Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 1.124 din 11 decembrie 2019  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.124 din 11 decembrie 2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu" şi "Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis"

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1008 din 16 decembrie 2019
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 2.397/CB din 11.11.2019 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu“ şi „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“,
    ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (2^2) şi (4) şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 alin. (4) şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere avizul Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 120.472 din 29.08.2019,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu“, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“, prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Deciziile prevăzute la art. 1 şi 2 se emit de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 11 decembrie 2019.
    Nr. 1.124.
    ANEXA 1

    DECIZIE
    privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu
    Emisă în temeiul prevederilor:
    - art. 9 alin. (1) lit. l)art. 11 alin. (2^2) şi (5) şi art. 12 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.124/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu“ şi „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“

    1. Date de identificare ale finanţatorului
    Denumire: Administraţia Fondului pentru Mediu
    Cod de identificare fiscală: 14715650
    Sediul: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, cod poştal 060031

    2. Date de identificare ale beneficiarului
    Nume şi prenume/Denumire ...................................................
    CNP/Cod unic de înregistrare .................................................
    Domiciliu/Sediu social/Sediu profesional ................................

    3. Obiectul deciziei, motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperare
    În conformitate cu prevederile ................................................ (contract de finanţare/ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului/hotărâre a Guvernului), a beneficiat de o finanţare nerambursabilă, aprobată prin ............., în cuantum de ................., acordată sub formă de ......................, pentru ...................................... .
    Având în vedere faptul că beneficiarul se află în următoarea situaţie de fapt ......................., se constată încălcarea prevederilor .................................... .

    4. Cuantumul sumei de restituit
    Cuantumul sumei ce constituie obligaţie de plată a beneficiarului ....................................... este de ................ lei, valoare finanţată, la care se adaugă dobânda^1, în cuantum de .............. lei, calculată pentru perioada ................. .
    ^1 Dobânda a fost calculată de la data la care a fost efectuată plata către beneficiar cu titlu de finanţare şi până la data emiterii prezentei decizii, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    Valoarea totală de restituit este de ................ lei.

    5. Data comunicării
    Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea Deciziei privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, după cum urmează:
    a) data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acesteia beneficiarului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire“, dacă a fost transmisă prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


    6. Termene şi modalitate de plată
    Conform art. 11 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin decizie şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:
    a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;
    b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv,
    în conturile Administraţiei Fondului pentru Mediu - cod IBAN .........................., pentru suma de ................, reprezentând debit principal, şi cod IBAN ................................., pentru suma de ................, reprezentând accesorii, deschise la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti.


    7. Organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia
    Beneficiarul a fost înştiinţat în vederea audierii la data de ................, aceasta având loc la sediul finanţatorului la data de .............. .
    În conformitate cu art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ se poate formula contestaţie, care se depune în termen de 45 de zile de la comunicare la organul emitent, sub sancţiunea decăderii.

    8. Data la care îşi produce efectele decizia de recuperare şi accesoriile apărute după data emiterii deciziei
    Decizia de recuperare îşi produce efectele de la data comunicării acesteia către beneficiarul finanţării.
    De la data emiterii prezentei decizii şi până la data recuperării integrale a cuantumului sumei de restituit se calculează dobânzi potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    De la data termenului de plată prevăzut la pct. 6 şi până la data recuperării integrale a cuantumului sumei de restituit se calculează penalităţi de întârziere potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    9. Dispoziţii finale
    În conformitate cu art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă şi devine executoriu în condiţiile legii.
    Prezenta decizie, emisă de către Administraţia Fondului pentru Mediu la data de ............, încheiată în ....... exemplare, va fi comunicată către:
    - debitorul ............................., în calitate de beneficiar al finanţării (un exemplar în original);
    – organele de executare competente (un exemplar în original însoţit de dovada comunicării către debitor).


    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    ............................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    ANEXA 2

    DECIZIE
    privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu,
    ce constituie ajutor de stat/de minimis
    Emisă în temeiul prevederilor:
    - art. 9 alin. (1) lit. l), art. 11 alin. (2^2) şi (5) şi art. 12 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.124/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu“ şi „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“

    1. Date de identificare ale finanţatorului
    Denumire: Administraţia Fondului pentru Mediu
    Cod de identificare fiscală: 14715650
    Sediul: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, cod poştal 060031

    2. Date de identificare ale beneficiarului
    Nume şi prenume/Denumire ..................................................
    CNP/Cod unic de înregistrare .................................................
    Domiciliu/Sediu social/Sediu profesional ...............................

    3. Obiectul deciziei, motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperare
    În conformitate cu prevederile ................................................ (contract de finanţare/ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului/hotărâre a Guvernului), a beneficiat de o finanţare nerambursabilă, aprobată prin ............., în cuantum de ............................................, acordată sub formă de ......................, pentru ...................................... .
    Având în vedere faptul că beneficiarul se află în următoarea situaţie de fapt ......................., se constată încălcarea prevederilor .................................... .

    4. Cuantumul sumei de restituit
    Cuantumul sumei ce constituie obligaţie de plată a beneficiarului .......................... este de ........................... lei, valoare finanţată, la care se adaugă dobânda^1, în cuantum de .............. lei, calculată pentru perioada ...................... .
    ^1 Dobânda a fost calculată de la data la care a fost efectuată plata către beneficiar cu titlu de finanţare şi până la data emiterii prezentei decizii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    Valoarea totală de restituit este de ................ lei.

    5. Data comunicării
    Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea Deciziei privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis, după cum urmează:
    a) data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acesteia beneficiarului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire“, dacă a fost transmisă prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


    6. Termene şi modalitate de plată
    Conform art. 11 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin decizie şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:
    a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;
    b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv,
    în conturile Administraţiei Fondului pentru Mediu - cod IBAN .........................., pentru suma de ................, reprezentând debit principal, şi cod IBAN ................................., pentru suma de................, reprezentând accesorii, deschise la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti.


    7. Organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia
    Beneficiarul a fost înştiinţat în vederea audierii la data de ...... , aceasta având loc la sediul finanţatorului la data de ................ .
    În conformitate cu art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ se poate formula contestaţie, care se depune în termen de 45 de zile de la comunicare la organul emitent, sub sancţiunea decăderii.

    8. Data la care îşi produce efectele decizia de recuperare şi accesoriile apărute după data emiterii deciziei
    Decizia de recuperare îşi produce efectele de la data comunicării acesteia către beneficiarul finanţării.
    De la data emiterii prezentei decizii şi până la data recuperării integrale a cuantumului sumei de restituit se calculează dobânzi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    De la data termenului de plată prevăzut la pct. 6 şi până la data recuperării integrale a cuantumului sumei de restituit se calculează penalităţi de întârziere potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    9. Dispoziţii finale
    În conformitate cu art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă şi devine executoriu în condiţiile legii.
    În conformitate cu art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris este titlu executoriu.
    Prezenta decizie, emisă la data de ..................., încheiată în ....... exemplare, va fi comunicată către:
    - debitorul ............................., în calitate de beneficiar al ajutorului de stat/de minimis acordat, astfel cum este menţionat la pct. 3 (un exemplar în original);
    – organele de executare competente (un exemplar în original însoţit de dovada comunicării către debitor);
    – Consiliul Concurenţei (un exemplar în original, în termen de 5 zile de la aprobare).


    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    ...........................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016