Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 113 din 14 mai 2020  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 95/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 113 din 14 mai 2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 95/2018

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 427 din 21 mai 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 7 pct. 17 şi art. 14 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Referatul de aprobare al Direcţiei juridice şi resurse umane nr. 360/DJRU din 14.05.2020,

    în temeiul art. 13 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 95/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Comisia de audiere este compusă din 5 membri, după cum urmează:
    a) 3 membri aleşi de o Comisie de selecţie şi numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping;
    b) un reprezentant al Ministerului Justiţiei;
    c) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului."

    2. La articolul 3, alineatele (8) şi (9) se abrogă.
    3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Procedura de audiere se desfăşoară la sesizarea sportivului şi/sau a personalului asistent al sportivilor suspectat de încălcarea reglementărilor anti-doping sau în condiţiile art. 47 şi 50 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cerinţele minime de sesizare a Comisiei de audiere de către sportiv şi/sau personalul asistent al sportivilor sunt următoarele:
    a) cererea-tip «Cerere de sesizare a Comisiei de audiere»“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament;
    b) dovada achitării taxei de audiere;
    c) dosarul privind gestionarea rezultatelor controlului doping întocmit de Agenţia Naţională Anti-Doping.
    (3) În situaţia în care sportivul sau personalul asistent al sportivilor nu achită taxa de audiere, cererea de audiere se clasează."

    4. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 12^1 şi 12^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    (1) Părţile trebuie să fie informate asupra dreptului de a cere recuzarea unui membru al Comisiei de audiere dacă există temei pentru un posibil conflict de interese. Solicitarea se face în termen de 7 zile de la data la care au luat cunoştinţă de existenţa motivului de recuzare.
    (2) Anterior începerii procedurii de audiere, pentru fiecare caz în parte, membrii Comisiei de audiere au obligaţia să declare preşedintelui Comisiei de audiere existenţa sau potenţialitatea unui conflict de interese, în raport cu speţa dedusă spre soluţionare. Existenţa sau inexistenţa unei situaţii de conflict de interese va fi consemnată într-o încheiere de şedinţă.
    (3) Părţile pot cere motivat Comisiei de audiere recuzarea unuia dintre membrii săi, în condiţiile legii, în legătură cu cazul dedus spre soluţionare Comisiei de audiere.
    (4) Cererea de recuzare se poate formula numai pentru motive care afectează independenţa şi imparţialitatea în ceea ce priveşte cazul dedus spre soluţionare Comisiei de audiere.
    (5) Membrul Comisiei de audiere faţă de care s-a formulat o cerere de recuzare, precum şi orice alt membru care consideră că se află într-o situaţie care este de natură a afecta independenţa şi imparţialitatea sa în cauza dedusă soluţionării Comisiei de audiere pot formula cerere de abţinere.
    (6) Cererea de recuzare sau, după caz, cererea de abţinere se soluţionează de către un complet compus din ceilalţi membri ai comisiei, în termen de 3 zile de la data la care cererea de recuzare sau de abţinere a fost comunicată Comisiei de audiere. Admiterea sau respingerea cererii se face cu majoritatea simplă a voturilor membrilor completului şi se dispune prin încheiere.
    (7) În caz de admitere a cererii, membrul Comisiei de audiere faţă de care s-a formulat cererea de recuzare sau care a formulat cererea de abţinere nu participă la soluţionarea cauzei.
    ART. 12^2
    (1) Dispoziţiile art. 12^1 se aplică în mod corespunzător şi secretarilor Comisiei de audiere.
    (2) Cererea de recuzare sau declaraţia de abţinere a secretarilor Comisiei de audiere se soluţionează de către membrii desemnaţi de preşedintele Comisiei de audiere. Admiterea sau respingerea cererii se face cu majoritatea simplă a voturilor membrilor completului şi se consemnează în încheierea de şedinţă.
    (3) În situaţia în care motivele invocate în cererea de recuzare sau în declaraţia de abţinere sunt întemeiate, Comisia de audiere sesizează Agenţia în vederea desemnării unor alte persoane care să asigure secretariatul Comisiei de audiere, în condiţiile art. 7."

    5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Pentru fiecare şedinţă a Comisiei de audiere se întocmeşte un proces-verbal semnat de membrii prezenţi la lucrările şedinţei, de sportiv ori de persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping şi/sau de reprezentantul acestuia, de martorii audiaţi în cauză, precum şi de reprezentantul federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată. Acest proces-verbal va fi arhivat într-un registru special, numerotat şi păstrat de secretarul Comisiei de audiere.
    (2) Procesul-verbal de şedinţă va cuprinde:
    a) componenţa nominală a Comisiei de audiere, locul şi data întrunirii acesteia;
    b) locul şi data pronunţării deciziei;
    c) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa lor sau, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor părţilor şi ale tuturor persoanelor care au participat la procedura desfăşurată în faţa Comisiei de audiere;
    d) declaraţia persoanei audiate semnată de aceasta şi atestată prin semnătură de preşedintele Comisiei de audiere;
    e) susţinerile părţilor şi declaraţiile martorilor audiaţi;
    f) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se întemeiază;
    g) semnătura membrilor prezenţi şi a secretarului Comisiei de audiere."

    6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Preşedintele Comisiei de audiere are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte locul, data şi ora la care vor avea loc şedinţele Comisiei de audiere;
    b) verifică existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea şedinţelor;
    c) conduce şedinţele Comisiei de audiere;
    d) coordonează activitatea Comisiei de audiere şi a secretariatului acesteia;
    e) reprezintă Comisia de audiere în faţa Agenţiei, a altor autorităţi sau instituţii publice, în faţa oricărei alte persoane fizice sau juridice;
    f) decide cu privire la desfăşurarea şedinţelor Comisiei de audiere în regim de teleconferinţă sau videoconferinţă"

    7. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    Şedinţele Comisiei de audiere pot fi înregistrate prin mijloace audio şi/sau video, înregistrările fiind arhivate prin grija secretarului Comisiei de audiere şi păstrate la sediul Agenţiei."

    8. La articolul 20, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) organizarea audierii într-un interval de timp rezonabil, cu respectarea echităţii şi imparţialităţii;"

    9. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Comisia de audiere este competentă să soluţioneze orice cereri accesorii sau incidentale formulate de părţi în cadrul dosarului."

    10. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 25^1
    (1) Semnarea de către preşedintele Comisiei de audiere, membrii Comisiei de audiere sau secretarul Comisiei de audiere, după caz, a oricăror acte de procedură poate fi realizată şi în sistem electronic, prin aplicarea semnăturii scanate sau a semnăturii electronice.
    (2) Pe parcursul soluţionării dosarului, comunicările scrise către părţi, reprezentanţii acestora sau alte persoane participante la şedinţa de audiere sau comunicările adresate de acestea Comisiei de audiere pot fi realizate prin comunicare electronică, prin e-mail la adresa secretariat.audiere@anad.gov.ro.
    (3) În cazul transmiterii în format electronic, aceste comunicări, completări, precizări, declaraţii, note sau concluzii scrise formulate de părţi, personal sau prin reprezentant, pe parcursul procedurii, trebuie să cuprindă semnătura electronică sau semnătura scanată a părţilor sau a reprezentanţilor acestora.
    (4) Declaraţia persoanei audiate dată în regim de videoconferinţă sau teleconferinţă se transmite în format electronic, certificată prin semnătură de preşedintele şi secretarul Comisiei de audiere cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru continuarea procedurii sau, în cazul în care Comisia de audiere a rămas în pronunţare, înaintea datei stabilite pentru pronunţare.
    (5) Contestarea acurateţei consemnării se face în scris în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.
    (6) În caz de contestare a acurateţei consemnării, înscrisul prevăzut la alin. (4) este confruntat cu înregistrarea audio sau, după caz, audiovideo a declaraţiei din arhiva Comisiei de audiere. Confruntarea se face în prezenţa preşedintelui şi secretarului Comisiei de audiere, ocazie cu care se încheie un proces-verbal semnat de preşedintele Comisiei de audiere, document ce se comunică părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei."

    11. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Decizia Comisiei de audiere se comunică persoanelor fizice şi juridice care au dreptul de a formula apel potrivit art. 74 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 15 zile de la data pronunţării ei."

    12. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (4) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procedura în regim de urgenţă se desfăşoară la solicitarea preşedintelui Agenţiei.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 50 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, audierea provizorie se realizează de către unul dintre membrii Comisiei de audiere desemnat de către preşedintele Comisiei de audiere.
    (3) Membrul Comisiei de audiere care a dispus suspendarea provizorie în condiţiile art. 50 alin. (1) sau ale alin. (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a se abţine de la soluţionarea cauzei în care a pronunţat decizia de suspendare provizorie.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (1) şi (2) Agenţia Naţională Anti-Doping este scutită de plata taxei de audiere."

    13. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VI^1
    Organizarea şedinţelor în sistem de teleconferinţă sau videoconferinţă
    ART. 30^1
    (1) Şedinţele Comisiei de audiere pot fi organizate prin teleconferinţă sau videoconferinţă.
    (2) Videoconferinţa este conferinţa la care toţi participanţii la procedură se pot vedea şi auzi în timp real.
    (3) Pentru validitatea videoconferinţei sau teleconferinţei, sistemul electronic utilizat pentru aceasta trebuie să asigure înregistrarea audio/video a şedinţei.
    (4) Accesul la platforma on-line prin care se asigură organizarea şedinţelor în sistem videoconferinţă sau teleconferinţă este asigurat de Agenţia Naţională Anti-Doping.
    ART. 30^2
    (1) În cazul prevăzut la art. 30^1, identificarea părţilor, a reprezentanţilor acestora şi a persoanelor audiate de Comisia de audiere se realizează prin compararea imaginii acestora cu fotografia din documentul de identitate care trebuie transmis, în prealabil, prin e-mail, scanat în format color, secretariatului Comisiei de audiere.
    (2) În caz de dubiu asupra identităţii persoanelor care participă la şedinţele organizate în sistem videoconferinţă sau teleconferinţă, preşedintele Comisiei de audiere poate dispune administrarea de probe suplimentare în vederea determinării identităţii acestora şi acordarea unui termen în acest scop sau, după caz, revenirea asupra hotărârii de organizare a şedinţei.
    ART. 30^3
    În cazul prevăzut la art. 30^1, şedinţa secretă de pronunţare asupra cauzei poate fi realizată în acelaşi sistem."

    14. Sintagma „Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping“ se înlocuieşte cu sintagma „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping“.
    15. După articolul 32 se introduce o anexă al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 95/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textului o nouă numerotare.

    ART. III
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
                    Pavel-Cristian Balaj

    Bucureşti, 14 mai 2020.
    Nr. 113.
    ANEXA 1

    (Anexă la regulament)
    Către
    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul/Subsemnata, ......................…........, cu domiciliul în localitatea ............................…………, str. …………........…………………. nr. ……, bl. ........, sc. ……, et. ........., ap. ……, cod poştal …..….........…………….., judeţul/sectorul ……………………………., şi reşedinţa în localitatea ................………, str. …...........…………………. nr. ……, bl. ........, sc. ……, et. ......, ap. ……, cod poştal…..…………….., judeţul/sectorul ....................................................................., număr telefon ………………, adresă de e-mail ………………………………, identificat(ă) cu ….. seria……. nr. ……………………, eliberat(ă) de ……………….…… la data de …………………, valabil(ă) până la data de ………………., CNP ……., legitimat(ă) la...................................,
    ca urmare a Notificării Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. ……………/………….., primită la data de ……………………, formulez prezenta
    CERERE DE SESIZARE A COMISIEI DE AUDIERE^1
    prin care solicit sesizarea Comisiei de audiere a sportivilor şi personalului asistent al sportivilor de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping („Comisia de audiere“) în vederea organizării audierii mele cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping descrisă în notificare.
    Poziţia mea cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping, descrisă în notificare, precum şi motivarea în fapt şi în drept le voi menţiona în faţa Comisiei de audiere sau într-un memoriu separat^2 pe care îl voi formula şi transmite Comisiei de audiere potrivit dispoziţiilor Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 95/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Semnătura │
└┴─────────────────────────────────────┘


    Data
    ^1 Agenţia Naţională Anti-Doping şi Comisia de audiere a sportivilor şi personalului asistent al sportivilor prelucrează datele şi informaţiile cu caracter personal numai în scopul gestionării cauzei, cu respectarea prevederilor Standardului internaţional pentru protecţia datelor cu caracter personal, Codului mondial anti-doping şi ale art. 5 şi art. 6 alin. (1) lit. c), e) şi f), alin. (2) şi alin. (3) din Regulamentul general pentru protecţia datelor cu caracter personal.
    ^2 Memoriul nu este obligatoriu atunci când motivarea în fapt şi în drept se realizează în faţa Comisiei de audiere.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016