Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.107 din 3 iunie 2021  pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.7/2021     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.107 din 3 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.7/2021

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 578 din 8 iunie 2021
    Pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (1) lit. a), art. 12 alin. (2), art. 18 alin. (1) lit. f) şi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.7/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 14 ianuarie 2021, se modifică şi completează, după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) La producerea evenimentului cu consecinţe grave care a avut ca rezultat rănirea, invaliditatea ori decesul personalului militar/civil din Direcţia generală de informaţii a apărării, şeful Statului Major al Apărării desemnează prin ordin o comisie specială distinctă care să stabilească îndeplinirea misiunilor prevăzute la alin. (1)."

    2. La articolul 17, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Evaluarea stării de sănătate a personalului prevăzut la art. 16 în vederea trimiterii la tratament în instituţii medicale publice sau private din ţară sau din străinătate, în situaţia în care afecţiunea nu poate fi tratată în reţeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naţionale, se face în Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila», denumit în continuare SUUMC, de către o comisie centrală multidisciplinară, denumită în continuare CCM, constituită prin ordin al comandantului acestuia.
    (2) În situaţia în care se impune ca din CCM să facă parte şi alţi membri decât cei prevăzuţi la alin. (1), aceştia se solicită Direcţiei medicale de către comandantul SUUMC sau pot fi numiţi direct de către comandantul SUUMC, după caz.
    (3) Funcţionarea CCM şi conţinutul minimal al documentelor întocmite de către aceasta se stabilesc de către comandantul SUUMC."

    3. La articolul 17, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) La nivelul spitalelor militare aflate în reţeaua de sănătate a Ministerului Apărării Naţionale se constituie prin ordin al comandantului/comandanţilor comisii medicale multidisciplinare, denumite în continuare CMM, responsabile pentru monitorizarea evoluţiei stării de sănătate a personalului prevăzut la art. 2 lit. c)-e) din Legea nr. 168/2020.
(5) Funcţionarea acestor comisii, coordonarea, controlul activităţii, precum şi conţinutul minimal al documentelor întocmite de către acestea se stabilesc de către CCM.
(6) Personalul participant, care pe timpul şi din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, în mod individual sau colectiv, desfăşurate pe teritoriul sau în afara teritoriului naţional, a suferit vătămări corporale sau a dobândit afecţiuni fizice/psihice, încă de la prima internare va fi obligatoriu evaluat în cadrul CMM. În cazul în care CMM stabileşte faptul că nu se recomandă concediul medical la externare, aceasta propune stabilirea aptitudinii medico-militare de către comisia de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul militar, până la momentul externării."

    4. La articolul 32, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu beneficiază de drepturi prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să se cumuleze cu cele identice prevăzute de Legea nr. 168/2020."

    5. La articolul 32, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi în format electronic, pe adresele de e-mail ale structurilor care asigură plata."

    6. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 54^1
    (1) Plata drepturilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. f) şi art. 18 alin. (2) din Legea nr. 168/2020 se efectuează pe baza următoarelor documente:
    a) cerere scrisă;
    b) copie de pe certificatul de deces;
    c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
    d) copie de pe actele din care rezultă calitatea de urmaş sau de părinte, după caz, a celui decedat;
    e) documente din care rezultă faptul că decesul s-a produs ca urmare a executării unei misiuni cu potenţial ridicat de risc, aşa cum este definită la art. 2;
    f) angajamentul de a comunica în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza acordării indemnizaţiei;
    g) documente din care să rezulte faptul că realizează venituri mai mici de 50% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
    h) angajamentul că va înapoia sumele încasate necuvenit;
    i) extras de cont al beneficiarului din care să reiasă codul IBAN al unei bănci cu sediul în România;
    j) alte documente necesare, solicitate de structura care face plata.
    (2) Plata se face începând cu data de 1 a lunii următoare în care s-a înregistrat dosarul de solicitare a indemnizaţiei la Casa de pensii sectorială sau la centrul militar pe raza căruia domiciliază, după caz.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi în format electronic, pe adresa de e-mail a Casei de pensii sectoriale sau a centrului militar pe raza căruia domiciliază, după caz."

    7. La articolul 56 alineatul (4), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) indemnizaţia lunară prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020, cuvenită personalului participant trecut în rezervă/retragere care nu are calitatea de pensionar militar aflat în evidenţa Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, reangajat sau nu în cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională ca personal civil/rezervist voluntar, care a dobândit calitatea de «Veteran din teatrele de operaţii» şi nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;"

    8. La articolul 56 alineatul (5), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) indemnizaţia lunară prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020, cuvenită personalului participant trecut în rezervă/retragere care are calitatea de pensionar militar aflat în evidenţa Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, reangajat sau nu în cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională ca personal civil/rezervist voluntar, care a dobândit calitatea de «Veteran din teatrele de operaţii» şi nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;"

    9. La articolul 56 alineatul (5), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) indemnizaţia lunară prevăzută la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 168/2020 cuvenită părinţilor personalului participant militar decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii."

    10. La articolul 57, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) Pentru personalul care a participat la acţiuni militare, misiuni şi operaţii în teatrele de operaţii cel puţin 120 de zile, neîntrerupt sau cumulativ, şi care nu a solicitat titlul onorific de «Veteran» în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, dar care la data de 4.02.2021 îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 168/2020, alocarea la drepturile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 168/2020 se face de la data menţionată anterior, după conferirea calităţii de «Veteran din teatrele de operaţii».
(5) Sumele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 168/2020 se acordă beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora împuterniciţi prin procură autentică, conform metodologiei stabilite în anexa nr. 4.
(6) Prin procura prevăzută la alin. (5), reprezentantul legal ori mandatarul legal împuternicit se angajează să restituie sumele încasate necuvenit în cazul decesul beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de producerea evenimentului."

    11. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme."

    12. La anexa nr. 1, după numărul curent 41 se introduc 15 noi numere curente, numerele curente 42-56, cu următorul cuprins:

┌───┬──────────────────────┬───────────┐
│ │Operaţia NATO - │TO Marea │
│„42│Unified Protector, │Mediterană │
│ │2011 │ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│43 │DESERT STORM │Arabia │
│ │ │Saudită │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Misiunea Combined │Republica │
│44 │Joint Task Force - │Djibouti, │
│ │Horn of Africa │Africa │
│ │(CJTF-HOA), 2002 │ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Transport special de │ │
│ │tehnică militară a │Golful │
│45 │Navei Şcoală de │Persic, │
│ │transport Albatros, │Kuweit │
│ │2003 │ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Misiune internaţională│ │
│ │a Navei Şcoală de │ │
│ │transport Albatros │ │
│ │pentru repatrierea din│Shu’Aybah │
│46 │TO Irak a efectivelor │(Shaybah) │
│ │şi materialelor │Kuweit │
│ │detaşamentului de │ │
│ │geniu şi companiei de │ │
│ │poliţie militară, 2006│ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Misiune internaţională│ │
│ │a Navei Şcoală de │ │
│ │transport Albatros cu │Shu’Aybah │
│47 │scopul transportului │(Shaybah) │
│ │echipamentului şi │Kuweit │
│ │tehnicii militare │ │
│ │excedentare din TO │ │
│ │Irak, 2009 │ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │African Union - United│ │
│48 │Nations Hybrid │Sudan │
│ │Operation in Darfur, │ │
│ │UNAMID, 2007* │ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Misiune ONU din Bosnia│Bosnia şi │
│49 │şi Herţegovina │Herţegovina│
│ │(UNMIBH), 1995** │ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Misiunea │ │
│ │Multinaţională de │ │
│50 │consiliere pe probleme│Albania │
│ │de poliţie din Albania│ │
│ │(MAPE), 1997** │ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│51 │Misiunea OSCE din │Kosovo │
│ │Kosovo, 1999** │ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Misiunea ONU din │Timorul de │
│52 │Timorul de Est │Est │
│ │(UNMIT), 1999** │ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │MINUSTAH-2004 - │ │
│ │Misiunea Naţiunilor │ │
│53 │Unite pentru │Haiti │
│ │Stabilizare din │ │
│ │Haiti** │ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Misiunea Uniunii │ │
│54 │Europene de Asistenţă │Rafah │
│ │la Frontieră în Rafah │ │
│ │(EUBAM Rafah), 2005** │ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Misiunea Uniunii │ │
│55 │Europene de poliţie în│Kinshasa │
│ │Kinshasa (RDC), 2005**│ │
├───┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Misiunea Uniunii │ │
│ │Europene privind │ │
│56 │statul de drept în │Kosovo │
│ │Kosovo (EULEX), │ │
│ │2008-2011** │ │
└───┴──────────────────────┴───────────┘


    * Misiune desfăşurată de personalul Serviciului de Protecţie şi Pază.
    ** Misiuni desfăşurate de personalul Ministerului Afacerilor Interne.“

    13. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4 „Metodologie privind acordarea sumelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, personalului participant care a dobândit calitatea de «Veteran din teatrele de operaţii» şi care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii“, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă


    Bucureşti, 3 iunie 2021.
    Nr. M.107.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la norme)
    METODOLOGIE
    privind acordarea sumelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 168/2020  pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, personalului participant care a dobândit calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ şi care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii
    1. Pentru plata sumelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, structurile prevăzute la art. 56 alin. (4)-(6) parcurg următoarele etape:
    a) alocă la drepturi personalul beneficiar, cu respectarea prevederilor art. 57 alin. (1)-(4);
    b) proiectul de ordin de zi pe unitate/decizia se prezintă pentru control financiar preventiv propriu persoanei desemnate, cu viza şefului compartimentului juridic;
    c) plata se face pe bază de stat nominal.

    2. Sumele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) sau c) din Legea nr. 168/2020 se acordă începând cu data conferirii titlului de „Veteran din teatrele de operaţii“, pentru cei care îndeplinesc condiţiile după data de 4.02.2021.
    3. La trecerea în rezervă sau retragere, personalul care beneficiază de suma prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020 este plătit până la data schimbării poziţiei de activitate.
    4. După trecerea în rezervă sau retragere, personalul care beneficiază de suma prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020 este plătit începând cu data schimbării poziţiei de activitate.
    5. În luna alocării/scoaterii la/de la drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 168/2020, plata se face fracţionat, prin raportare la numărul de zile calendaristice ale lunii în care are loc acordarea, respectiv schimbarea poziţiei de activitate.
    6. Suma prevăzută la art. 56 alin. (5) lit. c) se plăteşte odată cu drepturile de pensie.
    7. După trecerea în rezervă sau în retragere, pentru personalul participant care nu are calitatea de pensionar militar aflat în evidenţa Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, plata drepturilor cuvenite personalului participant care a dobândit calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ şi care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii se efectuează pe baza următoarelor documente:
    a) cerere adresată comandantului centrului militar pe raza căruia îşi are domiciliul, în care să se precizeze datele de identificare, domiciliul, modul în care vrea să fie făcută plata, alte detalii relevante;
    b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
    c) copie de pe legitimaţia care atestă calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ sau precizarea ordinului ministrului apărării naţionale sau hotărârii Guvernului de conferire a calităţii, până la emiterea legitimaţiei;
    d) angajamentul că va comunica în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza acordării dreptului, inclusiv schimbarea domiciliului de pe raza de responsabilitate a centrului militar;
    e) angajamentul că va înapoia sumele încasate necuvenit;
    f) extras de cont al titularului, emis de o bancă de pe teritoriul României, sau procură autentică şi extras de cont al mandatarului, după caz;
    g) alte documente necesare, solicitate de structura care face plata.

    8. Plata sumelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) sau c) din Legea nr. 168/2020 încetează, după caz:
    a) în cazul decesului persoanei, la sfârşitul lunii în care are loc decesul acesteia;
    b) începând cu data trecerii în rezervă sau retragere, respectiv la încetarea contractului de muncă/raporturilor de serviciu;
    c) începând cu prima zi a lunii următoare celei în care s-a transmis de către centrul militar la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale dosarul de pensie pentru beneficiarii indemnizaţiei prevăzute la art. 56 alin. (4) lit. e);
    d) începând cu prima zi a lunii următoare celei în care beneficiarul a înştiinţat în scris centrul militar de schimbarea domiciliului de pe raza de responsabilitate a acestuia;
    e) începând cu data la care devine beneficiar al drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) şi art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 168/2020.

    9. Plata drepturilor prevăzute la art. 56 alin. (4) lit. d) şi e), alin. (5) lit. c) şi alin. (6) lit. e) pentru personalul mutat în altă unitate/transferat/trecut în rezervă sau retragere cu drept la pensie şi aflat în evidenţa Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale/aflat în rezervă sau retragere fără drept la pensie care şi-a schimbat domiciliul se efectuează pe baza următoarelor documente:
    a) cerere adresată comandantului unităţii/comandantului centrului militar pe raza căruia îşi stabileşte domiciliul/ directorului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, în care să se precizeze datele de identificare, domiciliul, modul în care vrea să fie făcută plata, codul IBAN al unei bănci cu sediul în România, alte detalii relevante;
    b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
    c) copie de pe legitimaţia care atestă calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ sau precizarea ordinului ministrului apărării naţionale sau hotărârii Guvernului de conferire a calităţii, până la emiterea legitimaţiei;
    d) angajamentul că va comunica în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza acordării dreptului;
    e) angajamentul că va înapoia sumele încasate necuvenit;
    f) document emis de unitatea care i-a asigurat drepturile, în care se precizează data până la care acestea au fost acordate şi ultima sumă acordată, certificat prin semnătură de către şeful structurii de resurse umane şi şeful structurii financiar-contabile;
    g) extras de cont al titularului, emis de o bancă cu sediul in România, sau procură autentică şi extras de cont al mandatarului, după caz;
    h) alte documente necesare, solicitate de structura care face plata.

    10. Documentele prevăzute la punctele 7 şi 9 pot fi transmise şi în format electronic pe adresele de e-mail ale structurilor respective, cu excepţia celor prevăzute la lit. a), d) şi e), care pot fi transmise în format electronic, needitabil, după semnarea olografă a acestora.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016