Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 101 din 12 mai 2021  pentru aprobarea modelului de contract de management privind gestionarea, utilizarea, întreţinerea şi exploatarea investiţiilor specifice în agricultură finanţate  de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru desemnarea reprezentantului Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale care încheie contractul de management cu directorul liceului tehnologic cu profil preponderent agricol    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 101 din 12 mai 2021 pentru aprobarea modelului de contract de management privind gestionarea, utilizarea, întreţinerea şi exploatarea investiţiilor specifice în agricultură finanţate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru desemnarea reprezentantului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care încheie contractul de management cu directorul liceului tehnologic cu profil preponderent agricol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 534 din 24 mai 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 252.730 din 11.05.2021 al Direcţiei generale politici agricole,
    ţinând cont de prevederile art. 31^1 alin. (3) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 din Metodologia privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2020,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Metodologia privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2020, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă modelul contractului de management privind gestionarea, utilizarea, întreţinerea şi exploatarea investiţiilor specifice în agricultură finanţate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se desemnează directorul direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti ca reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru a încheia contractul de management prevăzut la art. 1 cu directorul liceului tehnologic cu profil preponderent agricol.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 12 mai 2021.
    Nr. 101.
    ANEXA 1

    CONTRACT DE MANAGEMENT
    privind gestionarea, utilizarea, întreţinerea şi exploatarea investiţiilor specifice în agricultură finanţate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    ART. 1
    Părţile contractante
    Doamna/domnul ...................., în calitate de director executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti, cu sediul în ................, judeţul .............., cod poştal .............., tel./fax ....................., e-mail: ....................., pe de o parte,
    şi
    doamna/domnul ...................., în calitate de director al Colegiului/Liceului ......................., cu sediul în ........................, judeţul ....................., cod poştal ..................., tel. ....................., e-mail ................, pe de altă parte,
    am convenit încheierea prezentului contract de management.

    ART. 2
    Obiectul contractului
    (1) Prezentul contract de management se încheie în temeiul prevederilor art. 31^1 alin. (3) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 din Metodologia privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2020.
    (2) Obiectul prezentului contract de management îl constituie gestionarea, utilizarea, întreţinerea şi exploatarea investiţiilor specifice în agricultură finanţate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, conform prevederilor art. 31^1 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Durata contractului
    Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată, începând cu data semnării acestuia.

    ART. 4
    Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile părţilor
    (1) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt următoarele:
    a) este reprezentantul desemnat de MADR în scopul verificării modului de gestionare, utilizare, întreţinere şi exploatare a bunurilor mobile şi imobile achiziţionate/realizate pe baza finanţării de la bugetul MADR, intrate în proprietatea liceului, în conformitate cu prevederile art. 31^1 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) asigură delegarea/participarea celor 2 membri desemnaţi de către MADR la şedinţele consiliului de administraţie stabilite de către conducerea liceului;
    c) asigură consiliere şi asistenţă tehnică de specialitate la solicitarea conducerii liceului în ceea ce priveşte modul de utilizare, întreţinere şi exploatare a bunurilor mobile şi imobile finanţate de către MADR, în vederea aplicării tehnologiilor specifice din agricultură în cadrul loturilor didactice;
    d) verifică modul în care colegiul/liceul utilizează bunurile mobile şi imobile achiziţionate/realizate prin finanţarea de la MADR în scop didactic, precum şi modul de întreţinere şi exploatare a acestora;
    e) verifică modul de gestionare a bunurilor mobile şi imobile achiziţionate/realizate prin finanţare de către MADR, sub aspectul includerii acestora în inventarul bunurilor generale ale liceului şi sub aspectul nominalizării unui gestionar, angajat al liceului care îşi desfăşoară activitatea potrivit art. 1 alin. 1, ale art. 10 alin. 1, precum şi ale art. 12 alin. 1 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) nu permite înstrăinarea prin vânzare/concesionare sau închiriere a bunurilor finanţate de la bugetul MADR înainte de expirarea perioadei de amortizare şi fără respectarea condiţiilor legale;
    g) directorul direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu cele două persoane desemnate de MADR ca membri în consiliul de administraţie al liceului, efectuează controlul anual şi încheie un proces-verbal de constatare;
    h) stabileşte de comun acord cu conducerea liceelor data efectuării controlului anual de constatare care se va realiza la finalizarea tuturor achiziţiilor sau, după caz, a lucrărilor efectuate;
    i) transmite structurii de specialitate din cadrul MADR un exemplar original al contractului de management semnat şi datat;
    j) transmite anual către structura de specialitate din cadrul MADR un exemplar al procesului-verbal de constatare în care vor fi prezentate succint modul de gestionare, utilizare, întreţinere şi exploatare a bunurilor finanţate, cu menţiunea generală: bunurile sunt/nu sunt, după caz, gestionate, utilizate şi exploatate în condiţii de eficienţă, precum şi eventuale observaţii şi recomandări cu privire la gestionarea acestora.

    (2) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului colegiului/liceului sunt următoarele:
    a) aplică prevederile art. 1 alin. 1, ale art. 10 alin. 1 şi ale art. 12 alin. 1 din Legea nr. 22/1969, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) aplică prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la investiţiile finanţate de MADR;
    c) aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 533/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    d) aplică prevederile actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei cu privire la gestionarea bunurilor aflate în administrarea/proprietatea liceului;
    e) aplică dispoziţiile emise de primăria în subordinea căreia se află colegiul/liceul cu privire la finanţarea investiţiilor şi a cheltuielilor materiale;
    f) colaborează şi solicită sprijin conducerii direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti în vederea acordării de asistenţă tehnică privind folosirea, întreţinerea şi exploatarea bunurilor mobile şi imobile, după caz;
    g) asigură inventarierea tuturor bunurilor mobile şi imobile achiziţionate pe baza finanţării de către MADR, care intră în proprietatea colegiilor/liceelor, şi desemnează o persoană angajată pentru gestionarea acestora;
    h) se asigură că toate bunurile mobile şi imobile achiziţionate sunt utilizate exclusiv în scop didactic pentru buna pregătire profesională a elevilor în cadrul colegiului/liceului;
    i) ia măsuri privind asigurarea protecţiei şi pazei bunurilor mobile/imobile achiziţionate/realizate pe baza finanţării de la bugetul MADR, intrate în proprietatea liceului;
    j) ia măsuri în vederea întreţinerii bunurilor şi pentru obţinerea tuturor autorizaţiilor şi/sau a avizelor prevăzute de lege, după caz, în vederea bunei funcţionări pe toată perioada utilizării;
    k) verifică periodic starea de întreţinere, funcţionare şi exploatare a bunurilor şi iniţiază măsuri de asigurare a exploatării acestora în condiţii de eficienţă pe toată durata de amortizare conform normativelor tehnice;
    l) nu înstrăinează prin vânzare/concesionare sau închiriere bunurile mobile sau imobile achiziţionate/realizate cu finanţare de la MADR;
    m) desemnează personal care răspunde de asigurarea asistenţei tehnice privind buna funcţionare şi utilizare a echipamentelor şi utilajelor agricole pe parcursul desfăşurării orelor practice ale elevilor, precum şi de asigurarea unui service autorizat potrivit legii, de către furnizorii acestora, conform prevederilor din contractele de achiziţie încheiate, sau de către alţi prestatori de servicii autorizaţi;
    n) asigură măsuri de protecţie a muncii pentru cadrele didactice şi elevi în activitatea de utilizare a bunurilor;
    o) nominalizează personal cu responsabilităţi în supravegherea, întreţinerea, utilizarea şi exploatarea bunurilor mobile şi imobile.


    ART. 5
    Răspunderea părţilor
    (1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund disciplinar, civil sau penal, potrivit legii.
    (2) Forţa majoră constatată de autoritatea competentă apără părţile de răspundere.
    (3) Directorul colegiului/liceului răspunde civil, contravenţional, penal, disciplinar şi/sau patrimonial, după caz, potrivit legii, pentru nerespectarea obligaţiilor ce îi revin din prezentul contract şi/sau pentru daunele produse liceului prin orice acte contrare intereselor acestuia.

    ART. 6
    Modificarea contractului
    (1) În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii prezentului contract de management şi care îi sunt aplicabile, părţile vor putea modifica prezentul contract de management numai corespunzător acestora.
    (2) Modificarea/completarea prezentului contract de management se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi, care este parte integrantă a acestuia.
    (3) Dacă o clauză a prezentului contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă satisfăcător înţelesului contractului.
    (4) În situaţia apariţiei unor evenimente care conduc la imposibilitatea executării corespunzătoare a prezentului contract de către una dintre părţi, cealaltă parte are obligaţia să anunţe persoanele competente în vederea înlocuirii acesteia şi a modificării corespunzătoare a contractului.

    ART. 7
    Încetarea contractului
    Contractul încetează la data ieşirii bunului din gestiune, în condiţiile legii.

    ART. 8
    Litigii
    Litigiile rezultate din încheierea, executarea, modificarea sau încetarea clauzelor prezentului contract de management şi nerezolvate pe cale amiabilă vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    ART. 9
    Dispoziţii finale
    (1) Directorul colegiului/liceului nu poate transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care îi incumbă din derularea prezentului contract de management.
    (2) Prezentul contract de management se interpretează conform legilor din România.
    (3) Prezentul contract de management, precum şi procesul-verbal de constatare se încheie în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi un exemplar va fi transmis de către directorul direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti structurii de specialitate din cadrul MADR.

    Reprezentantul colegiului/liceului
    Numele şi prenumele
    ......................................................
    Director
    Reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Numele şi prenumele
    ....................................................
    Director
    Direcţia pentru agricultură judeţeană/a municipiului Bucureşti

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016