NATO/UE are ca obiectiv principal gestionarea informaţiilor clasificate NATO/UE, destinate conducerii ministerului şi Direcţiei secretariat general, cu respectarea măsurilor de protecţie a acestora conform normelor legale în vigoare.
    (2) Prin conducerea ministerului se înţelege: ministrul afacerilor interne, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncţi, directorul cabinetului ministrului şi consilierii ministrului.
    (3) Atribuţiile Subregistrului NATO/UE sunt următoarele:
    a) aplicarea metodologiilor specifice elaborate de către Autoritatea Naţională de Securitate/Registrul intern al Ministerului Afacerilor Interne în cadrul structurii proprii;
    b) gestionarea informaţiilor clasificate NATO/UE şi asigurarea fluxului informaţional prin Registrul intern al Ministerului Afacerilor Interne;
    c) asigurarea organizării şi funcţionării arhivei proprii cu informaţii clasificate NATO/UE;
    d) efectuarea inventarierii anuale a tuturor documentelor proprii şi asigurarea raportării către Registrul intern al Ministerului Afacerilor Interne;
    e) pregătirea şi instruirea personalului propriu, precum şi a celui din aria de competenţă;
    f) întocmirea şi actualizarea listei cu persoanele autorizate să aibă acces la informaţii clasificate NATO şi UE, precum şi transmiterea acesteia Registrului intern al Ministerului Afacerilor Interne;
    g) transmiterea, lunar, Registrului intern al Ministerului Afacerilor Interne a numărului total de documente NATO RESTRICTED/RESTREINT UE primite, care nu provin de la acesta;
    h) notificarea imediată a Registrului intern al Ministerului Afacerilor Interne cu privire la datele de identificare ale informaţiilor NATO CONFIDENTIAL sau superior şi UE sensibile, primite în condiţiile prevăzute la lit. g)."

    22. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Serviciul secretariat are ca obiective principale asigurarea fluxului optim al corespondenţei la nivelul conducerii ministerului şi asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate la nivelul direcţiei."

    23. La articolul 15 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Atribuţiile Serviciului secretariat, pe linii de muncă, sunt următoarele:"

    24. La articolul 15 alineatul (2) punctul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "I. Secretariat tehnic:"

    25. La articolul 15 alineatul (2) punctul I, literele a), b), j) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) primeşte, înregistrează, triază, repartizează şi expediază corespondenţa adresată conducerii ministerului;
b) verifică forma grafică a corespondenţei adresate conducerii ministerului, în vederea promovării acesteia;
    ........................................
j) tehnoredactează lucrările, conform dispoziţiilor conducerii ministerului;
    ........................................
m) coordonează, controlează şi monitorizează, potrivit competenţelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către compartimentele de profil din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/cadrul ministerului;"

    26. La articolul 15 alineatul (2) punctul I, literele h) şi i) se abrogă.
    27. La articolul 15 alineatul (2), punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "II. Documente clasificate şi autorizări: asigură respectarea măsurilor procedurale privind accesul la informaţii clasificate şi evidenţa autorizărilor, precum şi a regulilor privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul şi distrugerea documentelor clasificate, în conformitate cu Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de Direcţia secretariat general."

    28. La articolul 15 alineatul (2) punctul III, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "III. Registratură:"

    29. La articolul 15 alineatul (2) punctul III, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) asigură primirea, evidenţa, înregistrarea, introducerea în aplicaţia informatică şi manipularea corespondenţei adresate conducerii ministerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    ........................................
d) asigură prelucrarea, actualizarea şi valorificarea operativă a datelor prin intermediul aplicaţiei Evidenţă Documente."

    30. La articolul 15, alineatul (3) se abrogă.
    31. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Serviciul relaţii cu publicul are ca obiectiv principal asigurarea relaţionării instituţiei cu cetăţenii şi cu organizaţiile legal constituite, prin activitatea de primire, înregistrare, examinare şi soluţionare a petiţiilor/rapoartelor personale adresate/remise de alte autorităţi sau instituţii publice conducerii ministerului şi unităţilor aparatului central, precum şi prin organizarea activităţii de primire a cetăţenilor/personalului ministerului în audienţă/ieşire la raport la nivelul conducerii ministerului."

    32. La articolul 16 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Atribuţiile Serviciului relaţii cu publicul, pe linii de muncă, sunt următoarele:"

    33. La articolul 16 alineatul (2) punctul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "I. Petiţii şi audienţe:"

    34. La articolul 16 alineatul (2) punctul I, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) primeşte şi înregistrează petiţiile cetăţenilor, ale organizaţiilor neguvernamentale şi ale instituţiilor, din ţară şi străinătate, transmise ministerului şi unităţilor aparatului central prin poştă, fax sau e-mail ori depuse la ghişeul «Relaţii cu publicul»;"

    35. La articolul 16 alineatul (2) punctul I litera b), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. în situaţia în care aspectele semnalate excedează sferei de competenţă a ministerului, redirecţionează petiţiile către instituţiile abilitate să le soluţioneze şi informează, în scris, petentul şi/sau instituţia care a remis petiţia;"

    36. La articolul 16 alineatul (2) punctul I, literele c)-i) se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "c) formulează şi expediază răspunsuri către petenţi, autorităţi sau instituţii publice;
d) analizează periodic petiţiile înregistrate şi elaborează informări pentru conducerea ministerului;
e) cooperează cu structurile centrale şi teritoriale similare din cadrul ministerului, precum şi cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale competente, în scopul soluţionării petiţiilor;
f) primeşte, efectuează controlul cu raze X la instalaţia radiologică din dotare, cartează şi expediază unităţilor competente corespondenţa primită prin poşta civilă;
g) asigură introducerea, actualizarea şi valorificarea datelor prin Sistemul informatic relaţii cu publicul al aparatului central al ministerului, potrivit legii;
h) prezintă conducerii ministerului cererile/rapoartele de primire în audienţă/ieşire la raport, organizează, împreună cu Serviciul cabinete, primirea cetăţenilor în audienţă şi urmăreşte îndeplinirea dispoziţiilor date cu acest prilej;
i) coordonează, controlează şi monitorizează, potrivit competenţelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către compartimentele de profil din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/cadrul ministerului."

    37. La articolul 16 alineatul (2) punctul II, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "II. Centrul de consiliere:"

    38. La articolul 16 alineatul (2) punctul II, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) primeşte şi consiliază cetăţenii care solicită acest lucru şi monitorizează activitatea de rezolvare a cererilor, în domeniul de competenţă al instituţiei;"

    39. La articolul 16 alineatul (2), punctul III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "III. Ghişeul «Relaţii cu publicul»: asigură datele, îndrumările şi informaţiile din domeniul de competenţă al ministerului, solicitate de către cetăţeni."

    40. La articolul 16 alineatul (2), punctul IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "IV. Linia telefonică antidiscriminare: gestionează apelurile telefonice primite la «Linia telefonică antidiscriminare» şi mesajele primite prin poştă electronică, prin care sunt sesizate acte/fapte de discriminare, comportamente de hărţuire sau tratamente similare săvârşite de către personalul ministerului asupra personalului din minister, precum şi apelurile primite prin «Linia telefonică deschisă» şi celelalte posturi telefonice ale serviciului."

    41. La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.
    42. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Serviciul intranet şi documentare este structura specializată unică ce are ca obiective principale coordonarea fluxului de informare şi documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei, la nivel central şi la nivelul structurilor subordonate, gestionarea site-ului de intranet al aparatului central al ministerului şi asigurarea traducerii corespondenţei conducerii ministerului."

    43. La articolul 17 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Atribuţiile Serviciului intranet şi documentare, pe linii de muncă, sunt următoarele:"

    44. La articolul 17 alineatul (2) punctul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "I. Informare-documentare:"

    45. La articolul 17 alineatul (2) punctul I, literele a)-c), k), l) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) asigură fluxul de informare-documentare pe specificul activităţilor unităţilor centrale şi principalelor componente ale ministerului, pentru cunoaşterea şi asimilarea datelor şi informaţiilor de profil, inclusiv din structurile similare străine;
b) formulează propuneri privind conţinutul Buletinului de informare şi documentare, denumit în continuare B.I.D., şi al sintezelor documentare, denumite în continuare S.D., prin consultarea conducătorilor structurilor beneficiare, şi le prezintă directorului, în vederea aprobării;
c) prelucrează documentar materialele ce vor fi cuprinse în B.I.D. şi în S.D., inclusiv cele care au fost elaborate de specialişti din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/cadrul ministerului;
    ........................................
k) cooperează cu tipografia ministerului pentru realizarea materialelor documentare;
l) înregistrează, cataloghează şi stochează structurat-tematic materialele documentare în biblioteca virtuală, pentru identificare şi exploatare;
    ........................................
n) coordonează, controlează şi monitorizează, potrivit competenţelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către compartimentele de profil din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/cadrul ministerului."

    46. La articolul 17 alineatul (2) punctul I, litera d) se abrogă.
    47. La articolul 17 alineatul (2) punctul II, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "II. Intranet:"

    48. La articolul 17 alineatul (2) punctul III, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "III. Centrul de multiplicare:"

    49. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă.
    50. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Serviciul cabinete are ca obiective principale asigurarea serviciului de specialitate la cabinetele demnitarilor, precum şi organizarea şi realizarea activităţilor de protocol intern şi de secretariat ale şedinţelor/grupurilor de lucru desfăşurate la nivelul conducerii ministerului."

    51. La articolul 18 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Atribuţiile Serviciului cabinete, pe linii de muncă, sunt următoarele:"

    52. La articolul 18 alineatul (2) punctul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "I. Biroul protocol intern:"

    53. La articolul 18 alineatul (2) punctul I, literele a), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) organizează activităţi de protocol intern şi activităţi de secretariat pentru şedinţele Colegiului ministerului, Comisiei/ Subcomisiei de dialog social, Comisiei paritare, de lucru cu sindicatele şi a alte şedinţe dispuse la nivelul conducerii ministerului;
    ........................................
c) monitorizează îndeplinirea sarcinilor şi respectarea termenelor stabilite de conducerea ministerului, în cadrul şedinţelor;
    ........................................
e) organizează şi desfăşoară activităţi specifice de conferire a distincţiilor şi însemnelor onorifice de către ministrul afacerilor interne şi ţine evidenţa acestora;"

    54. La articolul 18 alineatul (2) punctul I, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) întocmeşte documente de evidenţă a prezenţei la program pentru conducerea ministerului şi personalul de la cabinetele demnitarilor."

    55. La articolul 18 alineatul (2), punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "II. Asigurare cabinete:
    a) organizează şi asigură serviciul de secretariat la cabinetele demnitarilor şi contribuie la realizarea sarcinilor din agendele de lucru;
    b) asigură fluxul de documente clasificate şi neclasificate şi evidenţa acestora la cabinetele demnitarilor;
    c) îndeplineşte sarcini administrative şi de protocol la nivelul cabinetelor demnitarilor;
    d) asigură, prin personalul de la cabinetele demnitarilor, împreună cu Serviciul relaţii cu publicul, măsurile administrative pentru primirea cetăţenilor/personalului ministerului în audienţă/ieşire la raport la nivelul conducerii ministerului."

    56. La articolul 18, alineatul (3) se abrogă.
    57. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Serviciul arhivă este structura specializată ce are ca obiective principale asigurarea unui sistem unitar de evidenţă, confidenţialitate şi securitate a documentelor, inventariere, selecţionare şi prelucrare de specialitate a unităţilor arhivistice create de unităţile aparatului central al ministerului."

    58. La articolul 19 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Atribuţiile Serviciului arhivă, pe linii de muncă, sunt următoarele:"

    59. La articolul 19 alineatul (2) punctul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "I. Evidenţă arhivă:"

    60. La articolul 19 alineatul (2) punctul I, literele a)-c), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) preia, în depozitele proprii, documentele neclasificate şi neoperative create în unităţile din aparatul central al ministerului, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
b) asigură aplicarea şi respectarea tuturor normelor metodologice în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea depozitelor de arhivă, evidenţa şi conservarea documentelor, prin efectuarea activităţilor specifice de sistematizare a depozitelor, verificarea existentului cu instrumentele de evidenţă, actualizarea instrumentelor de evidenţă, inventarierea documentelor fără evidenţă, selecţionarea, păstrarea şi conservarea documentelor;
c) întocmeşte şi actualizează Nomenclatorul arhivistic pentru dosarele create de unităţile aparatului central al ministerului, precum şi alte norme tehnice;
    ........................................
e) asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pentru realizarea protecţiei informaţiilor din documentele ce fac parte din Fondul arhivistic al unităţilor din aparatul central al ministerului, prin apărarea secretului de stat şi de serviciu, prin paza şi conservarea documentelor;
f) coordonează, controlează şi monitorizează, potrivit competenţelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către compartimentele de profil din unităţile ministerului;"

    61. La articolul 19 alineatul (2) punctul II, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "II. Cercetare arhivă"

    62. La articolul 19 alineatul (2) punctul II, literele a), b), e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) întreprinde activităţi de cercetare tematică a documentelor existente în arhiva aparatului central al ministerului, constituind ulterior fişiere cu temele extrase din informaţiile cuprinse în unităţile arhivistice aflate în depozit;
b) organizează şi desfăşoară acţiuni de pregătire a documentelor pentru transpunerea pe suporţi alternativi şi de executare efectivă a operaţiunilor tehnice de copiere în scopul salvării informaţiilor din documente, în eventualitatea unor pericole, constituindu-se astfel Fondul de asigurare a documentelor din cadrul aparatului central al ministerului;
    ........................................
e) pune la dispoziţia cercetătorilor, în sala de studiu, documentele solicitate pentru cercetare, potrivit prevederilor legale;
    ........................................
g) stabileşte/menţine relaţii cu instituţii similare din ţară, în vederea informării reciproce în domeniul arhivistic, asigurând aplicarea convenţiilor şi înţelegerilor stabilite."

    63. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.
    64. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament."

    65. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi la prezentul ordin.
    66. Anexele nr. 3-5 se abrogă.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela

    Bucureşti, 18 noiembrie 2019.
    Nr. 133.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la regulament)
    ORGANIGRAMA
    Direcţiei secretariat general
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 2 la regulament)
    DIAGRAMA DE RELAŢII
    a Direcţiei secretariat general
 (a se vedea imaginea asociată)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016