Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 1.058 din 6 mai 2020  privind aprobarea procedurii şi formularelor utilizate pentru aplicarea cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.058 din 6 mai 2020 privind aprobarea procedurii şi formularelor utilizate pentru aplicarea cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 436 din 25 mai 2020
    Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 34/IV din 16.04.2020 privind aprobarea procedurii şi formularelor utilizate pentru aplicarea cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere avizul Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 806.649 din 12.12.2019,
    în baza prevederilor art. 37 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 11 alin. (4) şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Procedura de aplicare a cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă formularele utilizate în procedura de aplicare a cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la anexele nr. 2-14.

    ART. 3
    (1) Deciziile prevăzute în formularele aprobate în anexele la prezentul ordin se emit de personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi prin intermediul aplicaţiilor informatice utilizate în cadrul instituţiei, în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi înştiinţării prevăzute în anexa nr. 6.

    ART. 4
    Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 6 mai 2020.
    Nr. 1.058.
    ANEXA 1

    PROCEDURĂ

    ANEXA 2

    Formular „Notificare privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată
    accesorii potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale“
    NOTIFICARE
    privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii
    potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
    A. Datele de identificare a debitorului
    Codul de identificare fiscală ...................................................
    Denumirea/Numele şi prenumele ....................................................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul .........................., localitatea ......................., str. ................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ......
    Telefon .............................., fax .........................., e-mail
    Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare:
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri:
    ......................................................................................


    B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................................
    Adresa .....................................................................................
    Codul de identificare fiscală ....................................................

    C. Obiectul notificării*
    * Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.
    Intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalităţi de nedeclarare, penalităţi, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare (ordonanţă):

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare restante la │
││data de 31 decembrie 2018 (art. 24 │
││din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare declarate │
││suplimentar de debitori prin │
││declaraţie rectificativă prin care se│
││corectează obligaţiile bugetare │
││principale cu scadenţe anterioare │
││datei de 31 decembrie 2018 inclusiv │
││(art. 25 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 şi stinse până la această dată │
││(art. 26 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 individualizate în decizii de │
││impunere (art. 27 din ordonanţă) │
└┴─────────────────────────────────────┘    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

┌─────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Număr document suspendare │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Dată document suspendare │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Denumirea obligaţiei bugetare │Suma │
│ │(lei)│
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│.................................................│ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│.................................................│ │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────┘


    E. Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Date de identificare a debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Codul de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Semnătura
    ............................

    ANEXA 3

    Formular „Certificat de atestare fiscală“
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu*)
      *) Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Fondului pentru Mediu, organ emitent al prezentului act administrativ.

    CERTIFICAT
    de atestare fiscală
    Nr. ............, data eliberării ...................
    Ca urmare a Notificării nr. .............. din data de ................., se certifică prin prezenta că:
    Denumirea/Numele şi prenumele**) .....................................................
    Codul de identificare fiscală**) ..................................................
     **) În situaţia contribuabililor persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri, se înscriu, pe lângă datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv nume, prenume şi cod numeric personal, şi datele de identificare ale formei de exercitare a activităţii, respectiv denumirea şi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale. În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor se înscriu denumirea şi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.

    Domiciliul fiscal: judeţul ......................., localitatea ................., sectorul ....., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ......, cod poştal ................
    Obligaţii bugetare administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu
    Sus-numitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele obligaţii bugetare, restante la data eliberării prezentului certificat:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│crt. │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

    din care***):
    ***) Se va completa capitolul corespunzător solicitării formulate de debitor în notificare. Cap. V se va completa obligatoriu în cazul completării cap. I, II şi III.

    – Capitolul I - Obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, conform art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare (ordonanţă)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│crt. │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    – Capitolul II - Diferenţe de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, conform art. 25 din ordonanţă

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│crt. │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    – Capitolul III - Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată, conform art. 26 din ordonanţă

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    – Capitolul IV - Obligaţiile bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, conform art. 27 din ordonanţă

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│crt. │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    – Capitolul V - Obligaţii bugetare cu termene de plată cuprinse între data de 1.01.2019 şi data eliberării prezentului certificat, rămase nestinse la data eliberării certificatului

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│crt. │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘    Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale ce pot forma obiect al amânării la plată a obligaţiilor accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    Numele şi prenumele: .......................................
    Semnătura şi ştampila Administraţiei Fondului pentru Mediu: ..................

    ANEXA 4

    Formular „Proces-verbal de punere de acord“
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu*)
    *) Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Fondului pentru Mediu, organ emitent al prezentului act administrativ.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    PROCES-VERBAL
    de punere de acord
    încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Subsemnatul(a), ....................., având funcţia de ................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ................., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între evidenţa contribuabilului şi sumele înscrise în Certificatul de atestare fiscală nr. ............... din data de ................. . Drept urmare, am constatat că .................................................**) figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii accesorii ce pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, conform Certificatului de atestare fiscală nr. ............. din data de ................ ***):
    **) Se menţionează denumirea/numele şi prenumele debitorului.
    ***) Se menţionează numărul şi data certificatului de atestare fiscală eliberat după punerea de acord a sumelor.


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│crt. │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘

    Alte menţiuni:
    .................................................

    Obiecţiile debitorului: ...............................
    Debitor,
    ..................................
    Avizat,
    Şeful serviciului/biroului/compartimentului,
    .......................
    Întocmit
    ........................

    ANEXA 5

    Formular „Decizie de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii“
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu*)
    *) Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Fondului pentru Mediu, organ emitent al prezentului act administrativ.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Datele de identificare a debitorului │Datele de identificare a împuternicitului │
│Denumirea/Numele şi prenumele │Denumirea/Numele şi prenumele │
│....................................... │....................................... │
│Adresa │Adresa │
│..................................................│..................................................│
│……….....................................………… │……….....................................………… │
│Codul de identificare fiscală │Codul de identificare fiscală │
│................................... │................................... │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

    În temeiul prevederilor art. 28 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare motivele de fapt ..............................................................................,
    având în vedere Notificarea nr. ........... din data de ..............., înregistrată la Administraţia Fondului pentru Mediu cu nr. ............ din data de ..........................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor principale bugetare prevăzute la art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│crt. │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la Administraţia Fondului pentru Mediu.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 6

    Formular „Înştiinţare de respingere a notificării“
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu*)
    *) Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Fondului pentru Mediu, organ emitent al prezentului act administrativ.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..................
    ÎNŞTIINŢARE
    de respingere a notificării

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Datele de identificare a debitorului │Datele de identificare a împuternicitului │
│Denumirea/Numele şi prenumele │Denumirea/Numele şi prenumele │
│....................................... │....................................... │
│Adresa │Adresa │
│..................................................│..................................................│
│Codul de identificare fiscală │Codul de identificare fiscală │
│................................... │................................... │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ..............., înregistrată la Administraţia Fondului pentru Mediu cu nr. ............... din data de ..............................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se respinge notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:
    .......................................................

    Temeiul de drept: ......................................................
    Menţiuni privind audierea debitorului: ............................................................................
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 7

    Formular „Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii“
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu*)
    *) Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Fondului pentru Mediu, organ emitent al prezentului act administrativ.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Datele de identificare a debitorului │Datele de identificare a împuternicitului │
│Denumirea/Numele şi prenumele │Denumirea/Numele şi prenumele │
│....................................... │....................................... │
│Adresa │Adresa │
│..................................................│..................................................│
│Codul de identificare fiscală │Codul de identificare fiscală │
│................................... │................................... │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare motivele de fapt ........................................................, vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ..... din data de .............. se modifică după cum urmează:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii, aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. ................. .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la Administraţia Fondului pentru Mediu.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 8

    Formular „Decizie de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii“
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu*)
    *) Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Fondului pentru Mediu, organ emitent al prezentului act administrativ.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Datele de identificare a debitorului │Datele de identificare a împuternicitului │
│Denumirea/Numele şi prenumele │Denumirea/Numele şi prenumele │
│....................................... │....................................... │
│Adresa │Adresa │
│..................................................│..................................................│
│Codul de identificare fiscală │Codul de identificare fiscală │
│................................... │................................... │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ................... din data de ....................., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ................ .
    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................... lei.
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    ..........................................................

    Temeiul de drept: ..........................................................
    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii: ..........................................................
    Menţiuni privind audierea debitorului: .........................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la Administraţia Fondului pentru Mediu.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 9

    Formular „Cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale“
    CERERE DE ANULARE
    a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019
    privind instituirea unor facilităţi fiscale
    A. Date de identificare a debitorului
    Codul de identificare fiscală .................................................
    Denumirea/Numele şi prenumele ...............................................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ..............., localitatea ............, str. .................... nr. ........., bl. ......., sc. ......, ap. ........
    Telefon ..........................................., fax ................................, e-mail
    Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare
    .......................................................................................
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri
    ......................................................................................


    B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................................
    Adresa ............................................................................
    Codul de identificare fiscală ............................................

    C. Obiectul cererii*
    * Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.
    Anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalităţi de nedeclarare, penalităţi, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare (ordonanţă):

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare restante la │
││data de 31 decembrie 2018 (art. 24 │
││din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare declarate │
││suplimentar de debitori prin │
││declaraţie rectificativă prin care se│
││corectează obligaţiile bugetare │
││principale cu scadenţe anterioare │
││datei de 31 decembrie 2018 inclusiv │
││(art. 25 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 şi stinse până la această dată │
││(art. 26 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 individualizate în decizii de │
││impunere (art. 27 din ordonanţă) │
└┴─────────────────────────────────────┘    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

┌─────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Număr document suspendare │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Dată document suspendare │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Denumirea obligaţiei bugetare │Suma │
│ │(lei)│
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│.................................................│ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│.................................................│ │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────┘


    E. Anularea obligaţiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Date de identificare a debitorului ││
│principal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Codul de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Semnătura
    .........................

    ANEXA 10

    Formular „Decizie de anulare a obligaţiilor de plată accesorii“
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu*)
    *) Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Fondului pentru Mediu, organ emitent al prezentului act administrativ.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Datele de identificare a debitorului │Datele de identificare a împuternicitului │
│Denumirea/Numele şi prenumele │Denumirea/Numele şi prenumele │
│....................................... │....................................... │
│Adresa │Adresa │
│..................................................│..................................................│
│Codul de identificare fiscală │Codul de identificare fiscală │
│................................... │................................... │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

    În temeiul prevederilor art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere motivele de fapt ............................................................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ..... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│crt. │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 11

    Formular „Decizie de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii“
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu*)
    *) Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Fondului pentru Mediu, organ emitent al prezentului act administrativ.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Datele de identificare a debitorului │Datele de identificare a împuternicitului │
│Denumirea/Numele şi prenumele │Denumirea/Numele şi prenumele │
│....................................... │....................................... │
│Adresa │Adresa │
│..................................................│..................................................│
│Codul de identificare fiscală │Codul de identificare fiscală │
│................................... │................................... │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la Administraţia
    Fondului pentru Mediu cu nr. .............. din data de .........................., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii:
    .............................................................................................

    Temeiul de drept:
    .............................................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ............................................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 12

    Formular „Decizie de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii“
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu*)
    *) Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Fondului pentru Mediu, organ emitent al prezentului act administrativ.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Datele de identificare a debitorului │Datele de identificare a împuternicitului │
│Denumirea/Numele şi prenumele │Denumirea/Numele şi prenumele │
│....................................... │....................................... │
│Adresa │Adresa │
│..................................................│..................................................│
│Codul de identificare fiscală │Codul de identificare fiscală │
│................................... │................................... │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere motivele de fapt ...............................................................................,
    vă comunicăm că Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. .......... din data de .................. se modifică după cum urmează:
    Se acordă anularea la plată a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│crt. │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. .......................... .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 13

    Formular „Decizie de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii“
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu*)
    *) Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Fondului pentru Mediu, organ emitent al prezentului act administrativ.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Datele de identificare a debitorului │Datele de identificare a împuternicitului │
│Denumirea/Numele şi prenumele │Denumirea/Numele şi prenumele │
│....................................... │....................................... │
│Adresa │Adresa │
│..................................................│..................................................│
│Codul de identificare fiscală │Codul de identificare fiscală │
│................................... │................................... │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ................, înregistrată la Administraţia Fondului pentru Mediu cu nr. .............. din data de .................,
    vă comunicăm că anularea obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. ....... din data de .............., se desfiinţează pentru suma de ................. lei, reprezentând:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│crt. │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Motivele de fapt .....................................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 14

    Formular „Decizie prin care se ia act de retragerea notificării şi
    se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii“
    Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu*)
    *) Se vor trece sigla, denumirea şi adresa Administraţiei Fondului pentru Mediu, organ emitent al prezentului act administrativ.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează
    decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Datele de identificare a debitorului │Datele de identificare a împuternicitului │
│Denumirea/Numele şi prenumele │Denumirea/Numele şi prenumele │
│....................................... │....................................... │
│Adresa │Adresa │
│..................................................│..................................................│
│Codul de identificare fiscală │Codul de identificare fiscală │
│................................... │................................... │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare motivele de fapt .......................................................................,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............... prin care v-aţi manifestat intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, înregistrată la Administraţia Fondului pentru Mediu cu nr. ............... din data de ..............., precum şi Cererea nr. .......... din data de ........... de retragere a notificării, înregistrată la Administraţia Fondului pentru Mediu cu nr. ............... din data de .........................,
    vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menţionate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ............ din data de ............ se desfiinţează şi nu mai produce efecte, începând cu data de ................ .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016