Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  nr. 67 din 19 septembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 784 din 26 septembrie 2019
    În conformitate cu cadrul legal de organizare şi funcţionare, EXIMBANK - S.A. este o instituţie de credit specializată, al cărei rol este de a susţine dezvoltarea economiei naţionale prin două canale distincte, respectiv cel de bancă comercială ce oferă produse specifice clientelei non-retail, şi cel de mandatar al statului, oferind operatorilor economici produse şi servicii specifice de garantare, finanţare şi asigurare, aprobate de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări.
    În prezent, EXIMBANK - S.A. nu deserveşte segmentul retail, care a cunoscut o dinamică semnificativă în ultimii ani, şi există premise ca, în viitor, activitatea EXIMBANK - S.A. să înregistreze o dinamică sub nivelul său potenţial şi să aibă un impact negativ în economie, dacă se va concentra în continuare pe strategia de creştere exclusiv pe segmentul corporate, considerând în special lipsa accesului la finanţarea stabilă oferită de depozitele populaţiei.
    În acest context apare necesitatea ca EXIMBANK - S.A. să îşi diversifice activitatea bancară prin intrarea în zona de retail prin fuziuni şi achiziţii, ceea ce va creşte capacitatea de generare de venituri şi va conduce la diversificarea bazei de finanţare prin depozitele atrase de la populaţie, contribuind astfel la îmbunătăţirea eficienţei pe partea de costuri şi la stabilitatea şi disponibilitatea resurselor de finanţare.
    Caracterul de urgenţă al modificării Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la cadrul de administrare derivă din necesitatea creării cadrului legal aplicabil la momentul intrării EXIMBANK - S.A. pe piaţa de retail banking prin fuziunea cu alte instituţii de credit, oportunitate ce conferă avantaje strategice substanţiale atât din perspectiva diversificării surselor de finanţare ale EXIMBANK - S.A., cât şi din perspectiva creşterii accesului populaţiei la produse financiar-bancare specializate.
    Având în vedere valabilitatea limitată în timp a posibilităţii EXIMBANK - S.A. de a aborda activitatea de retail prin fuziune, strategia de integrare a clienţilor persoane fizice nu se poate realiza fără amendarea în mod corespunzător a prevederilor Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Neadoptarea de urgenţă a acestui proiect de act normativ conduce pe cale de consecinţă fie la întârzierea nejustificată din punct de vedere economic a tranzacţiei, fie chiar la pierderea acestei oportunităţi de afaceri.
    Având în vedere necesitatea asigurării resurselor financiare necesare soluţionării de către EXIMBANK - S.A. a solicitărilor care vizează proiecte viabile, cu impact semnificativ la nivelul economiei româneşti - destinate promovării tranzacţiilor internaţionale, dezvoltării infrastructurii, dezvoltării utilităţilor de interes public etc., proiecte care pot fi susţinute prin finanţări, garanţii şi asigurări, în conformitate cu prevederile Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale cadrului intern de reglementare al băncii,
    având în vedere că, în acest moment, EXIMBANK - S.A. are în analiză solicitări de finanţare destinate promovării tranzacţiilor internaţionale, dezvoltării infrastructurii, dezvoltării utilităţilor de interes public etc., proiecte care pot fi susţinute prin finanţări pentru domenii prioritare acordate de EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale cadrului intern de reglementare al acestei activităţi, iar unele dintre aceste solicitări sunt avizate deja pozitiv de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, iar altele sunt pe fluxul de aprobare/avizare, însă nu pot fi implementate datorita lipsei sursei de finanţare din fondurile statului, ca urmare a plasării la termen de către Ministerul Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A., conform legii, a acestor resurse, se impune crearea cadrului legal privind punerea la dispoziţia EXIMBANK - S.A. a resurselor financiare necesare continuării activităţii de finanţare, garantare şi asigurare în numele şi în contul statului şi reglementarea imediată a finanţării fondurilor statului, în condiţii de maximă eficienţă şi operativitate.
    Având în vedere necesitatea majorării plasamentelor Ministerului Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A., atât în scopul acoperirii deficitului de finanţare, cât şi pentru a preveni concentrările de expuneri ale fondurilor statului,
    având în vedere semnarea alături de Banca de Dezvoltare a Poloniei BGK în 29 mai 2019, la Luxemburg, a Statutului Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări - S.A., ca urmare a aprobării de către Guvernul României în data de 23 mai 2019 a Memorandumului cu tema: Aprobarea sumei pe care România o investeşte pentru participare la constituirea capitalului social al Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări la data înfiinţării acestuia şi a faptului că, în perioadele următoare, administratorul extern al Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări va transmite notificări de plată a capitalului până la concurenţa sumelor angajate de fiecare acţionar, în baza cărora EXIMBANK - S.A. şi BGK au obligaţia virării sumelor în termen de 30 zile,
    având în vedere iminenţa împlinirii termenului de depunere a notificărilor privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare, respectiv 30 septembrie 2019,
    în scopul de a evita riscul depunerii tardive a notificărilor, cu consecinţa decăderii din dreptul de a mai beneficia de măsura restructurării datoriilor către stat, este necesară prelungirea acestui termen cu o lună, respectiv până la data de 31 octombrie 2019, întrucât există debitori care nu au luat o decizie cu privire la situaţia datoriilor lor,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., este o instituţie de credit specializată, prin care se derulează activităţi de susţinere a mediului de afaceri românesc şi a tranzacţiilor internaţionale prin instrumente financiar-bancare şi de asigurări specifice.
    (2) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în nume şi în cont propriu, realizând, în limita autorizaţiei acordate de către Banca Naţională a României, activităţi bancare destinate persoanelor fizice şi juridice, precum şi în numele şi contul statului, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanţări, cofinanţări, refinanţări, garantări, alte operaţiuni bancare, asigurări şi reasigurări ale operaţiunilor de comerţ exterior românesc."

    2. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) administrarea şi derularea activităţilor specifice de bancă cu vocaţie universală, menite să crească gradul de intermediere financiară şi accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate;"

    3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administraţie numit de adunarea generală a acţionarilor, format din 7 membri, din care 4 administratori neexecutivi şi 3 administratori executivi, respectiv preşedintele executiv al băncii şi doi vicepreşedinţi executivi. Preşedintele consiliului de administraţie este desemnat de către adunarea generală ordinară a acţionarilor dintre membrii neexecutivi independenţi."

    4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Consiliul de administraţie poate să delege o parte dintre atribuţiile sale Comitetului de direcţie, format din preşedintele executiv şi din cel mult 4 vicepreşedinţi executivi."

    5. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alineatele (2^1)-(2^6), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), EXIMBANK - S.A. poate finanţa fondurile prevăzute la art. 10 în limita sumelor şi la termenele pentru care s-a stabilit prin convenţie menţinerea acestora pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^1).
(2^2) Fondurile puse la dispoziţie de EXIMBANK - S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) reprezintă plasament al EXIMBANK - S.A. la Ministerul Finanţelor Publice şi cu aceste sume se majorează fondurile prevăzute la art. 10. Fondurile prevăzute la art. 10 constituie sursa de rambursare a fondurilor puse la dispoziţie de EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (2^1).
(2^3) Rambursarea finanţărilor se va face pe măsura ajungerii la scadenţă a plasamentelor Ministerului Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A., în ordinea cronologică a scadenţei acestora.
(2^4) În scopul calculului dobânzii datorate de EXIMBANK - S.A. pentru fondurile menţinute pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^1), din sumele plasate de Ministerul Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A. se vor deduce sumele plasate de EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (2^3).
(2^5) Aprobarea finanţărilor acordate de către EXIMBANK - S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) se realizează odată cu aprobarea operaţiunilor specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare şi garantare, în limita maximă a expunerilor stabilite de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări.
(2^6) Responsabilitatea privind stabilirea valorii fondurilor puse la dispoziţie de EXIMBANK - S.A. conform alin. (2^1), calcularea dobânzii şi a sumelor deduse din plasamentele efectuate de EXIMBANK - S.A., conform alin. (2^1), precum şi raportarea utilizării acestor fonduri revine EXIMBANK - S.A., prin direcţiile de specialitate şi Comitetul de direcţie."

    6. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a)-e), EXIMBANK - S.A. percepe comisioane care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi care vor fi decontate pe seama acestor fonduri."

    7. La articolul 12 alineatul (3^1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, constând în: aport la capitalul social al fondului şi cheltuieli aferente, de tipul comisioane de transfer sau prime de egalizare. Alte cheltuieli de tipul costurilor directe necesare exercitării mandatului de către EXIMBANK - S.A. se suportă din comisioanele prevăzute la alin. (3);"

    8. La articolul 12, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să vireze EXIMBANK - S.A. echivalentul în lei la cursul BNR valabil la data efectuării plăţii către EXIMBANK - S.A. al contribuţiei aferente participării României la Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări plus o marjă de 3% pentru acoperirea unei eventuale diferenţe de curs valutar la data efectuării plăţii la extern de către EXIMBANK - S.A. Diferenţa în lei rămasă neutilizată de către EXIMBANK - S.A. după efectuarea schimbului valutar pentru plata la extern va fi restituită Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la data efectuării plaţii la extern de către EXIMBANK - S.A."

    9. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni bancare destinate persoanelor fizice, menite să asigure diversificarea activităţilor desfăşurate, inclusiv a surselor de finanţare, creşterea gradului de intermediere financiară şi accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate."    ART. II
    Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa până la data de 31 octombrie 2019, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent."

    2. La articolul 15, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru obligaţiile bugetare care fac obiectul restructurării, precum şi pentru obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. a)-c), e)-i) şi l) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită de la data depunerii notificării prevăzute la art. 3. În cazul obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. e), executarea silită se suspendă după comunicarea somaţiei.
    ..................................................................................................
(4) În cazul în care debitorul nu depune solicitarea de restructurare în termenul prevăzut la art. 22 ori în cazul în care depune solicitarea de restructurare şi se emite decizie de respingere, începe sau continuă executarea silită de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 22 ori de la data comunicării deciziei de respingere. Dispoziţiile art. 21 rămân aplicabile."

    3. La articolul 23, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Accesoriile aferente unor obligaţii bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene nu se amână la plată şi nu se anulează, dacă instituţia sau autoritatea publică care a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii."

    4. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    Implicaţii cu privire la achiziţiile publice
    (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la dispoziţiile art. 178 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă a depus notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare, potrivit art. 3, la organul fiscal central. Operatorul economic depune, în copie, la autoritatea contractantă notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare înregistrată la organul fiscal competent. Organul fiscal competent transmite informaţii cu privire la stadiul şi modul de soluţionare a solicitării de restructurare, la solicitarea autorităţii contractante.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile:
    a) până la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare, în cazul în care operatorul economic depune solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare şi aceasta este aprobată;
    b) până la data comunicării deciziei de respingere a solicitării de restructurare a obligaţiilor bugetare, în cazul în care operatorul economic depune solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare şi aceasta este respinsă;
    c) până la expirarea termenului de depunere a solicitării de restructurare prevăzut de art. 22, în cazul în care operatorul economic nu depune solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare."

                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 19 septembrie 2019.
    Nr. 67.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016