Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 24 iunie 2021  pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiţii  din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 24 iunie 2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiţii din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 629 din 25 iunie 2021
    Având în vedere prevederile art. XX alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul cărora Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei s-a subrogat în toate drepturile şi obligaţiile Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pentru Fondul de Dezvoltare şi Investiţii şi a preluat pe bază de protocol de predare-primire toate contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii, solicitările de finanţare, execuţia bugetară, precum şi întreaga documentaţie depusă de solicitanţi,
    luând în considerare faptul că, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2019 pentru acordarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, pentru Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, în scopul constituirii sumelor necesare alimentării Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, precum şi faptul că, anterior preluării de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză prin protocol a contractelor de finanţare, Comisia, în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 2.023/172/2019  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, a restituit către Ministerul Finanţelor sumele rămase neutilizate din împrumutul acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 268/2019 şi a Convenţiei de împrumut încheiate în 2019 între Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză,
    ţinând cont de prevederile art. XX alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora pentru proiectele de investiţii finanţate prin Fond, pentru care există contracte de finanţare în derulare, finanţările acordate se diminuează la valoarea cheltuielilor aferente lucrărilor efectuate şi recepţionate în condiţiile legii la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, precum şi de faptul că, în conformitate cu prevederile art. XX alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor nu mai acordă împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru alimentarea Fondului de Dezvoltare şi Investiţii,
    având în vedere că nu au fost asigurate fondurile pentru achitarea obligaţiilor de plată ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei către beneficiarii Fondului de Dezvoltare şi Investiţii pentru lucrările efectuate şi recepţionate în condiţiile legii, consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă fiind că recunoaşterea drepturilor se va face prin intermediul instanţelor de judecată, atrăgând plata dobânzilor penalizatoare, cu atât mai mult cu cât, în prezent, un număr de 26 de unităţi administrativ-teritoriale beneficiare au acţionat deja în instanţă ministerul pentru încălcarea obligaţiilor contractuale, existând riscul ca numărul litigiilor să crească,
    de asemenea, consecinţa negativă a neadoptării prezentei ordonanţe de urgenţă constă şi în efectele negative generate asupra raporturilor contractuale dintre beneficiarii Fondului de Dezvoltare şi Investiţii şi executanţi, prin punerea beneficiarilor în imposibilitatea de plată a cheltuielilor eligibile pentru a fi decontate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, potrivit prevederilor art. 4^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. XX alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Lipsa unei reglementări legale în temeiul căreia să se asigure sursa de finanţare pentru plata obligaţiilor legale ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei determinate de preluarea Fondului va conduce, în final, la grevarea nejustificată a bugetului general consolidat al statului, prin componenta penalizatoare.
    În vederea constituirii cadrului legal pentru asigurarea sursei de finanţare pentru achitarea sumelor cuvenite beneficiarilor Fondului, care au contracte de finanţare în derulare, în condiţiile art. XX alin. (2) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru a stopa curgerea dobânzilor penalizatoare în sarcina Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată faţă de beneficiari, se impune intervenţia legislativă de urgenţă.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Pentru proiectele de investiţii prevăzute la art. XX alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă plata tuturor cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 4^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, aferente serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrărilor executate, precum şi plata altor cheltuieli eligibile efectuate care se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, de la data semnării contractului de finanţare şi până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Plata cheltuielilor prevăzute la alin. (1), neachitate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, de la o poziţie distinctă de transferuri din cadrul titlului 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie.

    ART. 2
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4), (9) şi (10) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021 se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să efectueze virări de credite de angajament şi de credite bugetare între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul anului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 1.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei comunică Ministerului Finanţelor virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.
    (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei potrivit alin. (2), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 3
    (1) În vederea efectuării transferului sumelor pentru plata cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (1), de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, beneficiarii proiectelor de investiţii pentru care există contracte de finanţare în derulare depun o solicitare de transfer al sumelor, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documentele justificative prevăzute în aceasta, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Nedepunerea solicitării în termenul prevăzut la alin. (1) atrage decăderea beneficiarilor din dreptul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) Sumele solicitate de beneficiari în termenul prevăzut la alin. (1) se transferă în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anual al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu această destinaţie.
    (4) În situaţia în care documentele justificative care însoţesc solicitarea prevăzută la alin. (1) nu sunt corecte, complete sau necesită clarificări, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei notifică beneficiarii în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatare, cu menţiunea că transferul sumelor solicitate se efectuează după data depunerii documentelor justificative corecte şi complete şi/sau a clarificărilor solicitate, după caz, în ordinea depunerii acestora, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (5) În termen de 15 zile lucrătoare de la efectuarea transferului conform alin. (3) sau (4), după caz, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei justificarea utilizării sumelor primite pentru plata cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (1), întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, inclusiv în situaţia în care cheltuielile eligibile aferente lucrărilor executate/serviciilor prestate/bunurilor livrate, alte cheltuieli eligibile efectuate care se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, au fost decontate din bugetul local sau din alte surse legal constituite şi pentru care solicită recuperarea sumelor de la bugetul de stat.

    ART. 4
    (1) Pentru contractele de finanţare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu se mai datorează contribuţia proprie la proiect, prevăzută la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele achitate de beneficiari până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezentând contribuţia proprie la proiect, nu se restituie.
    (3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va modifica contractele de finanţare aflate în derulare conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu respectarea clauzelor contractuale, prin acte adiţionale încheiate în limita creditelor de angajament aprobate.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 24 iunie 2021.
    Nr. 57.
    ANEXA 1

    UAT/CJ .................................
    Judeţul: .................................
    Nr./Dată înregistrare .........................
    SOLICITARE
    cuprinzând sumele aferente cheltuielilor eligibile pentru a fi transferate de la bugetul de stat
    conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2021
    Denumire obiectiv de investiţii ..................................
    Programul: Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (FDI)
    Domeniul: ........................................
    Cod proiect: .........................................
    Numărul şi data contractului de finanţare: ...................................

┌────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Date şi │Valoare │Documente justificative Tip │Opis │
│crt.│informaţii │(inclusiv│document/nr./data │documente│
│ │financiare │TVA) │ │anexate │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Valoarea │ │ │ │
│ │contractului de│.........│ │ │
│1. │finanţare │lei │ │ │
│ │(inclusiv acte │ │ │ │
│ │adiţionale): │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│2. │Valoare avans │.........│extras de cont/nr. OP/data │pag. │
│ │primit │lei │......... │..... │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│3. │Valoare avans │.........│nr. OP/data ............ │pag. │
│ │returnat │lei │ │........ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Suma solicitată│ │ │ │
│ │de la bugetul │ │ │ │
│ │de stat, │ │ │ │
│ │aferentă │ │ │ │
│ │serviciilor │ │ │ │
│ │prestate, │ │ │ │
│ │bunurilor │ │ │ │
│ │livrate sau │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │ │
│ │executate, │ │ │ │
│ │precum şi altor│ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │
│ │efectuate care │ │ │ │
│ │se încadrează │ │ │ │
│ │în categoriile │ │ │ │
│ │de cheltuieli │ │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │ │
│4. │art. 4^1 din │.........│ │ │
│ │Ordonanţa de │lei │ │ │
│ │urgenţă a │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │114/2018, cu │ │ │ │
│ │modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, de │ │ │ │
│ │la data │ │ │ │
│ │semnării │ │ │ │
│ │contractului de│ │ │ │
│ │finanţare şi │ │ │ │
│ │până la data │ │ │ │
│ │intrării în │ │ │ │
│ │vigoare a │ │ │ │
│ │Ordonanţei de │ │ │ │
│ │urgenţă a │ │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │1/2020 │ │ │ │
│ │(9.01.2020) │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Documente │Da/Nu │Tip document/nr./data │ │
│ │justificative │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Comisia de │ │ │ │
│ │avizare internă│ │ │ │
│ │a │ │ │ │
│5. │beneficiarului,│Da/Nu │dispoziţie nr./data ......... │pag. │
│ │constituită │ │ │........ │
│ │conform art. 9 │ │ │ │
│ │alin. (5) din │ │ │ │
│ │contract │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Contracte de │ │ │ │
│ │achiziţii │ │ │ │
│ │publice pentru │ │ │ │
│6. │livrări bunuri,│Da/Nu │nr./data ......... │pag. │
│ │prestări │ │nr./data ......... │........ │
│ │servicii, │ │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │
│ │lucrări │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│7. │Autorizaţie de │Da/Nu │nr./data .............. │pag. │
│ │construire │ │ │........ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │- concluziile verificărilor │ │
│ │Document de │ │................................,│pag. │
│8. │verificare ISC │Da/Nu │măsuri dispuse, după caz; │........ │
│ │ │ │- dovada îndeplinirii măsurilor, │ │
│ │ │ │după caz │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │- ordin începere nr./data │ │
│ │ │ │..............; │ │
│ │ │ │- facturi fiscale nr. .../data, │ │
│ │ │ │vizate cu menţiunea „Bun de │ │
│ │ │ │plată“, conform pct. 2 din │ │
│ │ │ │Normele metodologice privind │ │
│ │ │ │angajarea, lichidarea, │ │
│ │ │ │ordonanţarea şi plata │ │
│ │Documente │ │cheltuielilor instituţiilor │ │
│ │pentru │ │publice, precum şi organizarea, │ │
│ │justificarea │ │evidenţa şi raportarea │ │
│9. │sumelor virate │Da/Nu │angajamentelor bugetare şi │pag. │
│ │anterior de │ │legale, aprobate prin Ordinul │........ │
│ │către CNSP │ │ministrului finanţelor publice │ │
│ │(inclusiv │ │nr. 1.792/2002, cu modificările │ │
│ │avans) │ │şi completările ulterioare; │ │
│ │ │ │- ordine de plată nr./data │ │
│ │ │ │........; │ │
│ │ │ │- procese-verbale de │ │
│ │ │ │predare-primire nr./data .......;│ │
│ │ │ │- situaţii de lucrări (plata) nr.│ │
│ │ │ │/data ......., însuşite de │ │
│ │ │ │executant, diriginte de şantier │ │
│ │ │ │şi beneficiar; │ │
└────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┘┌───┬─────────────┬─────────┬───────────────┬────────┐
│ │Documente │Da/Nu │Tip document/ │ │
│ │justificative│ │nr./data │ │
├───┼─────────────┼─────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │- pentru │ │
│ │ │ │servicii/alte │ │
│ │ │ │cheltuieli: │ │
│ │ │ │procese-verbale│ │
│ │ │ │întocmite de │ │
│ │ │ │comisia de │ │
│ │ │ │avizare internă│ │
│ │ │ │a │ │
│ │ │ │beneficiarului │ │
│ │ │ │nr./data ..... │ │
│ │ │ │şi/sau │ │
│ │ │ │procese-verbale│ │
│ │ │ │de recepţie; │ │
│ │ │ │- pentru │ │
│ │ │ │lucrări: │ │
│ │ │ │procese-verbale│ │
│ │ │ │întocmite de │ │
│ │ │ │comisia de │ │
│ │ │ │avizare internă│ │
│ │ │ │a │ │
│ │ │ │beneficiarului │ │
│ │ │ │nr./data ..... │ │
│ │ │ │şi/sau │ │
│ │ │ │procese-verbale│ │
│ │ │ │de recepţie la │ │
│ │ │ │terminarea │pag. │
│ │ │ │lucrărilor sau │........│
│ │ │ │recepţie │ │
│ │ │ │parţială a │ │
│ │ │ │lucrărilor; │ │
│ │ │ │- │ │
│ │ │ │procese-verbale│ │
│ │ │ │de recepţie │ │
│ │ │ │pentru livrare │ │
│ │ │ │bunuri sau │ │
│ │ │ │pentru lucrări │ │
│ │ │ │care nu │ │
│ │ │ │necesită │ │
│ │ │ │autorizaţie de │ │
│ │ │ │construire; │ │
│ │ │ │- │ │
│ │ │ │procese-verbale│ │
│ │ │ │de lucrări │ │
│ │ │ │ascunse nr./ │ │
│ │ │ │data .......; │ │
│ │ │ │- procese │ │
│ │ │ │verbale de │ │
│ │ │ │recepţie │ │
│ │ │ │calitativă nr./│ │
│ │ │ │data .......; │ │
│ │ │ │- alte │ │
│ │ │ │documente, după│ │
│ │ │ │caz │ │
├───┼─────────────┼─────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │- ordin │ │
│ │ │ │începere nr./ │ │
│ │ │ │data │ │
│ │ │ │..............;│ │
│ │ │ │- facturi │ │
│ │ │ │fiscale nr. ...│ │
│ │ │ │/data, vizate │ │
│ │ │ │cu menţiunea │ │
│ │ │ │„Bun de plată“,│ │
│ │ │ │conform pct. 2 │ │
│ │ │ │din Normele │ │
│ │ │ │metodologice │ │
│ │ │ │privind │ │
│ │ │ │angajarea, │ │
│ │ │ │lichidarea, │ │
│ │ │ │ordonanţarea şi│ │
│ │ │ │plata │ │
│ │ │ │cheltuielilor │ │
│ │ │ │instituţiilor │ │
│ │ │ │publice, precum│ │
│ │ │ │şi organizarea,│ │
│ │ │ │evidenţa şi │ │
│ │ │ │raportarea │ │
│ │ │ │angajamentelor │ │
│ │ │ │bugetare şi │ │
│ │ │ │legale, │ │
│ │ │ │aprobate prin │ │
│ │ │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │finanţelor │ │
│ │ │ │publice nr. │ │
│ │ │ │1.792/2002, cu │ │
│ │Documente │ │modificările şi│ │
│ │pentru │ │completările │ │
│ │justificarea │ │ulterioare; │ │
│ │sumelor │ │- ordine de │ │
│ │solicitate de│ │plată nr./data │ │
│ │la bugetul de│ │........; │ │
│ │stat, │ │- │ │
│ │aferente │ │procese-verbale│ │
│ │serviciilor │ │de │ │
│ │prestate, │ │predare-primire│ │
│ │bunurilor │ │nr./data, │ │
│ │livrate sau │ │întocmite până │ │
│ │lucrărilor │ │la data de │ │
│ │executate, │ │9.01.2020; │ │
│ │precum şi │ │- situaţii de │ │
│ │altor │ │lucrări (plata)│ │
│ │cheltuieli │ │nr./data ...., │ │
│ │eligibile │ │întocmite până │ │
│ │efectuate │ │la data de │ │
│ │care se │ │9.01.2020, │ │
│ │încadrează în│ │însuşite de │ │
│ │categoriile │ │executant, │ │
│ │de cheltuieli│.........│diriginte de │pag. │
│10.│prevăzute la │lei │şantier şi │........│
│ │art. 4^1 din │ │beneficiar; │ │
│ │Ordonanţa de │ │- pentru │ │
│ │urgenţă a │ │servicii/alte │ │
│ │Guvernului │ │cheltuieli: │ │
│ │nr. 114/2018,│ │procese-verbale│ │
│ │cu │ │întocmite de │ │
│ │modificările │ │comisia de │ │
│ │şi │ │avizare internă│ │
│ │completările │ │a │ │
│ │ulterioare, │ │beneficiarului │ │
│ │de la data │ │nr./data ..... │ │
│ │semnării │ │şi/sau │ │
│ │contractului │ │procese-verbale│ │
│ │de finanţare │ │de recepţie; │ │
│ │şi până la │ │- pentru │ │
│ │data intrării│ │lucrări: │ │
│ │în vigoare a │ │procese-verbale│ │
│ │Ordonanţei de│ │întocmite de │ │
│ │urgenţă a │ │comisia de │ │
│ │Guvernului │ │avizare internă│ │
│ │nr. 1/2020 │ │a │ │
│ │(9.01.2020) │ │beneficiarului │ │
│ │ │ │nr./data ..... │ │
│ │ │ │şi/sau │ │
│ │ │ │proces-verbal │ │
│ │ │ │de recepţie la │ │
│ │ │ │terminarea │ │
│ │ │ │lucrărilor sau │ │
│ │ │ │recepţie │ │
│ │ │ │parţială a │ │
│ │ │ │lucrărilor, │ │
│ │ │ │după caz; │ │
│ │ │ │- │ │
│ │ │ │procese-verbale│ │
│ │ │ │de recepţie │ │
│ │ │ │pentru livrare │ │
│ │ │ │bunuri sau │ │
│ │ │ │pentru lucrări │ │
│ │ │ │care nu │ │
│ │ │ │necesită │ │
│ │ │ │autorizaţie de │ │
│ │ │ │construire; │ │
│ │ │ │- │ │
│ │ │ │procese-verbale│ │
│ │ │ │de lucrări │ │
│ │ │ │ascunse nr./ │ │
│ │ │ │data .......; │ │
│ │ │ │- │ │
│ │ │ │procese-verbale│ │
│ │ │ │de recepţie │ │
│ │ │ │calitativă nr./│ │
│ │ │ │data .......; │ │
│ │ │ │- alte │ │
│ │ │ │documente, după│ │
│ │ │ │caz │ │
└───┴─────────────┴─────────┴───────────────┴────────┘


    Subsemnatul, ............................................................, în calitate de reprezentant legal al .............................................., având funcţia de .............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/bunuri/alte cheltuieli eligibile care se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei de ..................... (lei cu TVA), sunt executate/prestate/livrate/efectuate de la data încheierii Contractului de finanţare nr. ......../.............. şi până la data de 9.01.2020 şi se încadrează în cheltuielile eligibile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiţii din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
    Ordonator principal de credite,
    Preşedinte consiliu judeţean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
    Numele şi prenumele: ........................
    Semnătura: ....................

    ANEXA 2

    UAT/CJ .................................
    Judeţul: .................................
    Nr./Dată înregistrare .........................
    SITUAŢIE
    cuprinzând justificarea utilizării sumelor aferente cheltuielilor eligibile transferate de la bugetul de stat
    conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2021
    Denumire obiectiv de investiţii ..................................
    Programul: Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (FDI)
    Domeniul: ........................................
    Cod proiect: .........................................
    Numărul şi data contractului de finanţare: ...................................

┌──────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │Factură/Document prin│ │
│ │Valoarea sumei transferate│care se instituie │Ordin de plată │
│ │de la bugetul de stat de │obligaţia de plată │ │
│Nr. │către Ministerul ├───────┬────┬────────┼────┬────────┬────────┤
│crt. │Dezvoltării, Lucrărilor │ │ │ │ │ │Din care│
│ │Publice şi Administraţiei │ │Nr./│ │Nr./│Valoarea│valoarea│
│ │(inclusiv TVA) │Emitent│data│Valoarea│data│totală │de la │
│ │ │ │ │ │ │ │bugetul │
│ │ │ │ │ │ │ │de stat │
├──────┼──────────────────────────┼───────┼────┼────────┼────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──────┼──────────────────────────┼───────┼────┼────────┼────┼────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┤ ├───────┼────┼────────┼────┼────────┼────────┤
│2. │..........................│ │ │ │ │ │ │
├──────┤ ├───────┼────┼────────┼────┼────────┼────────┤
│......│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────────────────┴───────┴────┼────────┼────┼────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴────────┴────┴────────┴────────┘


    Subsemnatul, ..................................................................., în calitate de reprezentant legal al ............................................., având funcţia de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/bunuri/alte cheltuieli eligibile care se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, sunt executate/prestate/livrate/efectuate până la data de 9.01.2020 şi decontate în sumă de .................. şi se încadrează în cheltuielile eligibile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiţii din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii.
    Ordonator principal de credite,
    Preşedinte consiliu judeţean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
    Numele şi prenumele: ........................
    Semnătura: ...................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016