Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 73 din 3 februarie 2020
    Având în vedere faptul că pe parcursul punerii în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, s-a constatat necesitatea unei intervenţii legislative imediate în vederea modificării procedurilor şi mecanismelor de implementare a acestora în domeniul ajutorului de stat la nivel central şi local, în scopul flexibilizării procedurilor şi reducerii birocraţiei,
    având în vedere necesitatea imediată de armonizare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu evoluţiile recente ale legislaţiei, practicii şi jurisprudenţei europene în materia ajutorului de stat, în special cu Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015 (în ceea ce priveşte recuperarea ajutoarelor de stat ilegale, acordate fără respectarea criteriilor de compatibilitate prevăzute de legislaţia europeană sau în ceea ce priveşte recuperarea ajutoarelor de stat în cazul societăţilor aflate în insolvenţă),
    în vederea creşterii eficienţei intervenţiei statului în economie prin măsuri de natura ajutorului de stat sau de minimis, ca măsură alternativă de finanţare a companiilor de stat sau private, se impune modificarea procedurilor de adoptare a măsurilor de ajutor de stat/de minimis la nivelul entităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi al altor entităţi asimilate acestora, cu atribuţii în implementarea politicii Guvernului, ceea ce va avea efecte pozitive directe asupra posibilităţii de dezvoltare economică a întreprinderilor, a creşterii economice şi competitivităţii acestora, cu efect de multiplicare direct în economie, aspecte care vor avea ca rezultat final creşterea gradului de bunăstare a populaţiei.
    Având în vedere necesitatea imediată de a crea şi consolida mecanismele de implementare a procedurilor în domeniul ajutorului de stat la nivel naţional, respectarea acestor reguli, inclusiv prin asigurarea unui control eficient al utilizării resurselor financiare alocate prin schemele de ajutor de stat sau de minimis, inclusiv consolidarea măsurilor de recuperare a ajutoarelor de stat considerate ca fiind acordate în mod ilegal sau utilizate abuziv, prin intermediul instanţelor naţionale, în cazul deciziilor emise de către Comisia Europeană sau de către autorităţile naţionale, se impune adoptarea de măsuri de reglementare la nivel naţional, cu caracter imediat.
    În scopul asigurării existenţei unor mecanisme şi competenţe eficace de asigurare a respectării normelor de ajutor de stat, a recuperării prejudiciului, în vederea descurajării comportamentelor anticoncurenţiale, se impune adoptarea unor măsuri imediate, urgente, care nu pot fi amânate.
    Ţinând cont de necesitatea urgentă de armonizare şi corelare a competenţelor care revin diferitelor instituţii publice, centrale şi locale, implicate în procedurile de acordare a ajutoarelor de stat/de minimis, în scopul evitării blocajelor instituţionale şi al eliminării birocraţiei excesive, în vederea consolidării capacităţii statului cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de autoritate publică, neadoptarea imediată a acestor măsuri prejudiciind iremediabil interesul public,
    luând în considerare necesitatea asigurării unei reglementări legale unitare, uniforme, coerente şi funcţionale, care să instituie norme clare, previzibile şi accesibile referitoare la acordarea, controlul şi recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis,
    de asemenea, ţinând cont de recentele evoluţii la nivel european în domeniul concurenţei, respectiv de recenta adoptare a Directivei (UE) 2019/1 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităţilor de concurenţă din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii şi privind garantarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne, prin care se doreşte consolidarea competenţelor autorităţilor naţionale de concurenţă, propunând, în acest sens, noi norme care să abiliteze autorităţile de concurenţă din statele membre să aplice cu mai multă eficacitate normele europene antitrust, prevăzându-se, în acest scop, şi necesitatea garantării faptului că acestea dispun de toate instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor, printre acestea numărându-se şi dispunerea de o capacitate financiară şi umană corespunzătoare, independenţă decizională şi personal înalt calificat atât la nivel de execuţie, cât şi de conducere, se impun modificarea şi completarea corespunzătoare a dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul întăririi capacităţii organizaţionale şi administrative a autorităţii de concurenţă, nedispunerea unor măsuri adecvate putând prejudicia buna funcţionare a economiei,
    ţinând cont de faptul că nepromovarea proiectului de act normativ poate avea consecinţe negative asupra beneficiului public generat de lipsa consolidării cadrului normativ privind acordarea ajutoarelor de stat/de minimis, în lipsa unei capacităţi reale a statului de intervenţie în situaţii de urgenţă, cu efecte negative imediate la nivelul persoanelor fizice şi juridice în caz de neadoptare,
    având în vedere că lipsa intervenţiei legislative poate avea ca efect negativ menţinerea, în continuare, a unor proceduri complicate, birocratice şi necorelate de acordare şi accesare a ajutoarelor de stat/de minimis, acolo unde statul are obligaţia de a interveni conform prerogativelor constituţionale şi legale în apărarea interesului public,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Definiţiile prevăzute la alin. (1), utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă, se completează cu definiţiile din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2015/1.589."

    2. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în regulamentele Uniunii Europene adoptate în temeiul art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sau în temeiul altor dispoziţii relevante din acesta, orice intenţie de acordare a unui ajutor de stat nou se notifică în timp util Comisiei Europene.
    (2) Ajutorul de stat nou, supus obligaţiei de notificare, poate fi acordat numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2015/1.589."

    3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis, iniţiat de ministere sau de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de autorităţile sau instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau, respectiv, sub autoritatea acestora, precum şi de alte entităţi asimilate acestora, cu atribuţii în implementarea politicii Guvernului, trebuie să fie însoţit de un memorandum aprobat de Guvern privind oportunitatea promovării respectivei măsuri şi încadrarea în politicile economico-bugetare şi financiare ale Guvernului. Memorandumul este supus aprobării Guvernului după obţinerea avizului Consiliului Concurenţei prevăzut la alin. (8).
    (2) Instituţiile iniţiatoare ale măsurilor de ajutor de stat sau ajutor de minimis elaborează memorandumul prevăzut la alin. (1), de regulă, semestrial şi în comun, în urma parcurgerii următoarelor etape:
    a) obţinerea punctului de vedere al ministerului care coordonează politica în domeniul fondurilor europene, în ceea ce priveşte asigurarea complementarităţii respectivei măsuri de ajutor de stat sau ajutor de minimis cu programele finanţate din fonduri europene;
    b) consultarea furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat»;
    c) obţinerea avizului Ministerului Finanţelor Publice în ceea ce priveşte încadrarea în politicile economico-bugetare şi financiare ale Guvernului.
    (3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), măsurile de natura ajutorului de minimis sau de stat exceptat de la notificare către Comisia Europeană, instituite prin acte adoptate sau, după caz, iniţiate de Guvern, precum şi toate măsurile finanţate din fonduri europene şi cele iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale nu necesită întocmirea memorandumului prevăzut la alin. (1). În cuprinsul actelor administrative sau normative sau, după caz, în cuprinsul instrumentelor de prezentare şi motivare aferente acestora, prin care se instituie măsuri de natura ajutorului exceptat, trebuie menţionat faptul că măsurile respective se încadrează în categoria ajutoarelor de stat sau de minimis exceptate.
    (4) Măsurile prevăzute la alin. (3), cu excepţia celor finanţate din fonduri europene şi a celor iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale, se supun consultării furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat», însoţite de punctul de vedere prealabil al ministerului care coordonează politica în domeniul fondurilor europene, în ceea ce priveşte asigurarea complementarităţii respectivei măsuri de ajutor de stat sau ajutor de minimis cu programele finanţate din fonduri europene.
    (5) Consultările prevăzute la alin. (2) şi (4) se realizează, de regulă, de două ori pe an, în perioade stabilite de către Consiliul interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat».
    (6) În cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea coerenţei cu politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoţite de dovada informării instituţiei prefectului şi a consiliului judeţean cu privire la intenţia de a institui respectiva măsură de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin. (4).
    (7) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis, iniţiat de furnizor/iniţiator, după caz, se transmite Consiliului Concurenţei, în vederea avizării, însoţit de analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin. (4).
    (8) Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmită de furnizor/iniţiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenţei, după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2)-(7). Consiliul Concurenţei emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cu respectarea secţiunii a 3-a din cap. III - Procedura de avizare.
    (9) Alocările specifice care trebuie notificate Comisiei Europene, acordate în baza unei scheme de ajutor de stat, sunt supuse avizării Consiliului Concurenţei, fiind exceptate de la obligativitatea elaborării memorandumului, a analizei de oportunitate prevăzute la art. 3 alin. (4), precum şi a prezentării în Consiliul interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat».
    (10) Consiliul Concurenţei publică, pe pagina web a instituţiei, avizele prevăzute la alin. (8), imediat după adoptare."

    4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Consiliul Concurenţei emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (8) într-un termen cuprins între 10 şi 60 de zile de la primirea cererii de avizare. În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, termenul curge de la data la care au fost comunicate informaţiile solicitate de Consiliul Concurenţei, conform art. 10 alin. (1), sau de la expirarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (2)."

    5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În situaţia în care prin avizul prevăzut la art. 7 alin. (8) nu au fost propuse modificări sau recomandări, Consiliul Concurenţei, la solicitarea iniţiatorului sau furnizorului, după caz, transmite notificarea Comisiei Europene, în forma avizată, după aprobarea de către Guvern a memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1).
    (2) În situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificări asupra informării sau a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis, furnizorul sau iniţiatorul, după caz, poate adopta măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 şi cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare."

    6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Pentru măsurile de ajutor de stat care necesită autorizarea Comisiei Europene, în situaţia în care, prin avizul Consiliului Concurenţei, au fost propuse modificări, dacă iniţiatorul sau furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va înainta Consiliului Concurenţei notificarea modificată conform avizului, în scopul transmiterii la Comisia Europeană, după aprobarea de către Guvern a memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1).
    (2) În situaţia în care, prin avizul Consiliului Concurenţei, au fost propuse modificări asupra informării sau a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis, dacă iniţiatorul sau furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va putea adopta măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 şi cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare."

    7. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Modificările actelor normative sau administrative care implementează ajutoare de stat sau de minimis, care pot afecta evaluarea compatibilităţii măsurii de ajutor, prin referire la durată, instrument de acordare, condiţii de eligibilitate şi de acordare, majorarea bugetului măsurii sau a numărului de beneficiari cu mai mult de 20%, se realizează cu avizul Consiliului Concurenţei, cu respectarea prevederilor art. 9-14.
    (2) Modificările actelor normative sau administrative care implementează ajutoare de stat sau de minimis se realizează cu respectarea dispoziţiilor art. 16 şi 42 şi sunt exceptate de la obligaţia elaborării memorandumului şi a prezentării în Consiliul interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat"

    8. La articolul 16, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Forma finală a notificării sau a informării se înaintează Consiliului Concurenţei, de către iniţiator sau furnizor, după caz, în vederea transmiterii la Comisia Europeană. În cazul măsurilor pentru care este necesară elaborarea memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1), transmiterea la Comisia Europeană a notificării sau a informării se realizează după comunicarea către Consiliul Concurenţei a memorandumului aprobat de Guvern.
    ….............................................................................................
    (4) Dacă iniţiatorul sau furnizorul, după caz, nu solicită transmiterea notificării, în conformitate cu prevederile alin. (1), în termen de 30 de zile de la comunicarea avizului Consiliului Concurenţei sau, după caz, aprobarea memorandumului, se consideră că a renunţat la aceasta."

    9. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme sau ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, pentru care nu este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenţei în vederea avizării. În această situaţie se aplică în mod corespunzător prevederile art. 7 şi 9-15^1.
    (2) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme sau ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, pentru care este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenţei în vederea avizării, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 7 şi 9-16."

    10. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Consiliul Concurenţei informează, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, iniţiatorii sau furnizorii, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană potrivit art. 4, 9, 12 alin. (3) şi art. 13 din Regulamentul (UE) 2015/1.589, primite prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, trimiţând totodată şi o copie a deciziei în cauză.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), iniţiatorii sau furnizorii, după caz, au obligaţia consultării beneficiarilor care fac obiectul respectivelor decizii, cu privire la informaţiile considerate confidenţiale în textul deciziei, trimiţând totodată acestora şi o copie a deciziei în cauză.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile art. 22 din Regulamentul (UE) 2015/1.589, Comisia Europeană adoptă o recomandare de măsuri adecvate.
    (4) Orice solicitări privind conţinutul deciziilor prevăzute la alin. (1) şi (3) se adresează iniţiatorilor sau furnizorilor ajutorului de stat.
    (5) Consiliul Concurenţei publică pe pagina sa web, care devine punct naţional de informare, informaţiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor în domeniul ajutorului de stat."

    11. La articolul 25, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorul sau administratorul, după caz, emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.
(5) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (4), furnizorii emit, prin acte normative sau administrative, norme metodologice proprii"

    12. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În urma analizei datelor şi informaţiilor transmise de furnizor, Consiliul Concurenţei poate solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat şi de minimis. Furnizorul poate formula, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, obiecţiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre analiză şi opinie"

    13. La articolul 26, alineatele (4), (5), (6), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Concluziile analizei sau acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport prin care, dacă este cazul, se va solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, obiecţiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre analiză şi opinie.
(5) Furnizorul este obligat să informeze Consiliul Concurenţei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei prevăzute la alin. (2^1) sau la alin. (4), cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenţei; în cazul neimplementării măsurilor, în termenul de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, furnizorul transmite motivarea acestui fapt Consiliului Concurenţei.
(6) În cazul în care furnizorul măsurilor de ajutor de stat sau de minimis acordate de autorităţile publice centrale sau de entităţi aflate în subordinea acestora nu implementează măsurile prevăzute la alin. (2^1) sau (4) şi nu îşi respectă obligaţia prevăzută la alin. (5), Consiliul Concurenţei informează Guvernul României în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) cu privire la acest aspect şi cu privire la motivaţia transmisă de furnizor.
    …………………….....……………………………………………
(8) Deciziile prevăzute la alin. (7) se transmit, împreună cu dovada primirii acestora de către beneficiari, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
(9) Prevederile art. 33 alin. (2), (3) şi (6) se aplică şi în cazul deciziilor emise de Consiliul Concurenţei. În cazul deciziilor prevăzute la alin. (7), Consiliul Concurenţei calculează valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de minimis şi data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale prevăzute la alin. (8) vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare şi data recuperării sau a rambursării integrale."

    14. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) În situaţia în care Comisia Europeană procedează la un control la faţa locului, potrivit dispoziţiilor art. 27 din Regulamentul (UE) 2015/1.589, Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorul pot formula obiecţiuni temeinic motivate la desemnarea experţilor aleşi şi autorizaţi de Comisia Europeană să asiste la acest control."

    15. Titlul capitolului VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VI
    Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat sau de minimis dispusă de Comisia Europeană
"

    16. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Beneficiarul unui ajutor de stat sau de minimis este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat sau de minimis a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.
    (2) Ajutorul de stat sau de minimis, care trebuie rambursat sau recuperat, include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei.
    (3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentul (UE) 2015/1.589.
    (4) Furnizorul sau administratorul, după caz, al ajutorului de stat sau de minimis calculează valoarea dobânzii prevăzute la alin. (2).
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul în care furnizorii sau administratorii nu au organe proprii de executare sau există mai mulţi furnizori autorităţi publice, aceştia pot transmite deciziile prevăzute la alin. (1), împreună cu dovada primirii acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, în vederea recuperării ajutoarelor de stat sau de minimis, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizorii sau administratorii calculează şi informează organele fiscale competente cu privire la valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de stat sau de minimis şi data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale competente vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare şi data recuperării sau a rambursării integrale. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat, cu excepţia cazului în care prin lege specială se dispune altfel.
    (6) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat sau de minimis până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1)."

    17. La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Furnizorii de ajutor de stat sau administratorii, după caz, au obligaţia de a lua măsurile legale necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene."

    18. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact între Comisia Europeană şi furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 din Regulamentul (UE) 2015/1.589.
    (2) Consiliul Concurenţei transmite furnizorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat sau administratorii au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene."

    19. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    În situaţia în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2015/1.589, furnizorul de ajutor de stat suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenţei. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea compatibilităţii măsurii de sprijin financiar cu normele Uniunii Europene."

    20. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Furnizorii sau administratorii, după caz, dispun recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis în cazul în care condiţiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate, precum şi în cazul în care a fost acordat un ajutor ilegal fără îndeplinirea condiţiilor de compatibilitate prevăzute în legislaţia europeană aplicabilă.
    (2) Prevederile art. 33 alin. (2)-(6) se aplică şi în cazul deciziilor emise de furnizori sau de administratori.
    (3) Până la emiterea deciziei, prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate, furnizorul sau administratorul poate solicita organelor fiscale competente instituirea măsurilor asigurătorii, în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, asupra activelor beneficiarului/beneficiarilor de ajutor de stat, într-un cuantum echivalent cu valoarea ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv estimat de acesta."

    21. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    Furnizorii au obligaţia transmiterii Consiliului Concurenţei a unei informări, în termen de 5 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti pronunţate de instanţele naţionale privind măsurile de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis."

    22. La articolul 41^1, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 41^1
    (1) Instanţele naţionale vor asigura aplicabilitatea directă a art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, adoptând orice măsuri necesare conform normelor procedurale naţionale aplicabile. Hotărârea instanţei poate impune, inter alia: suspendarea plăţii unui ajutor ilegal, recuperarea ajutorului ilegal, recuperarea dobânzii corespunzătoare, despăgubiri pentru concurenţii afectaţi. Instanţele vor ţine cont, în aplicarea dispoziţiilor legale naţionale, de deciziile Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea unui ajutor.
    …………………………………………………………………….
    (5) Beneficiarul unui ajutor de stat ilegal nu poate primi niciun alt ajutor înainte de ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin hotărârea instanţei naţionale prin care s-a dispus recuperarea ajutorului, cu excepţia ajutoarelor destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale."

    23. Articolul 41^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41^2
    (1) În cazurile în care s-a dispus recuperarea unui ajutor de stat/de minimis, iar beneficiarul ajutorului se află în procedură de insolvenţă, instanţa naţională ce derulează respectiva procedură de insolvenţă va asigura punerea în executare imediată şi efectivă a deciziei de recuperare. Instanţa va accepta să înscrie creanţa privitoare la restituirea ajutorului în cauză în tabelul creanţelor, împreună cu dobânda aferentă, dobândă acumulată până la termenele stabilite de legislaţia naţională privind insolvenţa aplicabile tuturor creditorilor.
    (2) Rangul creanţei va fi stabilit potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi inferior celui al creanţelor negarantate obişnuite.
    (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea creanţei provenită dintr-o decizie de recuperare a ajutorului trebuie să fie urmată de recuperarea cuantumului integral al ajutorului sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de lichidarea întreprinderii şi încetarea definitivă a activităţii sale.
    (4) În cazul deciziilor de recuperare emise de Comisia Europeană, recuperarea trebuie realizată în termenul stabilit de Comisie."

    24. La articolul 45 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) refuzul de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor art. 26 alin. (3) şi art. 32;"

    25. La articolul 45 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 15, art. 34 alin. (3), art. 41 şi art. 42 alin. (1);"

    26. La articolul 45, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) se constată şi se sancţionează prin decizie a Comisiei Consiliului Concurenţei formate din 3 membri ai Plenului Consiliului Concurenţei desemnaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. În mod excepţional, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2) se vor face de către plenul Consiliului Concurenţei prin decizie, la cererea motivată a cel puţin unui membru al comisiei, formulată în cazurile cu un grad de complexitate ridicat. Deciziile Consiliului Concurenţei vor fi motivate şi se comunică părţilor implicate în termen de maximum 120 zile de la deliberare şi se publică pe pagina web a Consiliului Concurenţei cu respectarea interesului legitim al oricărei părţi implicate. Sancţiunile se aplică prin aceeaşi decizie prin care se constată săvârşirea contravenţiei.
    ……………………………………………………………………
(6) În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5 alin. (2) lit. a), art. 6, art. 7, art. 28 alin. (1) şi 29."

    27. La articolul 45, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:
    "(7) Împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se poate introduce plângere la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare.
(8) Deciziile Consiliului Concurenţei prin care se constată şi aplică sancţiuni, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pot fi contestate la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(9) Aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei."    ART. II
    Articolul 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Numirile membrilor Plenului Consiliului Concurenţei se fac pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Membrii Plenului îndeplinesc atribuţii conform regulamentelor aprobate de către Plen sau conform delegării preşedintelui."

    2. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1),cu următorul cuprins:
    "(6^1) Membrii Consiliului Concurenţei pot fi desemnaţi, cu acordul Plenului acestuia, să desfăşoare activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii publice ale Uniunii Europene sau internaţionale, precum şi activităţi de asistenţă tehnică finanţate de Uniunea Europeană ori de către alte organisme sau instituţii publice internaţionale, în condiţiile în care activităţile respective sunt circumscrise domeniului de activitate al Consiliului Concurenţei şi nu afectează exercitarea atribuţiilor de membru al Consiliului Concurenţei."

    3. La alineatul (9), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) expirarea duratei fără reînnoirea mandatului"    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Preşedintele Consiliului Concurenţei,
                    Bogdan Marius Chiriţoiu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul fondurilor europene,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul culturii,
                    Bogdan Gheorghiu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    p. Ministrul tineretului şi sportului,
                    Dragoş-Florin Coman,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 28 ianuarie 2020.
    Nr. 6.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016