Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 114 din 14 mai 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 96/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 114 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 96/2018

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 427 din 21 mai 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 7 pct. 17 şi art. 14 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Referatul de aprobare al Direcţiei juridice şi resurse umane nr. 361/DJRU din 11.05.2020,

    în temeiul art. 13 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 96/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 12 martie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Şedinţele Comisiei se desfăşoară la sediul Agenţiei, cu excepţia cazului în care acestea sunt realizate în sistem videoconferinţă sau teleconferinţă, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.
    (2) Şedinţele Comisiei nu sunt publice."

    2. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 9^1 şi 9^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Părţile trebuie să fie informate asupra dreptului de a cere recuzarea unui membru al Comisiei dacă există temei pentru un posibil conflict de interese. Solicitarea se face în termen de 7 zile de la data la care au luat cunoştinţă de existenţa motivului de recuzare.
    (2) Anterior începerii procedurii în apel, pentru fiecare caz în parte, membrii Comisiei au obligaţia să declare preşedintelui de caz existenţa sau potenţialitatea unui conflict de interese, în raport cu speţa dedusă spre soluţionare. Existenţa sau inexistenţa unei situaţii de conflict de interese va fi consemnată în încheierea de şedinţă.
    (3) Părţile pot cere motivat Comisiei recuzarea unuia dintre membrii săi, în condiţiile legii, în legătură cu cazul dedus spre soluţionare Comisiei.
    (4) Cererea de recuzare se poate formula numai pentru motive care afectează independenţa şi imparţialitatea în ceea ce priveşte cazul dedus spre soluţionare Comisiei.
    (5) Membrul Comisiei faţă de care s-a formulat o cerere de recuzare, precum şi orice alt membru care consideră că se află într-o situaţie care este de natură a afecta independenţa şi imparţialitatea sa în cauza dedusă soluţionării Comisiei poate formula cerere de abţinere.
    (6) Cererea de recuzare sau, după caz, cererea de abţinere se soluţionează de către un complet compus din ceilalţi membri ai Comisiei, în termen de 3 zile de la data la care cererea de recuzare sau de abţinere a fost comunicată Comisiei. Admiterea sau respingerea cererii se face cu majoritatea simplă a voturilor membrilor completului şi se dispune prin încheierea de şedinţă.
    (7) În caz de admitere a cererii, membrul Comisiei faţă de care s-a formulat cererea de recuzare sau care a formulat cererea de abţinere nu participă la soluţionarea cauzei.
    ART. 9^2
    (1) Dispoziţiile art. 9^1 se aplică în mod corespunzător şi secretarului Comisiei de apel.
    (2) Cererea de recuzare sau declaraţia de abţinere a secretarului Comisiei se soluţionează potrivit art. 9^1 alin. (4). Admiterea sau respingerea cererii se face cu majoritatea simplă a voturilor membrilor completului şi se consemnează în încheierea de şedinţă.
    (3) În caz de admitere a cererii de recuzare sau de abţinere, Comisia sesizează Agenţia în vederea desemnării unei alte persoane care să asigure secretariatul Comisiei în cauza respectivă, în condiţiile art. 7 din prezentul regulament."

    3. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Pentru fiecare apel înregistrat, conducerea şedinţelor va fi încredinţată unui preşedinte, denumit în continuare preşedinte de caz. Acesta este ales înaintea primei şedinţe stabilite pentru respectivul apel, cu votul majorităţii membrilor prezenţi ai comisiei înaintea primei şedinţe stabilite pentru respectivul apel. Alegerea preşedintelui de caz poate avea loc şi prin consultarea electronică a membrilor Comisiei. Corespondenţa electronică se arhivează de către secretarul Comisiei."

    4. La articolul 12, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) decide cu privire la desfăşurarea şedinţelor Comisiei în regim de teleconferinţă sau videoconferinţă."

    5. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Consemnarea scrisă a declaraţiei părţii audiate se ataşează la dosarul cauzei şi se comunică acesteia, sub semnătura preşedintelui de caz şi a secretarului Comisiei, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru continuarea procedurii. Contestarea acurateţei consemnării declaraţiei se face în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia."

    6. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care Comisia a rămas în pronunţare."

    7. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Sesizarea Comisiei se face prin depunerea şi înregistrarea apelului în registrul secretariatului Comisiei.
    (2) Transmiterea cererii de apel, a documentelor însoţitoare, precum şi a oricăror alte cereri, completări, precizări, declaraţii, note sau concluzii scrise formulate de contestatar în legătură cu cererea de apel poate fi realizată şi prin e-mail la adresa secretariat.apel@anad.gov.ro.
    (3) În cazul transmiterii în sistem electronic, cererea de apel, precum şi orice alte cereri, completări, precizări, declaraţii, note sau concluzii scrise formulate de contestatar în legătură cu cererea de apel, personal sau prin reprezentant, pe parcursul procedurii apelului, trebuie să cuprindă semnătura electronică sau semnătura scanată a contestatarului sau a reprezentantului acestuia.
    (4) Modelul cererii de apel este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament."

    8. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 20^1
    Cererile de apel formulate de către Agenţia Naţională Anti-Doping sunt scutite de taxa de apel."

    9. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Secretarul convoacă membrii Comisiei, părţile, reprezentantul Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau al Agenţiei, după caz, precum şi martorii, dacă este cazul, pentru data, ora şi locul stabilite."

    10. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    Operaţiunile prevăzute la art. 21, art. 22 alin. (1), (3) şi (5) pot fi realizate prin comunicare electronică, prin e-mail."

    11. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Comisia este competentă să soluţioneze orice cereri accesorii sau incidentale cererii de apel."

    12. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Comisia se pronunţă în şedinţă secretă, prin decizie scrisă şi motivată, cu respectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (3), precum şi ale art. 30 sau, după caz, prin încheiere.
    (2) În situaţia în care complexitatea cazului o impune, Comisia poate amâna pronunţarea de cel mult două ori, cu respectarea prevederilor art. 18.
    (3) Decizia Comisiei este obligatorie pentru persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 74 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de dreptul acestora de a face apel, după caz."

    13. Articolul 32 se abrogă.
    14. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 32^1
    (1) Semnarea de către preşedintele de caz, membrii Comisiei sau secretarul Comisiei, după caz, a oricăror acte de procedură poate fi realizată şi în sistem electronic, prin aplicarea semnăturii scanate sau a semnăturii electronice.
    (2) Pe parcursul soluţionării cererii de apel, comunicările scrise către părţi, reprezentanţii acestora sau alte persoane participante la şedinţa de audiere sau comunicările adresate de acestea Comisiei pot fi realizate prin comunicare electronică, prin e-mail.
    (3) În cazul transmiterii în format electronic, aceste comunicări, completări, precizări, declaraţii, note sau concluzii scrise formulate de părţi, personal sau prin reprezentant, pe parcursul procedurii, trebuie să cuprindă semnătura electronică sau semnătura scanată a părţilor sau a reprezentanţilor acestora.
    (4) În caz de contestare a acurateţei declaraţiei prevăzute la art. 13 alin. (2), aceasta este confruntată cu înregistrarea audio sau, după caz, audiovideo a declaraţiei din arhiva Comisiei, ocazie cu care se încheie un proces-verbal semnat de preşedintele de caz, care se comunică părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.
    (5) La cererea declarantului, acesta poate audia, la sediul Comisiei şi în prezenţa secretarului Comisiei şi a preşedintelui de caz, înregistrarea declaraţiei sau răspunsurilor sale date în faţa Comisiei. Audierea se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele de caz."

    15. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VI^1
    Organizarea şedinţelor în sistem de teleconferinţă sau videoconferinţă
    ART. 32^2
    (1) Şedinţele Comisiei pot fi organizate prin videoconferinţă sau teleconferinţă.
    (2) Videoconferinţa este conferinţa la care toţi participanţii la procedură se pot vedea şi auzi în timp real.
    (3) Pentru validitatea videoconferinţei sau a teleconferinţei, sistemul electronic utilizat pentru aceasta trebuie să asigure înregistrarea audio/video a şedinţei.
    (4) Accesul la platforma on-line prin care se asigură organizarea şedinţelor în sistem videoconferinţă sau teleconferinţă este asigurat de Agenţia Naţională Anti-Doping.
    ART. 32^3
    (1) În cazul prevăzut la art. 32^2, identificarea părţilor, a reprezentanţilor acestora şi a persoanelor audiate de Comisie se realizează prin compararea imaginii acestora cu fotografia din documentul de identitate care trebuie transmis, în prealabil, prin e-mail, scanat în format color, secretariatului Comisiei.
    (2) În caz de dubiu asupra identităţii persoanelor care participă la şedinţele organizate în sistem videoconferinţă sau teleconferinţă, preşedintele de caz poate dispune administrarea de probe suplimentare în vederea determinării identităţii acestora şi acordarea unui termen în acest scop sau, după caz, revenirea asupra hotărârii de organizare a şedinţei.
    ART. 32^4
    În cazul prevăzut la art. 32^2, şedinţa secretă de pronunţare asupra cererii de apel poate fi realizată în acelaşi sistem."

    16. După articolul 33 se introduce o nouă anexă al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 96/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 12 martie 2018, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textului o nouă numerotare.

    ART. III
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
                    Pavel-Cristian Balaj

    Bucureşti, 14 mai 2020.
    Nr. 114.
    ANEXA 1

    (Anexă la regulament)
    COMISIA DE APEL
    DE PE LÂNGĂ AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
    Subsemnatul(a)/Subscrisul(a), ……..........(numele)/(denumirea).........……………, cu domiciliul/sediul în localitatea ………………………….., str. ………………………., nr. ……, bl. ……, sc. ……., et. ......, ap. …………, cod poştal ……..….., judeţul ………………., telefon ………………………., e-mail ……………………………., identificat(ă) cu ………., seria ………… nr. ……, eliberat de …………………………….…… la data de …………………………………. valabil până la data de …………………..................……., CNP ...........................…………………………, legitimat la ……………………....…../date de identificare ale persoanei juridice, reprezentat legal/convenţional prin ............................. formulez prezenta
    CERERE DE APEL^1
    împotriva Deciziei Comisiei de audiere a sportivilor şi personalului asistent al sportivilor nr. ......../.................., prin care solicit admiterea acestuia şi modificarea în tot/în parte a acesteia pentru următoarele
    MOTIVE
    În fapt^2, ...................................................................................................
    ...............................................................................................
    Probe^3 ...................................................................................
    • Anexez prezentei cereri dovada achitării taxei de apel^4.
    • Menţionez că anexez dovada achitării taxei de apel până cel târziu la primul termen stabilit pentru judecarea apelului^4.
    În drept^5, ...........................................................................
    ...............................................................................................

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Semnătura │
└┴─────────────────────────────────────┘


    Data
    ^1 Cererea se completează de sportiv sau de personalul asistent al sportivilor personal sau prin reprezentant legal şi/sau convenţional sau de către persoanele juridice care au dreptul de a exercita apel împotriva deciziei Comisiei de audiere a sportivilor şi personalului asistent al sportivilor.
    Agenţia Naţională Anti-Doping şi Comisia de audiere a sportivilor şi personalului asistent al sportivilor prelucrează datele şi informaţiile cu caracter personal numai în scopul gestionării cauzei ce mă priveşte, cu respectarea prevederilor Standardului internaţional pentru protecţia datelor cu caracter personal, Codului mondial anti-doping şi a art. 5 şi art. 6 alin. (1) lit. c), e) şi f), alin. (2) şi (3) din Regulamentul general pentru protecţia datelor cu caracter personal.

    ^2 Se prezintă situaţia de fapt pentru care se consideră că decizia apelată nu este legală şi temeinică şi că s-a făcut o greşită aplicare a legii.
    ^3 Se solicită administrarea probelor care susţin situaţia de fapt prezentată, respectiv înscrisuri, audierea unor alte persoane etc.
    ^4 Se bifează una dintre opţiuni sau se menţionează una dintre opţiuni.
    ^5 Se va preciza temeiul legal al cererii în raport cu motivele invocate pentru care s-a formulat apelul.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016