Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 763 din 19 septembrie 2019
    Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, ce are ca obiect de activitate extinderea cercetărilor ştiinţifice asupra culturilor şi civilizaţiilor din spaţiul istoric al Levantului - Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz -, leagănul religiilor abrahamice, al ştiinţelor, artei, culturii şi democraţiei.
    Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru clarificarea statutului, a regimului de funcţionare şi subordonare, precum şi a încadrării personalului institutelor de studii avansate din România în scopul asigurării condiţiilor necesare funcţionării în cele mai bune condiţii a instituţiilor publice, astfel încât să poată fi atinse obiectivele avute în vedere de legiuitor la înfiinţarea acestor structuri,
    ţinând cont de recomandările Curţii de Conturi ca urmare a misiunii de audit financiar al exerciţiului bugetar 2018 formulate prin Decizia nr. 1/2019, care privesc, în principal, stabilirea nivelului de ierarhizare a Institutului, în raport cu ordonatorul principal de credite; clarificarea statutului de „instituţie publică de interes naţional“ cu specific diferit de cel al ordonatorului principal de credite, având în vedere legislaţia lacunară în ceea ce priveşte institutele de studii avansate; modul de salarizare a personalului instituţiei raportat la dispoziţiile legale în vigoare,
    luând în considerare asumarea obligaţiilor institutului ca centru de excelenţă al Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă - World Academy of Art and Science,
    având în vedere faptul că în cazul neadoptării în regim de urgenţă a soluţiilor propuse este posibil să se înregistreze efecte negative semnificative, ca urmare a blocării unor activităţi şi proiecte care se află în derulare şi pentru care s-au alocat şi angajat fonduri bugetare în vederea implementării,
    în considerarea efectelor negative ale neadoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv funcţionarea ineficientă a unor instituţii publice şi existenţa strict formală a acestora,
    ţinând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 30 mai 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se înfiinţează Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului - ISACCL, denumit în continuare Institut, instituţie publică de specialitate, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti.
    (2) Institutul este centru de excelenţă al Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă - World Academy of Art and Science."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Institutul are următoarele obiective:
    a) extinderea cercetărilor ştiinţifice asupra culturilor şi civilizaţiilor din spaţiul istoric al Levantului - Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz -, leagănul religiilor abrahamice, al ştiinţelor, artei, culturii şi democraţiei;
    b) protejarea arealelor geologice, biologice, geografice şi arheologice reprezentative pentru patrimoniul cultural universal, de către comunităţile universitare în colaborare cu comunităţile locale, prin extinderea în această regiune a reţelelor de geoparcuri recunoscute de UNESCO;
    c) promovarea dialogului dintre popoarele din spaţiul istoric al Levantului în vederea creării unei culturi a păcii prin dialog între mediul academic, liderii religioşi şi tânăra generaţie.
    (2) Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), Institutul colaborează cu Academia Română, academii din străinătate, instituţii guvernamentale, organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ superior, institute şi centre de cercetare ştiinţifică, biblioteci, uniuni de creaţie, precum şi cu asociaţii şi organizaţii ale societăţii civile din ţară şi din străinătate."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2 alin. (1), Institutul are următoarele atribuţii principale:
    a) efectuează studii şi cercetări de specialitate în ţară şi în străinătate privind problematica politică, socială, economică şi culturală în spaţiul Levantului din perspectiva istorică, contemporană şi anticipare a viitorului;
    b) elaborează norme, standarde, instrumente de evidenţă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea patrimoniului cultural şi natural din spaţiul Levantului şi realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe şi proiecte în domeniile de specialitate;
    c) fundamentează şi promovează diplomaţia culturală şi cultura păcii pe plan universal;
    d) desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de master acreditate în domeniile diplomaţie culturală şi patrimoniu, în parteneriat cu universităţi din România şi institute ale Academiei Române, precum şi şcoli de studii avansate şi postdoctorale;
    e) dezvoltă relaţii de colaborare şi de comunicare cu persoane şi instituţii din ţară şi din străinătate;
    f) editează, reeditează şi publică, pe orice tip de suport, cărţi, studii, articole, colecţii de documente scrise, fotografice şi audiovizuale, publicaţii de specialitate şi comercializează materialele privind spaţiul Levantului în trecut şi prezent;
    g) elaborează şi editează monografii şi studii rezultate în urma cercetărilor ştiinţifice, sub forma unor materiale de documentare şi/sau periodice, cu scopul de a promova cunoaşterea culturii şi civilizaţiei Levantului în ţară şi în străinătate;
    h) organizează manifestări ştiinţifice - congrese, conferinţe, simpozioane, colocvii, mese rotunde, ateliere de lucru, reuniuni - naţionale şi internaţionale, în domeniul artelor, ştiinţelor, dialogului interreligios, diplomaţiei culturale, patrimoniului natural şi cultural din spaţiul Levantului şi participă la manifestări similare organizate la nivel naţional şi internaţional;
    i) organizează expoziţii naţionale şi internaţionale, în vederea promovării valorilor de cultură materială şi spirituală din spaţiul Levantului şi participă la astfel de evenimente;
    j) iniţiază programe/proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare, cultură, patrimoniu cultural şi natural în calitate de instituţie de specialitate în cultura şi civilizaţia Levantului şi participă la astfel de iniţiative;
    k) organizează şcoli de vară, ateliere de lucru, la nivel naţional şi internaţional, în scopul extinderii şi consolidării dialogului dintre mediul academic, lideri religioşi şi tânăra generaţie, precum şi al creării unei culturi a păcii în spaţiul Levantului;
    l) administrează fondul documentar cuprinzând arhiva Institutului, fondul cartografic, biblioteca fizică şi biblioteca digitală, colecţiile muzeale şi baza de date, specifice zonei Levantului;
    m) activează ca membru în organizaţii internaţionale;
    n) încheie acorduri de parteneriat cu alte instituţii din ţară şi străinătate;
    o) prezintă poziţii, studii, puncte de vedere în cadrul forurilor internaţionale sau regionale."

    4. La articolul 4, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Conducerea activităţii ştiinţifice a Institutului este asigurată de un Consiliu ştiinţific format din maximum 25 de membri, după cum urmează: membri români ai Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă; 5 personalităţi academice străine din rândul membrilor Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă; preşedintele Academiei Române; rectorul Universităţii din Bucureşti; rectorul Universităţii «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca; rectorul Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, ca membri de drept, precum şi alte personalităţi academice desemnate de preşedintele Institutului.
    (2) Consiliul ştiinţific numeşte dintre membrii săi preşedintele şi secretarul general ai Consiliului ştiinţific.
    (3) Consiliul ştiinţific are următoarele atribuţii:
    a) aprobă planul anual de activităţi în domeniul de specialitate;
    b) aprobă raportul anual privind activitatea ştiinţifică;
    c) poate aproba un număr suplimentar numărului de posturi, pentru o perioadă determinată, pe proiecte/programe derulate de Institut conform legislaţiei în vigoare. În acest caz, finanţarea posturilor suplimentare se face din proiectul sau programul pentru care se face angajarea;
    d) validează concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetare."

    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Conducerea Institutului este asigurată de un preşedinte care are şi calitatea de preşedinte al Colegiului director.
    (2) Preşedintele Institutului este numit de Biroul permanent al Senatului României, la propunerea Consiliului ştiinţific, dintre membrii acestuia, pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit. Funcţia de preşedinte al Institutului este asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcţia de secretar de stat.
    (3) Preşedintele Institutului este ordonator terţiar de credite. În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Institutului emite ordine.
    (4) Preşedintele Institutului are următoarele atribuţii principale:
    a) organizează, conduce şi răspunde, conform legii, de activitatea Institutului;
    b) aprobă organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale Institutului;
    c) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul institutului, în condiţiile legii;
    d) poate aproba delegarea şi subdelegarea de atribuţii, în limita mandatului acordat.
    (5) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de Colegiul director din care fac parte: preşedintele Institutului, directorul general, directorul ştiinţific şi secretarul general al Consiliului ştiinţific.
    (6) Colegiul director are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte şi propune spre aprobare preşedintelui Institutului organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale Institutului;
    b) întocmeşte şi propune spre aprobare Consiliului ştiinţific planul anual de activităţi de specialitate şi propune preşedintelui Institutului proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi raportul anual de activitate ale Institutului;
    c) duce la îndeplinire deciziile preşedintelui Institutului.
    (7) Directorul general îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) avizează toate documentele supuse aprobării preşedintelui Institutului;
    b) exercită prin delegare atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui Institutului în limita mandatului acordat;
    c) asigură managementul programului de lucru şi al activităţilor Institutului, monitorizând respectarea termenelor de execuţie a acestora;
    d) exercită şi alte atribuţii, prevăzute în fişa postului şi stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului.
    (8) Directorul ştiinţific coordonează activitatea de cercetare, fiind înlocuitorul de drept al directorului general şi exercitând atribuţiile delegate de acesta."

    6. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) Pentru participarea la şedinţele Colegiului director secretarul general al Consiliului ştiinţific beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă lunară în cuantum de 25% din indemnizaţia preşedintelui Institutului, indiferent de numărul şedinţelor organizate lunar.
    (2) Cheltuielile de cazare şi transport, efectuate de membrii Consiliului ştiinţific şi de membrii Colegiului director, cu ocazia deplasărilor la acţiuni organizate de Institut în ţară şi în străinătate, se suportă din bugetul Institutului."

    7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Numărul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 36, inclusiv postul de preşedinte al Institutului.
    (2) Personalul Institutului este salarizat în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice, asimilat personalului din organele de specialitate ale administraţiei publice centrale."

                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Toni Greblă
                    Preşedintele Consiliului ştiinţific,
                    Emil Constantinescu
                    Directorul general al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului,
                    Elena Luiza Niţă
                    Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
                    Valer-Daniel Breaz
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Cătălin-Marian Tutilescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 12 septembrie 2019.
    Nr. 66.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016