Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 104 din 26 ianuarie 2021  pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 104 din 26 ianuarie 2021 pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 158 din 16 februarie 2021
    Având în vedere art. 24 alin. (1)-(6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.118/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum şi pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, precum şi al art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul transporturilor şi infrastructurii emit următorul ordin:
    ART. 1
    Se stabileşte modelul de convenţie privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, care se încheie între operatorii de transport feroviar şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru transportul pe calea ferată a beneficiarilor art. 24 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se stabileşte modelul de convenţie privind transportul persoanelor cu handicap cu autobuzele, care se încheie între operatorii de transport rutier şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru transportul beneficiarilor art. 24 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se stabileşte modelul de convenţie privind transportul persoanelor cu handicap cu navele, care se încheie între operatorii de transport fluvial şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru transportul cu navele al beneficiarilor art. 24 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului transporturilor nr. 124/546/2019 pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 26 februarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă

    ANEXA 1

    Modelul de convenţie privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul
    Operatorul de transport feroviar
    Nr. ….../...........................
    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
    Protecţia Copilului ..................................
    Nr. ......................./.....................
    CONVENŢIE
    În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,
    între:
    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ........................, cu sediul în ........................., tel. ..............., fax .............., adresă de e-mail ............, cont .......... ............................, deschis la ......................................, reprezentată de domnul/doamna director general ..............................., denumită în continuare DGASPC,
    şi
    operatorul de transport .............., cu sediul în ............., tel. ....................../fax ......................, adresă de e-mail ....., înregistrat la registrul comerţului .......................... cu nr. ........................, având C.U.I. ......................., cont în lei nr. ...................................., deschis la ......................................, reprezentat de domnul/doamna director general ........................., denumit în continuare operator de transport feroviar,
    se încheie următoarea convenţie:
    În sensul prezentei convenţii, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
    a) convenţie - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între DGASPC şi operatorul de transport feroviar, în baza căruia acesta poate presta serviciile de transport pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006;
    b) DGASPC - direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti;
    c) operator de transport feroviar - operatorul de transport public feroviar de călători care prestează servicii de transport pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006;
    d) Legea nr. 448/2006 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) HG nr. 1.017/2018 - Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) beneficiarii legii - persoanele cu handicap, însoţitorii acestora şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care beneficiază de călătorii gratuite conform art. 24 din Legea nr. 448/2006;
    g) bilet de călătorie gratuită - biletul de călătorie gratuită care se acordă beneficiarilor legii, al cărui model a fost stabilit prin HG nr. 1.017/2018;
    h) legitimaţie de călătorie - biletele emise de casele de bilete ale staţiilor/agenţiilor de voiaj sau în tren;
    i) staţie - staţie de cale ferată;
    j) zi - zi calendaristică;
    k) an calendaristic - un an, începând de la 1 ianuarie până la 31 decembrie;
    l) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei/unui carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.

    1. Obiectul convenţiei
    Obiectul convenţiei îl reprezintă asigurarea transportului feroviar public de călători pe calea ferată în condiţiile art. 24 din Legea nr. 448/2006.
    1.1. Operatorul de transport feroviar se obligă să presteze servicii de transport feroviar public de călători cu mijloacele de transport care aparţin acestuia.
    1.2. Beneficiarii legii pot călători gratuit cu trenurile regio clasa a II-a sau interregio clasa a II-a ale operatorului în baza biletelor de călătorie gratuită tipărite de către DGASPC conform prevederilor Legii nr. 448/2006 şi ale HG nr. 1.017/2018.
    1.3. Tariful este cel valabil în ziua emiterii legitimaţiilor de călătorie de către operatorul de transport feroviar şi se poate modifica conform tarifelor pentru deservirea generală în transportul feroviar public de călători în vigoare.

    2. Durata convenţiei
    2.1. Operatorul de transport feroviar se obligă să presteze servicii de transport feroviar public de călători pe parcursul a trei ani, de la data de .................. până la data de .................., cu respectarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la transportul feroviar public de călători.
    2.2. Părţile îşi rezervă dreptul de a prelungi durata convenţiei până la maximum 12 luni, prin act adiţional.
    2.3. Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate de comun acord de către părţi printr-un act adiţional care să reglementeze eventualele situaţii care nu au fost prevăzute iniţial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    2.4. La data semnării prezentei convenţii, Convenţia nr. ........, respectiv nr. ......... nu mai este în vigoare.

    3. Tipărirea şi eliberarea biletelor de călătorie gratuită
    3.1. Modelul biletului de călătorie gratuită este tipărit şi eliberat beneficiarilor legii conform prevederilor Legii nr. 448/2006 şi ale HG nr. 1.017/2018.
    3.2. Biletele de călătorie gratuită poartă ştampila DGASPC în caseta „L.S.“ din partea superioară a biletului propriu-zis şi din partea superioară a fiecărui cupon al biletului de călătorie gratuită.
    3.3. DGASPC va aduce la cunoştinţă sub semnătură posesorului biletelor de călătorie gratuită instrucţiunile de utilizare a acestora, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta convenţie.

    4. Utilizarea biletelor de călătorie gratuită de către beneficiarii legii
    4.1. La transportul interurban feroviar, biletele de călătorie gratuită sunt valabile pentru călătoria gratuită cu tren regio clasa a II-a şi tren interregio clasa a II-a. Biletele pot fi utilizate la trenuri de rang superior trenului interregio, la clasa I sau la vagon de dormit/cuşetă, numai cu achitarea diferenţelor tarifare de către posesorul biletului de călătorie gratuită şi, după caz, a tarifului de rezervare.
    4.2. Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la o întrerupere a călătoriei de până la 5 zile, în perioada de valabilitate a acestuia. Când călătoria începută cu un tren regio se continuă cu un tren interregio clasa a II-a se va reţine un cupon anexă în baza căruia se va deconta contravaloarea diferenţei de rang de tren şi a tarifului de rezervare; când călătoria începută cu un tren interregio se continuă tot cu un tren interregio se va reţine un cupon anexă în baza căruia se va deconta contravaloarea tarifului de rezervare.
    4.3. Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la anticiparea sau amânarea călătoriei, conform reglementărilor operatorului de transport feroviar în perioada de valabilitate a acestuia. Pentru anticiparea sau amânarea călătoriei se va reţine un cupon anexă în baza căruia se va deconta contravaloarea tarifului de rezervare în cazul în care se continuă călătoria tot cu tren interregio. Dacă biletul de călătorie gratuită a fost vizat la tren regio clasa a II-a, pentru a continua călătoria cu tren interregio clasa a II-a se va reţine un cupon anexă în baza căruia se va deconta diferenţa de tarif între rangurile de tren, plus tariful de rezervare.
    4.4. În cazurile întreruperii, amânării sau anticipării călătoriei pentru o altă dată decât cea iniţială se va lua în considerare data călătoriei înscrisă la rubrica „Data călătoriei“ de pe cuponul anexă, dacă a fost necesar să se reţină un cupon anexă pentru tariful de rezervare sau pentru diferenţele tarifare.
    4.5. Biletele de călătorie gratuită sunt valabile pentru călătoria efectuată în perioada tipărită pe acestea la rubricile „Valabil de la ..................“, „Până la ..................“ sau, în cazul în care este tipărită data, la rubrica „Prelungit până la ..............“, biletul de călătorie gratuită va fi valabil pentru călătoria efectuată până la această dată.
    4.6. Biletul de călătorie gratuită poate fi folosit la călătoria cu un operator de transport.
    4.7. Beneficiarul legii poate efectua călătoria cu un singur operator de transport interurban care va reţine cuponul şi, dacă este cazul, cupoanele anexă.
    4.8. Persoanele cu handicap care au dreptul de a circula cu însoţitor pot călători singure sau împreună cu un singur însoţitor, în conformitate cu încadrarea în prevederile legale; persoana cu handicap acordă biletul pentru călătoria însoţitorului pe propria răspundere.
    4.9. Însoţitorul persoanei cu handicap poate călători doar împreună cu aceasta pe aceeaşi distanţă, cu acelaşi tren şi în acelaşi timp.
    4.10. Un bilet de călătorie gratuită acordat pentru însoţitor este valabil numai împreună cu un bilet de călătorie pentru persoana cu handicap cu drept la însoţitor.
    4.11. Asistenţii personali pot călători însoţind titularul călătoriilor gratuite sau singuri, cu respectarea de către aceştia a tuturor normelor aplicabile titularului.

    5. Emiterea legitimaţiilor de călătorie de către operatorul de transport feroviar
    5.1. Pentru a fi valabil la transport, biletul de călătorie gratuită se prezintă, înainte de începerea călătoriei, pentru viză, la casele de bilete ale staţiilor/agenţiilor de voiaj care emit sau vizează legitimaţii de călătorie pentru operatorul de transport feroviar sau în trenurile acestuia, împreună cu legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, documentul de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), respectiv certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie.
    5.2. În cazul în care persoana cu handicap călătoreşte însoţită, va prezenta la casa de bilete/agenţia de voiaj sau în tren două bilete de călătorie gratuită, unul pentru titular şi unul pentru însoţitor, completate identic la rubricile: „De la staţia ................“ şi „Până la staţia ..................“; dacă se va procura o legitimaţie de călătorie pentru însoţitor ulterior procurării unei legitimaţii de călătorie pentru persoana cu handicap, la casa de bilete/agenţia de voiaj sau în tren se va prezenta şi legitimaţia de călătorie procurată pentru persoana cu handicap care are drept la însoţitor.
    5.3. În cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită se urcă într-un tren dintr-o staţie în care nu se emit legitimaţii de călătorie, personalul de tren vizează biletul de călătorie gratuită conform reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar.
    5.4. La prezentarea biletului de călătorie gratuită personalul operatorului de transport feroviar verifică:
    a) integritatea acestuia şi prezenţa elementului de siguranţă;
    b) datele tipărite pe biletul de călătorie gratuită, precum şi pe cele din legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, din documentul de identitate prezentat; dacă există neconcordanţe, personalul operatorului de transport feroviar nu va permite folosirea biletului de călătorie gratuită;
    c) termenul de valabilitate al biletului de călătorie gratuită.

    5.5. La procurarea legitimaţiei de călătorie, biletul de călătorie gratuită va fi prezentat completat de către utilizator, cu cerneală sau pastă, pe biletul propriu-zis şi pe cupon la rubrica „De la staţia ..................“, cu staţia de plecare, şi la rubrica „Până la staţia ..................“, cu staţia de destinaţie.
    5.6. Nu se primesc la transport bilete de călătorie gratuită care nu sunt tipărite şi completate de DGASPC conform HG nr. 1.017/2018 sau care prezintă ştersături, modificări, corecturi.
    5.7. După verificarea biletului de călătorie gratuită, personalul operatorului de transport feroviar va completa următoarele date:
    a) tariful total aferent pentru secţiunea înscrisă pe cupon şi pe cupoanele anexă, după caz, conform reglementărilor operatorului de transport feroviar; principiile de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători respectă prevederile legislative în vigoare;
    b) numărul de km total aferent pentru secţiunea înscrisă pe cupon şi cupoanele anexă, după caz;
    c) „Data călătoriei“ pe cupon şi pe cupoanele anexă, după caz. Aceasta reprezintă data începerii călătoriei; în cazul amânării, anticipării sau întreruperii călătoriei pentru călătoria în altă zi, data călătoriei nu va coincide cu „Data călătoriei“ înscrisă pe cupon;
    d) „Via“, atunci când se vizează cuponul, dacă între staţiile de plecare şi cea de sosire călătoria se poate desfăşura pe mai multe trasee, conform reglementărilor operatorului de transport feroviar;
    e) va aplica viza conform reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar pe faţa biletului propriu-zis, în caseta „Data/viza de călătorie“ şi pe versoul cupoanelor.

    5.8. Personalul operatorului de transport feroviar va viza biletele de călătorie gratuită ale titularului şi însoţitorului pentru aceeaşi dată şi acelaşi tren.
    5.9. Legitimaţiile de călătorie gratuită pentru beneficiarii legii pot fi achiziţionate cu anticipaţie faţă de ziua plecării trenului, conform reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar.
    5.10. După vizarea biletului de călătorie gratuită, personalul operatorului de transport feroviar va emite legitimaţia de călătorie, conform reglementărilor proprii ale acestuia.
    5.11. În cazul în care posesorul legitimaţiei de călătorie gratuită a început călătoria cu un tren regio clasa a II-a şi doreşte să schimbe trenul în parcurs cu un tren interregio clasa a II-a, personalul operatorului de transport feroviar va reţine un cupon anexă pe care va completa contravaloarea diferenţei dintre tariful trenului interregio şi tariful trenului regio, plus tariful de rezervare, şi va elibera legitimaţia de călătorie, în condiţiile solicitate.
    5.12. În cazul în care posesorul legitimaţiei de călătorie gratuită renunţă la călătorie, acesta va solicita staţiei de cale ferată viza de neutilizare şi restituirea cuponului statistic, pe care îl poate folosi ulterior pentru călătoria în perioada de valabilitate tipărită pe biletul de călătorie gratuită, numai pentru ruta înscrisă iniţial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a vizat biletul de călătorie gratuită şi s-a emis legitimaţia de călătorie, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză, conform reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar.

    6. Verificarea legalităţii călătoriei în tren
    6.1. La controlul în tren al legitimaţiilor de călătorie, beneficiarii legii vor prezenta biletul de călătorie gratuită, legitimaţia de călătorie obţinută de la casele de bilete şi legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, documentul de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), respectiv certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie.
    6.2. Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor de călătorie gratuită sunt considerate ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale incidente în materie.
    6.3. Personalul de tren va verifica elementele prevăzute la pct. 5 subpct. 5.4.
    6.4. Persoanele care utilizează un bilet de călătorie gratuită pentru însoţitor şi nu însoţesc pe titular sunt considerate ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi tratate conform prevederilor legale.
    6.5. Persoanele care utilizează biletele de călătorie gratuită fără a prezenta actele prevăzute la subpct. 6.1 sau care călătoresc în baza unor bilete de călătorie gratuită cu termen de valabilitate depăşit sunt considerate fără legitimaţie de călătorie şi vor fi tratate conform prevederilor legale.

    7. Decontarea călătoriilor
    7.1. DGASPC decontează lunar operatorului de transport feroviar contravaloarea prestaţiei de transport efectuate în baza cupoanelor statistice/anexă reţinute la casele staţiilor/agenţiilor de voiaj sau în tren cu ocazia vizării biletelor de călătorie gratuită şi a eliberării legitimaţiilor de călătorie gratuite în cursul lunii respective. Contravaloarea prestaţiilor de transport se calculează lunar la valorile tarifare valabile la data vizării biletelor de călătorie gratuită.
    7.2. Tariful legitimaţiilor de călătorie pentru călătoria cu trenurile regio şi interregio clasa a II-a este cel prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta convenţie şi se comunică DGASPC ori de câte ori acesta se modifică.
    7.3. Pentru cupoanele statistice/anexă completate eronat de către personalul operatorului de transport feroviar, acesta va tăia cu o linie şi va înscrie datele corecte de pe cupon sau din decont, după caz (de exemplu, tarif, număr km, dată). Dacă numărul de cupon sau valoarea călătoriei nu este înscrisă corect în borderoul de decont se va tăia cu o linie şi se va completa numărul corect al cuponului statistic/anexă sau valoarea corectă, după caz.
    7.4. Operatorul de transport feroviar întocmeşte lunar decontul călătoriilor efectuate în baza cupoanelor statistice/anexă pentru care s-au emis legitimaţii de călătorie în luna precedentă pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, decont al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta convenţie, denumit în continuare borderou de decont.
    7.5. Borderoul de decont în baza căruia se întocmeşte factura cuprinde totalul numărului de cupoane reţinute, totalul numărului de călători şi totalul valorii prestaţiei.
    7.6. Borderourile de decont realizate pentru fiecare staţie de cale ferată la care sunt ataşate cupoanele statistice/anexă sunt înaintate în original, împreună cu borderoul de decont în baza căruia se întocmeşte factura şi cu factura către DGASPC, până la sfârşitul lunii următoare lunii în care s-au emis legitimaţiile de călătorie sau până cel târziu la data de 5 a lunii următoare în care s-a întocmit factura, în oricare dintre zilele lucrătoare cuprinse în perioada respectivă.
    7.7. Borderoul de decont se întocmeşte sub formă tabelară şi cuprinde următoarele informaţii:
    a) informaţiile despre biletele cu călătoriile efectuate în luna pentru care se face decontul, în baza datei de călătorie înscrise pe cuponul statistic;
    b) linii distincte pentru călătoria efectuată în luna decontată; nu se vor completa linii multiple pentru acelaşi bilet de călătorie gratuită;
    c) fiecare linie din borderoul de decont va conţine următoarele informaţii de pe cuponul statistic pentru călătoria decontată:
    - numărul curent;
    – tipul cuponului (cupon statistic sau cupon anexă);
    – număr cupon statistic/anexă;
    – seria biletului de călătorie gratuită;
    – data emiterii legitimaţiei de călătorie;
    – data călătoriei - în format «zz.ll.aaaa»;
    – tariful;
    – numărul de km;
    – staţia de urcare;
    – staţia de coborâre;
    – numărul mijlocului de transport;
    – beneficiarul: PH pentru persoana cu handicap, I pentru însoţitor sau AP pentru asistent personal.


    7.8. Operatorul de transport feroviar transmite lunar DGASPC borderoul de decont şi electronic, în format electronic EXCEL, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta convenţie, până cel târziu la data de 25 a lunii în curs pentru luna anterioară, la adresa de e-mail^1 a DGASPC ………….., cu următoarele menţiuni:
    ^1 DGASPC va completa prin tipărire adresa de e-mail unde doreşte să i se transmită decontul în format electronic.
    a) fişierul va conţine numai capul de tabel şi liniile cu cupoanele statistice/anexă decontate şi va conţine câte o linie distinctă pentru fiecare cupon statistic/anexă;
    b) fişierul va conţine câte o linie distinctă pentru călătoria cu un cupon statistic, respectiv anexă;
    c) fişierul nu va conţine titlu, totaluri sau semnături;
    d) fişierul va conţine coloanele menţionate în borderoul de decont în aceeaşi ordine.

    7.9. Operatorul de transport feroviar întocmeşte lunar factura aferentă borderoului de decont. Valoarea facturii corespunde cu totalul contravalorii călătoriilor din borderoul de decont în baza căruia se întocmeşte factura. Borderoul de decont în baza căruia se întocmeşte factura, borderourile de decont pe unitate şi cupoanele statistice ataşate acestuia constituie anexă la factura înaintată de către operatorul de transport feroviar pentru decontare. Operatorul de transport feroviar răspunde de realitatea şi exactitatea datelor, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018.
    7.10. Predarea borderourilor de decont, a cupoanelor şi a facturii se va efectua de către operatorul de transport feroviar la sediul DGASPC^2 din …………………… DGASPC va desemna un reprezentant pentru a lua în primire borderourile de decont, cupoanele şi factura. Reprezentantul desemnat al DGASPC împreună cu reprezentantul operatorului de transport feroviar vor verifica obligatoriu numărul cupoanelor în ziua predării cupoanelor statistice/anexă şi vor completa o notă de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenţie, în care se va menţiona dacă s-au constatat deficienţe.
    ^2 Se vor completa adresa sediului DGASPC şi numele serviciului unde se va proceda la predarea deconturilor, facturii şi cupoanelor.

    7.11. În cazuri excepţionale (stare de alertă, stare de urgenţă etc.), precum şi în cazul operatorului de transport feroviar al cărui sediu se află în altă localitate decât DGASPC cu care are încheiată convenţia, la solicitarea scrisă a operatorului de transport, predarea borderourilor de decont, a cupoanelor şi a facturii se poate face inclusiv prin poştă sau curierat, cu confirmare de primire.
    7.12. După primirea borderoului de decont cu documentele întocmite de operatorul de transport interurban, DGASPC verifică corectitudinea informaţiilor conţinute în acestea.
    7.13. DGASPC are obligaţia să achite contravaloarea călătoriilor în contul operatorului de transport feroviar în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii facturii şi a borderoului de decont împreună cu cupoanele statistice/anexă în original, dată menţionată în nota de predare-primire.
    7.14. În cazul în care în borderoul de decont înaintat de operatorul de transport feroviar către DGASPC sunt cupoane statistice/anexă care vor fi refuzate la plată, DGASPC le va returna şi va notifica în scris operatorul de transport feroviar în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii borderoului de decont. Notificarea va conţine pentru fiecare cupon refuzat informaţiile despre acesta şi motivul refuzului.
    7.15. În cazul în care operatorul de transport feroviar nu are obiecţii referitoare la cupoanele statistice şi valorile aferente refuzate la plată de către DGASPC, acesta va întocmi factură storno pentru contravaloarea refuzată şi o va înainta împreună cu borderourile de decont din luna următoare.
    7.16. În cazul unui bilet de călătorie gratuită al cărui posesor a decedat după vizarea biletului de călătorie gratuită, dar înainte de efectuarea călătoriei, cuponul statistic/anexă poate fi refuzat la plată numai după ce DGASPC a făcut dovada decesului cu o copie certificată conform cu originalul după certificatul de deces sau o copie după adresa Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
    7.17. Dacă factura nu a fost refuzată la plată total sau parţial prin notificare, conform subpct. 7.14 de către DGASPC, aceasta se consideră acceptată la plată.

    8. Responsabilităţi privitoare la protecţia datelor cu caracter personal
    8.1. Părţile au cunoştinţă de dispoziţiile legislaţiei în vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi se obligă să le respecte întocmai.
    8.2. Părţile sunt de acord că orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate şi utilizate pentru executarea convenţiei se va face doar în condiţiile stipulate de legislaţia în vigoare.
    8.3. Părţile au obligaţia de a lua măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal utilizate împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat şi stocarea acestora în siguranţă.
    8.4. Părţile trebuie să se asigure că angajaţii proprii care prelucrează datele personale în baza acestei convenţii au obligaţia de confidenţialitate.

    9. Soluţionarea litigiilor
    9.1. Operatorul de transport feroviar şi DGASPC vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentei convenţii.
    9.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, operatorul de transport feroviar şi DGASPC nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă, fiecare poate solicita să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
    9.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere încetarea acesteia.

    10. Forţa majoră
    10.1. Forţa majoră se constată de către autoritatea competentă.
    10.2. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    10.3. Îndeplinirea convenţiei va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    10.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice, în termen de cel mult 5 zile, celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei convenţii, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

    11. Alte dispoziţii
    11.1. Prezenta convenţie intră în vigoare începând cu data de ……………………… şi este valabilă 3 ani.
    11.2. Orice modificare survenită în timpul executării convenţiei cu privire la denumirea, statutul juridic, sediul şi adresa de e-mail/telefon/fax a DGASPC va fi adusă la cunoştinţa operatorului de transport feroviar în termen de 10 zile.
    11.3. Prezenta convenţie s-a încheiat la data de ......./....../....... în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
    11.4. Anexele nr. 1-5 fac parte din prezenta convenţie.

    ANEXA 1

    la convenţie
    INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
    a biletelor de călătorie gratuită acordate în baza Legii nr. 448/2006
    1. Biletele de călătorie gratuite acordate în baza Legii nr. 448/2006 sunt valabile pentru călătoria cu tren regio şi interregio clasa a II-a. Călătoria cu un tren de rang superior trenului interregio, la clasa I, cu vagon de dormit sau cuşetă se face cu achitarea diferenţelor tarifare şi a tarifului de rezervare dacă este cazul.
    2. Persoanele cu handicap circulă în baza biletelor de călătorie gratuită care, la rubrica „calitate“, au tipărit „PH“. Persoanele cu handicap care au drept la însoţitor pot călători singure sau împreună cu un singur însoţitor.
    3. Asistenţii personali au dreptul să circule singuri sau însoţind persoana cu handicap în baza biletelor de călătorie gratuite care au tipărit „AP“ la rubrica „calitate“.
    4. Un însoţitor poate călători numai împreună cu persoana cu handicap în baza biletelor de călătorie gratuită care au tipărit „Γ la rubrica „calitate“; un bilet de călătorie gratuită acordat pentru însoţitor este valabil numai împreună cu un bilet de călătorie pentru persoana cu handicap cu drept la însoţitor; în cazul în care se va procura o legitimaţie de călătorie pentru însoţitor ulterior procurării unei legitimaţii de călătorie pentru titular se va prezenta legitimaţia de călătorie procurată pentru titularul călătoriilor.
    5. Însoţitorul care călătoreşte împreună cu persoana cu handicap poate fi orice persoană.
    6. Biletele de călătorie gratuite sunt valabile pentru călătoria în perioada prevăzută la rubrica „Valabil de la .............“, „Până la ..........“ sau până la data tipărită la rubrica „Prelungit până la ...............“.
    7. Biletele de călătorie gratuită sunt tipărite de către DGASPC la următoarele rubrici:
    - „Valabil de la ..........“, „până la .................“, sub forma zz/ll/aaaa cu perioada de valabilitate în care posesorul biletului poate călători;
    – „Prelungit până la ................“ - data până la care poate fi prelungită perioada de valabilitate;
    – „Calitate“, cu calitatea persoanei care îl va folosi: „PH“ pe biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor cu handicap; „Γ pe biletele de călătorie gratuită eliberate pentru însoţitori şi „AP“ pentru biletele de călătorie gratuită eliberate asistenţilor personali;
    – „CNP“ cu codul numeric personal;
    – „Nume“ cu numele şi prenumele persoanei cu handicap, pentru biletele de călătorie gratuită eliberate pentru persoanele cu handicap şi pentru însoţitorii acestora, sau numele şi prenumele asistentului personal pentru biletele de călătorie gratuită eliberate asistenţilor personali.

    8. Nu se admit la transport bilete de călătorie gratuită completate manual cu datele precizate la pct. 7 sau cu date tipărite ilizibil.
    9. Pentru efectuarea călătoriei, persoanele cu handicap şi asistenţii personali ai acestora, după caz, vor completa rubricile „de la staţia“ şi „până la staţia“ atât pe biletul propriu-zis, pe cupoanele statistice, cât şi pe cupoanele anexă, după consultarea prealabilă a operatorului de transport feroviar. Staţiile de cale ferată înscrise vor reprezenta întocmai staţia de urcare, respectiv de coborâre din mijlocul de transport.
    10. Posesorul biletului de călătorie este răspunzător de modul de completare a rubricilor „De la staţia“ şi „Până la staţia“.
    11. Nu se admit la transport bilete de călătorie gratuită care prezintă ştersături, modificări, corecturi la rubricile „De la staţia“ şi „Până la staţia“.
    12. La efectuarea unei călătorii, persoana cu handicap, însoţitorul acesteia sau, după caz, asistentul personal vor prezenta biletul de călătorie gratuită integral operatorului de transport interurban. Este interzis a se detaşa una dintre părţile componente de către utilizator.
    13. Biletul de călătorie gratuită poate fi folosit la călătoria cu un operator de transport.
    14. Posesorul biletului de călătorie gratuită poate efectua călătoria cu un singur operator de transport interurban care va reţine cuponul statistic şi, dacă este cazul, cupoanele anexă.
    15. În cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită renunţă la călătorie, acesta va solicita operatorului de transport interurban viza de neutilizare şi restituirea cuponului sau a cuponului anexă, după caz. Cuponul poate fi folosit pentru o altă călătorie, dar numai pentru călătoria înscrisă iniţial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a vizat biletul de călătorie gratuită, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză, conform reglementărilor operatorului de transport.
    16. În cazul în care beneficiarul legii nu va solicita renunţarea la călătorie, călătoria se consideră efectuată şi va fi introdusă în borderoul de decont.
    17. Persoanele cu handicap, însoţitorii acestora, precum şi asistenţii personali vor folosi cuponul pentru călătoria între localităţile/staţiile înscrise în rubricile „de la staţia“ - „la staţia“.
    18. Persoana cu handicap, reprezentantul legal al acesteia şi/sau, după caz, asistentul personal al persoanei cu handicap grav va returna biletele de călătorie gratuită nefolosite integral sau parţial, în următoarele situaţii:
    a) decesul persoanei cu handicap;
    b) încetarea contractului individual de muncă al asistentului personal;
    c) obţinerea unui document de încadrare în grad de handicap ulterior celui pe baza căruia au fost eliberate biletele de călătorie gratuită, care stabileşte un grad de handicap care nu se încadrează în prevederile art. 1 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018;
    d) schimbarea opţiunii privind angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizaţiei lunare stabilite la art. 43 din Legea nr. 448/2006, ulterior eliberării biletelor de călătorie gratuită;
    e) schimbarea domiciliului/reşedinţei în alt judeţ sau sector.

    19. În cazul în care DGASPC constată că s-au efectuat călătorii în baza unor bilete de călătorie gratuită care nu au fost returnate conform prevederilor de la pct. 18, DGASPC de apartenenţă va recupera contravaloarea călătoriei de la persoanele respective.

    ANEXA 2

    la convenţie
    TARIFUL LEGITIMAŢIILOR
    de călătorie pentru călătoria cu trenurile regio şi interregio, clasa a II-a

    ANEXA 3

    la convenţie
    Operatorul de transport feroviar
    Nr. ................./...................
    BORDEROUL DE DECONT
    cu călătoriile efectuate în baza cupoanelor statistice/anexă pentru care s-au emis legitimaţii de călătorie,
    pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, pe luna ........... anul ..........
    Borderoul de decont este întocmit sub formă tabelară şi cuprinde următoarele informaţii:
    a) informaţiile despre biletele cu călătoriile efectuate în luna pentru care se face decontul, în baza datei de călătorie înscrise pe cuponul statistic;
    b) linii distincte pentru călătoria efectuată în luna decontată; nu se vor completa linii multiple pentru acelaşi bilet de călătorie gratuită;
    c) fiecare linie din borderoul de decont va conţine următoarele informaţii de pe cuponul statistic pentru călătoria decontată:
    - numărul curent;
    – tipul cuponului (cupon sau cupon anexă);
    – număr cupon statistic/anexă;
    – seria biletului de călătorie gratuită;
    – data emiterii legitimaţiei de călătorie;
    – data călătoriei - în format „zz.ll.aaaa“;
    – tariful;
    – numărul de km;
    – staţia de urcare;
    – staţia de coborâre;
    – numărul mijlocului de transport;
    – beneficiarul: PH pentru persoana cu handicap, Î pentru însoţitor sau AP pentru asistent personal.    ANEXA 4

    la convenţie
    BORDEROUL DE DECONT ELECTRONIC
    cu călătoriile efectuate în baza cupoanelor statistice/anexă pentru care s-au emis legitimaţii de călătorie,
    pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, pe luna ................ anul ........
    a) Fişierul va conţine numai capul de tabel şi liniile cu cupoanele statistice pentru călătoriile decontate.
    b) Fişierul nu va conţine titlu, totaluri sau semnături.
    c) Fişierul va conţine coloanele menţionate în borderoul de decont în aceeaşi ordine.

    ANEXA 5

    la convenţie
    Operatorul de transport feroviar
    Nr. ..............
    DGASPC
    Nr. ................
    N O T Ă
    pentru predare-primire
    Se predau:
    – Factura fiscală nr. ......... din data .................;
    – borderoul de decont al cupoanelor statistice/anexă ale biletelor de călătorie gratuite acordate în baza Legii nr. 448/2006 întocmit de către operatorul de transport feroviar întocmit de către operatorul de transport feroviar;
    – cupoanele statistice/anexă ale biletelor de călătorie gratuită acordate în baza Legii nr. 448/2006 anexate la decont conform Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018.
    Cu ocazia predării în fapt a cupoanelor (nu) s-au constatat următoarele deficienţe:
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    Data .............................................................
    Din partea:
    Operator de transport
    Numele şi prenumele în clar ..................................
    Semnătura
    .................................................
    DGASPC ..........................................
    Numele şi prenumele ........................................
    Semnătura
    .......................................

    ANEXA 2

    Modelul de convenţie privind transportul persoanelor cu handicap cu autobuze
    Operatorul de transport rutier
    Nr. ................/..................
    Direcţia Generală de Asistenţă Socială
    şi Protecţia Copilului ......................................
    Nr. ............../.....................
    CONVENŢIE
    În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
    cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice
    privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap,
    cu modificările şi completările ulterioare
    între:
    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ...................., cu sediul în ...…...................., tel. ........, fax .........., adresă de e-mail ................., cont ................................, deschis la ..............., reprezentată de domnul/doamna director general ............................., denumită în continuare DGASPC,
    şi
    operatorul de transport ..............., cu sediul în ......................., tel. ................/fax ............, adresă de e-mail .................., înregistrat la registrul comerţului ........ cu nr. .........., având C.U.I. .............., cont în lei nr. ......................., deschis la ....................., reprezentat de domnul/doamna director general .................., denumit în continuare operator de transport rutier,
    se încheie următoarea convenţie:
    În sensul prezentei convenţii, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
    a) convenţie - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între DGASPC şi operatorul de transport rutier, în baza căruia acesta poate presta serviciile de transport pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006;
    b) DGASPC - direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti;
    c) operator de transport rutier - întreprindere care desfăşoară activitatea de transport rutier de persoane, contra cost, prin servicii regulate în trafic interjudeţean, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006;
    d) Legea nr. 448/2006 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) HG nr. 1.017/2018 - Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) beneficiarii legii - persoanele cu handicap, însoţitorii acestora şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care beneficiază de călătorii gratuite conform art. 24 din Legea nr. 448/2006;
    g) bilet de călătorie gratuită - biletul de călătorie gratuită care se acordă beneficiarilor legii, al cărui model a fost stabilit prin HG nr. 1.017/2018;
    h) zi - zi calendaristică;
    i) an calendaristic - un an, începând de la 1 ianuarie până la 31 decembrie;
    j) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibile executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei/unui carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.

    1. Obiectul convenţiei
    Obiectul convenţiei îl reprezintă asigurarea transportului rutier de persoane, contra cost, prin servicii regulate în trafic interjudeţean, în condiţiile art. 24 din Legea nr. 448/2006.
    1.1. Operatorul de transport rutier se obligă să presteze servicii de transport rutier de persoane, contra cost, prin servicii regulate în trafic interjudeţean, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006.
    1.2. Transportul beneficiarilor legii va fi efectuat doar pentru traseele prevăzute în licenţele de traseu ale operatorului de transport rutier, specificate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta convenţie.
    1.3. Tariful biletului de călătorie gratuită este cel din ziua efectuării călătoriei, conform tarifului intern de călători, la distanţa efectiv parcursă între staţiile indicate pe biletul de călătorie gratuită.
    1.4. Atât persoanele cu handicap, cât şi însoţitorii şi asistenţii personali ai acestora beneficiază de promoţiile oferite de operatorul de transport rutier, valabile la un moment dat, pentru celelalte categorii de călători.

    2. Durata convenţiei
    2.1. Operatorul de transport rutier se obligă să presteze servicii de transport rutier de persoane pe parcursul a 3 ani, de la data de ............... până la data de ............., cu respectarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la transportul rutier de persoane.
    2.2. Părţile îşi rezervă dreptul de a prelungi durata convenţiei până la maximum 12 luni, prin act adiţional.
    2.3. Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate de comun acord de către părţi printr-un act adiţional care să reglementeze eventualele situaţii care nu au fost prevăzute iniţial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    2.4. Documentele care stau la baza încheierii prezentei convenţii sunt:
    a) adresa operatorului de transport rutier, prin care se solicită încheierea unei convenţii de colaborare pentru transportul beneficiarilor legii;
    b) licenţa pentru transport rutier de persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română, denumită în continuare ARR, valabilă la data încheierii convenţiei;
    c) licenţa (licenţele) de traseu, eliberată de ARR operatorului de transport rutier de persoane, valabilă la data încheierii convenţiei;
    d) graficul de circulaţie al licenţei de traseu;
    e) tarifele practicate pentru care s-a încheiat convenţia (tarifele practicate pentru călătoriile gratuite de care beneficiază persoanele cu handicap trebuie să fie identice cu cele afişate la casele de bilete ale operatorului de transport rutier, valabile şi pentru celelalte categorii de persoane);
    f) certificatul de înregistrare al operatorului de transport rutier, din care să rezulte obiectul principal de activitate.


    3. Tipărirea şi eliberarea biletelor de călătorie gratuită
    3.1. Modelul biletului de călătorie gratuită este tipărit şi eliberat beneficiarilor legii conform prevederilor Legii nr. 448/2006 şi ale HG nr. 1.017/2018.
    3.2. Biletele de călătorie gratuită poartă ştampila DGASPC în caseta „L.S.“ din partea superioară a biletului propriu-zis şi din partea superioară a fiecărui cupon al biletului de călătorie gratuită.

    4. Utilizarea biletelor de călătorie gratuită de către beneficiarii legii
    4.1. La transportul cu operatorul de transport rutier, biletele de călătorie gratuită sunt valabile pentru călătoria gratuită cu autobuzele.
    4.2. Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la o întrerupere a călătoriei de până la 5 zile, în perioada de valabilitate a acestuia. În cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită renunţă la călătorie, acesta va solicita operatorului de transport rutier viza de neutilizare şi restituirea biletului de călătorie gratuită, pe care îl poate folosi pentru o altă călătorie, dar numai pentru traseul înscris iniţial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a dorit călătoria iniţială, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză.
    4.3. În cazurile întreruperii călătoriei pentru o altă dată decât cea iniţială se va lua în considerare data călătoriei înscrisă la rubrica „Data călătoriei“ de pe cuponul anexă, dacă a fost necesar să se reţină un cupon anexă pentru tariful de rezervare sau pentru diferenţele tarifare.
    4.4. Biletele de călătorie gratuită sunt valabile pentru călătoria efectuată în perioada tipărită pe acestea la rubricile „Valabil de la .........“, „Până la ........“ sau, în cazul în care este tipărită data la rubrica „Prelungit până la ................“, biletul de călătorie gratuită va fi valabil pentru călătoria efectuată până la această dată.
    4.5. Biletul de călătorie gratuită poate fi folosit la călătoria cu un operator de transport.
    4.6. Beneficiarul legii poate efectua călătoria cu un singur operator de transport rutier care va reţine cuponul şi, dacă este cazul, cupoanele anexă.
    4.7. Persoanele cu handicap care au dreptul de a circula cu însoţitor pot călători singure sau împreună cu un singur însoţitor, în conformitate cu încadrarea în prevederile legale; persoana cu handicap acordă biletul pentru călătoria însoţitorului pe propria răspundere.
    4.8. Însoţitorul persoanei cu handicap poate călători doar împreună cu acesta pe aceeaşi distanţă, cu acelaşi autobuz şi în acelaşi timp.
    4.9. Un bilet de călătorie gratuită acordat pentru însoţitor este valabil numai împreună cu un bilet de călătorie pentru persoana cu handicap cu drept la însoţitor.
    4.10. Asistenţii personali pot călători însoţind titularul călătoriilor gratuite sau singuri, cu respectarea de către aceştia a tuturor normelor aplicabile titularului.

    5. Emiterea vizei de către operatorul de transport rutier
    5.1. Pentru a fi valabil la transport, biletul de călătorie gratuită se prezintă, înainte de începerea călătoriei, pentru viză, la casele de bilete ale staţiilor, respectiv la conducătorii auto, împreună cu legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, cu documentul de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), respectiv cu certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie.
    5.2. În cazul în care persoana cu handicap călătoreşte însoţită, va prezenta la casa de bilete sau la conducătorul auto două bilete de călătorie gratuită, unul pentru titular şi unul pentru însoţitor, completate identic la rubricile: „De la staţia ..............“ şi „Până la staţia .................“.
    5.3. La prezentarea biletului de călătorie gratuită personalul operatorului de transport rutier verifică:
    a) integritatea acestuia şi prezenţa elementului de siguranţă;
    b) datele tipărite pe biletul de călătorie gratuită, precum şi pe cele din legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, din documentul de identitate prezentat; dacă există neconcordanţe, personalul operatorului de transport rutier nu va permite folosirea biletului de călătorie gratuită;
    c) termenul de valabilitate al biletului de călătorie gratuită.

    5.4. Biletul de călătorie gratuită va fi prezentat completat de către utilizator, cu cerneală sau pastă, pe biletul propriu-zis, respectiv pe cupon, la rubrica „De la staţia ...............“, cu staţia de plecare, şi la rubrica „Până la staţia ..............“, cu staţia de destinaţie, în funcţie de călătorie.
    5.5. Nu se primesc la transport bilete de călătorie gratuită care nu sunt tipărite şi completate de DGASPC conform HG nr. 1.017/2018 sau care prezintă ştersături, modificări, corecturi.
    5.6. După verificarea biletului de călătorie gratuită personalul operatorului de transport rutier va completa următoarele date:
    a) tariful total aferent pentru secţiunea înscrisă pe cupon sau pe cupoanele anexă ale acestora, după caz, conform reglementărilor operatorului de transport rutier; principiile de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul rutier de persoane respectă prevederile legislative în vigoare;
    b) numărul de km total aferent pentru secţiunea înscrisă pe cupon şi cupoanele anexă ale acestuia, după caz;
    c) „Data călătoriei“ pe şi pe cupoanele anexă ale acestuia, după caz. Aceasta reprezintă data începerii călătoriei; în cazul întreruperii călătoriei pentru a călători în altă zi, data călătoriei nu va coincide cu „Data călătoriei“ înscrisă pe cupon;
    d) „Via“, atunci când se vizează cuponul, dacă între staţiile de plecare şi cea de sosire călătoria se poate desfăşura pe mai multe trasee, conform reglementărilor operatorului de transport rutier;
    e) va aplica viza conform reglementărilor proprii operatorului de transport rutier pe faţa biletului propriu-zis în caseta „Data/viza de călătorie“ şi pe versoul cupoanelor;
    f) numărul de înmatriculare al autobuzului;
    g) locul atribuit (unde este cazul);
    h) seria şi numărul licenţei de traseu;
    i) ştampila operatorului de transport.

    5.7. Personalul operatorului de transport rutier va viza biletele de călătorie gratuită ale titularului şi însoţitorului pentru aceeaşi dată şi acelaşi autobuz. Sensul de mers al călătoriei efectuate de către titular este identic cu sensul de mers al călătoriei efectuate de către însoţitor.

    6. Verificarea legalităţii călătoriei
    6.1. La controlul biletului de călătorie gratuită, beneficiarii legii vor prezenta biletul de călătorie gratuită şi legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, documentul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), în original, respectiv certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie.
    Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor de călătorie gratuită vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale incidente în materie.

    6.2. Personalul operatorului de transport rutier verifică elementele prevăzute la pct. 5 subpct. 5.3.
    6.3. Persoanele care utilizează un bilet de călătorie gratuită pentru însoţitor şi nu însoţesc pe titular sunt considerate ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi tratate conform prevederilor legale.
    6.4. Persoanele care utilizează biletele de călătorie gratuită fără a prezenta actele prevăzute la subpct. 6.1 sau care călătoresc în baza unor bilete de călătorie gratuită cu termen de valabilitate depăşit sunt considerate fără legitimaţie de călătorie şi vor fi tratate conform prevederilor legale.
    6.5. Pentru fiecare călătorie, casierul, respectiv conducătorul auto:
    a) verifică dacă informaţiile existente pe biletul propriu-zis corespund cu cele de pe cupon (nume, serie, traseu) şi cu cele de pe legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, din documentul de identitate prezentat;
    b) bifează pe biletul de călătorie gratuită ziua şi luna în care se efectuează călătoria, corespunzător sensului de mers;
    c) pentru fiecare călătorie, personalul operatorului de transport rutier detaşează câte un cupon al biletului de călătorie gratuită , pe care înscrie distanţa în kilometri şi tariful călătoriei, şi eliberează biletul de călătorie propriu (tipărit de operatorul de transport rutier), acolo unde este cazul;
    d) după verificarea concordanţei datelor din rubricile completate pe fiecare din cupoanele biletului de călătorie gratuită, detaşează şi opreşte doar cuponul.


    7. Decontarea călătoriilor
    7.1. DGASPC decontează operatorului de transport rutier contravaloarea prestaţiei de transport calculată la valorile tarifare valabile la data vizării biletelor de călătorie gratuită. Contravaloarea prestaţiilor de transport se calculează lunar, în baza cupoanelor statistice/anexă reţinute de către operatorul de transport rutier în cursul lunii respective.
    7.2. Tariful practicat este cel prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta convenţie şi se comunică DGASPC ori de câte ori acesta se modifică.
    7.3. Pentru cupoanele statistice/anexă completate eronat de către personalul operatorului de transport rutier, acesta va tăia cu o linie şi va înscrie datele corecte (de exemplu: tarif, număr km, dată). Dacă numărul de cupon sau valoarea călătoriei nu este înscrisă corect în borderoul de decont se va tăia cu o linie şi se va completa numărul corect al cuponului statistic/anexă sau valoarea corectă, după caz.
    7.4. Operatorul de transport rutier întocmeşte lunar decontul călătoriilor efectuate de către acesta în baza cupoanelor statistice/anexă pentru luna precedentă, pentru beneficiarii legii, pentru DGASPC ..... pe luna ..... anul ....., al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta convenţie, denumit în continuare borderou de decont.
    7.5. Operatorul de transport rutier elaborează borderoul de decont care cuprinde numărul total de cupoane reţinute, kilometrii şi valoarea prestaţiei.
    7.6. Borderoul de decont realizat la care sunt ataşate cupoanele statistice/anexă este înaintat în original, împreună cu factura către DGASPC până la sfârşitul lunii următoare sau până cel târziu la data de 5 a lunii următoare în care s-a întocmit factura, în oricare dintre zilele lucrătoare cuprinse în perioada respectivă.
    7.7. Borderoul de decont este întocmit sub formă tabelară şi cuprinde următoarele informaţii:
    a) informaţiile despre biletele cu călătoriile efectuate în luna pentru care se face decontul, în baza datei de călătorie înscrise pe cuponul statistic;
    b) linii distincte pentru călătoriile efectuate în luna decontată; nu se vor completa linii multiple pentru acelaşi bilet de călătorie gratuită;
    c) fiecare linie din borderoul de decont va conţine următoarele informaţii de pe cuponul statistic pentru călătoria decontată:
    - numărul curent;
    – seria biletului de călătorie gratuită;
    – data călătoriei în format „zz.ll.aaaa“;
    – tariful;
    – numărul de km;
    – staţia de urcare;
    – staţia de coborâre;
    – numărul autobuzului;
    – numărul licenţei de traseu (dacă este menţionat în convenţie);
    – beneficiarul: PH pentru persoana cu handicap, Î pentru însoţitor sau AP pentru asistent personal.


    7.8. Operatorul de transport rutier transmite lunar DGASPC borderoul de decont şi electronic, în format EXCEL, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta convenţie, până cel târziu la data de 5 a lunii următoare în care s-a întocmit factura, în oricare dintre zilele lucrătoare cuprinse în perioada respectivă, la adresa de e-mail a DGASPC^1 ....., cu următoarele menţiuni:
    ^1 DGASPC va completa prin tipărire adresa de e-mail unde doreşte să i se transmită decontul în format electronic.
    a) fişierul va conţine numai capul de tabel şi liniile cu cupoanele statistice pentru călătoriile decontate;
    b) fişierul nu va conţine titlu, totaluri sau semnături;
    c) fişierul va conţine coloanele menţionate în borderoul de decont în aceeaşi ordine.

    7.9. Operatorul de transport rutier întocmeşte lunar factura aferentă borderoului de decont. Valoarea acesteia corespunde cu totalul tarifelor prezente în borderoul de decont. Borderoul de decont şi cupoanele statistice ataşate acestuia constituie anexă la factura înaintată de către operatorul de transport rutier spre decontare. Operatorul de transport rutier răspunde de realitatea şi exactitatea datelor, în condiţiile prevăzute de HG nr. 1.017/2018.
    7.10. Predarea borderoului de decont, a cupoanelor şi a facturii se va efectua de către operatorul de transport rutier la sediul DGASPC din .....^2. DGASPC va desemna un reprezentant pentru a lua în primire borderoul de decont, cupoanele şi factura. Reprezentantul desemnat al DGASPC împreună cu reprezentantul operatorului de transport rutier vor completa o notă de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenţie, în care se va menţiona dacă s-au constatat deficienţe.
    ^2 Se vor completa adresa sediului DGASPC şi numele serviciului unde se va proceda la predarea deconturilor, facturii şi cupoanelor.

    7.11. După primirea borderoului de decont cu documentele întocmite de operatorul de transport rutier, DGASPC verifică corectitudinea informaţiilor conţinute în acestea.
    7.12. DGASPC are obligaţia să achite contravaloarea călătoriilor în contul operatorului de transport rutier în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii facturii şi a borderoului de decont împreună cu cupoanele statistice/anexă în original, dată menţionată în nota de predare-primire.
    7.13. În cazul în care în borderoul de decont înaintat de operatorul de transport rutier către DGASPC sunt cupoane statistice/anexă care vor fi refuzate la plată, DGASPC le va returna şi va notifica în scris operatorul de transport rutier în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii borderoului de decont. Notificarea va conţine pentru fiecare cupon refuzat informaţiile despre acesta şi motivul refuzului.
    7.14. În cazul în care operatorul de transport rutier nu are obiecţii referitoare la cupoanele statistice şi valorile aferente refuzate la plată de către DGASPC, acesta va întocmi factură storno pentru contravaloarea refuzată şi o va adăuga la decontul din luna următoare al DGASPC.
    7.15. În cazul unui bilet de călătorie gratuită al cărui posesor a decedat după vizarea biletului de călătorie gratuită, dar înainte de efectuarea călătoriei, cuponul statistic/anexă poate fi refuzat la plată numai după ce DGASPC a făcut dovada decesului cu o copie certificată conform cu originalul după certificatul de deces sau o copie după adresa Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
    7.16. Dacă factura nu a fost refuzată la plată total sau parţial prin notificare, conform subpct. 7.13 de către DGASPC, aceasta se consideră acceptată la plată.

    8. Responsabilităţi privitoare la protecţia datelor cu caracter personal
    8.1. Părţile au cunoştinţă de dispoziţiile legislaţiei în vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi se obligă să le respecte întocmai.
    8.2. Părţile sunt de acord că orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate şi utilizate pentru executarea convenţiei se va face doar în condiţiile stipulate de legislaţia în vigoare.
    8.3. Părţile au obligaţia de a lua măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal utilizate împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat şi stocarea acestora în siguranţă.
    8.4. Părţile trebuie să se asigure că angajaţii proprii care prelucrează datele personale în baza acestei convenţii au obligaţia de confidenţialitate.

    9. Soluţionarea litigiilor
    9.1. Operatorul de transport rutier şi DGASPC vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentei convenţii.
    9.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale operatorul de transport rutier şi DGASPC nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă, fiecare poate solicita să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
    9.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de către una din părţi dă dreptul părţii lezate de a cere încetarea acesteia.

    10. Forţa majoră
    10.1. Forţa majoră se constată de către autoritatea competentă.
    10.2. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    10.3. Îndeplinirea convenţiei va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    10.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice, în termen de cel mult 5 zile, celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei convenţii, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

    11. Alte dispoziţii
    11.1. Prezenta convenţie intră în vigoare începând cu data de ............ şi este valabilă 3 ani.
    11.2. Orice modificare survenită în timpul executării convenţiei cu privire la denumirea, statutul juridic, sediul şi adresa de e-mail/telefon/fax a DGASPC va fi adusă la cunoştinţa operatorului de transport rutier în termen de 10 zile.
    11.3. Prezenta convenţie s-a încheiat la data de ...../...../..... în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
    11.4. Anexele nr. 1-5 fac parte din prezenta convenţie.

    ANEXA 1

    la convenţie
    Licenţele de traseu ale operatorului de transport rutier

    ANEXA 2

    la convenţie
    Tariful practicat

    ANEXA

    la convenţie
    Borderoul de decont cu decontul călătoriilor efectuate de către acesta în baza cupoanelor statistice/anexă
    pentru luna precedentă, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, pentru DGASPC .......... pe luna .......... anul ..........
    Borderoul de decont este întocmit sub formă tabelară şi cuprinde următoarele informaţii:
    a) informaţiile despre biletele cu călătoriile efectuate în luna pentru care se face decontul, în baza datei de călătorie înscrise pe cuponul statistic;
    b) linii distincte pentru călătoria efectuată în luna decontată; nu se vor completa linii multiple pentru acelaşi bilet de călătorie gratuită;
    c) fiecare linie din borderoul de decont va conţine următoarele informaţii de pe cuponul statistic pentru călătoria decontată:
    - numărul curent;
    – seria biletului de călătorie gratuită;
    – data călătoriei - în format „zz.ll.aaaa“;
    – tariful;
    – numărul de km;
    – staţia de urcare;
    – staţia de coborâre;
    – numărul autobuzului;
    – numărul licenţei de traseu (dacă este menţionat în convenţie);
    – beneficiarul: PH pentru persoana cu handicap, Î pentru însoţitor sau AP pentru asistent personal.    ANEXA 4

    la convenţie
    Borderoul de decont electronic, în format EXCEL
    a) Fişierul va conţine numai capul de tabel şi liniile cu cupoanele statistice pentru călătoriile decontate.
    b) Fişierul nu va conţine titlu, totaluri sau semnături.
    c) Fişierul va conţine coloanele menţionate în borderoul de decont în aceeaşi ordine.

    ANEXA 5

    la convenţie
    Notă de predare-primire
    Operatorul de transport rutier
    Nr. .................................
    DGASPC ....................................
    ..............................
    Nr. ........................................
    NOTĂ
    pentru predare-primire
    Se predau:
    - Factura fiscală nr. ..... din data .....;
    – decontul valoric al cupoanelor statistice ale biletelor de călătorie gratuite acordate în baza Legii nr. 448/2006, întocmit de către operatorul de transport rutier;
    – cupoanele statistice/anexă ale biletelor de călătorie gratuită acordate în baza Legii nr. 448/2006, anexate la decont conform Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018.

    Cu ocazia predării în fapt a cupoanelor (nu) s-au constatat următoarele deficienţe:
    ...................................
    ...................................
    ...................................
    ...................................
    ...................................
    ...................................

    Data ...........................
    Din partea:
    Operator de transport
    Numele şi prenumele în clar ........................
    Semnătura
    .......................................
    DGASPC ...........................
    Numele şi prenumele ..........................
    Semnătura
    ......................................

    ANEXA 3

    Modelul de convenţie privind transportul persoanelor cu handicap cu navele
    Operatorul de transport fluvial
    Nr. ….../..........................
    Direcţia Generală de Asistenţă Socială
    şi Protecţia Copilului ..................................
    Nr. ......................./.........................
    CONVENŢIE
    În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,
    între:
    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ................................., cu sediul în ......................., tel. ..............., fax .............., adresă de e-mail ............, cont ......................................., deschis la .................................., reprezentată de domnul/doamna director general ..............................., denumită în continuare DGASPC,
    şi
    operatorul de transport ................, cu sediul în ................, tel. ......................./fax .................., adresă de e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului ...................... cu nr. ........................, având C.U.I. ......................., cont în lei nr. ...................., deschis la .................................., reprezentat de domnul/doamna director general ............................, denumit în continuare operator de transport naval,
    se încheie următoarea convenţie:
    În sensul prezentei convenţii, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
    a) convenţie - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între DGASPC şi operatorul de transport naval, în baza căruia acesta poate presta serviciile de transport pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006;
    b) DGASPC - direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti;
    c) operator de transport naval - operatorul de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare, care prestează servicii de transport pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006;
    d) Legea nr. 448/2006 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) HG nr. 1.017/2018 - Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) beneficiarii legii - persoanele cu handicap, însoţitorii acestora şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care beneficiază de călătorii gratuite conform art. 24 din Legea nr. 448/2006;
    g) bilet de călătorie gratuită - biletul de călătorie gratuită care se acordă beneficiarilor legii, al cărui model a fost stabilit prin HG nr. 1.017/2018;
    h) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.

    1. Obiectul convenţiei
    Obiectul convenţiei îl reprezintă asigurarea transportului public de pasageri, pe căi navigabile interioare, în condiţiile art. 24 din Legea nr. 448/2006.
    1.1. Operatorul de transport naval se obligă să presteze servicii de transport public de pasageri cu mijloacele de transport care aparţin acestuia.
    1.2. Beneficiarii legii pot călători gratuit în baza biletelor de călătorie gratuită tipărite de către DGASPC conform prevederilor Legii nr. 448/2006 şi ale HG nr. 1.017/2018.
    1.3. Tariful este cel valabil în ziua călătoriei şi se poate modifica conform tarifelor pentru deservirea generală în transportul public de pasageri în vigoare.

    2. Durata convenţiei
    2.1. Operatorul de transport naval se obligă să presteze servicii de transport public de pasageri pe parcursul a 3 ani, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
    2.2. Părţile îşi rezervă dreptul de a prelungi durata convenţiei până la maximum 12 luni, prin act adiţional.
    2.3. Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate de comun acord de către părţi printr-un act adiţional care să reglementeze eventualele situaţii care nu au fost prevăzute iniţial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    2.4. Durata convenţiei nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare emisă de Autoritatea Navală Română.

    3. Tipărirea şi eliberarea biletelor de călătorie gratuită
    3.1. Modelul biletului de călătorie gratuită este tipărit şi eliberat beneficiarilor legii conform prevederilor Legii nr. 448/2006 şi ale HG nr. 1.017/2018.
    3.2. Biletele de călătorie gratuită poartă ştampila DGASPC în caseta „L.S.“ din partea superioară a biletului propriu-zis şi din partea superioară a fiecărui cupon al biletului de călătorie gratuită.

    4. Utilizarea biletelor de călătorie gratuită de către beneficiarii legii
    4.1. La transportul fluvial, biletele de călătorie gratuită sunt valabile pentru călătoria gratuită cu navele operatorului de transport naval.
    4.2. Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la o întrerupere a călătoriei de până la 5 zile, în perioada de valabilitate a acestuia.
    4.3. În cazurile întreruperii, amânării sau anticipării călătoriei pentru o altă dată decât cea iniţială se va lua în considerare data călătoriei înscrisă la rubrica „Data călătoriei“ de pe cuponul anexă, dacă a fost necesar să se reţină un cupon anexă pentru tariful de rezervare sau pentru diferenţele tarifare.
    4.4. Biletele de călătorie gratuită sunt valabile pentru călătoria efectuată în perioada tipărită pe acestea la rubricile „Valabil de la ………….“, „Până la ……………“ sau, în cazul în care este tipărită data la rubrica „Prelungit până la ……………“, biletul de călătorie gratuită va fi valabil pentru călătoria efectuată până la această dată.
    4.5. Biletul de călătorie gratuită poate fi folosit la călătoria cu un operator de transport.
    4.6. Beneficiarul legii poate efectua călătoria cu un singur operator de transport interurban care va reţine cuponul şi, dacă este cazul, cupoanele anexă.
    4.7. Persoanele cu handicap care au dreptul de a circula cu însoţitor pot călători singure sau împreună cu un singur însoţitor, în conformitate cu încadrarea în prevederile legale; persoana cu handicap poate alege să călătorească însoţită; persoana cu handicap acordă biletul pentru călătoria însoţitorului pe propria răspundere.
    4.8. Însoţitorul persoanei cu handicap poate călători doar împreună cu acesta pe aceeaşi distanţă, cu aceeaşi navă şi în acelaşi timp.
    4.9. Un bilet de călătorie gratuită acordat pentru însoţitor este valabil numai împreună cu un bilet de călătorie pentru persoana cu handicap cu drept la însoţitor.
    4.10. Asistenţii personali pot călători însoţind titularul călătoriilor gratuite sau singuri, cu respectarea de către aceştia a tuturor normelor aplicabile titularului.

    5. Emiterea vizei de călătorie de către operatorul de transport naval
    5.1. Pentru a fi valabil la transport, biletul de călătorie gratuită se prezintă, înainte de începerea călătoriei, pentru viză, la casele de bilete ale operatorului de transport naval, împreună cu legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, cu documentul de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), respectiv cu certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie.
    5.2. În cazul în care persoana cu handicap călătoreşte însoţită, va prezenta la casa de bilete/agenţia de voiaj două bilete de călătorie gratuită, unul pentru titular şi unul pentru însoţitor, completate identic la rubricile: „De la staţia …………..“ şi „Până la staţia ……………….“.
    5.3. La prezentarea biletului de călătorie gratuită, personalul operatorului de transport naval verifică:
    a) integritatea acestuia şi prezenţa elementului de siguranţă;
    b) datele înscrise, precum şi pe cele din legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, din documentul de identitate prezentat; dacă există neconcordanţe, personalul operatorului de transport naval nu va permite folosirea biletului de călătorie gratuită;
    c) termenul de valabilitate al biletului de călătorie gratuită.

    5.4. La efectuarea călătoriei, biletul de călătorie gratuită va fi prezentat completat de către utilizator, cu cerneală sau pastă, pe biletul propriu-zis şi pe cupon, la rubrica „De la staţia ……….“, cu staţia de plecare, şi la rubrica „Până la staţia …….“, cu staţia de destinaţie, în funcţie de călătorie.
    5.5. Nu se primesc la transport bilete de călătorie gratuită care nu sunt tipărite şi completate de DGASPC conform HG nr. 1.017/2018 sau care prezintă ştersături, modificări, corecturi.
    5.6. După verificarea biletului de călătorie gratuită, personalul operatorului de transport naval va completa următoarele date:
    a) tariful total aferent pentru secţiunea înscrisă pe cupon şi pe cupoanele anexă ale acestuia, după caz, conform reglementărilor operatorului de transport naval;
    b) numărul de kilometri total aferent pentru secţiunea înscrisă pe cupon şi cupoanele anexă ale acestuia, după caz;
    c) „Data călătoriei“ pe cupon şi pe cupoanele anexă ale acestuia, după caz. Aceasta reprezintă data începerii călătoriei; în cazul amânării, anticipării sau întreruperii călătoriei pentru a călători în altă zi, data călătoriei nu va coincide cu „Data călătoriei“ înscrisă pe cupon;
    d) „Via“, atunci când se vizează cuponul, dacă între staţiile de plecare şi cea de sosire călătoria se poate desfăşura pe mai multe trasee, conform reglementărilor operatorului de transport naval;
    e) va aplica viza conform reglementărilor proprii operatorului de transport naval pe faţa biletului propriu-zis în caseta „Data/Viza de călătorie“ şi pe versoul cupoanelor.

    5.7. Personalul operatorului de transport naval va viza biletele de călătorie gratuită ale titularului şi însoţitorului pentru aceeaşi dată şi aceeaşi navă.
    5.8. În cazul în care posesorul legitimaţiei de călătorie gratuită renunţă la călătorie, acesta va solicita operatorului de transport naval viza de neutilizare şi restituirea cuponului statistic, pe care îl poate folosi ulterior pentru a călători în perioada de valabilitate tipărită pe biletul de călătorie gratuită, numai pentru ruta înscrisă iniţial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a vizat biletul de călătorie gratuită, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză, conform reglementărilor proprii operatorului de transport naval.

    6. Verificarea legalităţii călătoriei
    6.1. La controlul biletului de călătorie gratuită, beneficiarii legii vor prezenta biletul de călătorie gratuită şi legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, documentul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), în original, respectiv certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie. Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor de călătorie gratuită vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale incidente în materie.
    6.2. Persoanele care utilizează biletele de călătorie gratuită fără a prezenta actele prevăzute la subpct. 6.1 sau care călătoresc în baza unor bilete de călătorie gratuită cu termen de valabilitate depăşit sunt considerate fără legitimaţie de călătorie şi vor fi tratate conform prevederilor legale.

    7. Decontarea călătoriilor
    7.1. DGASPC decontează operatorului de transport naval contravaloarea prestaţiei de transport calculată la valorile tarifare valabile la data vizării biletelor de călătorie gratuită. Contravaloarea prestaţiilor de transport se calculează lunar, în baza cupoanelor statistice/anexă reţinute la casele de bilete/agenţiile de voiaj ale operatorului de transport naval în cursul lunii respective.
    7.2. Tariful practicat de operatorul de transport naval este cel prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta convenţie şi se comunică DGASPC ori de câte ori acesta se modifică.
    7.3. Pentru cupoanele statistice/anexă completate eronat de către personalul operatorului de transport naval, acesta va tăia cu o linie şi va înscrie datele corecte (de exemplu, tarif, număr km, dată). Dacă numărul de cupon sau valoarea călătoriei nu este înscrisă corect în borderoul de decont, se va tăia cu o linie şi se va completa numărul corect al cuponului statistic/anexă sau valoarea corectă, după caz.
    7.4. Operatorul de transport naval întocmeşte lunar borderoul de decont cu decontul călătoriilor efectuate de către acesta în baza cupoanelor statistice/anexă pentru luna precedentă, pentru beneficiarii legii, pentru DGASPC ……….. pe luna ................ anul ……… al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta convenţie, denumit în continuare borderou de decont.
    7.5. Operatorul de transport naval elaborează borderoul de decont care cuprinde numărul total de cupoane reţinute, călători expediaţi, călători kilometri şi valoarea prestaţiei.
    7.6. Borderoul de decont realizat la care sunt ataşate cupoanele statistice/anexă este înaintat în original, împreună cu factura către DGASPC, până la sfârşitul lunii următoare lunii în care s-a efectuat călătoria sau până cel târziu la data de 5 a lunii următoare în care s-a întocmit factura, în oricare dintre zilele lucrătoare cuprinse în perioada respectivă.
    7.7. Borderoul de decont este întocmit sub formă tabelară şi cuprinde următoarele informaţii:
    a) informaţiile despre biletele cu călătoriile efectuate în luna pentru care se face decontul, în baza datei de călătorie înscrise pe cuponul statistic;
    b) linii distincte pentru călătoriile efectuate în luna decontată; nu se vor completa linii multiple pentru acelaşi bilet de călătorie gratuită;
    c) fiecare linie din borderoul de decont va conţine următoarele informaţii de pe cuponul statistic pentru călătoria decontată:
    - numărul curent;
    – seria biletului de călătorie gratuită;
    – data călătoriei - în format „zz.ll.aaaa“;
    – tariful;
    – numărul de km;
    – staţia de urcare;
    – staţia de coborâre;
    – numărul mijlocului de transport;
    – numărul licenţei de traseu (dacă este menţionat în convenţie);
    – beneficiarul: PH - pentru persoana cu handicap, Î pentru însoţitor sau AP pentru asistent personal.


    7.8. Operatorul de transport naval transmite lunar DGASPC borderoul de decont şi electronic, în format EXCEL, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta convenţie, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna anterioară, la adresa de email a DGASPC………….^1, cu următoarele menţiuni:
    ^1 DGASPC va completa prin tipărire adresa de e-mail unde doreşte să i se transmită decontul în format electronic.
    a) fişierul va conţine numai capul de tabel şi liniile cu cupoanele statistice pentru călătoriile decontate;
    b) fişierul nu va conţine titlu, totaluri sau semnături;
    c) fişierul va conţine coloanele menţionate în borderoul de decont în aceeaşi ordine.

    7.9. Operatorul de transport fluvial întocmeşte lunar factura aferentă borderoului de decont. Valoarea acesteia corespunde cu totalul tarifelor prezente în borderoul de decont. Borderoul de decont şi cupoanele statistice ataşate acestuia constituie anexă la factura înaintată de către operatorul de transport naval spre decontare. Operatorul de transport fluvial răspunde de realitatea şi exactitatea datelor, în condiţiile prevăzute de HG nr. 1.017/2018.
    7.10. Predarea borderoului de decont, a cupoanelor şi a facturii se va efectua de către operatorul de transport naval la sediul DGASPC din ……………..^2. DGASPC va desemna un reprezentant pentru a lua în primire borderoul de decont, cupoanele şi factura. Reprezentantul desemnat al DGASPC împreună cu reprezentantul operatorului de transport naval vor completa o notă de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta convenţie, în care se va menţiona dacă s-au constatat deficienţe.
    ^2 Se vor completa adresa sediului DGASPC şi numele serviciului unde se va proceda la predarea deconturilor, facturii şi cupoanelor.

    7.11. După primirea borderoului de decont cu documentele întocmite de operatorul de transport, DGASPC verifică corectitudinea informaţiilor conţinute în acestea.
    7.12. DGASPC are obligaţia să achite contravaloarea călătoriilor în contul operatorului de transport naval în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii facturii şi a borderoului de decont împreună cu cupoanele statistice/anexă în original, dată menţionată în nota de predare-primire.
    7.13. În cazul în care în borderoul de decont înaintat de operatorul de transport naval către DGASPC sunt cupoane statistice/anexă care vor fi refuzate la plată, DGASPC le va returna şi va notifica în scris operatorul de transport naval în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii borderoului de decont. Notificarea va conţine pentru fiecare cupon refuzat informaţiile despre acesta şi motivul refuzului.
    7.14. În cazul în care operatorul de transport naval nu are obiecţii referitoare la cupoanele statistice şi valorile aferente refuzate la plată de către DGASPC, acesta va întocmi factură storno pentru contravaloarea refuzată şi o va adăuga la decontul din luna următoare al DGASPC.
    7.15. În cazul unui bilet de călătorie gratuită al cărui posesor a decedat după vizarea biletului de călătorie gratuită, dar înainte de efectuarea călătoriei, cuponul statistic/anexă poate fi refuzat la plată numai după ce DGASPC a făcut dovada decesului cu o copie certificată conform cu originalul după certificatul de deces sau o copie după adresa Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
    7.16. Dacă factura nu a fost refuzată la plată total sau parţial prin notificare, conform subpct. 7.13 de către DGASPC, aceasta se consideră acceptată la plată.

    8. Responsabilităţi privitoare la protecţia datelor cu caracter personal
    8.1. Părţile au cunoştinţă de dispoziţiile legislaţiei în vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi se obligă să le respecte întocmai.
    8.2. Părţile sunt de acord că orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate şi utilizate pentru executarea convenţiei se va face doar în condiţiile stipulate de legislaţia în vigoare.
    8.3. Părţile au obligaţia de a lua măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal utilizate împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat şi stocarea acestora în siguranţă.
    8.4. Părţile trebuie să se asigure că angajaţii proprii care prelucrează datele personale în baza acestei convenţii au obligaţia de confidenţialitate.

    9. Soluţionarea litigiilor
    9.1. Operatorul de transport naval şi DGASPC vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentei convenţii.
    9.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale operatorul de transport naval şi DGASPC nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă, fiecare poate solicita să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
    9.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere încetarea acesteia.

    10. Forţa majoră
    10.1. Forţa majoră se constată de către autoritatea competentă.
    10.2. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    10.3. Îndeplinirea convenţiei va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    10.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice, în termen de cel mult 5 zile, celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei convenţii, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

    11. Alte dispoziţii
    11.1. Prezenta convenţie intră în vigoare începând cu data de …………… şi este valabilă 3 ani.
    11.2. Orice modificare survenită în timpul executării convenţiei cu privire la denumirea, statutul juridic, sediul şi adresa de e-mail/telefon/fax a DGASPC va fi adusă la cunoştinţa operatorului de transport naval în termen de 10 zile.
    11.3. Prezenta convenţie s-a încheiat la data de …/…../ ……. în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
    11.4. Anexele nr. 1-4 fac parte din prezenta convenţie.

    ANEXA 1

    la convenţie
    Tariful practicat de operatorul de transport naval

    ANEXA 2

    la convenţie
    Borderoul de decont cu decontul călătoriilor efectuate de către acesta în baza cupoanelor statistice/anexă
    pentru luna precedentă, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, pentru DGASPC .......... pe luna .......... anul ..........
    Borderoul de decont este întocmit sub formă tabelară şi cuprinde următoarele informaţii:
    a) informaţiile despre biletele cu călătoriile efectuate în luna pentru care se face decontul, în baza datei de călătorie înscrise pe cuponul statistic;
    b) linii distincte pentru călătoriile efectuate în luna decontată; nu se vor completa linii multiple pentru acelaşi bilet de călătorie gratuită;
    c) fiecare linie din borderoul de decont va conţine următoarele informaţii de pe cuponul statistic pentru călătoria decontată:
    - numărul curent;
    – seria biletului de călătorie gratuită;
    – data călătoriei - în format „zz.ll.aaaa“;
    – tariful;
    – numărul de km;
    – staţia de urcare;
    – staţia de coborâre;
    – numărul mijlocului de transport;
    – numărul licenţei de traseu (dacă este menţionat în convenţie);
    – beneficiarul: PH pentru persoana cu handicap, Î pentru însoţitor sau AP pentru asistent personal.    ANEXA 3

    la convenţie
    Borderoul de decont electronic, în format EXCEL
    Decont
    a) Fişierul va conţine numai capul de tabel şi liniile cu cupoanele statistice pentru călătoriile decontate.
    b) Fişierul nu va conţine titlu, totaluri sau semnături.
    c) Fişierul va conţine coloanele menţionate în borderoul de decont în aceeaşi ordine.


    ANEXA 4

    la convenţie
    Notă de predare-primire
    Operatorul de transport fluvial
    Nr. ................
    DGASPC
    Nr. ...............
    NOTĂ
    pentru predare-primire
    Se predau:
    - Factura fiscală nr........... din data ...............;
    – decontul valoric al cupoanelor statistice ale biletelor de călătorie gratuite acordate în baza Legii nr. 448/2006, întocmit de către operatorul de transport fluvial;
    – cupoanele statistice/anexă ale biletelor de călătorie gratuită acordate în baza Legii nr. 448/2006, anexate la decont conform Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018.

    Cu ocazia predării în fapt a cupoanelor (nu) s-au constatat următoarele deficienţe:
    ....................................
    ....................................
    ....................................
    ....................................
    ....................................
    ....................................

    Data .......................
    Din partea:
    Operator de transport
    Numele şi prenumele în clar ...............
    Semnătura
    ...........................
    DGASPC ...............
    Numele şi prenumele în clar ............
    Semnătura
    ...........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016