Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 21 mai 2020  pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 453 din 29 mai 2020
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014,(UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 şi completat prin Regulamentul (UE) 2020/559 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce priveşte introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea epidemiei de COVID-19,
    luând în considerare Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2014) 9.102 final din 28 noiembrie 2014 de aprobare a programului operaţional de asistenţă alimentară şi materială de bază în vederea acordării de sprijin prin Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane din România, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 7.016 final din 16 octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017) 1.086 din 20 februarie 2017, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2020) 347 final din 21 ianuarie 2020, de modificare a Deciziei de punere în aplicare a C (2014) 9.102 de aprobare a Programului operaţional de asistenţă alimentară şi asistenţă materială de bază pentru sprijin din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, care vizează categorii de persoane afectate în mare măsură de riscul de sărăcie extremă, devenind astfel o categorie socială extrem de vulnerabilă pentru răspândirea virusului COVID-19,
    având în vedere necesitatea imediată de a crea şi consolida mecanisme de implementare a procedurilor privind distribuţia pachetelor de alimente şi produse de igienă, respectarea acestor reguli prin asigurarea unui control eficient al distribuirii pachetelor de alimente şi produse de igienă, se impune adoptarea de măsuri de reglementare cu caracter imediat.
    În scopul asigurării existenţei unor mecanisme şi competenţe eficace de asigurare a respectării procedurilor, se relevă necesitatea de a eficentiza modalitatea de distribuţie a pachetelor cu produse alimentare şi a produselor de igienă către persoanele defavorizate, prin sublinierea mai clară a rolurilor pe care le au instituţia prefectului şi unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. În acest demers se impune adoptarea unor măsuri imediate, urgente, care nu pot fi amânate.
    Luând în considerare respectarea graficului de implementare şi rambursare de către Comisia Europeană a contractelor de finanţare, precum şi graficul privind distribuţia pachetelor de alimente şi produse de igienă, se impune introducerea de urgenţă a unei categorii de populaţie vulnerabilă în contextul crizei generate de COVID-19, şi anume persoanele care locuiesc în aşezările informale.
    Având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, precum şi cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operaţiuni:
    a) distribuirea de ajutoare alimentare - lipsa alimentelor de bază;
    b) distribuirea produselor de igienă;
    c) asistenţa tehnică.


    ART. 2
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) POAD - Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 7.016 din octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017) 1.086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020) 347 din ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare a C (2014) 9.102 de aprobare a Programului operaţional de asistenţă alimentară şi asistenţă materială de bază pentru sprijin din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001;
    b) persoane dependente - persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
    c) destinatar final - persoanele care beneficiază de ajutoare alimentare şi asistenţă materială de bază în cadrul POAD, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu legislaţia naţională;
    d) asistenţă materială de bază - asistenţa constând în produse de igienă distribuite gratuit persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1);
    e) ajutoare alimentare - alimente de bază constând în pachete cu alimente distribuite gratuit persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1);
    f) beneficiar - Ministerul Fondurilor Europene - prin structura de specialitate, responsabil de iniţierea şi implementarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), pe de o parte, şi autorităţi cu responsabilităţi în gestionarea, controlul şi implementarea POAD, în ceea ce priveşte implementarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 lit. c), pe de altă parte;
    g) aşezări informale - aşezările definite conform anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    (1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:
    a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

    (2) Situaţia temporară de vulnerabilitate se justifică de către autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.
    (3) Acordarea de sprijin categoriilor de persoane prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează numai în cazul în care există stocuri de alimente şi produse de igienă după epuizarea distribuirii către categoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). Apartenenţa persoanelor care locuiesc în aşezările informale se stabileşte prin ordin al prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza căruia este situată aşezarea informală, pe baza listelor comunicate de primar.
    (4) Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.
    (5) Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit prin dispoziţie scrisă a primarului dreptul la un venit minim garantat, precum şi persoanele din cadrul familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, care la data distribuirii ajutoarelor alimentare nu figurează pe listele iniţiale prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a), sunt adăugate de către primar pe respectivele liste.
    (6) Persoanele care aparţin categoriilor prevăzute la alin. (1) şi care la data distribuirii ajutoarelor alimentare şi/sau a materialelor de bază se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate, beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, nu au dreptul de a primi ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD.

    ART. 4
    (1) Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) de la centrele de distribuire, stabilite de prefect prin ordin, la propunerea reprezentantului legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în parte, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate, sau se livrează la domiciliu, prin mijloacele stabilite de către prefect.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, prefectul sau reprezentantul acestuia asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată, cu sprijinul autorităţilor locale sau/şi al organizaţiilor neguvernamentale.
    (3) Distribuirea ajutoarelor alimentare sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se face către beneficiarii finali de către prefect sau reprezentantul acestuia, conform unui calendar de distribuţie, aprobat prin ordin al prefectului, pe baza:
    a) listelor iniţiale, care sunt elaborate şi asumate de către primar sau de către reprezentantul acestuia. Listele iniţiale se completează operativ, dacă este cazul, de către primar sau de către reprezentantul acestuia, prin introducerea persoanelor eligibile, respectiv eliminarea persoanelor neeligibile la data distribuirii;
    b) listelor suplimentare întocmite şi asumate de către primar sau de către reprezentantul acestuia pentru distribuirea eventualelor stocuri rămase după distribuirea pe baza listelor iniţiale. În listele suplimentare sunt incluse doar persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, dovedite în baza anchetei sociale. De asemenea, persoanele dependente cu handicap grav sau accentuat, precum şi cele care locuiesc în aşezările informale sunt incluse pe listele suplimentare în baza certificatului de încadrare în grad de handicap şi a ordinului prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza căruia este situată aşezarea informală, pe baza listei comunicate de către reprezentantul legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

    (4) Ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente, precum şi a produselor de igienă de către destinatarii finali.
    (5) Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt, după caz:
    a) pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare - borderoul centralizator semnat de primar, cuprinzând toţi titularii aflaţi în plată;
    b) pentru persoanele beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - borderoul centralizator semnat de primar, cuprinzând toţi titularii aflaţi în plată, precum şi membrii de familie ai acestora, numărul şi data dispoziţiei primarului privind stabilirea dreptului;
    c) pentru persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente şi alte situaţii asemănătoare şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate - ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ. Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizia de încadrare în grad de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Pentru persoanele care locuiesc în aşezările informale, ordin al prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza căruia este situată aşezarea informală, pe baza listei comunicate de către reprezentantul legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

    (6) Distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor de igienă către persoanele înscrise pe listele iniţiale prevăzute la alin. (3) lit. a) se face în ordinea prezentării destinatarilor finali la centrele de distribuire stabilite prin ordin al prefectului la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la ultima recepţie de ajutoare alimentare sau produse de igienă. Pentru evitarea aglomerării centrelor de distribuire şi limitarea timpului de aşteptare pentru destinatarii finali, prefectul poate identifica şi alte metode de distribuire ce se comunică destinatarilor finali, cu prezentarea unei dovezi de predare a pachetului.
    (7) Distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor de igienă către persoanele înscrise pe listele suplimentare prevăzute la alin. (3) lit. b) se face în termen de 15 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare următoare celei de finalizare a distribuirii pe listele iniţiale.
    (8) Documentele prevăzute la alin. (5) vor fi păstrate şi arhivate în original la sediile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, centralizate la nivelul instituţiilor prefectului, şi vor fi puse la dispoziţia instituţiilor abilitate cu verificarea acestora.
    (9) Distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor de igienă se face de către persoanele desemnate prin ordin al prefectului.

    ART. 5
    În cazul în care, după distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor de igienă către persoanele înscrise pe listele iniţiale şi pe listele suplimentare prevăzute la art. 4 alin. (3), prefectul constată existenţa unor stocuri nedistribuite de ajutoare alimentare şi produse de igienă la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, poate proceda la distribuirea acestora, cu respectarea următoarelor etape succesive:
    a) redistribuire între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale având stoc excedentar şi cele cu solicitări eligibile neacoperite pe lista iniţială şi pe lista suplimentară din cadrul aceluiaşi judeţ, cu acordul şi coordonarea prefectului;
    b) redistribuire între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale având stoc excedentar şi cele cu solicitări eligibile neacoperite pe lista iniţială şi pe lista suplimentară din judeţe diferite, cu acordul şi coordonarea prefecţilor judeţelor care fac compensarea.


    ART. 6
    (1) În conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, Ministerul Fondurilor Europene este desemnat ca Autoritate de management pentru POAD şi are calitatea de beneficiar pentru operaţiunile: deprivare alimentară şi precaritate materială de bază şi de autoritate contractantă în sensul prevăzut de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi este desemnată ca autoritate de audit pentru POAD.
    (3) Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice este desemnată ca autoritate de certificare şi ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru POAD.

    ART. 7
    Regulile generale de eligibilitate, precum şi tipurile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 8
    Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea POAD sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 9
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 8 octombrie 2018, se abrogă.

    ART. 10
    Raporturile juridice născute anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD rămân supuse legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.

    ART. 11
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Ion Alin Dan Ignat,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 21 mai 2020.
    Nr. 84.
    ANEXA 1

    REGULI GENERALE
    de eligibilitate şi tipuri de cheltuieli eligibile
    ART. 1
    Regulile generale de eligibilitate sunt următoarele:
    1. Pentru a fi eligibilă, orice cheltuială trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 decembrie 2013 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau ale statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare; cu excepţia formelor de sprijin prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să fie în conformitate cu prevederile POAD;
    d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat/încheiată între autoritatea de management şi beneficiar;
    e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
    f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, ţinându-se cont de prevederile din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. Cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor sunt eligibile, în conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Cheltuielile realizate în cadrul operaţiunilor care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare în cadrul POAD nu sunt eligibile, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    În cadrul operaţiunilor aferente determinate de lipsa alimentelor de bază şi precaritatea materială de bază din POAD sunt eligibile următoarele cheltuieli:
    a) costurile achiziţionării de alimente de bază şi/sau asistenţă materială de bază;
    b) în cazul în care beneficiarul achiziţionează alimente sau asistenţă materială de bază şi le furnizează unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, costurile transportării alimentelor şi/sau ale materialelor de bază la depozitele unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi costurile de depozitare la o rată fixă de 1% din costurile prevăzute la lit. a) sau, în cazuri justificate în mod corespunzător, costurile angajate şi plătite;
    c) costurile administrative, de transport şi de depozitare suportate de instituţiile prefectului, la o rată fixă de 5% din costurile prevăzute la lit. a) sau 5% din valoarea produselor alimentare livrate, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    În cadrul asistenţei tehnice sunt eligibile următoarele cheltuieli:
    În condiţiile respectării unui plafon de 5% din sumele alocate din fond, prin POAD se pot finanţa cheltuieli privind pregătirea, gestionarea, monitorizarea, asistenţa tehnică, auditul, informarea, măsurile de control şi evaluare:
    a) cheltuieli pentru întărirea capacităţii administrative a diferitelor autorităţi cu responsabilităţi în gestionarea, controlul şi implementarea POAD:
    1. cheltuieli de personal pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea POAD şi pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, conform legislaţiei în vigoare;
    2. cheltuieli pentru îmbunătăţirea calificării, organizarea întâlnirilor, conferinţelor, cursurilor, călătoriilor de studiu pentru personalul implicat în implementarea şi gestionarea POAD;
    3. cheltuieli de deplasare şi cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul şi auditul POAD şi pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, potrivit prevederilor legale în vigoare privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
    4. cheltuieli cu achiziţia de echipamente IT şi de birotică, materiale consumabile şi accesorii pentru structura care asigură gestionarea POAD, pentru direcţiile-suport şi pentru beneficiarul de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene;
    5. cheltuieli de operare a echipamentelor, achiziţia de licenţe şi softuri, ca şi servicii ITC pentru implementarea eficientă a POAD pentru structura care asigură gestionarea POAD şi pentru unităţile/subdiviziunile de implementare a proiectelor;
    6. cheltuieli cu dezvoltarea şi mentenanţa sistemului IT care sprijină operarea POAD pentru structura care asigură gestionarea POAD şi pentru unităţile/subdiviziunile de implementare a proiectelor;
    7. cheltuieli cu realizarea de proceduri de lucru pentru implementarea POAD;
    8. chirii ale sediilor pentru structura care asigură gestionarea POAD şi pentru beneficiarul de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, conform legislaţiei în vigoare;
    9. costuri indirecte pentru structura care asigură gestionarea POAD şi pentru beneficiarul de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, conform legislaţiei în vigoare;

    b) cheltuieli pentru vizibilitate, informare şi comunicare:
    1. cheltuieli pentru organizarea de campanii de informare realizate de autoritatea de management;
    2. cheltuieli pentru implementarea de activităţi de informare şi promovare;

    c) cheltuieli pentru controlul şi auditul operaţiunilor:
    1. cheltuieli de sprijinire a activităţii de control la nivelul autorităţii de management;
    2. cheltuieli de sprijinire a verificării la faţa locului;
    3. cheltuieli de sprijinire a verificării de calitate a produselor oferite;
    4. cheltuieli cu auditul POAD;

    d) cheltuieli pentru evaluarea POAD:
    1. cheltuieli cu pregătirea de analize, studii, raportări, evaluări;
    2. costuri financiare ale procesului de evaluare.    ART. 4
    Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din POAD:
    a) dobânzile aferente datoriilor;
    b) furnizarea de infrastructură;
    c) costurile bunurilor folosite anterior;
    d) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul.    ANEXA 2

    ATRIBUŢIILE
    instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD
    A. Instituţii cu rol în sistemul de management şi control al POAD
    1. Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management:
    a) gestionează POAD în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
    b) pune la dispoziţia beneficiarului informaţii relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;
    c) instituie un sistem de înregistrare şi stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operaţiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare şi audit;
    d) se asigură că datele înregistrate în sistemul electronic sunt colectate, înregistrate şi stocate în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
    e) elaborează şi, după consultarea cu părţile interesate relevante, transmite Comisiei Europene rapoartele anuale şi finale de implementare;
    f) elaborează şi aplică proceduri şi/sau criterii de selectare adecvate care sunt nediscriminatorii şi transparente, conform POAD aprobat;
    g) asigură faptul că operaţiunea selectată:
    1. intră în domeniul de aplicare al fondului şi al POAD;
    2. îndeplineşte criteriile stabilite în POAD şi la art. 22, 23 şi 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. ia în considerare, după caz, principiile stabilite la art. 5 alin. (11), (12), (13) şi (14) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

    h) întreprinde toate măsurile pentru ca beneficiarului să i se ofere un document care stabileşte condiţiile acordării sprijinului pentru fiecare operaţiune, inclusiv cerinţele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operaţiunii, planul de finanţare şi termenul îndeplinirii;
    i) se asigură că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară şi operaţională pentru a îndeplini condiţiile prevăzute la lit. g), înainte de aprobarea operaţiunii;
    j) se asigură că, în cazul în care operaţiunea a început înainte de data de depunere a unei cereri de finanţare către autoritatea de management, legislaţia aplicabilă relevantă pentru operaţiune a fost respectată;
    k) determină tipul de asistenţă care poate face obiectul cheltuielii aferente unei operaţiuni;
    l) verifică dacă produsele cofinanţate au fost livrate şi dacă serviciile cofinanţate au fost prestate, precum şi faptul că beneficiarul a plătit cheltuielile declarate şi că acestea sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cu POAD şi cu condiţiile de acordare a sprijinului pentru operaţiunea respectivă;
    m) efectuează următoarele tipuri de verificări:
    1. verificări administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare depusă de beneficiar;
    2. verificări la faţa locului ale operaţiunilor. Verificările la faţa locului ale operaţiunilor individuale pot fi efectuate prin eşantionare. Pentru proiectele în care are calitatea de beneficiar, autoritatea de management implementează modalităţi de verificare care asigură separarea adecvată a funcţiilor;

    n) se asigură că beneficiarul implicat în implementarea operaţiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real are fie un sistem de contabilitate separată, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile referitoare la o operaţiune;
    o) instituie măsuri eficace şi proporţionale de prevenire, detectare, corectare şi monitorizare a neregulilor şi a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate;
    p) stabileşte proceduri pentru a se asigura că sunt păstrate toate documentele privind cheltuielile şi auditurile necesare pentru a se asigura o pistă de audit adecvată;
    q) întocmeşte declaraţia de gestiune şi rezumatul anual prevăzute la art. 32 alin. (4) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    r) se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din fond pentru operaţiunile pentru care cheltuielile totale eligibile se ridică la mai puţin de 1.000.000 euro sunt puse la dispoziţia Comisiei Europene şi a Curţii de Conturi Europene, la cerere, timp de 3 ani începând cu data de 31 decembrie a anului ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operaţiunii respective. În cazul altor operaţiuni decât cele menţionate anterior, toate documentele justificative sunt puse la dispoziţie pe o perioadă de 2 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile finale aferente operaţiunii încheiate;
    s) primeşte de la beneficiar, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual şi centralizează la nivel de ţară datele privind realizarea POAD, în vederea întocmirii şi transmiterii Raportului anual de implementare a POAD către Comisia Europeană până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    ş) publică un rezumat al conţinutului fiecărui raport anual de implementare, precum şi al celui final;
    t) asigură funcţionarea sistemului de gestiune şi control, în vederea asigurării respectării principiului bunei gestiuni financiare, şi se asigură că acest sistem funcţionează în mod eficient pentru prevenirea, detectarea, corectarea, monitorizarea şi raportarea neregulilor şi fraudelor, prin următoarele acţiuni:
    1. evaluează riscurile antifraudă;
    2. stabileşte măsuri antifraudă şi elaborează planuri de combatere a fraudelor;
    3. desfăşoară activităţi de conştientizare a personalului cu privire la riscul de fraudă;
    4. asigură mecanisme de prevenire a fraudelor;
    5. asigură mecanisme de detectare a fraudelor;
    6. sesizează autorităţilor şi organelor judiciare competente indiciile de fraudă şi tentativa de fraudă, conform dispoziţiilor legale incidente;
    7. implementează măsuri corective privind fraudele;
    8. realizează analize privind suspiciunile de fraudă;
    9. în cazul unei nereguli sistemice, extinde investigaţiile la toate operaţiunile care ar putea fi afectate;
    10. previne, detectează, corectează neregulile şi recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăţilor întârziate;
    11. raportează Comisiei Europene cazurile de suspiciune de fraudă şi cazurile de nereguli care afectează o contribuţie din fond a cărei valoare depăşeşte 10.000 euro şi care au făcut obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare, cu excepţia neregulilor care intră sub incidenţa art. 30 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi o informează în mod periodic cu privire la evoluţia semnificativă a procedurilor administrative şi juridice corespunzătoare;

    ţ) coordonează, monitorizează şi evaluează modul de implementare a POAD şi ia măsuri de creştere a eficienţei derulării, inclusiv prin emiterea de instrucţiuni ale ministrului fondurilor europene;
    u) primeşte şi analizează propunerile de îmbunătăţire a implementării POAD şi ia măsuri în consecinţă;
    v) stabileşte formatul-cadru al tuturor documentelor necesare pentru implementarea POAD;
    x) informează Comisia Europeană în termen de 3 luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la aceasta a unor observaţii cu privire la implementarea POAD;
    y) în perioada de derulare a POAD, poate evalua eficacitatea şi eficienţa acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană;
    z) elaborează şi publică pe site-ul propriu, în format Excel, o listă de proiecte, contracte sau acţiuni sprijinite prin intermediul POAD, actualizată cel puţin la fiecare 12 luni, care include minimum următoarele informaţii: numele şi adresa beneficiarului, cuantumul alocat beneficiarului din fondurile Uniunii Europene (UE), tipul de acţiune materială vizat;
    aa) sub rezerva disponibilităţii fondurilor din prefinanţare şi din plăţile intermediare, rambursează beneficiarului valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către acesta, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;
    bb) elaborează proceduri pentru gestionarea POAD, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
    cc) stabileşte operaţiunile eligibile din cadrul POAD gestionat prin elaborarea de documente programatice, de implementare, respectiv ghiduri, decizii, ordine;
    dd) asigură monitorizarea implementării POAD gestionat;
    ee) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării POAD gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE;
    ff) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare celorlalte structuri din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, autorităţii de certificare şi autorităţii de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituţii a atribuţiilor;
    gg) asigură prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor, cu excepţia situaţiei prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi recuperarea sumelor plătite necuvenit, corespunzător prevederilor cap. IV din respectiva ordonanţă de urgenţă;
    hh) asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    ii) transmite autorităţii de certificare informaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    jj) transmite Comisiei Europene prin Sistemul informatic antifraudă - AFIS-IMS rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul POAD pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1.972 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu dispoziţii specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.976 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a frecvenţei şi a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    kk) aplică corecţiile financiare la nivel de POAD, operaţiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale;
    ll) transmite autorităţii de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată transmise către Comisia Europeană în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale;
    mm) elaborează şi actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemului de management şi control pentru POAD, potrivit anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/341 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelele pentru transmiterea anumitor informaţii către Comisie;
    nn) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în Sistemul unic de management al informaţiei - SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
    oo) elaborează şi încheie contracte de finanţare/decizii de finanţare cu beneficiarul proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare;
    pp) elaborează documentele aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FEAD pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;
    qq) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru plata prefinanţării către beneficiari, autorizează şi efectuează plata acesteia, după caz, şi, ulterior, asigură recuperarea prefinanţării;
    rr) autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plăţile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează şi transmite autorităţii de certificare declaraţii de cheltuieli;
    ss) elaborează şi transmite autorităţii de certificare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi structurii cu rol de coordonator din cadrul Ministerului Fondurilor Europene previziuni privind sumele ce urmează să fie incluse în declaraţii de cheltuieli aferente POAD, pentru exerciţiul financiar în curs şi, după caz, pentru exerciţiul financiar următor;
    şş) transmite Comisiei Europene previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exerciţiul financiar în curs şi pentru cel următor, după aprobarea prin memorandum a acestora de către Guvern;
    tt) asigură închiderea POAD pentru perioada de programare 2014-2020, conform cerinţelor regulamentelor Uniunii Europene, ghidurilor Expert Group on European Structural Investment Fund - EGESIF aplicabile şi legislaţiei naţionale;
    ţţ) asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte recomandările formulate de organismele de audit europene şi naţionale.

    2. Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală Autoritatea de certificare şi plată, în calitate de autoritate de certificare pentru POAD:
    a) întocmeşte şi transmite către Comisia Europeană cererile de plată şi certifică faptul că acestea rezultă din sisteme de contabilitate fiabile, că sunt bazate pe documente justificative verificabile şi că au fost supuse unor verificări efectuate de autoritatea de management;
    b) întocmeşte conturile prevăzute la art. 63 alin. (5) lit. (a) şi (b) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046;
    c) certifică integralitatea, exactitatea şi veridicitatea conturilor, a faptului că cheltuielile înscrise în aceste conturi respectă legislaţia aplicabilă şi că ele au fost angajate pentru operaţiunile selectate în vederea finanţării în conformitate cu criteriile aplicabile POAD şi cu dreptul aplicabil;
    d) asigură un sistem în care se înregistrează şi se stochează, în format electronic, evidenţele contabile pentru fiecare operaţiune şi care conţine toate datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată şi a conturilor, inclusiv înregistrări ale sumelor recuperabile, ale sumelor recuperate şi ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parţiale a contribuţiei pentru o operaţiune sau pentru un program operaţional;
    e) se asigură că pentru întocmirea şi depunerea cererilor de plată a primit informaţii adecvate din partea autorităţii de management privind procedurile şi verificările efectuate cu privire la cheltuieli;
    f) ia în considerare, la momentul întocmirii şi depunerii cererilor de plată, rezultatele tuturor auditurilor desfăşurate de către sau sub responsabilitatea autorităţii de audit;
    g) păstrează în format electronic evidenţele contabile privind cheltuielile declarate Comisiei Europene şi contribuţia publică corespunzătoare plătită către beneficiari;
    h) păstrează evidenţele contabile ale sumelor recuperabile şi ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parţiale a contribuţiei pentru o operaţiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul Uniunii înainte de încheierea POAD, prin deducerea acestora din următoarea declaraţie de cheltuieli;
    i) asigură deschiderea şi gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanţării, plăţilor intermediare şi finale aferente POAD pentru care autoritatea de management se află în România;
    j) efectuează transferul sumelor din FEAD specifice perioadei de programare 2014-2020 către unitatea de plată a autorităţii de management;
    k) asigură aplicarea corecţiilor financiare la nivel de POAD, operaţiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale;
    l) contribuie la elaborarea şi actualizarea descrierii sistemului de management şi control pentru POAD, pentru care a fost desemnat autoritate de certificare, conform competenţelor;
    m) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
    n) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, respectiv Autorităţii de Audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuţiilor lor;
    o) furnizează autorităţii de management, conform competenţelor, informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 59 alin. (5) din Regulamentul nr. 966/2012.

    3. Autoritatea de Audit
    Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD, îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile prevăzute de art. 34 şi art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    B. Instituţii implicate în implementarea POAD
    1. Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar:
    a) asigură iniţierea şi implementarea operaţiunilor de achiziţionare şi distribuire a alimentelor şi produselor de igienă prin:
    1. fundamentarea preţului estimat al bunurilor/produselor care urmează a fi achiziţionate;
    2. organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru selectarea operatorilor economici în vederea furnizării/distribuirii produselor, conform prevederilor legale;
    3. încheierea şi implementarea contractelor cu operatorii economici selectaţi;
    4. plata cheltuielilor declarate de operatorii economici şi verificate de beneficiar, conform contractelor încheiate cu Ministerul Fondurilor Europene;
    5. decontarea cheltuielilor efectuate de instituţia prefectului pe bază de documente justificative, în legătură cu costurile administrative, transport şi depozitare pentru derularea POAD, în conformitate cu art. 26 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) asigură o procedură pentru fundamentarea numărului de persoane aparţinând destinatarului final eligibil;
    c) stabileşte, în baza numărului de persoane destinatari finali, cantitatea totală, la nivelul întregii ţări, de bunuri/produse pentru care va fi organizată procedura de atribuire, precum şi cantitatea ce va fi alocată fiecărui judeţ şi fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin contractele de furnizare;
    d) asigură, prin personalul propriu şi, după caz, împreună cu reprezentanţii unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ai instituţiilor prefectului, verificarea fizică, prin sondaj, respectiv administrativă şi la faţa locului a distribuirii produselor în toate etapele de punere în aplicare a proiectelor şi pe toată durata acestora, la toate nivelurile lanţului de distribuire, inclusiv la nivel local;
    e) se asigură că au fost efectuate acţiuni de informare şi comunicare către destinatarul final, publicul larg şi mass-media privind rolul şi contribuţia Uniunii Europene, a instituţiilor implicate în derularea POAD. Verifică existenţa la punctele de distribuire a produselor a cel puţin unui afiş, expus vizibil, cu o dimensiune minimă A3, cuprinzând informaţii despre POAD, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii Europene, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza destinatarii finali;
    f) realizează o scurtă descriere a operaţiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul şi rezultatele sale, evidenţiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
    g) comunică operativ instituţiilor prefectului evoluţia calendarului procedurilor de achiziţie publică şi încheiere a contractelor de furnizare;
    h) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale;
    i) transmite către Autoritatea de management, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind realizarea POAD;
    j) se asigură că legislaţia din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor este respectată în cazul alimentelor cu destinaţia de ajutoare alimentare, pe tot lanţul de producţie şi distribuire a acestora, şi analizează reclamaţiile privind siguranţa şi calitatea alimentelor distribuite, în conformitate cu protocolul încheiat cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA;
    k) asigură verificarea eligibilităţii, realităţii şi regularitatea cheltuielilor efectuate de către prestatori, înainte de a le solicita spre decontare Autorităţii de management.

    2. Prefectul şi instituţia prefectului
    Prefectul numeşte prin ordin Grupul de lucru pentru derularea POAD, din care pot face parte alături de reprezentanţi ai instituţiei prefectului şi ai ANSVSA, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi reprezentanţi ai consiliului judeţean, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ai altor servicii publice deconcencentrate, organizate la nivelul judeţului, precum şi ai altor instituţii publice şi organizaţii fără scop lucrativ interesate, în domeniul social, potrivit domeniului de competenţă specific fiecărei instituţii pe care o reprezintă.
    Grupul de lucru pentru derularea POAD funcţionează sub conducerea prefectului sau a unui subprefect desemnat de către acesta şi are următoarele atribuţii:
    a) comunică, în termen de maximum 60 de zile, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, anterior demarării procedurii de achiziţie publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare, numărul de destinatari finali din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1), pe localităţi şi total judeţ, adresa depozitului unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare şi produsele de igienă, persoana de contact la depozit şi persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepţie, precum şi tabelul centralizator, în baza datelor primite de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale potrivit pct. 4 lit. a);
    b) solicită autorităţilor competente date necesare în derularea POAD, în principal numărul de destinatari finali pe categorii eligibile şi localităţi necesar a fi comunicat la Ministerul Fondurilor Europene în vederea fundamentării necesarului de ajutoare alimentare şi/sau materiale de bază pe ţară, judeţe şi localităţi;
    c) comunică unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale datele de livrare şi cantităţile din graficul de livrări primit de la Ministerul Fondurilor Europene şi informează unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale cu privire la eventualele modificări ale acestora, convenite cu furnizorul, pe care le transmite Ministerului Fondurilor Europene în prealabil;
    d) informează săptămânal Ministerul Fondurilor Europene pe durata livrărilor, în ultima zi lucrătoare a săptămânii în curs, prin poşta electronică, cu privire la cantităţile de ajutoare recepţionate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, menţionând localitatea, cantitatea şi numărul de proces-verbal;
    e) se sesizează din oficiu sau la primirea de reclamaţii şi declanşează controale pe aspectele sesizate sau reclamate;
    f) în baza rapoartelor de control, prevăzute la lit. e), sesizează beneficiarul pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate, datorate lipsurilor în gestiune, distribuirii neconforme către persoane neeligibile, deteriorării cutiilor cu ajutoare, degradării calităţii ajutoarelor prin depozitare necorespunzătoare, sustragerilor favorizate de neasigurarea unor condiţii corespunzătoare de pază, alte aspecte sesizate sau reclamate;
    g) coordonează acţiunile de redistribuire a eventualelor stocuri, rămase după distribuirea pe lista iniţială şi pe listele suplimentare prevăzute la art. 4 alin. (3), între unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale din judeţ şi între judeţe;
    h) trimite beneficiarului, până la data de 1 martie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea POAD la nivelul judeţului, precum şi alte date şi informări despre derularea POAD la nivelul judeţului, solicitate de Ministerul Fondurilor Europene. Raportul anual va cuprinde o scurtă prezentare a derulării POAD la nivelul judeţului, probleme în desfăşurare, propuneri pentru îmbunătăţirea derulării viitoare a POAD, sinteza măsurilor auxiliare realizate în judeţ;
    i) instituţia prefectului colaborează cu ANSVSA în soluţionarea reclamaţiilor privind siguranţa şi calitatea alimentelor distribuite prin POAD;
    j) alte atribuţii stabilite prin instrucţiuni ale ministrului fondurilor europene;
    k) primeşte cantităţile şi datele de livrare pe judeţ şi pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială de la Ministerul Fondurilor Europene, conform graficului de livrare transmis de furnizor, păstrează legătura operativă cu furnizorul privind livrările la datele respective. Poate solicita modificarea cantităţilor şi datelor de livrare comunicate, de comun acord cu furnizorul şi cu informarea Ministerului Fondurilor Europene şi a unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, păstrând cantitatea totală alocată judeţului pentru fiecare tranşă de livrări;
    l) recepţionează integral cantităţile de ajutoare alimentare şi de igienă alocate prin contractele de furnizare, la datele din graficul de livrări, pe baza proceselor-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă încheiate la data livrării, sub monitorizarea Ministerului Fondurilor Europene;
    m) păstrează două originale din cele 3 exemplare originale ale procesului-verbal, din care unul pentru arhiva proprie şi unul pentru beneficiar, respectiv pentru Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl transmite la solicitarea acestuia. Păstrează, de asemenea, un exemplar al tabelului centralizator cu livrările recepţionate în cadrul unei tranşe, conform contractului de livrare;
    n) comunică, cel mai târziu a doua zi, Ministerului Fondurilor Europene cantitatea recepţionată în cursul unei zile, împreună cu numărul de proces-verbal de recepţie;
    o) asigură distribuirea pe listele iniţiale şi pe listele suplimentare, având în vedere respectarea eligibilităţii la data distribuirii, a cantităţii alocate pe localitate, comunicată de Ministerul Fondurilor Europene, şi verifică dacă persoanele care se încadrează în mai multe categorii eligibile dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) beneficiază de câte un singur pachet cu alimente şi un singur pachet cu produse de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor;
    p) asigură capacităţi de depozitare corelate cu cantităţile alocate, condiţii corespunzătoare de depozitare pentru păstrarea calităţii şi integrităţii produselor şi măsuri de siguranţă contra furturilor, sustragerilor şi calamităţilor naturale;
    q) organizează ţinerea de evidenţe de gestiune a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor, de la prima recepţie şi până la consemnarea de stoc zero;
    r) la finalizarea distribuirii anuale, transmite Ministerului Fondurilor Europene sinteza datelor privind derularea POAD la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi la nivel de judeţ, însoţite de observaţii şi propuneri privind derularea POAD, precum şi Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;
    s) transmite beneficiarului, la finalizarea distribuirii, procesele-verbale de recepţie însoţite de tabelele centralizatoare cu privire la pachetele recepţionate, dovada realizării măsurilor auxiliare, sinteza privind derularea POAD care să cuprindă indicatorii identificaţi la nivel de UAT, centralizaţi la nivel de judeţ, sinteza cu privire la măsurile auxiliare, listele de distribuire, precum şi documentele de redistribuire între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, dacă este cazul;
    ş) arhivează, timp de 3 ani, începând cu data de 31 decembrie a anului ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operaţiunii respective, următoarele documente:
    1. procesele-verbale de recepţie şi tabelele centralizatoare;
    2. lista de distribuire iniţială şi lista suplimentară, împreună cu documentele justificative anexate;
    3. documentele de redistribuire între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
    4. documentele de evidenţă a gestiunii;
    5. Sinteza datelor privind derularea POAD la nivelul localităţii şi Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;
    6. alte documente legate de derularea POAD;

    t) asigură, la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale, acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    3. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ANSVSA, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică respectarea legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru alimentele cu destinaţia de ajutoare alimentare, pe tot lanţul de producţie şi distribuire a acestora, şi reclamaţiile privind siguranţa şi calitatea alimentelor distribuite. În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, va încheia un protocol de colaborare cu ANSVSA.
    4. Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale participante la POAD (comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti) au următoarele obligaţii:
    a) comunică instituţiei prefectului, anterior demarării procedurii de achiziţie publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare, numărul de destinatari finali din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, adresa depozitului unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare şi produsele de igienă, persoana de contact la depozit şi persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepţie, precum şi tabelul centralizator;
    b) întocmesc şi aprobă listele iniţiale pentru destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) conform evidenţelor proprii;
    c) întocmesc şi aprobă listele suplimentare, în baza anchetelor sociale desfăşurate pentru identificarea persoanelor eligibile, în termenul prevăzut la art. 4 alin. (7);
    d) primesc datele de livrare pe localitate de la instituţia prefectului, conform graficului de livrare transmis de Ministerul Fondurilor Europene şi furnizor. Pot solicita modificarea cantităţilor şi a datelor de livrare comunicate, de comun acord cu instituţia prefectului şi cu informarea Ministerului Fondurilor Europene, cu păstrarea cantităţilor totale aferente judeţului, conform contractului de furnizare;
    e) asigură capacităţi de depozitare corelate cu cantităţile alocate, condiţii corespunzătoare de depozitare pentru păstrarea calităţii şi integrităţii produselor şi măsuri de siguranţă contra furturilor, sustragerilor şi calamităţilor naturale;
    f) organizează ţinerea de evidenţe de gestiune a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor, de la prima recepţie şi până la consemnarea de stoc zero.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016