Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 4 februarie 2020  privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar  pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 4 februarie 2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 93 din 7 februarie 2020
    Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar, în care un număr mare de elevi se află în situaţie de abandon şcolar ca urmare a condiţiilor socioeconomice şi geografice defavorabile, date fiind condiţiile socioeconomice care impietează asupra capacităţii multor familii de a susţine şcolarizarea sau participarea copiilor lor la întregul program zilnic de activităţi şcolare, inclusiv cele extracurriculare, condiţii care impun implementarea cu celeritate a unor măsuri de sprijin,
    necesitatea continuării eforturilor pentru îndeplinirea obiectivelor de ţară asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, pentru orizontul 2020, inclusiv în ceea ce priveşte diminuarea ratei părăsirii timpurii a şcolii până la 11,3%, în condiţiile în care valoarea acestui indicator a fost de 18,1% în 2017 şi 16,4% în 2018 (conform datelor oficiale Eurostat),
    întrucât evaluarea corespunzătoare a impactului Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, implementat şi în anii şcolari 2016-2017, 2017-2018, respectiv în anul 2019, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016, aprobată prin Legea nr. 92/2017, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2018, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018, aprobată prin Legea nr. 201/2019, impune extinderea la un număr mai mare de şcoli şi implementarea acestuia o perioadă mai mare de timp, fiind necesară continuarea pilotării cel puţin un ciclu de învăţământ,
    în contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situaţiei cu iminenţă de agravare, România riscă să nu îşi realizeze obiectivul asumat - asigurarea echităţii în participarea la educaţie - obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene,
    pentru o intervenţie corectă şi fiabilă, în sensul remedierii situaţiei identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite, a căror reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului 2020, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, TVA inclus.
    (2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz.
    (3) La cererea motivată a părinţilor/reprezentanţilor legali/ocrotitorilor legali, formulată în scris şi susţinută de document-suport, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ în care este înmatriculat preşcolarul/elevul, preşcolarii şi elevii care din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1).

    (4) Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la alin. (1), în cadrul programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare obţinute în unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.
    (5) Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) În vederea aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă în semestrul II al anului şcolar 2019-2020, prin derogare de la dispoziţiile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti repartizate unităţilor administrativ-teritoriale/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor de care aparţin unităţile-pilot cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Pentru finanţarea Programului în semestrul I al anului şcolar 2020-2021 se alocă bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei.

    (3) Sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau din alte surse de finanţare, legal prevăzute, în următoarele situaţii:
    a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);
    b) creşterea, în perioada aplicării Programului, a numărului de preşcolari/elevi beneficiari din unităţile-pilot.

    (4) Reflectarea în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum şi a creditelor destinate implementării programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se va face cu ajutorul indicatorilor distincţi, prevăzuţi în Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 3
    (1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor şi se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
    (2) Unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, care dispun de mijloacele necesare preparării şi distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creşterii calităţii acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2).
    (3) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică fie pe întreg pachetul alimentar/întreaga masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componenţa pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, iar faza finală a procedurii de atribuire poate fi organizată prin licitaţie electronică, cu respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.

    (4) Responsabilii pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt primarii unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau persoanele împuternicite, după caz.
    (5) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite şi aprobate de unităţile-pilot.
    (6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), rămase neutilizate la finele semestrului II al anului şcolar 2019-2020, pot fi utilizate în cursul anului 2020, cu aceeaşi destinaţie.
    (7) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, potrivit prevederilor art. 2, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se regularizează cu bugetul de stat.

    ART. 4
    (1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preşcolarii prezenţi la activităţile didactice.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniul educaţiei au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare privind distribuţia către elevi/preşcolari a pachetului alimentar/mesei calde.
    (3) Controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare prin care pachetul alimentar/masă caldă este oferit/oferită către elevi/preşcolari, precum şi al respectării unei alimentaţii corespunzătoare din punct de vedere nutriţional, în unităţile de învăţământ preuniversitar, se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    (4) Unităţile care produc, prepară, transportă şi distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, efectuate de către personalul de specialitate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1.999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului.
    (5) Unităţile care produc, prepară, transportă şi distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controlului în sănătate publică, conform competenţelor Ministerului Sănătăţii, prevăzute de legislaţia în vigoare.

    ART. 5
    (1) Unităţile-pilot sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) La închiderea programului-pilot, la finalul anului 2020, în urma analizei realizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunităţii extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv asupra modalităţii de implementare.
    (3) Unităţile de învăţământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pot beneficia şi de finanţare externă pentru susţinerea unor activităţi similare programului-pilot.
    (4) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile de învăţământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene sau pot finanţa din fonduri proprii/din bugetele locale desfăşurarea unor programe similare şi în alte unităţi de învăţământ decât cele prevăzute în anexă.
    (5) Ministerul Educaţiei şi Cercetării are atribuţii de monitorizare şi evaluare a programului-pilot.
    (6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, elaborează Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 4 februarie 2020.
    Nr. 9.
    ANEXA 1

    LISTA
    unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot
    de acordare a unui suport alimentar şi sumele alocate pentru finanţarea programului în anul 2020

┌────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │SUMA - mii lei - │
│ │ │ │ │ ├─────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │din care: │
│Nr. │ │ │Denumirea unităţii/ │Unitatea de │ ├─────────┬─────────┤
│crt.│Judeţ │Tip UAT │subdiviziunii │învăţământ │Total an │An şcolar│An şcolar│
│ │ │ │administrativ-teritoriale│ │2020 │2019-2020│2020-2021│
│ │ │ │ │ │ │- │- │
│ │ │ │ │ │ │semestrul│semestrul│
│ │ │ │ │ │ │II │I │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5=6+7 │6 │7 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total, din │ │ │ │81.983,00│39.267,00│42.716,00│
│ │care: │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ALBA Total │ │ │ │1.501,00 │722,00 │779,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │ALBA │comună │BUCERDEA GRÂNOASĂ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │328,00 │158,00 │170,00 │
│ │ │ │ │„IOAN MAIORESCU“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2 │ALBA │comună │UNIREA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │562,00 │270,00 │292,00 │
│ │ │ │ │„AVRAM IANCU“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│3 │ALBA │comună │ROŞIA MONTANĂ │„SIMION BALINT“ │300,00 │144,00 │156,00 │
│ │ │ │ │ROŞIA MONTANĂ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│4 │ALBA │comună │CETATEA DE BALTĂ │„ŞTEFAN CEL MARE“ │311,00 │150,00 │161,00 │
│ │ │ │ │CETATEA DE BALTĂ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ARAD Total │ │ │ │3.022,00 │1.441,00 │1.581,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5 │ARAD │municipiu│ARAD │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │491,00 │236,00 │255,00 │
│ │ │ │ │„ILARION FELEA“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│6 │ARAD │municipiu│ARAD │LICEUL TEHNOLOGIC │679,00 │321,00 │358,00 │
│ │ │ │ │„FRANCISC NEUMAN“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│7 │ARAD │municipiu│ARAD │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │463,00 │224,00 │239,00 │
│ │ │ │ │„ADAM NICOLAE“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│8 │ARAD │oraş │SÂNTANA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │1.389,00 │660,00 │729,00 │
│ │ │ │ │NR. 2 SÂNTANA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ARGEŞ Total │ │ │ │346,00 │165,00 │181,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│9 │ARGEŞ │comună │VALEA MARE PRAVĂŢ │NR. 1 VALEA MARE │121,00 │57,00 │64,00 │
│ │ │ │ │PRAVĂŢ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│10 │ARGEŞ │comună │BUZOEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │225,00 │108,00 │117,00 │
│ │ │ │ │VULPEŞTI BUZOEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │BACĂU Total │ │ │ │1.973,00 │948,00 │1.025,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│11 │BACĂU │comună │DOFTEANA │„SCARLAT LONGHIN“ │612,00 │294,00 │318,00 │
│ │ │ │ │DOFTEANA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│12 │BACĂU │comună │AGĂŞ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │36,00 │17,00 │19,00 │
│ │ │ │ │COŞNEA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│13 │BACĂU │comună │PODURI │„GENERAL NICOLAE │809,00 │389,00 │420,00 │
│ │ │ │ │ŞOVA“ PODURI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│14 │BACĂU │comună │GURA VĂII │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │516,00 │248,00 │268,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 GURA VĂII │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │BIHOR Total │ │ │ │3.910,00 │1.872,00 │2.038,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│15 │BIHOR │comună │SÂNMARTIN │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │1.487,00 │717,00 │770,00 │
│ │ │ │ │„FLOARE DE LOTUS“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│16 │BIHOR │municipiu│BEIUŞ │COLEGIUL TEHNIC │920,00 │431,00 │489,00 │
│ │ │ │ │„IOAN CIORDAŞ“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│17 │BIHOR │comună │CIUMEGHIU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │703,00 │339,00 │364,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 CIUMEGHIU │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│18 │BIHOR │comună │INEU │„PUIU SEVER“ INEU DE│800,00 │385,00 │415,00 │
│ │ │ │ │CRIŞ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│19 │BISTRIŢA-NĂSĂUD│comună │TIHA BÂRGĂULUI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │421,00 │203,00 │218,00 │
│ │ │ │ │TIHA BÂRGĂULUI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│20 │BISTRIŢA-NĂSĂUD│comună │TIHA BÂRGĂULUI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │537,00 │258,00 │279,00 │
│ │ │ │ │TUREAC │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│21 │BISTRIŢA-NĂSĂUD│comună │PETRU RAREŞ │„ION POP RETEGANUL“ │483,00 │233,00 │250,00 │
│ │ │ │ │RETEAG │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│22 │BISTRIŢA-NĂSĂUD│comună │DUMITRIŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │566,00 │272,00 │294,00 │
│ │ │ │ │BUDACU DE SUS │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │BOTOŞANI Total │ │ │ │2.818,00 │1.344,00 │1.474,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│23 │BOTOŞANI │comună │UNGURENI │LICEUL TEHNOLOGIC │811,00 │388,00 │423,00 │
│ │ │ │ │PLOPENII MARI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│24 │BOTOŞANI │municipiu│BOTOŞANI │LICEUL CU PROGRAM │1.086,00 │513,00 │573,00 │
│ │ │ │ │SPORTIV BOTOŞANI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│25 │BOTOŞANI │comună │HUDEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │921,00 │443,00 │478,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 HUDEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │BRAŞOV Total │ │ │ │870,00 │419,00 │451,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│26 │BRAŞOV │comună │PÂRĂU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │324,00 │156,00 │168,00 │
│ │ │ │ │PÂRĂU │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│27 │BRAŞOV │comună │TICUŞU VECHI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │280,00 │135,00 │145,00 │
│ │ │ │ │TICUŞU VECHI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│28 │BRAŞOV │comună │LISA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │266,00 │128,00 │138,00 │
│ │ │ │ │LISA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │BRĂILA Total │ │ │ │903,00 │434,00 │469,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│29 │BRĂILA │comună │CIOCILE │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │346,00 │166,00 │180,00 │
│ │ │ │ │CIOCILE │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│30 │BRĂILA │comună │MĂRAŞU │„NICOLAE GRIGORE │309,00 │149,00 │160,00 │
│ │ │ │ │MĂRĂŞANU“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│31 │BRĂILA │comună │RÂMNICELU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │248,00 │119,00 │129,00 │
│ │ │ │ │RÂMNICELU │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │BUZĂU Total │ │ │ │1.687,00 │808,00 │879,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│32 │BUZĂU │municipiu│BUZĂU │„MIHAIL │685,00 │329,00 │356,00 │
│ │ │ │ │KOGĂLNICEANU“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│33 │BUZĂU │comună │VADU PAŞII │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │810,00 │387,00 │423,00 │
│ │ │ │ │VADU PAŞII │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│34 │BUZĂU │comună │CĂTINA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │192,00 │92,00 │100,00 │
│ │ │ │ │CĂTINA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │CARAŞ-SEVERIN │ │ │ │886,00 │426,00 │460,00 │
│ │Total │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│35 │CARAŞ-SEVERIN │comună │VRANI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │160,00 │77,00 │83,00 │
│ │ │ │ │VRANI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│36 │CARAŞ-SEVERIN │comună │DOGNECEA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │319,00 │153,00 │166,00 │
│ │ │ │ │DOGNECEA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│37 │CARAŞ-SEVERIN │comună │TURNU-RUIENI │„TRANDAFIR COCÎRLĂ“ │407,00 │196,00 │211,00 │
│ │ │ │ │TURNU-RUIENI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │CĂLĂRAŞI Total │ │ │ │2.896,00 │1.392,00 │1.504,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│38 │CĂLĂRAŞI │comună │DRAGALINA │LICEUL TEHNOLOGIC │1.269,00 │611,00 │658,00 │
│ │ │ │ │„DUILIU ZAMFIRESCU“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│39 │CĂLĂRAŞI │comună │ULMU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │132,00 │63,00 │69,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│40 │CĂLĂRAŞI │comună │CIOCĂNEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │435,00 │209,00 │226,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 CIOCĂNEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │LICEUL TEHNOLOGIC │ │ │ │
│41 │CĂLĂRAŞI │comună │GRĂDIŞTEA │„CONSTANTIN GEORGE │555,00 │267,00 │288,00 │
│ │ │ │ │CĂLINESCU“ GRĂDIŞTEA│ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│42 │CĂLĂRAŞI │comună │MODELU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │505,00 │242,00 │263,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 MODELU │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │CLUJ Total │ │ │ │4.259,00 │2.022,00 │2.237,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │COLEGIUL NAŢIONAL │ │ │ │
│43 │CLUJ │municipiu│CLUJ-NAPOCA │PEDAGOGIC „GHEORGHE │1.322,00 │629,00 │693,00 │
│ │ │ │ │LAZĂR“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │COLEGIUL DE SERVICII│ │ │ │
│44 │CLUJ │municipiu│CLUJ-NAPOCA │ÎN TURISM „NAPOCA“ │781,00 │366,00 │415,00 │
│ │ │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │LICEUL TEORETIC │ │ │ │
│45 │CLUJ │municipiu│CLUJ-NAPOCA │„NICOLAE BĂLCESCU“ │2.156,00 │1.027,00 │1.129,00 │
│ │ │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │CONSTANŢA Total│ │ │ │2.684,00 │1.285,00 │1.399,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │LICEUL TEORETIC │ │ │ │
│46 │CONSTANŢA │comună │MIHAIL KOGĂLNICEANU │„MIHAIL │1.487,00 │712,00 │775,00 │
│ │ │ │ │KOGĂLNICEANU“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │LICEUL TEHNOLOGIC │ │ │ │
│47 │CONSTANŢA │comună │MIHAI VITEAZU │„MIHAI VITEAZUL“ │857,00 │411,00 │446,00 │
│ │ │ │ │MIHAI VITEAZU │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│48 │CONSTANŢA │comună │POARTA ALBĂ │LICEUL AGRICOL │340,00 │162,00 │178,00 │
│ │ │ │ │POARTA ALBĂ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │COVASNA Total │ │ │ │812,00 │391,00 │421,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│49 │COVASNA │comună │MALNAŞ │„TOKES JOZSEF“ │162,00 │78,00 │84,00 │
│ │ │ │ │MALNAŞ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│50 │COVASNA │comună │BREŢCU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │436,00 │210,00 │226,00 │
│ │ │ │ │„COMENIUS“ BREŢCU │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│51 │COVASNA │comună │MICFALĂU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │214,00 │103,00 │111,00 │
│ │ │ │ │„FEJER AKOS“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │DÂMBOVIŢA Total│ │ │ │1.333,00 │641,00 │692,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│52 │DÂMBOVIŢA │comună │DRAGOMIREŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │344,00 │166,00 │178,00 │
│ │ │ │ │RÂNCĂCIOV │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│53 │DÂMBOVIŢA │comună │DĂRMĂNEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │556,00 │267,00 │289,00 │
│ │ │ │ │DĂRMĂNEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│54 │DÂMBOVIŢA │comună │GLODENI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │433,00 │208,00 │225,00 │
│ │ │ │ │„BUICĂ IONESCU“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │DOLJ Total │ │ │ │1.950,00 │932,00 │1.018,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │LICEUL TEORETIC │ │ │ │
│55 │DOLJ │comună │BÂRCA │„ADRIAN PĂUNESCU“ │658,00 │315,00 │343,00 │
│ │ │ │ │BÂRCA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │LICEUL TEORETIC │ │ │ │
│56 │DOLJ │comună │PLENIŢA │„CONSTANTIN │790,00 │377,00 │413,00 │
│ │ │ │ │NICOLAESCU PLOPŞOR“ │ │ │ │
│ │ │ │ │PLENIŢA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│57 │DOLJ │comună │SADOVA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │502,00 │240,00 │262,00 │
│ │ │ │ │SADOVA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │GALAŢI Total │ │ │ │2.150,00 │1.035,00 │1.115,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│58 │GALAŢI │comună │FRUMUŞIŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │322,00 │155,00 │167,00 │
│ │ │ │ │„PETRU RAREŞ“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│59 │GALAŢI │comună │MUNTENI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │493,00 │237,00 │256,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 COMUNA MUNTENI│ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│60 │GALAŢI │comună │MUNTENI │NR. 1 SAT UNGURENI, │253,00 │122,00 │131,00 │
│ │ │ │ │COMUNA MUNTENI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│61 │GALAŢI │municipiu│TECUCI │„NICOLAE BĂLCESCU“ │290,00 │140,00 │150,00 │
│ │ │ │ │TECUCI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│62 │GALAŢI │comună │GHIDIGENI │NR. 1 COMUNA │792,00 │381,00 │411,00 │
│ │ │ │ │GHINDICENI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │GIURGIU Total │ │ │ │1.711,00 │823,00 │888,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│63 │GIURGIU │comună │FLOREŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │523,00 │252,00 │271,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 FLOREŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│64 │GIURGIU │comună │GOGOŞARI │„MARIN GH. POPESCU“ │241,00 │116,00 │125,00 │
│ │ │ │ │GOGOŞARI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│65 │GIURGIU │comună │STĂNEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │285,00 │137,00 │148,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 STĂNEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│66 │GIURGIU │comună │BOLINTIN-DEAL │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │662,00 │318,00 │344,00 │
│ │ │ │ │„BANU BĂLEANU“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │GORJ Total │ │ │ │750,00 │361,00 │389,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│67 │GORJ │comună │POLOVRAGI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │328,00 │158,00 │170,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 POLOVRAGI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│68 │GORJ │comună │SCOARŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │422,00 │203,00 │219,00 │
│ │ │ │ │SCOARŢA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┴┬────────┤
│ │HARGHITA Total │ │ │ │1.884,00 │905,00 │979,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│69 │HARGHITA │municipiu│ODORHEIU SECUIESC │LICEUL „MARIN PREDA“│394,00 │186,00 │208,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│70 │HARGHITA │municipiu│GHEORGHENI │„KOS KAROLY“ │602,00 │291,00 │311,00 │
│ │ │ │ │GHEORGHENI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│71 │HARGHITA │municipiu│MIERCUREA-CIUC │„XANTUS JANOS“ │452,00 │218,00 │234,00 │
│ │ │ │ │MIERCUREA-CIUC │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│72 │HARGHITA │municipiu│TOPLIŢA │„MIRON CRISTEA“ │436,00 │210,00 │226,00 │
│ │ │ │ │TOPLIŢA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │HUNEDOARA Total│ │ │ │2.160,00 │1.036,00 │1.124,00│
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│73 │HUNEDOARA │comună │SÂNTĂMĂRIA-ORLEA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │253,00 │122,00 │131,00 │
│ │ │ │ │SÂNTĂMĂRIA-ORLEA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│74 │HUNEDOARA │oraş │ANINOASA │„SF. VARVARA“ │369,00 │177,00 │192,00 │
│ │ │ │ │ANINOASA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│75 │HUNEDOARA │municipiu│ORĂŞTIE │„DR. AUREL VLAD“ │1.118,00 │537,00 │581,00 │
│ │ │ │ │ORĂŞTIE │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │LICEUL TEHNOLOGIC │ │ │ │
│76 │HUNEDOARA │municipiu│DEVA │„DRAGOMIR │420,00 │200,00 │220,00 │
│ │ │ │ │HURMUZESCU“ DEVA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │IAŞI Total │ │ │ │4.433,00 │2.116,00 │2.317,00│
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│77 │IAŞI │comună │DAGÂŢA │ŞCOALA PROFESIONALĂ │822,00 │395,00 │427,00 │
│ │ │ │ │DAGÂŢA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│78 │IAŞI │comună │ALEXANDRU IOAN CUZA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │381,00 │184,00 │197,00 │
│ │ │ │ │ŞCHEIA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │LICEUL TEHNOLOGIC │ │ │ │
│79 │IAŞI │comună │BELCEŞTI │„VICTOR MIHĂILESCU │1.248,00 │594,00 │654,00 │
│ │ │ │ │CRAIU“ BELCEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│80 │IAŞI │comună │MIRONEASA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │1.079,00 │520,00 │559,00 │
│ │ │ │ │MIRONEASA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│81 │IAŞI │municipiu│IAŞI │COLEGIUL PEDAGOGIC │903,00 │423,00 │480,00 │
│ │ │ │ │„VASILE LUPU“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │IALOMIŢA Total │ │ │ │1.823,00 │874,00 │949,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│82 │IALOMIŢA │oraş │CĂZĂNEŞTI │LICEUL TEHNOLOGIC │434,00 │209,00 │225,00 │
│ │ │ │ │CĂZĂNEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│83 │IALOMIŢA │oraş │ŢĂNDĂREI │LICEUL TEHNOLOGIC │468,00 │222,00 │246,00 │
│ │ │ │ │ŢĂNDĂREI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│84 │IALOMIŢA │comună │REVIGA │ŞCOALA PROFESIONALĂ │432,00 │207,00 │225,00 │
│ │ │ │ │REVIGA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│85 │IALOMIŢA │municipiu│FETEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │489,00 │236,00 │253,00 │
│ │ │ │ │„RADU VODĂ“ FETEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │MARAMUREŞ Total│ │ │ │495,00 │238,00 │257,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│86 │MARAMUREŞ │comună │BICAZ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │123,00 │59,00 │64,00 │
│ │ │ │ │BICAZ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│87 │MARAMUREŞ │comună │LEORDINA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │185,00 │89,00 │96,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 LEORDINA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│88 │MARAMUREŞ │comună │BĂIUŢ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │187,00 │90,00 │97,00 │
│ │ │ │ │„REGINA ELISABETA“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │MEHEDINŢI Total│ │ │ │1.183,00 │570,00 │613,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│89 │MEHEDINŢI │comună │GRUIA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │511,00 │247,00 │264,00 │
│ │ │ │ │GRUIA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│90 │MEHEDINŢI │comună │CĂZĂNEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │250,00 │120,00 │130,00 │
│ │ │ │ │CĂZĂNEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│91 │MEHEDINŢI │comună │HUSNICIOARA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │106,00 │51,00 │55,00 │
│ │ │ │ │HUSNICIOARA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│92 │MEHEDINŢI │comună │PUNGHINA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │316,00 │152,00 │164,00 │
│ │ │ │ │PUNGHINA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │MUREŞ Total │ │ │ │2.329,00 │1.122,00 │1.207,00│
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│93 │MUREŞ │comună │SÂNPAUL │„DOSA DANIEL“ VALEA │756,00 │364,00 │392,00 │
│ │ │ │ │IZVOARELOR │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│94 │MUREŞ │comună │VÂNĂTORI │„PETRE N. POPESCU“ │788,00 │380,00 │408,00 │
│ │ │ │ │VÂNĂTORI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│95 │MUREŞ │comună │PETELEA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │542,00 │261,00 │281,00 │
│ │ │ │ │PETELEA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│96 │MUREŞ │comună │SUSENI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │243,00 │117,00 │126,00 │
│ │ │ │ │SUSENI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┬┴────────┤
│ │NEAMŢ Total │ │ │ │2.911,00 │1.384,00 │1.527,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│97 │NEAMŢ │municipiu│ROMAN │LICEUL CU PROGRAM │1.057,00 │501,00 │556,00 │
│ │ │ │ │SPORTIV ROMAN │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│98 │NEAMŢ │municipiu│ROMAN │COLEGIUL TEHNIC │799,00 │377,00 │422,00 │
│ │ │ │ │„DANUBIANA“ ROMAN │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│99 │NEAMŢ │comună │RĂUCEŞTI │ŞCOALA PROFESIONALĂ │640,00 │307,00 │333,00 │
│ │ │ │ │OGLINZI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│100 │NEAMŢ │comună │RĂUCEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │415,00 │199,00 │216,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 RĂUCEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │OLT Total │ │ │ │365,00 │176,00 │189,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│101 │OLT │comună │OSICA DE JOS │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │166,00 │80,00 │86,00 │
│ │ │ │ │OSICA DE JOS │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│102 │OLT │comună │SPINENI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │108,00 │52,00 │56,00 │
│ │ │ │ │SAT ALUNIŞU │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│103 │OLT │comună │LELEASCA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │91,00 │44,00 │47,00 │
│ │ │ │ │LELEASCA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │PRAHOVA Total │ │ │ │2.068,00 │999,00 │1.069,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│104 │PRAHOVA │comună │POSEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │544,00 │262,00 │282,00 │
│ │ │ │ │„POSEŞTII-PĂMÂNTENI“│ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │LICEUL TEHNOLOGIC │ │ │ │
│105 │PRAHOVA │comună │VALEA DOFTANEI │„CAROL I“ COMUNA │846,00 │405,00 │441,00 │
│ │ │ │ │VALEA DOFTANEI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│106 │PRAHOVA │comună │ŞOTRILE │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │364,00 │176,00 │188,00 │
│ │ │ │ │COMUNA ŞOTRILE │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│107 │PRAHOVA │comună │TÂRGŞORU VECHI │COMUNA TÂRGŞORU │314,00 │156,00 │158,00 │
│ │ │ │ │VECHI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │SATU MARE Total│ │ │ │1.072,00 │517,00 │555,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│108 │SATU MARE │comună │TEREBEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │358,00 │173,00 │185,00 │
│ │ │ │ │TEREBEŞTI │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│109 │SATU MARE │comună │CULCIU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │193,00 │93,00 │100,00 │
│ │ │ │ │„BEM JOZSEF“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│110 │SATU MARE │comună │BELTIUG │„VIOREL SĂLĂGEAN“ │521,00 │251,00 │270,00 │
│ │ │ │ │BELTIUG │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │SĂLAJ Total │ │ │ │2.204,00 │1.054,00 │1.150,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│111 │SĂLAJ │comună │HIDA │LICEUL TEHNOLOGIC │562,00 │269,00 │293,00 │
│ │ │ │ │„LIVIU REBREANU“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│112 │SĂLAJ │comună │ILEANDA │LICEUL TEHNOLOGIC │566,00 │271,00 │295,00 │
│ │ │ │ │„IOACHIM POP“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│113 │SĂLAJ │comună │SURDUC │LICEUL TEHNOLOGIC │575,00 │273,00 │302,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 SURDUC │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│114 │SĂLAJ │comună │VALCĂU DE JOS │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │501,00 │241,00 │260,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 VALCĂU DE JOS │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │SIBIU Total │ │ │ │5.209,00 │2.488,00 │2.721,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│115 │SIBIU │oraş │SĂLIŞTE │LICEUL TEHNOLOGIC │1.031,00 │494,00 │537,00 │
│ │ │ │ │„IOAN LUPAŞ“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│116 │SIBIU │oraş │AVRIG │LICEUL TEORETIC │1.107,00 │529,00 │578,00 │
│ │ │ │ │„GHEORGHE LAZĂR“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │COLEGIUL NAŢIONAL │ │ │ │
│117 │SIBIU │municipiu│SIBIU │PEDAGOGIC „ANDREI │1.194,00 │566,00 │628,00 │
│ │ │ │ │ŞAGUNA“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│118 │SIBIU │municipiu│SIBIU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │737,00 │353,00 │384,00 │
│ │ │ │ │„RADU SELEJAN“ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│119 │SIBIU │comună │BOIŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │218,00 │105,00 │113,00 │
│ │ │ │ │BOIŢA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │LICEUL TEHNOLOGIC │ │ │ │
│120 │SIBIU │oraş │COPŞA MICĂ │„NICOLAE TECLU“ │922,00 │441,00 │481,00 │
│ │ │ │ │COPŞA MICĂ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │SUCEAVA Total │ │ │ │1.123,00 │541,00 │582,00 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│121 │SUCEAVA │comună │MOLDOVA SULIŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │296,00 │142,00 │154,00 │
│ │ │ │ │MOLDOVA SULIŢA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│122 │SUCEAVA │oraş │DOLHASCA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │437,00 │211,00 │226,00 │
│ │ │ │ │GULIA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│123 │SUCEAVA │comună │CAPU CÂMPULUI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │390,00 │188,00 │202,00 │
│ │ │ │ │„ION BARBIR“ │ │ │ │
├───┬┴───────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TELEORMAN Total │ │ │ │963,00 │464,00 │499,00 │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│124│TELEORMAN │comună │LUNCA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │504,00 │243,00 │261,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 LUNCA │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│125│TELEORMAN │comună │TALPA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │183,00 │88,00 │95,00 │
│ │ │ │ │TALPA │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│126│TELEORMAN │comună │SUHAIA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │166,00 │80,00 │86,00 │
│ │ │ │ │SUHAIA │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│127│TELEORMAN │comună │SAELELE │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │110,00 │53,00 │57,00 │
│ │ │ │ │SAELELE │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TIMIŞ Total │ │ │ │2.588,00 │1.235,00 │1.353,00 │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│128│TIMIŞ │comună │MAŞLOC │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │403,00 │194,00 │209,00 │
│ │ │ │ │MAŞLOC │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │LICEUL TEOLOGIC │ │ │ │
│129│TIMIŞ │municipiu│TIMIŞOARA │ORTODOX „SF. ANTIM │541,00 │261,00 │280,00 │
│ │ │ │ │IVIREANUL“ TIMIŞOARA│ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│130│TIMIŞ │oraş │FĂGET │LICEUL TEORETIC │1.644,00 │780,00 │864,00 │
│ │ │ │ │„TRAIAN VUIA“ FĂGET │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TULCEA Total │ │ │ │1.571,00 │756,00 │815,00 │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│131│TULCEA │comună │CEATALCHIOI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │40,00 │19,00 │21,00 │
│ │ │ │ │CEATALCHIOI │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│132│TULCEA │oraş │BABADAG │„CONSTANTIN │552,00 │266,00 │286,00 │
│ │ │ │ │BRÂNCOVEANU“ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│133│TULCEA │oraş │BABADAG │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │639,00 │307,00 │332,00 │
│ │ │ │ │„MIRCEA CEL BĂTRÂN“ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│134│TULCEA │comună │NALBANT │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │340,00 │164,00 │176,00 │
│ │ │ │ │NALBANT │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │VASLUI Total │ │ │ │2.485,00 │1.180,00 │1.305,00 │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│135│VASLUI │comună │BĂCEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │600,00 │288,00 │312,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 „TEODOR JUNCU“│ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│136│VASLUI │comună │BOGDĂNIŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │238,00 │114,00 │124,00 │
│ │ │ │ │NR. 1, CEPEŞTI │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │LICEUL TEOLOGIC │ │ │ │
│137│VASLUI │oraş │MURGENI │„GHENUŢĂ COMAN“ │642,00 │307,00 │335,00 │
│ │ │ │ │MURGENI │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│138│VASLUI │municipiu│VASLUI │COLEGIUL ECONOMIC │1.005,00 │471,00 │534,00 │
│ │ │ │ │„ANGHEL RUGINĂ“ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │VÂLCEA Total │ │ │ │1.128,00 │539,00 │589,00 │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│139│VÂLCEA │comună │LĂDEŞTI │LICEUL TEORETIC │386,00 │183,00 │203,00 │
│ │ │ │ │„VIRGIL IERUNCA“ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ, │ │ │ │
│140│VÂLCEA │comună │CERNIŞOARA │SAT MĂDULARI, COMUNA│317,00 │152,00 │165,00 │
│ │ │ │ │CERNIŞOARA │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│141│VÂLCEA │comună │BUDEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │425,00 │204,00 │221,00 │
│ │ │ │ │BUDEŞTI │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │VRANCEA Total │ │ │ │2.241,00 │1.073,00 │1.168,00 │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│142│VRANCEA │oraş │MĂRĂŞEŞTI │LICEUL TEHNOLOGIC │811,00 │385,00 │426,00 │
│ │ │ │ │„EREMIA GRIGORESCU“ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│ │ │ │ │„PRINCIPELE ŞERBAN │ │ │ │
│143│VRANCEA │comună │SIHLEA │GHICA ŞI PRINCIPESA │752,00 │362,00 │390,00 │
│ │ │ │ │ARISTIŢA GHICA“ │ │ │ │
│ │ │ │ │SIHLEA │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│144│VRANCEA │comună │PĂUNEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │558,00 │269,00 │289,00 │
│ │ │ │ │PĂUNEŞTI │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│145│VRANCEA │comună │RĂSTOACA │„PROFESOR GROZEA │120,00 │57,00 │63,00 │
│ │ │ │ │NICU“ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │BUCUREŞTI Total │ │ │ │1.163,00 │557,00 │606,00 │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│146│BUCUREŞTI │sector │SECTOR 2 │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │250,00 │120,00 │130,00 │
│ │ │ │ │NR. 71 │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ │ │ │
│147│BUCUREŞTI │sector │SECTOR 4 │„GENERAL EREMIA │913,00 │437,00 │476,00 │
│ │ │ │ │GRIGORESCU“ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ILFOV Total │ │ │ │2.117,00 │1.016,00 │1.101,00 │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│148│ILFOV │comună │ŞTEFĂNEŞTII DE JOS │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │904,00 │435,00 │469,00 │
│ │ │ │ │NR. 1 │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│149│ILFOV │comună │VIDRA │LICEUL TEORETIC │646,00 │308,00 │338,00 │
│ │ │ │ │„ALEXANDRU ROSETTI“ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│150│ILFOV │oraş │BUFTEA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │567,00 │273,00 │294,00 │
│ │ │ │ │NR. 3 BUFTEA │ │ │ │
└───┴────────────────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016