Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 decembrie 2019  privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii,  precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 decembrie 2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1031 din 23 decembrie 2019
    Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut,
    ţinând cont de respectarea obligaţiei implementării amenajamentelor pastorale la 1 ianuarie 2020, în vederea susţinerii absorbţiei fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă şi luând în considerare faptul că amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetaţie şi producţia vegetală, ceea ce conduce la o perioadă de elaborare a acestora destul de lungă, se impune prelungirea termenului-limită de realizare a amenajamentelor pastorale până la 1 ianuarie 2021.
    Luând în considerare că Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020 şi având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului, coroborat cu perioada scurtă rămasă pentru elaborarea normelor metodologice, se impune prelungirea suspendării acesteia. De asemenea, resursele financiare necesare implementării măsurii de acordare, cu titlu gratuit, de miere de albine polifloră preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar de stat, privat şi confesional ar trebui aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2020.
    Totodată, pentru aplicarea Legii nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trebuie să creeze cadrul legal administrativ de organizare şi funcţionare a acestei structuri prin: asigurarea numărului de posturi pentru funcţionare, posturi care trebuie redistribuite din numărul total de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, alocarea în bugetul pentru anul 2020 a sumelor necesare pentru organizarea, funcţionarea şi îndeplinirea scopului pentru care a fost înfiinţată Agenţia, asigurarea unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor acesteia, identificarea veniturilor proprii ale Agenţiei, desemnarea de către asociaţiile membre a reprezentantului în Consiliul coordonator. Având în vedere aceste activităţi şi perioada scurtă rămasă până la 1 ianuarie 2020, se impune prelungirea acestui termen până la 1 ianuarie 2021.
    Întrucât actele normative menţionate necesită alocări bugetare pentru anul 2020, coroborat cu faptul că până în prezent legea bugetului de stat nu a fost adoptată, se impune prelungirea termenelor de implementare a acestora.
    Având în vedere faptul că aceste elemente vizează interesul economic naţional şi social, deoarece micii crescători de animale au o pondere majoritară la nivel naţional ca utilizatori de pajişti, suprafeţe care nu pot fi alocate acestora în lipsa amenajamentului pastoral, creându-se astfel imposibilitatea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă,
    de asemenea, ţinând cont că neprelungirea suspendării aplicării Legii nr. 509/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ar conduce la acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevi începând cu 1 ianuarie 2020, acţiune care nu se poate materializa, nefiind încă iniţiate proceduri de licitaţie pentru contractarea furnizării mierii şi nici proceduri de licitaţie şi contractare a realizării hologramelor,
    având în vedere faptul că lipsa unui cadru juridic adecvat, care să permită buna desfăşurare a activităţii Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, poate genera imposibilitatea atingerii scopului pentru care aceasta a fost înfiinţată, precum şi faptul că organizarea şi funcţionarea Agenţiei presupun derularea unor demersuri, care nu se pot realiza până la data de 1 ianuarie 2020,
    luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită aplicarea actelor normative menţionate anterior într-un cadru legal şi adecvat realităţilor specifice din domeniul agriculturii, reţinându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se poate garanta punerea în aplicare a politicilor referitoare la gestionarea pajiştilor sau la acordarea de miere, cu titlu gratuit, preşcolarilor şi elevilor, cu urmări directe asupra fermierilor,
    ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele:
    - riscul unui impact negativ asupra utilizatorilor de pajişti determinat de imposibilitatea aplicării începând cu anul 2020 a amenajamentului pastoral, independent de voinţa lor, care ar genera consecinţe negative pentru crescătorii de animale concretizate prin sancţionarea acestora cu amenzi;
    – riscul neasigurării fondurilor aferente măsurii de acordare de miere, cu titlu gratuit, preşcolarilor şi elevilor, precum şi al imposibilităţii realizării măsurilor administrative prealabile necesare implementării;
    – riscul unui blocaj în desfăşurarea activităţii Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, cu consecinţe negative majore, datorate, în primul rând, lipsei fondurilor necesare funcţionării, respectiv pentru investiţii, cheltuieli curente, cheltuieli de personal, cât şi lipsei experţilor, specialiştilor care să întreprindă toate demersurile necesare prevăzute de lege, în astfel de situaţii,

    având în vedere:
    - necesitatea asigurării unei gestiuni financiare judicioase care să răspundă nevoilor identificate;
    – necesitatea asigurării fondurilor pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale;
    – necesitatea asigurării fondurilor pentru plata cheltuielilor de funcţionare a administraţiei publice locale;
    – necesitatea asigurării continuităţii bunei funcţionări a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale

    şi ţinând cont de situaţia execuţiei bugetare din anul 2019 la nivelul ordonatorilor principali de credite finanţaţi din bugetul de stat,
    este necesară instituirea, pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului 2019, a unui nou termen până la care ordonatorii de credite îşi pot îndeplini obligaţia stabilită în cuprinsul art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 23 decembrie 2019.
    Totodată, pentru a nu bloca credite bugetare ce pot fi utilizate judicios la nivelul altor ordonatori de credite, se impune crearea mecanismului care să permită ca şi sumelor prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ să le fie incidente dispoziţiile art. 54 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. IV din prezentul act normativ, respectiv până la data de 23 decembrie 2019.
    Nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:
    - riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţii ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, care nu îşi vor putea îndeplini rolul, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare;
    – riscul neasigurării fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale ale personalului din administraţia publică locală;
    – riscul neasigurării bunei funcţionări a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale;
    – riscul neasigurării fondurilor necesare pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare a administraţiei publice locale.

    Având în vedere depăşirea termenului-limită de 1 august 2019, asumat faţă de Comisia Europeană, pentru compatibilizarea sistemului de plată defalcată a TVA cu acquis-ul comunitar în domeniu, ca urmare a Scrisorii Comisiei Europene nr. C(2018) 7.121 final din 8 noiembrie 2018 de punere în întârziere în cauza 2017/2.180 - având ca obiect incompatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a sistemului de plată defalcată a TVA în aplicare de la 1 ianuarie 2018,
    nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea drept consecinţe riscul continuării procedurii de infringement în cauza 2017/2.180 - având ca obiect incompatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a sistemului de plată defalcată a TVA şi suportarea unor sancţiuni pecuniare şi a unor penalităţi substanţiale.
    În consecinţă, toate elementele prezentate mai sus vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.
    Ca urmare, aceasta impune adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    La articolul 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând cu anul 2021 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral."


    ART. II
    În perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    Articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2021."


    ART. IV
    Prin derogare de la prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019, pentru ultima lună, termenul-limită pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor principali de credite este 23 decembrie 2019.

    ART. V
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 23 decembrie 2019 dispoziţiile art. 54 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi sumelor prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, care reprezintă poziţia din Clasificaţia bugetară a indicatorilor finanţelor publice în care sunt reflectate sumele alocate prin bugetele ordonatorilor principali de credite care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

    ART. VI
    (1) Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, se abrogă.
    (2) Prevederile alin. (1) intră în vigoare la data de întâi a celei de a doua luni următoare publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Începând cu data publicării prezentei ordonanţei de urgenţă, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
    (4) Până la data intrării în vigoare a prevederilor alin. (1), contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanţei.
    (5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prevederilor alin. (1), unităţile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul plăţii defalcate a TVA au deschise conturi de TVA transferă automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului pentru operaţiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În termenul prevăzut la alin. (5) persoanele care au aplicat mecanismul plăţii defalcate a TVA care nu au deschis la Trezoreria Statului contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor comunica unităţii Trezoreriei Statului contul curent deschis la o instituţie de credit în care se transferă sumele respective. În cazul în care aceste persoane nu comunică informaţii privind contul curent deschis la instituţia de credit, în baza unei liste a acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicită, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informaţii, pe care le transmite unităţilor Trezoreriei Statului în vederea transferului sumelor.
    (7) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor alin. (1), prin conturile de TVA deschise la unităţile Trezoreriei Statului ale persoanelor care au aplicat mecanismul plăţii defalcate a TVA nu mai pot fi efectuate operaţiuni, cu excepţia celor prevăzute la alin. (5) şi (6).                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Florin Emil Dumitru,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 18 decembrie 2019.
    Nr. 78.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016