Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.207 din 22 aprilie 2020  privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.207 din 22 aprilie 2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 346 din 29 aprilie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 4 lit. a) şi c), art. 20 şi art. 24 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin:
    ART. I
    Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
                    Alexandru Laurenţiu Blaga

    Bucureşti, 22 aprilie 2020.
    Nr. 1.207.
    ANEXA 1

    Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.
    2. La articolul 26, litera f) se abrogă.
    3. La articolul 36 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) execuţia măsurătorilor pentru realizarea reţelelor de îndesire şi ridicare, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita şi în interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificări şi validări ale datelor existente. Toate informaţiile şi datele rezultate din măsurători trebuie arhivate pe o perioadă de 5 ani de persoana autorizată, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informaţiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat măsurători la teren;
    .................................................
d) împrejmuirile imobilului vor fi reprezentate pe PAD prin semne convenţionale conform Atlasului de semne convenţionale. Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosinţă vor fi măsurate expeditiv, reprezentate pe partea grafică analogică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului prin linii întrerupte, vor fi menţionate la pct. A «Date referitoare la teren», iar în documentaţia în format digital în câmpurile specifice din secţiunea «date textuale ale terenului». Se va avea în vedere ca suma suprafeţelor parcelelor componente ale imobilului să fie egală cu suprafaţa imobilului. Se vor reprezenta construcţiile situate în interiorul imobilelor, indiferent de stadiul de execuţie. Valorile suprafeţelor se rotunjesc la metru pătrat. Suprafaţa utilă a încăperilor din unităţile individuale se determină cu o zecimală."

    4. La articolul 39 , după alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12), (13) şi (14), cu următorul cuprins:
    "(12) Dosarul cererii poate fi completat o singură dată, numai în baza referatului emis de biroul teritorial, atunci când nu i-au fost anexate toate înscrisurile necesare soluţionării sau atunci când este posibilă refacerea dosarului cererii sau a unei părţi din acesta.
(13) În cazul cererii înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se va putea solicita completarea dosarului din punct de vedere tehnic şi/sau din punct de vedere juridic, după caz, fiind emis un singur referat de completare care va cuprinde solicitările inspectorului de specialitate şi/sau pe cele ale registratorului de carte funciară.
(14) Termenul acordat prin referatul de completare este de 5 zile lucrătoare şi începe să curgă de la comunicarea acestuia. Comunicarea referatului de completare se face prin orice mijloc de comunicare, inclusiv în format electronic prin punerea la dispoziţie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în conturile utilizatorilor sau pe site-ul Agenţiei Naţionale www.ancpi.ro. Termenul de soluţionare a cererii se va prelungi cu numărul de zile care au fost necesare deponentului pentru depunerea completărilor."

    5. La articolul 40, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Cererea de înscriere poate fi depusă de titularul dreptului sau de persoana interesată în efectuarea înscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care îşi dovedeşte calitatea prin procură autentică sau împuternicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul împuternicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecătoresc, de persoana fizică sau juridică care a întocmit documentaţia cadastrală, precum şi de oricare dintre succesibilii defunctului menţionaţi în anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale."

    6. La articolul 48, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Inspectorul verifică documentaţia din punct de vedere tehnic, ţinând cont de toate piesele existente la dosar, iar în cazul în care documentaţia este incompletă şi nu este refăcută în termenul acordat prin referatul de completare sau este incorectă, inspectorul emite nota de respingere şi o transmite împreună cu documentaţia la serviciul de publicitate imobiliară. Nota emisă de inspector va sta la baza încheierii de respingere.
    .................................................
    (3) Persoanele autorizate au obligaţia să urmărească în sistemul electronic informatic cererile înregistrate la oficiile/birourile teritoriale şi să răspundă convocării în termenul stabilit, neprezentarea fiind sancţionată conform reglementărilor în vigoare."

    7. La articolul 49 alineatul (1), litera i) se abrogă.
    8. La articolul 63, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    (1) Numerele cadastrale se pot anula:
    a) la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza:
    - cererii de anulare;
    – declaraţiei pe propria răspundere a titularului, în care se va menţiona că nu a folosit documentaţia cadastrală în circuitul civil;
    b) la cerere, pe flux integrat, pentru imobilul înscris în cartea funciară, în baza declaraţiei autentice a proprietarului, dacă imobilul nu este grevat de sarcini şi se constată suprapuneri reale, sau în baza sentinţei definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului. În aceste cazuri, cartea funciară se sistează, cu excepţia situaţiei în care imobilele sunt identificate şi prin număr topografic."

    9. La articolul 72, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care pot fi înlăturate impedimentele de care depinde soluţionarea cererii, inspectorul poate convoca părţile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data şi ora prezentării. Termenul de soluţionare a cererii va fi prelungit cu maximum 10 zile de la comunicare. Concluziile convocării vor fi menţionate într-un proces-verbal semnat de părţi, care se ataşează la dosarul cererii."

    10. La articolul 83 alineatul (1), litera f) se abrogă.
    11. La articolul 84, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 84
    (1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilului situat în intravilan a cărui suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu până la 15% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau faţă de cea din actul de proprietate se realizează în baza documentaţiei cadastrale care conţine suplimentar următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului dată în faţa persoanei autorizate;
    b) proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietari/posesori, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosinţă ai imobilului vecin, în situaţia în care suprafaţa măsurată diferă cu 2%-15%.
    (2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilului situat în extravilan a cărui suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate se realizează în baza documentaţiei cadastrale de primă înscriere care va conţine suplimentar şi următoarele documente:
    a) declaraţia autentică a proprietarului - în zonele de aplicare a legilor proprietăţii, dacă există plan parcelar în format digital recepţionat de oficiul teritorial;
    b) procesul-verbal de vecinătate în cazul imobilelor situate în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate."

    12. La articolul 84, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alineatele (2^1)-(2^6), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Procesul-verbal de vecinătate nu este necesar în situaţia în care suprafaţa măsurată este mai mare cu până la 2% faţă de suprafaţa din act sau cea înscrisă în cartea funciară.
(2^2) Nu este necesară semnarea procesului-verbal de vecinătate:
    - pe latura împrejmuită;
    – în cazul în care pentru imobilul învecinat a fost semnat un proces-verbal de vecinătate cu imobilul în cauză;
    – pe latura învecinată cu elemente stabile în timp (drumuri, canale, căi ferate etc.);
    – pe latura neîmprejmuită dacă limita corespunde cu limita imobilului vecin care este deja înscrisă în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    – pentru imobilele cuprinse în planurile parcelare întocmite în sistem de coordonate Stereografic 1970, aflate în baza de date a oficiului teritorial.
(2^3) Notificarea se semnează de proprietarul/titularul drepturilor reale asupra imobilului care face obiectul documentaţiei şi de persoana autorizată şi conţine următoarele informaţii: data, ora, locul şi scopul convocării, precum şi consecinţele care decurg din neprezentarea la convocare, respectiv materializarea limitei de proprietate astfel cum este indicată de către titularul dreptului de proprietate/posesie asupra imobilului care face obiectul documentaţiei cadastrale. Notificarea se transmite prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii. Dovada comunicării notificării se va anexa la procesul-verbal de vecinătate. De la data comunicării notificării până la data convocării în vederea semnării procesului-verbal de vecinătate va curge un termen de minimum 15 zile calendaristice.
(2^4) În situaţia în care vecinul nu s-a prezentat la convocare, proprietarul imobilului care face obiectul documentaţiei cadastrale va da o declaraţie autentică notarială. Declaraţia autentică notarială se va anexa la procesul-verbal de vecinătate şi va cuprinde menţiuni cu privire la modalitatea de notificare, precum şi la indicarea limitelor imobilului persoanei autorizate.
(2^5) Nesemnarea procesului-verbal de vecinătate de către persoanele menţionate la alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) nu constituie piedică la înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară/actualizarea datelor acestuia, cu respectarea prevederilor alin. (2^3) şi (2^4).
(2^6) Refuzul semnării procesului-verbal de vecinătate de către proprietarul imobilului vecin constituie motiv de respingere a cererii."

    13. La articolul 84, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară pentru imobilele a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mică decât suprafaţa din acte se realizează în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei pe propria răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat. În situaţia în care proprietarul este decedat şi încă nu s-a emis certificatul de moştenitor, declaraţia va fi dată de cel interesat, care îşi va dovedi îndreptăţirea prin anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006."

    14. La articolul 86, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia în care mai există un singur imobil dintr-o tarla care nu a fost înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, planul de încadrare în tarla va fi însoţit de tabelul parcelar, fără a mai fi necesară întocmirea planului parcelar."

    15. La articolul 86, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Planul de încadrare în tarla şi tabelul parcelar, după caz, se întocmesc în format analogic şi digital, se semnează de persoana autorizată, de proprietar sau de deţinătorul legal şi se vizează de preşedintele comisiei locale de fond funciar.
    .................................................
(6) Menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar» se radiază în baza referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul-şef, în următoarele situaţii:
    a) după recepţia planului parcelar de către oficiul teritorial;
    b) după înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a tuturor imobilelor dintr-o tarla, în condiţiile prevăzute la art. 86 alin. (2^1);
    c) la înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a construcţiilor edificate în baza autorizaţiei de construire în cazul imobilelor care au trecut din extravilan în intravilan."

    16. La articolul 86, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Pentru imobilele situate în extravilan, în lipsa planului parcelar, operaţiunea de repoziţionare a imobilelor înscrise fără localizare certă este permisă şi va fi efectuată la cerere, cu acordul proprietarilor, fără modificarea suprafeţei, cu păstrarea menţiunii «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar."

    17. La articolul 89, litera f) se abrogă.
    18. La articolul 96, litera g) se abrogă.
    19. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 97
    (1) La înscrierea construcţiilor persoana autorizată specifică numărul de niveluri, anul construirii, suprafaţa construită la sol şi suprafaţa construită desfăşurată. Aceste date vor fi menţionate în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, la pct. B «Date referitoare la construcţii», coloana «Menţiuni», iar în documentaţia în format digital în câmpurile specifice din secţiunea «date textuale ale construcţiei».
    (2) Pentru construcţiile edificate fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, persoana autorizată specifică numărul de niveluri, suprafaţa construită la sol şi suprafaţa construită desfăşurată."

    20. La articolul 99, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 99
    (1) Pentru construcţiile înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, în situaţia în care se solicită ulterior intabularea dreptului de proprietate, operaţiunea se efectuează pe flux integrat, fără documentaţie cadastrală, în baza adeverinţei sau a certificatului de atestare a edificării construcţiei ori, după caz, a certificatului de atestare fiscală, emise în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    21. La articolul 99 alineatul (2), litera d) se abrogă.
    22. La articolul 104 alineatul (1), litera f) se abrogă.
    23. La articolul 106 alineatul (1), litera f) se abrogă.
    24. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 107
    (1) Modificarea în plus a suprafeţei imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 2% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentaţiei cadastrale de modificare a suprafeţei şi a declaraţiei autentice a proprietarului.
    (2) Modificarea în plus a suprafeţei imobilului situat în intravilan cu un procent între 2% şi 15% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentaţiei cadastrale de modificare a suprafeţei, care conţine suplimentar următoarele documente:
    a) declaraţia autentică a proprietarului;
    b) procesul-verbal de vecinătate întocmit în condiţiile art. 84."

    25. Articolul 108 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 108
    Modificarea în plus a suprafeţei imobilului situat în extravilan cu un procent de până la 5% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentaţiei cadastrale de modificare a suprafeţei care conţine suplimentar următoarele documente, după caz:
    a) declaraţia autentică a proprietarului - în zonele de aplicare a legilor proprietăţii, dacă există plan parcelar recepţionat de oficiul teritorial;
    b) procesul-verbal de vecinătate întocmit în condiţiile art. 84, în cazul imobilelor situate în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate."

    26. La articolul 111 alineatul (2), litera f) se abrogă.
    27. La articolul 113, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care prin repoziţionarea imobilului se modifică şi suprafaţa acestuia, cu un procent de până la +/–2% din suprafaţa măsurată înscrisă în cartea funciară, documentaţia cadastrală de repoziţionare va conţine şi declaraţia pe propria răspundere a proprietarului prin care acesta consimte la modificarea suprafeţei imobilului."

    28. La articolul 113, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Repoziţionarea se poate realiza ori de câte ori este nevoie, dar o singură dată şi cu modificarea suprafeţei imobilului cu un procent de până la +/– 2% din suprafaţa măsurată înscrisă în cartea funciară, ulterior nemaifiind posibilă modificarea suprafeţei imobilului respectiv."

    29. La articolul 116, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi cu prilejul conversiei geometriei imobilelor care au făcut obiectul documentaţiilor cadastrale întocmite în sistem local."

    30. La articolul 119 alineatul (1), litera f) se abrogă.
    31. La articolul 135 alineatul (2), litera g) se abrogă.
    32. La articolul 141, litera f) se abrogă.
    33. La articolul 144, litera f) se abrogă.
    34. La articolul 150, litera f) se abrogă.
    35. La articolul 164^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 164^1
    (1) În cazul în care se cere notarea urmăririi unui imobil care este înscris în cartea funciară pe numele debitorului menţionat în titlul executoriu, iar debitorul a decedat anterior depunerii cererii de notare, urmărirea poate fi notată împotriva moştenitorilor în baza certificatului de moştenitor care include imobilul în masa succesorală sau, după caz, în baza certificatului de calitate de moştenitor."

    36. La articolul 166 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) intabularea dreptului de proprietate în favoarea adjudecatarului, pentru executările începute în temeiul dispoziţiilor Codului de procedură civilă de la 1865;"

    37. Articolul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 176
    (1) Ipoteca asupra unei construcţii viitoare se înscrie provizoriu în cartea funciară, cu excepţia celei constituite în baza Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care aceasta se intabulează făcându-se trimitere la teren şi completând cu menţiunea că priveşte şi construcţia viitoare. În ambele situaţii, înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă este condiţionată de notarea autorizaţiei de construire.
    (2) Justificarea înscrierii provizorii a dreptului de ipotecă asupra construcţiei viitoare se efectuează concomitent cu intabularea dreptului de proprietate asupra construcţiei.
    (3) Justificarea altor înscrieri provizorii se face numai în baza înscrisurilor arătate la art. 899 alin. (2) şi (3) din Codul civil. Prin hotărârea judecătorească de validare rămasă definitivă se înţelege hotărârea judecătorească definitivă de validare a ofertei de plată urmată de consemnaţiune.
    (4) Justificarea înscrierii provizorii se poate efectua şi în temeiul înscrisului autentic prin care se constată îndeplinită condiţia suspensivă sau neîndeplinirea condiţiei rezolutorii care a condus la înscrierea provizorie a dreptului. Hotărârea judecătorească definitivă poate înlocui înscrisul autentic.
    (5) Dacă a fost notat un drept convenţional de preempţiune, terţul cumpărător poate cere înscrierea provizorie a dreptului cumpărat, sub condiţia suspensivă a neînregistrării dovezii de consemnare a preţului la dispoziţia vânzătorului de către preemptor în termen de 30 de zile de la data comunicării către acesta din urmă a încheierii de înscriere provizorie. Pentru efectuarea înscrierii provizorii nu se va cere acordul preemptorului. Încheierea prin care se dispune înscrierea provizorie se comunică din oficiu preemptorului indicat în notare."

    38. La articolul 195, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Măsura asigurătoare dispusă în condiţiile art. 249 din Codul de procedură penală se va nota în cartea funciară în baza actului prin care aceasta a fost dispusă, respectiv ordonanţa emisă de procuror, hotărârea instanţei de judecată sau certificatul care cuprinde soluţia pronunţată, însoţit de procesul-verbal de sechestru. În cuprinsul notării se va menţiona scopul în vederea căruia a fost dispusă măsura asigurătoare. Radierea notării se efectuează în baza:
    a) ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asigurătoare;
    b) actului de adjudecare emis de executorul judecătoresc;
    c) hotărârii judecătoreşti definitive pronunţate într-o acţiune în rectificarea cărţii funciare;
    d) certificatului emis de instanţa de judecată, care să cuprindă soluţia cu privire la dispunerea radierii sechestrului;
    e) altor înscrisuri prevăzute de lege."

    39. La articolul 229 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    40. La articolul 255, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 255
    (1) Avizul se emite în două exemplare şi se semnează de către inspectorul oficiului teritorial, respectiv consilierul CNC."

    41. La articolul 261, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Toate informaţiile şi datele rezultate din măsurători trebuie arhivate de persoana autorizată pe o perioadă de 5 ani, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informaţiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat măsurători la teren."

    42. La articolul 261, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) După recepţia planurilor digitale, procesul-verbal de recepţie însoţit de planul recepţionat în format vector sunt puse la dispoziţia CNC."

    43. La articolul 266 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    44. La articolul 271, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) când limita UAT din cuprinsul documentaţiei care stă la baza întocmirii PUG nu corespunde cu limita UAT din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, utilizată de oficiile teritoriale în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi de înscriere în cartea funciară."

    45. Capitolul VII se abrogă.
    46. Anexa nr. 1.12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1.12

    la regulament
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........
    Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........
 (a se vedea imaginea asociată)
    ÎNŞTIINŢARE în atenţia .....................,
    având reşedinţa în str. ................... nr. ....., localitatea .................., judeţul .................
    În conformitate cu art. 163 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că la data de ..................., ora ............., am procedat la afişarea prezentei, nefiind îndeplinite condiţiile de înmânare a încheierii din dosarul cu nr. ......................, aflat pe rolul B.C.P.I. .................., cu sediul în localitatea ..................., str. ................
    Vă comunicăm că sunteţi în drept să vă prezentaţi după o zi de la afişarea prezentei, dar nu mai mult de 7 zile, pentru înmânarea încheierii la sediul subunităţii poştale ..................... în zilele lucrătoare între orele ........................... De asemenea menţionăm că, în cazul în care, fără motive temeinice, nu vă prezentaţi pentru comunicarea actelor în termenul de 7 zile, actele de procedură se vor considera comunicate la împlinirea acestui termen.
    Agent însărcinat cu înmânarea:
    .............................................................
    (numele, prenumele şi funcţia)
    Semnătura: ..............................
 (a se vedea imaginea asociată)
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ................
    Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..............
    COMUNICAREA ÎNCHEIERII Nr. ............... din data de .................
    Către .................................,
    Localitatea ..................., str. ................... nr......, bl....., sc. ......., ap. ....., sectorul/judeţul ................., vă comunicăm, alăturat, Încheierea nr. ...... din data de ................, emisă de către B.C.P.I .............
           Referent,
    ............................
    Dosar nr. ....../anul .............
    DOVADA
    de primire şi proces-verbal de predare
    Astăzi, ......................., luna .................., anul ................
 (a se vedea imaginea asociată)
    Subsemnatul, agent ............................, având de înmânat Încheierea nr. ............., dată de B.C.P.I. .............., m-am deplasat în str. ........... nr. ........, bl. ...., ap. ....., localitatea .................., judeţul ................, la adresa numitului/(ei) ............................, unde:
    1. Găsind pe ......................................... destinatar, soţ, rudă cu destinatarul, persoana care locuieşte cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de registratură sau funcţionarul însărcinat cu primirea corespondenţei, serviciul resurse umane, administraţia spitalului, comandamentul unităţii militare, administraţia locului de deţinere*): a) aceasta a primit, semnând în faţa noastră; b) primind actul a refuzat să semneze de primire; c) primind actul, nu a putut să semneze de primire deoarece: .........................; d) refuzând primirea, actul a fost depus la cutia poştală, în aplicarea art. 163 din Codul de procedură civilă.
    *) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii.
    2. În lipsa cutiei poştale, trimiterea poştală a fost avizată şi este disponibilă la dispoziţia destinatarului la sediul subunităţii poştale ..................... pentru o perioadă de 7 zile; la expirarea termenului de păstrare va fi returnată expeditorului.
    3. Motivul înapoierii: a) destinatarul, schimbându-şi adresa, nu s-a putut afla noua adresă (noua adresă este ....................................................); b) destinatarul decedat; c) casă demolată; d) teren viran; e) calamităţi; f) persoana citată refuză primirea actelor de procedură şi nu sunt posibilităţi de afişare; g) destinatar mutat de la adresă şi noul locatar nu permite afişarea; h) destinatar necunoscut; i) adresă incorectă; j) lipsă număr de casă indicat; k) bloc cu mai multe intrări fără indicarea scării.
    Semnătura agentului
    ....................................
    Semnătura primitorului actului
    ...........................................
    Calitatea în care a primit actul
    ...........................................
    Act identitate al primitorului
    ..........................................."

    47. Anexa nr. 1.13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1.13

    la regulament
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .....................
    Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .....................
 (a se vedea imaginea asociată)
    Adresa: Localitatea: ................, str. ....................... nr. ......, telefon .............., fax ...............
    COMUNICAREA ÎNCHEIERII
    Către ...............................,
    localitatea ..................., str. ..................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ...., judeţul ................
    Recomandată
    Nr. ..........
    Ştampila cu data sosirii
    Localitatea: .....................
    Judeţul (Sectorul): ....................
    Codul poştal: ................................
    Oficiul poştal: ................................
    Comunicare de încheiere
    Dosar nr. ................./anul ...................
    Ştampila cu data prezentării
    DOVADA
    Către
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .................
    Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ................
    Adresa: Localitatea: ................., str..................nr. .........., telefon...............fax .............
    Recomandată
    Nr. ..........
    Localitatea: .....................
    Judeţul (Sectorul): .........................
    Codul poştal: .....................................
    Oficiul poştal: ....................................
    Ştampila
    cu data înapoierii
    Ştampila
    cu data sosirii
 (a se vedea imaginea asociată)
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..................
    Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ...............
    Adresa: localitatea: ................, str. ..................... nr. .............,
    telefon …………….., fax …………………
    Destinatar: …........................................................
    Localitatea: ….......................................................
    Str. ...................... nr. ......., bl. ......, sc. ....., ap. .....,
    Sectorul/Judeţul: ......................
    COMUNICAREA ÎNCHEIERII
    Nr. .......... din data de .................
    Stimată doamnă/Stimate domn,
    Vă comunicăm, alăturat, Încheierea nr. ..............din data de .........., emisă de către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ............."

    48. Anexa nr. 1.27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1.27

    la regulament
 (a se vedea imaginea asociată)
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ...............
    Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .......................
    Nr. de înregistrare ............./...../....../...... (data: ZZ/LL/AA)
    CERERE
    privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia Subsemnatul/(a)/Subscrisa ....................., CNP/CUI ............., cu domiciliul/sediul în ................, str. ................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........., legitimat/(ă) cu BI/CI/paşaport seria ..... nr. ....., în calitate de ................, cu privire la imobilul situat în ..............*) **), vă rog să îmi eliberaţi un certificat care atestă că imobilul nu este înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
     *) Se vor completa localitatea, strada, numărul şi judeţul/nr. titlu de proprietate, nr. tarla, nr. parcelă şi localitatea, după caz.
    **) În cazul în care se completează nr. titlului de proprietate, se vor verifica toate imobilele din cuprinsul acestuia, eliberându-se un singur certificat.

┌──────────────────────────────────────┐
│Solicit comunicarea certificatului: │
├──────────┬─────────────┬─────┬───────┤
│prin poştă│la sediul │fax [│e-mail │
│[ ] │BCPI [ ] │] │[ ] │
└──────────┴─────────────┴─────┴───────┘


    S-a achitat tariful în sumă de ................. lei, prin Chitanţa nr. ................. /20..., cu codul 2.7.8.
    Data: ....../....../20....
    Semnătura
    NOTĂ:
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .................., instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie şi număr act de identitate, cod numeric personal, adresă poştală etc.
    Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de cadastru şi carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
    În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) /2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, la adresa rpd ...... @ancpi.ro*), formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: ............... .
    *) Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecţia datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."

    49. Anexa nr. 1.32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1.32

    la regulament
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară …………………….
    Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ……………………..
    DECLARAŢIE Subsemnatul(a), ..............domiciliat(ă) în localitatea ................., str. ................... nr. .................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ........... nr. ..........., CNP ............., prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar/posesor/persoană interesată al/a imobilului situat în .............., sub sancţiunile prevăzute de Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că:
    [] am indicat persoanei autorizate limitele şi vecinii imobilului, în vederea întocmirii documentaţiei cadastrale;
    [] am fost informat(ă) şi solicit înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a suprafeţei rezultate din măsurători de …………………. mp, comunicată de persoana autorizată;
    [] am fost informat(ă) şi sunt de acord cu poziţionarea incertă a imobilului şi a consecinţelor ce decurg din acest lucru;
    [] am adus la cunoştinţa tuturor proprietarilor informaţiile mai sus menţionate, aceştia fiind de acord cu întocmirea documentaţiei şi înregistrarea ei la OCPI;
    [] imobilul nu se află în litigiu/se află în litigiu - cu imobilul ID .............., nr. dosar ............., instanţa ....... obiect .................
    [] titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine, ........................, au fost convocaţi şi nu s-au prezentat la convocare.
    Îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate ...................../autorizaţie categoria ............... serie .......... nr. .......... a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ................., în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentaţiei cadastrale, participând la măsurătoare.
    Data ...............
    Proprietar ......................
                             (semnătură)
    Semnătura şi ştampila ................
                                                  (persoană autorizată)
    NOTĂ:
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie şi număr act de identitate, cod numeric personal, adresă poştală etc.
    Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de cadastru şi carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.
    În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, la adresa rpd_ .....................@ancpi.ro*, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată sau la telefon: ...................*.
    * Se completează cu datele corespunzătoare responsabilului cu protecţia datelor desemnat la nivelul fiecărui OCPI."

    50. Anexa nr. 1.47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA

    la regulament
    CENTRUL NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ...........................
    Model de proces-verbal de recepţie a lucrărilor de specialitate
    PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE Nr. .................. Întocmit astăzi, ................, privind lucrarea ...................., având Aviz de începere a lucrărilor cu nr. ............, data ..................
    1. Beneficiar: ................................
    2. Executant: ...............................
    3. Denumirea lucrărilor recepţionate: ……………..
    4. Nominalizarea documentelor şi a documentaţiilor care s-au predat CNC/OCPI ...................., conform avizului de începere a lucrărilor: ..................
    5. Concluzii: …………………..........................................................................................................................................…. .
                                                (Se va face referire la încadrarea în prevederile caietului de sarcini a avizului de începere a lucrărilor.)
    Lucrarea este declarată ADMISĂ/RESPINSĂ.
    Alte menţiuni: ………………..
    6. Condiţii impuse pentru refacerea lucrărilor în cazul calificativului de lucrare RESPINSĂ: ….
    Consilier CNC/Inspector OCPI,
    ............................................................................
    (numele, prenumele, semnătura/parafa, semnătura)"

    51. Anexa nr. 1.51^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1.51^1

    la regulament
    CERTIFICAT
    pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit,
     înregistrat în evidenţele registrului agricol Primăria comunei/oraşului/municipiului .............., judeţul ................., prin prezentul certificat atestă că numitul ..............., identificat prin CNP ................, figura la data de 31.01.1990, în evidenţele registrului agricol vol. ........... fila ............., cu un teren în suprafaţă de ........... mp, aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora.
    Certificăm că terenul în suprafaţă de ......... mp, identificat mai sus:
    - se află în zona fostă cooperativizată;
    – figurează ca teren aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, conform dispoziţiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990, cu modificările ulterioare;
    – este înscris în cartea funciară nr. ..........;
    – a trecut în patrimoniul CAP la data de ........... de la numitul ..........*);
    *) Se completează doar în cazul în care Cooperativa Agricolă de Producţie nu este înscrisă în cartea funciară ca titular al dreptului de proprietate.
    – este situat la adresa administrativă:...................., str. .............. nr. ......, judeţul ..............;
    – are categoria de folosinţă ...................;
    – nu a făcut obiectul legilor privind reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
    Prezentul certificat a fost emis în baza art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, în vederea înscrierii terenului identificat mai sus în cartea funciară, conform art. 41 alin. (10) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi intabulării dreptului de proprietate în favoarea numitului ................... .

┌────────────────────┬────────────────────────┐
│Primar, │Secretar, │
│....................│........................│
└────────────────────┴────────────────────────┘

"


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016