Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 119 din 10 octombrie 2019  pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 119 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 855 din 23 octombrie 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. 2.252 din 18 septembrie 2019, întocmit de Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    ţinând cont de prevederile Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare,
    având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile:
    - Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012;
    – Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare,

    având în vedere prevederile art. 6^3, ale art. 10 lit. b) şi ale art. 11 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), al art. 4 alin. (3) şi al art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 din 8 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Geronimo Răducu Brănescu


    Bucureşti, 10 octombrie 2019.
    Nr. 119.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 109/2005)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    .................................................................................................................
    POSTUL DE INSPECŢIE LA FRONTIERĂ (P.I.F.)
    .............................................................
    Seria .........................
    PROCES-VERBAL
    de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
    nr. ................
    Încheiat astăzi (ziua)...../(luna)...../(anul)...... la .....................
    Subsemnatul(a), ………...............................………., în calitate de ………..........………din cadrul ……................………., am constatat că în ziua de ………./luna ……...................…/ora ….....…...:
    1. Agentul economic (persoană juridică, persoană fizică autorizată sau asociaţie familială) ..................., cu sediul social în ............................, str. ............................ nr. ......., bl. ......, sc. ……., ap. ....., judeţul (sectorul) ....................., cod unic de înregistrare .............., cont bancar nr. ........................., deschis la Banca ................................., reprezentat prin dl/dna ....................., în calitate de ........................, domiciliat în ........................., str. .................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul (sectorul) ............................, legitimat cu CI/BI seria ......... nr. ......., eliberat la data de .........................., CNP ..............................., la unitatea/punct de lucru al societăţii sus-menţionate, din localitatea .........................................., str. ............................ nr. ....., bl. ......, sc. ......., ap. ......, judeţul (sectorul) ..................................
    2. Dl/Dna ........................................., născut(ă) la data de ...................... în ............................, judeţul ......................., domiciliat(ă) în .........................., str. ........................... nr. ......., bl. ......, sc. ......, ap. ....., judeţul (sectorul) ....................,
    legitimat cu CI/BI seria ..... nr. ..............., eliberat de ............................. la data de ........................, CNP ......................., a contravenit normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, săvârşind următoarele fapte:
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    fapt(e) prevăzut(e) şi sancţionat(e) în conformitate cu:
    - ...............(actul normativ)........... art. ….. alin. …….. lit./pct. ………
    – ...............(actul normativ)........... art. ….. alin. …….. lit./pct. ………
    – ...............(actul normativ)........... art. ….. alin. …….. lit./pct. ………


    3. S-a aplicat contravenientului ............................... o amendă în valoare de ...........lei (...........).
    Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de ...................... lei.
    O copie de pe chitanţa de plată a amenzii se predă de către contravenient agentului constatator ori se comunică prin poştă sau electronic, prin e-mail, instituţiei din care acesta face parte.

    4. Sancţiuni complementare: …………….........................................................................................................………………
    5. Au fost confiscate următoarele bunuri:

┌────┬─────────┬──┬─────────┬──────┬───────┐
│ │ │ │ │Preţ │Valoare│
│Nr. │Sortiment│UM│Cantităţi│unitar│totală │
│crt.│ │ │ │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │ │UM) │ │
├────┼─────────┼──┼─────────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──┴─────────┴──────┴───────┘


    care au servit la săvârşirea faptei:
    .................…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….
    .................…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….
    .................…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….


    6. Pentru bunurile confiscate prevăzute la pct. 5 s-a dispus măsura:
    .................…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….
    .................…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….

    7. În caz de neachitare a amenzii se va proceda la executarea silită, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    8. Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.
    9. Contravenientul a avut următoarele obiecţii: ....................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    10. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care va fi depusă împreună cu procesul-verbal de constatare a contravenţiei la judecătoria pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia.
    11. La încheierea procesului-verbal a fost de faţă dl/dna ............................, în calitate de martor, domiciliat în ........................., str. .................. nr. ....., bl. ......, sc. …….., ap. ......, sectorul/judeţul ……..................…., posesor al CI/BI seria ....... nr. ......., emis de ............ la data de .........
    Martor (semnătura) ......................

    12. Prezentul proces-verbal de constatare a contravenţiei conţine un număr de .......... pagini şi a fost întocmit în trei exemplare, dintre care unul se lasă în primire la ..........

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Agent constatator, │Contravenient, │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│……………..............................…..│……………..............................…..│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│(semnătura) │(semnătura) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016