Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 107 din 5 septembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 107 din 5 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 762 din 19 septembrie 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. 501 din 21.03.2019, întocmit de Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul Direcţiei generale siguranţa alimentelor,
    în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de igienă care se aplică produselor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 6 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 litera d) punctul (ii), punctele 1 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. cod cifric sau litera A urmată de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de carne roşie, carne de pasăre, catering, unităţi de producere a cheagului şi unităţi de obţinere a produselor înalt rafinate;
    (...)
6. EPC urmat de cod cifric, pentru unităţile din domeniul ouălor, ouălor lichide şi al produselor din ouă, care desfăşoară una sau mai multe activităţi; codurile fiecărei activităţi sunt trecute în autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în coloana-activităţi;"

    2. La articolul 2 litera d) punctul (ii), punctele 7 şi 8 se abrogă.
    3. La articolul 2 litera d) punctul (ii), după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins:
    "11. LBM urmat de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile din domeniul moluştelor bivalve vii;
12.1. WM urmată de cod cifric, pentru pieţele angro;
12.2. WM urmată de codul cifric şi numărul secundar, pentru unităţile care închiriază spaţii în pieţele angro. Codul cifric şi numărul secundar se separă printr-o liniuţă (-)."

    4. La articolul 3, alineatele (5)-(8) se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "(5) În cazul în care în urma verificării documentaţiei prevăzute la alin. (4), precum şi a verificării la faţa locului a amplasării obiectivului în zonă se constată conformitatea cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare, directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, o notificare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care este înaintată reprezentantului legal al unităţii, în care precizează că documentaţia depusă este conformă cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare, şi aplică ştampila direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe planul cu amplasarea obiectivului în zonă şi pe proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor, atestând pe aceste documente, sub semnătură, faptul că sunt «conforme cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare», făcând menţiunea «vizat la data de.... ».
(6) În cazul în care în urma verificării documentaţiei prevăzute la alin. (4), precum şi a verificării la faţa locului a amplasării obiectivului în zonă se constată neconformităţi faţă de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii săi, întocmeşte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, o notă de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în care înscrie toate deficienţele constatate şi emite către solicitant o adresă în care se precizează următoarele: «În urma verificării de către autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă a documentaţiei depuse, precum şi a verificării la faţa locului a amplasării obiectivului în zonă s-a constatat că nu sunt îndeplinite prevederile legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.»
(7) Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări şi extinderi ale unităţii autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor trebuie notificate, în prealabil, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea notificării, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în situaţia în care, în urma verificării de către personalul de specialitate, constată conformitatea documentaţiei depuse, eliberează avizul pentru modificările fluxului tehnologic, modernizări şi extinderi ale unităţii autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14.
(8) Tariful perceput de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pentru verificările efectuate în vederea certificării conformităţii cu legislaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a documentaţiei depuse, prevăzută la alin. (4), este reprezentat de 50% din tariful, potrivit legislaţiei în vigoare, perceput pentru autorizarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care se achită de către reprezentantul legal al unităţii în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la depunerea documentaţiei."

    5. La articolul 5, literele e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) copia certificatului unic de înregistrare, iar în cazul pieţelor angro copia autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în cazul în care se acordă număr secundar şi acordul scris al operatorului din industria alimentară care deţine autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru piaţa angro, privind utilizarea spaţiilor şi facilităţilor;
f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau alte documente care atestă forma juridică de organizare;
g) documentul care atestă achitarea tarifelor prevăzute de legislaţia în vigoare."

    6. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:
    "(6) Operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi de recepţie şi comercializare a produselor de origine animală în unităţi separate, incluse în piaţa angro autorizată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, trebuie să obţină autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor proprie; în situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele sanitar-veterinare în aceste unităţi separate, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti acordă numerele secundare aferente numărului de autorizaţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor acordat de structura cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi eliberează autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor conform modelului prevăzut în anexa nr. 12; numărul secundar este format dintr-o cifră sau un grup de cifre care se adaugă la numărul de autorizare al pieţei angro, separat printr-o liniuţă.
(7) În cazul în care în unităţile supuse autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare se desfăşoară şi activităţi de producţie, procesare şi/sau depozitare a produselor de origine nonanimală, se emite o singură autorizaţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în care sunt înscrise toate tipurile de activităţi care se desfăşoară în unitate, cu menţinerea numărului de autorizare alocat.
(8) Pentru unităţile autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care deţin şi document de înregistrare sanitar-veterinară si pentru siguranţa alimentelor, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti dispun măsuri pentru aplicarea prevederilor alin. (7), fără perceperea tarifului de autorizare.
(9) În cazul abatoarelor, în autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, la rubrica aferentă obiectivului se înscrie tipul de unitate, respectiv abator, abator de capacitate mică, centru de sacrificare, punct de tăiere la nivelul fermei."

    7. La articolul 8, alineatul (2), alineatul (3) litera c) şi alineatele (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emit autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală şi care îndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare.
(3) (...)
    c) documentul care atestă că au fost achitate tarifele, conform legislaţiei în vigoare.
(4) În situaţia în care, după efectuarea verificării de către personalul sanitar-veterinar de specialitate şi întocmirea notei de constatare conform anexei nr. 3, mijloacele de transport al produselor de origine animală corespund prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în termen de 3 zile.
(5) Autorizaţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală sunt valabile 2 ani de la data eliberării, cu posibilitatea acordării vizei periodice după întocmirea unei note de constatare conform anexei nr. 3, numai dacă, după verificarea efectuată de personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată că acestea corespund scopului pentru care au fost autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
(6) Pentru obţinerea vizei periodice pe autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, la împlinirea termenului de 2 ani, operatorul din sectorul alimentar trebuie să depună la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti documentaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) şi b), autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în original, şi să achite o taxă reprezentând 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor."

    8. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Mijloacele de transport al produselor de origine animală autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pot transporta alimente de origine nonanimală cu condiţia ca acestea să fie transportate în timp şi/sau spaţii diferite, astfel încât să se asigure protejarea alimentelor de orice contaminare.
(8) Pentru desfăşurarea activităţii sanitar-veterinare de depozitare a produselor de origine animală neconforme în depozitele din zonele libere, în depozitele vamale, în antrepozitele libere, precum şi în depozitele operatorilor economici care aprovizionează mijloacele de transport maritim este necesară obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare."

    9. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, nou-construite sau nou-amenajate, care şi-au schimbat domeniul de activitate sau care desfăşoară activităţi noi şi care îndeplinesc cerinţele referitoare la structură şi echipamente, au elaborat programele HACCP şi sunt în curs de implementare, pot fi autorizate condiţionat."

    10. La articolul 10, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei prevăzute la art. 5, echipa de evaluare formată din personal de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează o vizită la faţa locului şi întocmeşte atât fişa de evaluare, cât şi nota de constatare, cu propunerea de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor condiţionată sau de neautorizare a unităţii.
    (...)
    (3) În funcţie de concluzii, pentru unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, care îndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită, în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data evaluării, structurii cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor acordarea numărului de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor sub care unitatea îşi poate desfăşura activitatea, în conformitate cu anexa nr. 9."

    11. La articolul 11, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) În cazul în care cu ocazia controalelor oficiale se constată că unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 nu mai îndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti dispune suspendarea sau, după caz, interzicerea desfăşurării activităţii şi comunică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, copia ordonanţei privind suspendarea sau interzicerea activităţii către structura cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea actualizării listelor unităţilor autorizate sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (...)
    (4) Pentru emiterea unei noi autorizaţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în condiţiile prevăzute la alin. (3) se va percepe tariful doar pentru activitatea/activităţile suplimentară/suplimentare adăugată/adăugate, prevăzută/ prevăzute de legislaţia în vigoare."

    12. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În vederea emiterii unei noi autorizaţii pentru unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în care au survenit modificări administrative privind denumirea societăţii, a adresei sediului social sau a adresei punctului de lucru, dar care continuă să desfăşoare aceleaşi activităţi în aceleaşi obiective şi acelaşi loc pentru care au fost autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care cuprinde:
    a) cererea din partea unităţii în vederea autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu precizarea noii denumiri a unităţii, a adresei sediului social sau a adresei punctului de lucru, precum şi a activităţilor desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13;
    b) copia hotărârii judecătoreşti prin care se dispune schimbarea denumirii unităţii, alte modificări administrative intervenite;
    c) copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unităţii;
    d) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul."

    13. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor prevăzute la alin. (1), direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică documentaţia depusă şi eliberează o nouă autorizaţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, păstrând acelaşi număr de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor eliberată anterior se retrage şi se anulează fără a se percepe tarifele pentru autorizare."

    14. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti transmite la structura cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin adresă scrisă, copia autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nou-emise în termen de maximum 5 zile lucrătoare, în vederea actualizării site-ului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor."

    15. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) În vederea eliberării unui duplicat al autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală, în cazul pierderii sau deteriorării/distrugerii/furtului acesteia, operatorul din sectorul alimentar depune la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care va cuprinde următoarele:
    a) cerere privind eliberarea unui duplicat al autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală;
    b) anunţul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii/furtului autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală, în vederea declarării nulităţii acesteia;
    c) dovada achitării taxei de emitere a duplicatului în valoare de 20% din cuantumul tarifului de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.
(5) În cazul operatorilor din sectorul alimentar pentru care s-a declarat falimentul şi care nu mai desfăşoară activitate în sectorul alimentar, aceştia au obligaţia de a notifica la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 15, copia hotărârii instanţei de declarare a falimentului; direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage personalul de specialitate, emite decizia de încetare a activităţii conform anexei nr. 16, pe care o comunică operatorului, şi notifică structura cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea excluderii unităţii din lista unităţilor autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală."

    16. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează auditul şi întocmeşte un raport de audit în unitatea evaluată, prin personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală, în funcţie de încadrarea în grupa de risc a unităţii, cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar."

    17. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care unitatea autorizată pentru schimburi intracomunitare de produse alimentare de origine animală intenţionează să deruleze operaţiuni de export de produse de origine animală în ţări terţe pentru care autoritatea competentă din România trebuie să ofere garanţii suplimentare privind cerinţele specifice de export, verificările la faţa locului sunt efectuate de către reprezentanţii structurii cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(4) În urma verificărilor efectuate în unitate, reprezentanţii structurii cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmesc un raport de audit în care se precizează dacă unitatea îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor solicitate de autoritatea veterinară din ţara importatoare.
(5) În situaţia în care unitatea îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor solicitate de autoritatea veterinară din ţara importatoare, autoritatea competentă din România comunică acest fapt autorităţii veterinare din ţara importatoare."

    18. La articolul 18, alineatele (1), (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) În cazul în care, în urma controalelor oficiale, se impune suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor prevăzute în anexa nr. 1, personalul sanitar-veterinar de specialitate care a realizat controlul unităţii consemnează în nota de constatare întocmită la unitate motivele suspendării activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi propune directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emiterea ordonanţei privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
    (2) Ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile în unităţile cuprinse în anexa nr. 1 se emite de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi se notifică în termen de 3 zile lucrătoare structurii cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (3) În cazul pieţelor angro, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate suspenda sau interzice activitatea uneia sau mai multor unităţi separate, atunci când se constată neconformităţi în cadrul acestora.
    (...)
    (5) În cazul în care neconformităţile nu sunt remediate în termenul menţionat în ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor deţinută de unitate şi emite ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, pe care o notifică la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia."

    19. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 18^1
    (1) La încetarea activităţii la iniţiativa operatorului din sectorul alimentar, acesta are obligaţia să depună o notificare care să cuprindă motivele care stau la baza încetării activităţii, conform modelului din anexa nr. 15, şi autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în original; direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi emite decizia privind încetarea activităţii din unităţile supuse autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform anexei nr. 16.
    (2) În baza solicitării scrise din partea reprezentantului legal al unităţii de industrie alimentară, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite decizia prevăzută la alin. (1) numai după verificarea la faţa locului a unităţii."

    20. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Pentru autorizarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţii din unităţile cuprinse în anexa nr. 1, precum şi pentru autorizarea suplimentară a activităţilor de producţie, procesare şi depozitare a produselor de origine nonanimală care se desfăşoară în acelaşi obiectiv, tarifele prevăzute de legislaţia în vigoare se achită integral de către solicitant pentru fiecare activitate ce urmează a fi autorizată la depunerea documentaţiei prevăzute la art. 5, în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."

    21. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se emite în două exemplare, din care un exemplar se înmânează operatorului, sub semnătură, iar celălalt exemplar se arhivează la dosarul de autorizare al unităţii, la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."

    22. Articolul 24 se abrogă.
    23. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 25^1
    Unităţile de tip catering, unităţile de fabricare a îngheţatei din produse de origine animală, precum şi unităţile autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care deţin şi document de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru producerea şi/sau depozitarea şi comercializarea produselor de origine nonanimală, trebuie să obţină autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în care sunt specificate toate activităţile desfăşurate, în termen de un an de la data publicării prezentei norme sanitare veterinare."

    24. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară."

    25. La anexa nr. 1 punctul I litera A, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. piaţă angro - întreprindere din sectorul alimentar, care cuprinde mai multe unităţi separate, care au în comun instalaţii şi compartimente unde sunt vândute produse alimentare către operatori din sectorul alimentar;"

    26. La anexa nr. 1 punctul I litera A, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 4 şi 5, cu următorul cuprins:
    "4. depozit independent fără regim termic - unitate cu spaţii şi facilităţi corespunzătoare pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de origine animală care nu necesită regim termic;
5. unitate tip catering - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animală din unităţi autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi materii prime de origine nonanimală provenite din unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi obţinerea de alimente gata pentru consum în vederea valorificării către alte unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, către colectivităţi din spitale, şcoli, grădiniţe, nave, aeronave, trenuri şi alte locuri unde se serveşte masa pentru astfel de colectivităţi, precum şi către consumatorul final."

    27. La anexa nr. 1 punctul I litera B, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. abator - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, cazarea şi tăierea de animale pentru consum uman, precum şi pentru livrarea produselor comestibile şi necomestibile rezultate; în această categorie sunt incluse şi abatoarele de capacitate mică, centrele de sacrificare a animalelor şi punctele de tăiere la nivelul fermei;"

    28. La anexa nr. 1 punctul I, litera H se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "H. Moluşte bivalve vii:
    1. centru de purificare - unitate cu dotări specifice, care dispune de bazine alimentate cu apă curată de mare, astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 852/2004, în care se desfăşoară activităţi pentru plasarea în bazine a moluştelor bivalve vii, precum şi stocarea acestora un timp necesar pentru purificare în vederea reducerii contaminării, pentru a le face proprii consumului uman;
    2. centru de expediere a moluştelor bivalve vii - unitate terestră sau plutitoare, cu dotări adecvate pentru recepţia, condiţionarea, spălarea, curăţarea, calibrarea, împachetarea, ambalarea şi expedierea moluştelor bivalve vii proprii pentru consum uman."

    29. La anexa nr. 1 punctul I litera I, punctele 3 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. unitate de produse proaspete din pescuit - cherhana - unitate cu dotări specifice, în care se desfăşoară activităţi de recepţie, răcire, depozitare, preparare, ambalare şi livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite din pescuit, acvacultură sau din alte unităţi autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
    (...)
6. centru de colectare a peştelui integrat în ferma de acvacultură - unitate care dispune de spaţii, dotări şi facilităţi adecvate, proprii, în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, sortarea, curăţarea, depozitarea, răcirea şi prelucrarea primară a peştelui provenit din bazinele proprii, prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, depozitarea, ambalarea, răcirea şi livrarea produselor rezultate către alte unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;"

    30. La anexa nr. 1 punctul I litera I, după punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 8-10, cu următorul cuprins:
    "8. piaţa angro de peşte - întreprindere din sectorul alimentar care cuprinde mai multe unităţi separate care au în comun instalaţii şi compartimente unde sunt vândute produsele din pescuit sau acvacultură către operatori din sectorul alimentar;
9. vas de aprovizionare - ambarcaţiuni cu dotări specifice, la bordul cărora se realizează preluarea produselor din pescuit congelate de la nivelul vaselor-fabrică sau al vaselor congelator, depozitarea acestora şi debarcarea lor în vederea comercializării;
10. unitate de produse din pescuit separate mecanic - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea peştelui şi produselor din pescuit, separarea mecanică a cărnii de peşte, depozitarea şi livrarea acesteia."

    31. La anexa nr. 1 punctul I litera J, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. unitate de procesare a produselor lactate - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor lactate obţinute în alte unităţi autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea, tratarea şi procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor finite, incluzând unităţi de producere a îngheţatei din produse de origine animală;"

    32. La anexa nr. 1 punctul I litera K, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. centru de ambalare a ouălor - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru clasificarea ouălor după calitate şi greutate, marcarea, ambalarea, reambalarea, depozitarea şi livrarea de ouă pentru consum."

    33. La anexa nr. 1 punctul I, litera N se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "N. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine:
    1. unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor şi intestinelor - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
    2. unitate de producere a cheagului - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime de origine animală, procesarea acestora, depozitarea şi livrarea cheagului."

    34. La anexa nr. 1 punctul I, după litera Q se introduce o nouă literă, litera R, cu următorul cuprins:
    "R. Produse înalt rafinate:
    - unitate de obţinere a produselor înalt rafinate - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime de origine animală, procesarea acestora printr-un tratament de rafinare înaltă, depozitarea şi livrarea unuia sau mai multor tipuri de produse finite: sulfat de condroitină, acid hialuronic, alte produse pe bază de cartilagii hidrolizate, chitosan, glucozamină, cheag, ihtiocol şi aminoacizi înalt rafinaţi."

    35. La anexa nr. 1 punctul II, punctul 2 se abrogă.
    36. La anexa nr. 1, punctul III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "III. Activităţile din unităţile care produc, procesează şi depozitează alimente de origine animală

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│ │ │Codurile categoriilor │
│ │ │de unităţi care vor fi│
│ │ │înscrise în │
│Nr. │Sectoarele│autorizarea │
│crt.│principale│sanitar-veterinară şi │
│ │ │pentru siguranţa │
│ │ │alimentelor de │
│ │ │funcţionare │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│1. │Carne │CC, CP, CS, GHE, MM, │
│ │ │MP, MSM, PP, RW, SH │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│2. │Lapte │CC, CS, PP, RW │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│3. │Ouă │CC, CS, EPC, EPP, LEP,│
│ │ │RW │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Produse de│ │
│ │pescărie/ │AH, CS, DC, FFPP, FV, │
│4. │moluşte │PC, MSFP, PP, RW, WM, │
│ │bivalve │ZV, RV │
│ │vii │ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Grăsime, │ │
│5. │gelatină, │CC, PP │
│ │colagen │ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│6. │Miere │HP │
└────┴──────────┴──────────────────────┘

    Legendă:

┌──────────────┬────────────┬──────────┐
│Categorie/ │Specii │Observaţii│
│activitate │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┤
│AH = piaţă de │ │ │
│licitaţie │ │ │
│CC = centru de│ │ │
│colectare │ │ │
│CP = unitate │ │ │
│de tranşare │ │ │
│CS = depozit │ │ │
│frigorific │ │ │
│DC = centru de│ │ │
│expediere │ │ │
│EPC = centru │ │ │
│de ambalare a │ │ │
│ouălor │ │ │
│EPP = unitate │ │ │
│de procesare a│ │ │
│ouălor │ │ │
│FFPP = unitate│ │ │
│de produse │A = pasăre │ │
│proaspete din │B = bovine │ │
│pescuit │C = caprine │ │
│FV = │L = │ │
│vas-fabrică │lagomorfe │ │
│RV = vas de │O = ovine │ │
│aprovizionare │P = porcine │bl = │
│GHE = unitate │S = solipede│produse │
│care │F = peşte şi│din sânge │
│manipulează │produse din │mp = │
│vânat │pescuit │produse │
│HP = unitate │LBM - │din carne │
│de procesare a│moluşte │pap = │
│mierii │bivalve vii │extracte │
│LEP = unitate │fG = alte │din carne │
│pentru ouă │mamifere de │şi toate │
│lichide │crescătorie │produsele │
│MM = unitate │decât │pulbere │
│pentru carne │ungulatele │derivate │
│tocată │domestice │din carne │
│MSM = unitate │R = ratite │st = │
│pentru carne │wA = păsări │stomacuri,│
│separată │sălbatice │vezici şi │
│mecanic │wL = │intestine │
│MSFP = unitate│lagomorfe │prelucrate│
│pentru produse│sălbatice │fl = │
│din pescuit │wU = │picioare │
│separate │ungulate │de broască│
│mecanic │sălbatice │sn = melci│
│MP = unitate │wG = │ap = alte │
│pentru carne │mamifere │produse │
│preparată │terestre │apicole. │
│PC = centru de│sălbatice, │ │
│purificare │altele decât│ │
│PP = unitate │ungulatele │ │
│de procesare │sălbatice şi│ │
│RW = unitate │lagomorfele │ │
│de reambalare │sălbatice │ │
│SH = abator │ │ │
│WM = piaţă │ │ │
│angro │ │ │
│ZV = │ │ │
│vas-congelator│ │ │
│HRP = unitate │ │ │
│produse înalt │ │ │
│rafinate │ │ │
│RE = unitate │ │ │
│de producere a│ │ │
│cheagului │ │ │
│CAT = unitate │ │ │
│tip catering │ │ │
│ISWTR = │ │ │
│depozit │ │ │
│independent │ │ │
│fără regim │ │ │
│termic │ │ │
└──────────────┴────────────┴──────────┘

"

    37. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 3

    la norma sanitară veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Societatea ....................
    Nr. .............. din ....................
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    .....................................
    nr. ...................... din ..................
    NOTĂ DE CONSTATARE
    Încheiată astăzi, ......., ora ......
    (Anexă la Fişa de evaluare nr. ....... din ......) Subsemnatul/Subsemnata dr. ........................., în calitate de ............., din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .........., în urma controlului efectuat în unitatea/mijlocul de transport .................., nr. autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ........................................., din localitatea ......................................, adresa ........................................, aparţinând Societăţii ............................, telefon/fax/e-mail ..........................., în prezenţa d-lui/d-nei ............................................, în calitate de ................................ al Societăţii ................................., am efectuat evaluarea obiectivului în vederea ......................, unde am constatat următoarele:
    I. Constatări:
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    (Se vor detalia toate deficienţele şi neconformităţile menţionate în fişa de evaluare, precum şi articolul, alineatul, litera, paragraful, punctul, prevederile din actul normativ care nu au fost respectate.)
    II. Măsuri şi recomandări, după caz:
    .................................................................................................
    .................................................................................................
    III. Concluzii:
    .................................................................................................
    .................................................................................................
    Reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
    ......................................
    (numele şi semnătura)
    Reprezentantul legal al unităţii,
    ........................................................
    (numele, semnătura şi ştampila)"

    38. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 5

    la norma sanitară veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    .......................................................
    AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală
    Nr. .............. din ....................... I. Mijlocul de transport .......................... seria ............, capacitatea ......................., nr. de înmatriculare avioane, nave, vagoane ..................., reprezentant legal al unităţii ........................, adresa .............................
    II. Condiţii de temperatură:
    1. fără regim termic [ ]
    2. temperatură de refrigerare [ ]
    3. temperatură de congelare [ ]
    4. alt regim termic [ ]
    III. Condiţii de transport:
    1. agăţat [ ]
    2. vrac [ ]
    3. ambalat [ ]
    4. împachetat [ ]
    Capacitatea de transport: .....................................................
    Se vor respecta cerinţele sanitare veterinare specifice, precum şi specificaţiile înscrise în fişa tehnică a produsului eliberată de producător.
    Nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor atrage, după caz, interzicerea desfăşurării activităţii şi sancţionarea în conformitate cu prevederile legale.
    Mijlocul de transport se autorizează pentru ...........................*).
    *) Se va preciza activitatea autorizată pentru mijlocul de transport.
    Director executiv,
    .....................................
    (semnătura şi ştampila) (verso) - Viza o dată la doi ani."

    39. Anexa nr. 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 11

    la norma sanitară veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    ............................................................
    AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ CONDIŢIONATĂ
    Nr. ........... din ............. Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............., având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate la nr. ............ din ....... ale ........., din ...... (adresa completă)......., în baza Raportului de audit, a Fişei de evaluare şi a Notei de constatare cu nr. ............, întocmite de dr. ..........., în calitate de .......... în cadrul structurii de specialitate din domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,
    DISPUNE: autorizarea sanitar-veterinară condiţionată, până la data de ..........., cu nr. de autorizare ....... (numărul de autorizare acordat de structura cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor) pentru unitatea:
    ........................................, din localitatea ........................., str. ............... nr. ....., sectorul ....., codul ........, judeţul ..............., pentru următoarele activităţi:

┌────────┬──────────┬──────────┬──────┬──────────┐
│ │Capacitate│ │ │ │
│ │totală │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │producţie │ │ │ │
│ │autorizată│ │ │ │
│ │(tone/ │ │ │ │
│Obiectiv│săptămână │Activitate│Specie│Observaţii│
│ │produse │ │ │ │
│ │finite)/ │ │ │ │
│ │Capacitate│ │ │ │
│ │totală │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │depozitare│ │ │ │
│ │(tone)*) │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────────┬┼──────┼──────────┤
│ │ │1 ││ │ │
├────────┼──────────┼─────────┼┼──────┼──────────┤
│ │ │2 ││ │ │
├────────┼──────────┼─────────┼┼──────┼──────────┤
│ │ │3 ││ │ │
├────────┼──────────┼─────────┼┼──────┼──────────┤
│ │ │4 ││ │ │
└────────┴──────────┴─────────┴┴──────┴──────────┘

    *) A se elimina conţinutul neaplicabil.
    Marca de sănătate/identificare ce va fi aplicată pe produsele de origine animală în unităţile care au fost autorizate sanitar-veterinar condiţionat trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare.
    Motivele acordării autorizaţiei sanitar-veterinare condiţionate:
    ...............................................................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................................................;
    Data următoarei verificări: .....................................................................................................................................................
    Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitar-veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea desfăşurării activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
    Director executiv,
    ..................................
    (semnătura, ştampila)"

    40. Anexa nr. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 12

    la norma sanitară veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    ...........................................................
    AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ
    pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală
    Nr. ............ din ............. Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............, având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate la nr. .......... din ......... ale ........., din ....... (adresa completă).........., în baza Fişei de evaluare şi a Notei de constatare cu nr. .............., întocmite de dr. .............., în calitate de ............ în cadrul structurii de specialitate din domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,
    DISPUNE: autorizarea sanitar-veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, cu nr. de autorizare ........... pentru unitatea: ............, din localitatea ........, str. ...... nr. ....., sectorul ....., codul ......, judeţul ........, pentru următoarele activităţi:

┌────────┬──────────┬──────────┬──────┬──────────┐
│ │Capacitate│ │ │ │
│ │totală │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │producţie │ │ │ │
│ │autorizată│ │ │ │
│ │(tone/ │ │ │ │
│Obiectiv│săptămână │Activitate│Specie│Observaţii│
│ │produse │ │ │ │
│ │finite)/ │ │ │ │
│ │Capacitate│ │ │ │
│ │totală │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │depozitare│ │ │ │
│ │(tone)*) │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────────┬┼──────┼──────────┤
│ │ │1 ││ │ │
├────────┼──────────┼─────────┼┼──────┼──────────┤
│ │ │2 ││ │ │
├────────┼──────────┼─────────┼┼──────┼──────────┤
│ │ │3 ││ │ │
├────────┼──────────┼─────────┼┼──────┼──────────┤
│ │ │4 ││ │ │
└────────┴──────────┴─────────┴┴──────┴──────────┘

    *) A se elimina conţinutul neaplicabil.
    Marca de sănătate/identificare ce va fi aplicată pe produsele de origine animală în unităţile care au fost autorizate condiţionat trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare.
    Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea desfăşurării activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
    Director executiv,
    ...............................
    (semnătura, ştampila)"

    41. După anexa nr. 13 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 14-16, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 14

    la norma sanitară veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    ..............................................................
    AVIZ
    privind modificările fluxului tehnologic, modernizări şi extinderi în unităţile supuse autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
    Nr. ................ din....................... Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ......................, având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, în baza solicitării înregistrate la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor................., cu nr. .......... din ............, depuse de dl/dna ....................... reprezentant legal al ............................, cu sediul social în localitatea........................, str. ............................................ nr. ........., codul poştal ...................., judeţul/sector............................, telefon/fax........................, e-mail..................., şi verificarea documentaţiei depuse realizată de ...................... în cadrul ...................... (se menţionează structura de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor), în baza verificării efectuate la unitatea (se înscrie/u obiectivul/e) ....................................
    DISPUNE: avizarea modificărilor fluxului tehnologic/modernizărilor/extinderii la unitatea cu Autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor nr. ............ din data de ........................, de către unitatea (se înscrie/u obiectivul/e) ......................................., situată în localitatea ............................., str. .................. nr. ........................, codul poştal .................., judeţul/sectorul ........................., telefon/fax ........................, e-mail ..........., începând cu data de ..................
    Director executiv,
    .........................................................
    (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
    Reprezentant legal al unităţii,
    ..........................................................................
    (numele şi prenumele, calitatea persoanei, semnătura)
    ANEXA 15

    la norma sanitară veterinară
    NOTIFICARE PRIVIND ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
    Nr. ....................../data........................ Subsemnatul, ..............................., posesor al C.I. seria ....... nr. .............., eliberat de ...................... la data de ......................, în calitate de administrator/reprezentant legal al unităţii .................,cu sediul social în localitatea …................, str. ................... nr. ....., bl. ....., ap. ....., judeţul ..............., notific falimentul (în baza hotărârii instanţei de declarare a falimentului nr. ............ din data de ................)/încetarea activităţii de ............... începând cu data de .............. desfăşurate la punctul de lucru din localitatea ....................., str. ...................... nr. ......, judeţul ................, desfăşurată în baza autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. .............. din data de ..................., eliberat de către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...........................
    Motivele care au stat la baza încetării activităţii .....................................................................
    Anexez la prezenta notificare autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în original.
    Administrator/reprezentant legal,
    (semnătură)
    Data
    ANEXA 16

    la norma sanitară veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    ...............................................................
    DECIZIE
    privind încetarea activităţii din unităţile supuse autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
    Nr. .............. din ...................... Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ......................, având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza notificării privind declararea falimentului/încetarea activităţii înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..................., nr. ................... din data de ...................., întocmită/întocmit de ......................................., reprezentant legal al unităţii .................................................., ................................................................................................................................, (adresa completă)
    DISPUNE: anularea Autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. .............. din data de .................. emise de către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................... şi încetarea activităţii de ...................................., începând cu data de ...............
    Reluarea activităţii se efectuează conform prevederilor legale, cu parcurgerea procedurii de autorizare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.
    Nerespectarea legislaţiei sanitar-veterinare atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    Director executiv,
    ....................................
    (semnătura şi ştampila)
    L.S.* * Loc pentru ştampilă."

    42. În întregul cuprins al normei sanitare veterinare, sintagmele „Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie“ şi „Serviciul/Biroul/Compartimentul de igienă şi epidemiologie“ se înlocuiesc cu sintagmele „structura cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor“ şi „structura de specialitate cu atribuţii în domeniul evaluării şi autorizării unităţilor din industria alimentară din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor“.
    43. În întregul cuprins al normei sanitare veterinare, sintagmele „autorizaţie sanitară veterinară“ şi „autorizare sanitară veterinară“ se înlocuiesc cu sintagmele „autorizaţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor“ şi „autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor“.


    ART. II
    Unităţile autorizate sanitar-veterinar care desfăşoară mai mult de o activitate în domeniul ouălor, ouălor lichide şi al produselor din ouă trebuie să obţină o nouă autorizaţie sanitar-veterinară în care sunt specificate activităţile desfăşurate în conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) pct. (ii) pct. 6 din norma sanitară veterinară, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, fără a fi reluată procedura de autorizare şi fără a fi percepute tarife de autorizare; operatorul din sectorul alimentar este obligat să obţină o nouă autorizaţie sanitar-veterinară de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiul Bucureşti, anterior auditurilor privind certificarea de calitate.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 10 zile de la publicare.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Geronimo Răducu Brănescu

    Bucureşti, 5 septembrie 2019.
    Nr. 107.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016