Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.011 din 3 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru stabilirea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.011 din 3 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru stabilirea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 475 din 4 iunie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. NT 3.457 din 3.06.2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.205 din 3.06.2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 23, la articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la reglementările alin. (2), nu se solicită avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate."

    2. În anexa nr. 23, după articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să elibereze în ziua externării concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru. Prin externarea asiguratului se înţelege externarea din spitalizare continuă şi spitalizare de zi. În cazul urgenţelor medico-chirurgicale acordate în structurile de primiri urgenţe - pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea prin spitalizare continuă - pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgenţa, acestea se eliberează de medicul de familie în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/ 1.311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. În anexa nr. 47, punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "18. Casele de asigurări de sănătate pot stabili şi alte termene de contractare, în funcţie de necesarul de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistenţă."

    4. După anexa nr. 48 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 49, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Măsurile prevăzute în anexa la prezentul ordin sunt aplicabile până la data de 30 septembrie 2020.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 49 la Ordinul nr. 397/836/2018)
    DISPOZIŢII
    aplicabile până la data de 30 septembrie 2020,
    în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV2
    ART. 1
    (1) Consultaţiile, inclusiv consultaţiile la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pentru pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, sunt incluse în plata pe serviciu, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte, la un tarif egal cu cel aferent consultaţiilor din pachetul de servicii de bază acordate la cabinet pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice în asistenţa medicală primară, respectiv în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice.
    (2) Consultaţiile la distanţă, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile consultaţiilor la cabinet prevăzute în pachetele de servicii din asistenţa medicală primară, respectiv din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare.
    (3) Serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped, prevăzute în pachetul de servicii de bază din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, pot fi acordate şi la distanţă - prin mijloace de comunicare la distanţă. Serviciile conexe ce pot fi acordate la distanţă se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor conexe acordate la cabinet.

    ART. 2
    Biletele de trimitere pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, după externare din spital, în regim ambulatoriu, vor avea evidenţiat faptul că investigaţiile sunt recomandate pentru „monitorizare pacient COVID-19“.

    ART. 3
    (1) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă, prin cheltuieli efectiv realizate se înţelege totalitatea cheltuielilor aşa cum sunt prevăzute în clasificaţia bugetară, cu excepţia celor care se suportă din alte surse decât Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    (2) Serviciile realizate în anul 2020, până la data de 30 septembrie, de unităţile sanitare cu paturi, inclusiv sanatorii, şi de unităţile specializate care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat nu sunt supuse regularizării trimestrului IV 2020 şi a anului 2020.

    ART. 4
    (1) Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, prescrierea se realizează astfel:
    a) Pentru pacienţii care au domiciliul în judeţul în care se derulează contracte cost-volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost iniţiat în perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României sau ulterior acesteia, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2020, în situaţia în care medicul de specialitate prevăzut în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se află în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală în continuare, prescrierea în continuare a medicamentelor se poate face de către un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice sau de către medicul de familie pe lista căruia este înscris pacientul, în baza scrisorii medicale şi a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în vederea asigurării continuităţii tratamentului.
    b) Pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contracte cost-volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost iniţiat în perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României sau ulterior acesteia, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2020, prescrierea se realizează astfel:
    1. Pentru pacientul adult prescrierea se face în continuare de medicul de specialitate gastroenterologie sau boli infecţioase aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care medicul din specialităţile mai sus menţionate este în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală, aceasta va fi emisă de un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Pentru pacientul adolescent cu vârsta cuprinsă între 12 şi < 18 ani, prescrierea se face în continuare de medicul de specialitate pediatrie cu supraspecializare/competenţă/atestat în gastroenterologie pediatrică, medicii de specialitate gastroenterologie pediatrică şi medicii de specialitate boli infecţioase aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care medicul din specialităţile mai sus menţionate este în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripţia medicală, prescripţia medicală va fi emisă de un medic în specialitatea pediatrie din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    c) Iniţierea tratamentului cu medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, atât pentru pacienţii adulţi, cât şi pentru pacienţii adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi < 18 ani, indiferent de domiciliul acestora, se efectuează doar de către medicii de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    d) Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat prescrise în condiţiile de la lit. b), cu excepţia medicamentului „SOFOSBUVIRUM + VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM“, eliberarea se va realiza conform procedurii elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru perioada stării de urgenţă, care este publicată pe pagina proprie de web, la adresa www.cnas.ro.

    (2) Pentru pacienţii cu boli cronice aflaţi în tratament cu medicamente notate cu (**), (**1) şi (**1Ω) în lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, prescrierea în continuare a tratamentului specific se efectuează în baza documentelor medicale emise ca urmare a evaluărilor medicale periodice.
    Evaluările medicale periodice a căror termen de valabilitate - ce a fost prelungit în perioada stării de urgenţă - încetează după încetarea stării de urgenţă, precum şi evaluările periodice programate ulterior încetării acestei stări vor fi efectuate în conformitate cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Prescripţia medicală cu regim special utilizată pentru preparatele stupefiante şi psihotrope nu poate fi transmisă prin mijloace de comunicare electronică.
    (4) În vederea eliberării prescripţiilor medicale electronice online emise ca urmare a unei consultaţii la distanţă atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, utilizând semnătura electronică extinsă, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.
    (5) În vederea eliberării prescripţiilor medicale electronice offline emise ca urmare a unei consultaţii la distanţă atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016