Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 3 februarie 2021  pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 3 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 125 din 5 februarie 2021
    Scopul reglementării prevăzute la art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este acela de a încuraja desfăşurarea unor activităţi educaţionale de tip „Şcoala după şcoală“, al căror obiectiv final este de a consolida şi aprofunda cunoştinţele specifice în vederea diminuării ratei abandonului şcolar, în special pentru elevii proveniţi din medii sociale dezavantajate.
    Având în vedere faptul că, potrivit art. 58 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, statul finanţează, în limita sumelor alocate cu această destinaţie, programul „Şcoala după şcoală“ destinat doar elevilor până în clasa a IV-a inclusiv, în timp ce studiile realizate în sistemul educaţional demonstrează că riscul de părăsire timpurie a şcolii este mai mare în învăţământul gimnazial decât în învăţământul primar,
    ţinând cont de faptul că, pentru a asigura egalitatea de şanse şi caracterul incluziv şi nediscriminatoriu al educaţiei, în condiţiile excepţionale de desfăşurare a activităţilor didactice preponderent prin intermediul tehnologiei şi al internetului, în semestrul I al anului şcolar 2020-2021, pentru semestrul II al acestui an şcolar sunt necesare activităţi de educaţie remedială, în scopul dezvoltării competenţelor tuturor elevilor şi pregătirii acestora, în mod special în situaţiile în care cadrele didactice şi elevii nu au avut acces sau au avut acces limitat la tehnologie.
    Având în vedere faptul că, la data de 11 ianuarie 2021, conform datelor transmise de către unităţile şcolare, prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, s-a estimat că un număr de cca 65.000 de elevi se aflau în situaţie de risc cu privire la neîncheierea situaţiei şcolare pe semestrul I, în principal din cauza accesului la activităţile didactice realizate în sistem online, în contextul în care, în anii şcolari anteriori, numărul elevilor în risc de neîncheiere a situaţiei şcolare a fost de cca 15.000,
    astfel, neîncheierea situaţiei şcolare conduce la situaţie de repetenţie sau abandon şcolar, fiind printre principalii factori care determină părăsirea timpurie a şcolii, una dintre măsurile care trebuie adoptate, în regim de urgenţă, pentru reducerea acestui risc constă în organizarea de programe de educaţie remedială, pe parcursul semestrului al II-lea al anului şcolar 2020-2021.
    Luând în considerare nivelul scăzut al competenţelor elevilor, lipsa resurselor de învăţare disponibile în şcoli, rezultatele slabe ale elevilor la examenul naţional de la finalul clasei a VIII-a, factorii concludenţi care determină părăsirea timpurie a şcolii,
    deoarece elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a pune în acord nevoile educaţionale ale elevilor cu posibilităţile oferite prin desfăşurarea activităţilor de tip „Şcoala după şcoală“, precum şi pentru a oferi sprijin elevilor prin activităţi de educaţie remedială până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Articolul 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021 se desfăşoară programul naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală» pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.
(1^2) În condiţiile prevăzute la alin. (1^1), pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, părinţii, reprezentanţii legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, pot opta în scris pentru participarea la programul naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală», conform calendarului din normele metodologice de aplicare a programului."

    2. Alineatul (4^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, se acordă unităţilor de învăţământ un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în programul naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală», destinat exclusiv acoperirii costurilor organizării şi participării copiilor la activităţi de educaţie remedială"

    3. După alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru anul şcolar 2021-2022, valoarea nominală lunară a tichetelor pentru educaţie pe suport electronic este de 0,4 ISR, exprimată în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Şcoala după şcoală"

    4. După alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Pentru programul-pilot de tip «Şcoala după şcoală», sprijinul financiar prevăzut la alin. (4^1) va fi considerat barem standard de cost per elev. Monitorizarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a sprijinului financiar şi a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost se va realiza lunar, conform normelor de aplicare a programului-pilot de tip «Şcoala după şcoală"

    5. Alineatele (9^1) şi (9^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(9^1) În vederea implementării programului naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală» prevăzut la alin. (1^1), cu respectarea prevederilor alin. (4^1), Ministerul Educaţiei va demara şi implementa un proiect care se adresează elevilor aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau de eşec şcolar, cuprinzând elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului.
(9^2) Bugetul proiectului pentru implementarea programului naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală» se încadrează în limita de 146.163 mii lei, echivalentul a 30.000.000 euro, valoare totală, şi este alocat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020. Cheltuielile generate de implementarea programului naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală» vor respecta regulile de eligibilitate specifice Programului operaţional Capital uman 2014-2020."

    6. La articolul 58, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (4^1) se acordă unităţilor de învăţământ conform normelor de aplicare a prevederilor programului naţional pilot de tipul «Şcoala după şcoală"    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 15 octombrie 2020, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul II va avea următorul cuprins:
    "ART. II
    (1) Cerinţele privind emiterea, contractarea, utilizarea şi decontarea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei emis cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului şcolar 2021-2022.
    (2) Criteriile de autorizare a unităţilor emitente ale tichetelor pentru educaţie se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor."

    2. Articolul III va avea următorul cuprins:
    "ART. III
    (1) Se mandatează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin structurile de specialitate, să adopte toate măsurile ce se impun pentru modificarea programelor operaţionale, astfel încât activităţile desfăşurate prin programul pilot naţional de tip «Şcoala după şcoală» să poată fi finanţate din fonduri externe nerambursabile.
    (2) Ghidul solicitantului pentru programul-pilot naţional de tip «Şcoala după şcoală» se elaborează de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în urma consultării cu Ministerul Educaţiei."

    3. Articolul IV se abrogă.
    4. Articolul V va avea următorul cuprins:
    "ART. V
    (1) Normele de aplicare a prevederilor programului naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală», inclusiv regulile de acordare a sprijinului, se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Normele de aplicare a prevederilor art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv regulile de decontare a tichetelor pentru educaţie pe suport electronic, în funcţie de zilele în care elevul a fost prezent în cadrul programului «Şcoala după şcoală» şi de fondurile alocate cu această destinaţie, se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei emis cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului şcolar 2021-2022, cu luarea în considerare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."

    5. Articolul VI va avea următorul cuprins:
    "ART. VI
    (1) Criteriile de eligibilitate pentru participarea la programul-pilot de tip «Şcoala după şcoală» a elevilor până la clasa a VIII-a inclusiv, începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau de eşec şcolar, precum şi a celor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 58 alin. (9^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi lista documentelor justificative pe baza cărora se va realiza încadrarea acestora în aceste categorii se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021 se are în vedere acordarea sprijinului financiar în special pentru elevi care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile didactice desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, pentru elevi aparţinând minorităţii rome, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic.
    (3) Pentru anul şcolar 2021-2022, criteriile de eligibilitate pentru acordarea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic elevilor până în clasa a IV-a, inclusiv regulile de decontare în funcţie de zilele în care elevul a fost prezent în cadrul programului «Şcoala după şcoală» şi de fondurile alocate cu această destinaţie, precum şi lista documentelor justificative pe baza cărora se va realiza încadrarea acestora pe categorii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei emis cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului şcolar 2021-2022."

    6. Articolul VII se abrogă.
    7. Articolul VIII va avea următorul cuprins:
    "ART. VIII
    Procedura şi criteriile de evaluare a programelor «Şcoala după şcoală» organizate de unităţile de învăţământ se stabilesc de către Ministerul Educaţiei şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Cristian Ghinea
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 3 februarie 2021.
    Nr. 6.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016