Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 4 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 4 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 497 din 11 iunie 2020
    Întrucât în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., realizează obiective de investiţii din domeniul construcţiilor menite să asigure dezvoltarea economică şi socială a ţării prin crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea economiei pe plan local şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor,
    având în vedere obiectivul asumat prin Programul de guvernare de realizare a unei creşteri economice inteligente, sustenabile şi inclusive bazate pe o susţinere a sectorului de construcţii în domeniile sănătăţii, învăţământului şi infrastructurii rutiere şi ţinând cont că dezvoltarea economică nu este la acelaşi nivel la sate şi comune cu cea de la nivelul oraşelor şi municipiilor, decalajele între acestea fiind în continuare semnificative, ceea ce necesită o realocare a fondurilor publice disponibile către comune şi sate cu potenţial financiar mai redus,
    ţinând cont de faptul că, potrivit statisticilor, în ultimii ani reţeaua unităţilor sanitare s-a dezvoltat în principal în mediul urban, iar mediu rural rămâne în continuare deficitar din acest punct de vedere,
    având în vedere faptul că în ultimii ani mai multe instituţii de învăţământ nu au primit autorizare sanitară şi avizele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din cauza lipsei alimentării cu apă şi canalizare, grupurilor sanitare neconforme sau dotate necorespunzător ori amplasate în exteriorul imobilelor instituţiilor de învăţământ,
    având în vedere că dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru implementarea cu succes a celorlalte priorităţi de dezvoltare a comunităţilor locale, contribuind la creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la atragerea de investitori şi la combaterea izolării zonelor subdezvoltate,
    ţinând cont de evoluţia îngrijorătoare a unor fenomene negative pentru sănătatea populaţiei, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, luând act de evoluţia situaţiei prin apariţia unui nou val epidemiologic şi motivat de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul sănătăţii şi învăţământului, ar îngreuna continuarea actului educaţional în condiţii de deplină siguranţă pentru sănătatea copiilor şi cu posibilitatea continuării acestuia în mediul online prin dotări corespunzătoare la nivelul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ,
    întrucât accesul la educaţie şi la servicii de sănătate de calitate, care trebuie facilitat prin investiţii derulate în aceste domenii, reprezintă un drept al oricărui cetăţean şi nu un privilegiu,
    luând în considerare faptul că în România infrastructura de alimentare cu apă şi cea de epurare a apelor uzate sunt deficitare, iar conectarea la reţeaua publică de alimentare cu apă este incompletă,
    având în vedere că nivelul actual scăzut al respectării cerinţelor privind colectarea şi tratarea apelor uzate determină ca investiţiile în acest sector să rămână o prioritate pe termen mediu şi lung,
    pentru absorbţia fondurilor europene alocate României începând cu perioadele de programare 2021-2027 este necesară crearea cadrului legal pentru pregătirea portofoliului de proiecte al României, mai ales a portofoliului de proiecte din domeniul infrastructurii de interes naţional/local şi regional; în prima fază se creează cadrul general de organizare şi funcţionare, iar în perioada imediat următoare, odată cu lansarea ghidurilor de finanţare, a documentaţiilor tehnico-economice, la nivelul regiunilor se vor putea stabili parteneriate/contracte de realizare a investiţiilor.
    Reglementările legale în vigoare, interne şi internaţionale, şi necesitatea asigurării cadrului legal şi a condiţiilor necesare realizării obiectivelor şi a obligaţiilor asumate de către România reprezintă contextul care impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului anual de dezangajare, precum şi de modificare şi completare a unor acte normative.
    Deoarece eligibilitatea cheltuielilor în perioada de programare 2021-2027 începe cu data de 1 ianuarie 2021, dată de la care devin eligibile cheltuielile aferente implementării proiectelor şi acţionează riscul de dezangajare eşalonat pe durata celor 7 ani, conform regulilor prevăzute de propunerile de regulamente ale Comisiei Europene, de tipul n+2,
    având în vedere necesitatea implementării şi încadrării proiectelor în perioada de eligibilitate a exerciţiului programatic 2014-2020 şi pregătirea în regim de urgenţă a unui portofoliu de proiecte în vederea implementării în perioada de programare 2021-2027,
    având în vedere faptul că alocarea fondurilor europene pentru România trebuie valorificată, aceasta reprezentând o resursă importantă pentru dezvoltarea durabilă a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element al sustenabilităţii bugetare, prin prisma strategiei investiţionale şi a caracterului nerambursabil al acestor fonduri,
    având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată pentru a nu genera întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură indiferent de natura acestora, cu impact direct asupra riscului de dezangajare, dar şi asupra perspectivei de dezvoltare pe termen lung a României, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) C.N.I., în calitate de unitate de implementare proiecte, poate realiza proiecte finanţate din fonduri europene în cadrul următoarelor programe operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020: Programul operaţional Infrastructură mare, Programul operaţional Competitivitate şi Programul operaţional Regional, precum şi în perioada de programare 2021-2027, în conformitate cu condiţiile stabilite în documentele de implementare ale programelor operaţionale, sens în care C.N.I. realizează activităţi de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene, respectiv organizează şi derulează procedurile de achiziţii, asigură monitorizarea contractelor de lucrări şi servicii încheiate de beneficiar şi închiderea acestora, predând beneficiarului toate documentele şi rezultatele proiectelor, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare şi acordului de parteneriat şi cu mecanismul de implementare stabilit prin hotărâre a Guvernului.
(4) C.N.I. poate realiza, în calitate de beneficiar, individual sau în parteneriat, proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu condiţiile stabilite în documentele de implementare ale programelor operaţionale."

    2. La articolul 6 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) prestarea de servicii specifice pentru persoane juridice/persoane fizice care au calitatea de beneficiar în proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile."

    3. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

    4. La articolul 8, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Sumele echivalente cheltuielilor forfetare prevăzute la alin. (4) se încasează de către C.N.I. astfel:
    a) 50% din suma echivalentă cheltuielilor forfetare de 5% din valoarea devizului, la semnarea contractului, pe baza documentelor justificative;
    b) în procent egal pentru restul de 50% din suma echivalentă cheltuielilor forfetare de 5% din valoarea devizului, respectiv 2,5% aplicat la valoarea situaţiilor de plată prezentate de antreprenor pentru a fi decontate periodic, conform stadiilor fizice realizate.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, costurile aferente activităţilor desfăşurate pentru implementarea proiectelor vor fi suportate în limita cheltuielilor eligibile cu această destinaţie ale programelor operaţionale în cadrul cărora se finanţează proiectele respective."

    5. La anexa nr. 3 articolul 1 alineatul (2), literele e) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) unităţi şi instituţii de învăţământ de stat: imobile destinate procesului educaţional şi de cercetare, spaţii cu destinaţia cămine şi cantine, imobile destinate activităţilor cultural-sportive;
    ..............................................................................................
j) alte obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor: orice tip de construcţii care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale comunităţilor locale, inclusiv la nivel naţional, care nu se încadrează în categoriile menţionate la lit. a)-i), o)-r);"

    6. La anexa nr. 3 articolul 1 alineatul (2), după litera n) se introduc patru noi litere, literele o)-r), cu următorul cuprins:
    "o) drumuri de interes local şi drumuri de interes judeţean: căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor, clasificate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin acte ale autorităţilor publice;
p) fose septice reprezintă rezervoare etanşe subterane, în care se colectează apele menajere produse în gospodării, elimină în bună măsură materiile poluante concentrate în apele uzate şi asigură reţinerea materiilor solide şi a deşeurilor plutitoare;
q) microstaţii de epurare reprezintă ansamblul de construcţii şi instalaţii destinat epurării apelor uzate, prin metode mecanice, mecano-chimice, biologice şi altele;
r) sistem de alimentare cu apă reprezintă ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă şi care cuprinde, de regulă, următoarele componente:
    - captări;
    – aducţiuni;
    – staţii de tratare;
    – staţii de pompare cu sau fără hidrofor;
    – rezervoare de înmagazinare;
    – reţele de transport şi distribuţie;
    – branşamente, până la punctul de delimitare a proprietăţii."

    7. La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), literele e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) Subprogramul «Unităţi şi instituţii de învăţământ de stat»;
    ...............................................................................................
g) Subprogramul «Unităţi sanitare"

    8. La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), după litera j) se introduc trei noi litere, literele k)-m), cu următorul cuprins:
    "k) Subprogramul «Drumuri de interes local şi drumuri de interes judeţean»;
l) Subprogramul «Fose septice, microstaţii de epurare şi sisteme de alimentare cu apă»;
m) Subprogramul «Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor"

    9. La anexa nr. 3 articolul 2, alineatele (2) şi (4) se abrogă.
    10. La anexa nr. 3 articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În cadrul subprogramelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-h), k)-m) se pot finanţa următoarele categorii de servicii şi lucrări: expertizare tehnică/expertizare energetică/ proiectare/construcţii noi/reabilitare/consolidare/extindere/ modernizare/finalizare structuri începute cu aceeaşi destinaţie/ dotare."

    11. La anexa nr. 3 articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În vederea includerii la finanţare a obiectivelor de investiţii prin program, beneficiarii au obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere, din care să reiasă că nu beneficiază de fonduri din orice alte programe, naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale, pentru cheltuielile eligibile prin program."    ART. II
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, obiectivele de investiţii incluse în lista-sinteză a obiectivelor propuse a fi finanţate din cadrul subprogramului „Instituţii de învăţământ superior de stat“, aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, prevăzută la art. 5 din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se preiau în cadrul subprogramului „Unităţi şi instituţii de învăţământ de stat“.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, obiectivele de investiţii incluse în lista-sinteză a obiectivelor propuse a fi finanţate din cadrul subprogramului „Unităţi sanitare din mediul urban“, aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, prevăzută la art. 5 din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se preiau în cadrul subprogramului „Unităţi sanitare“.

    ART. III
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, mecanismul de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene prevăzut la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va aproba prin hotărâre a Guvernului.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Vetuţa Stănescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 4 iunie 2020.
    Nr. 95.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016