Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020
    În contextul măsurilor adoptate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând act de evoluţia situaţiei avocaţilor a căror activitate nu mai poate fi realizată pe perioada instituirii stării de urgenţă, afectând veniturile acestora,
    având în vedere faptul că unele persoane realizează venituri din mai multe surse, care prin întreruperea activităţii pot conduce la acordarea de drepturi multiple de aceeaşi natură,
    ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra bugetului de stat,
    aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, şi impun adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru garantarea siguranţei personale, sociale şi economice a populaţiei, precum şi pentru menţinerea cheltuielilor bugetare la un nivel sustenabil pe perioada stării de urgenţă decretate.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul XV, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi avocaţii a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă, dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Indemnizaţia se plăteşte în baza declaraţiei pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare, pe care o transmite la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal."

    2. La articolul XV, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1), (1^1), (2) şi (4) se datorează impozit pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Pentru indemnizaţiile prevăzute la alin. (1), (1^1), (2) şi (4), plătite din bugetul de stat, nu se datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul XV, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:
    "(7) Calculul obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (5), în cazul indemnizaţiei lunare prevăzută la alin. (1), (1^1) şi (4), cu excepţia celei de care beneficiază persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) şi, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, asupra indemnizaţiei brute încasate de la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Obligaţiile fiscale menţionate la alin. (7) se declară prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul 2020.
(9) În cazul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) de care beneficiază persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al celei prevăzute la alin. (2), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperaţia cu care persoanele au încheiate convenţii individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizaţia brută încasată de la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(10) Pentru indemnizaţiile menţionate la alin. (9) se aplică în mod corespunzător prevederile art. XI alin. (6) şi (7)."

    4. După articolul XV^1 se introduce un nou articol, articolul XV^2, cu următorul cuprins:
    "ART. XV^2
    (1) Prevederile art. XV alin. (1) nu se aplică societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Persoanele care beneficiază de un drept de pensie şi persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de drepturile prevăzute la art. XI alin. (1) sau art. XV alin. (1), (1^1), (2) şi (4)."    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. La articolul IV, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, cooperaţia cu care persoanele au încheiate convenţii individuale de muncă depune, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale în raza cărora îşi au sediul social o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu persoanele beneficiare.
(3^2) Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (3^1) se realizează către cooperaţie, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenţii individuale de muncă."

    2. La articolul XVIII, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. XVIII
    (1) Pe perioada instituirii stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, fiscale, financiare şi comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituţii fără alte formalităţi din partea beneficiarilor acestor drepturi."    ART. III
    Prin derogare de la dispoziţiile art. 39 alin. (1) şi art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, stabilită în condiţiile legii, se prelungeşte până la încetarea stării de urgenţă decretate.

    ART. IV
    (1) Sumele reprezentând indemnizaţiile prevăzute la art. XI alin. (1) şi la art. XV alin. (1), (1^1), (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.
    (2) Măsurile de suspendare prevăzute la alin. (1) încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

    ART. V
    (1) Pentru categoriile de beneficiari prevăzuţi de art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizaţiei aferente lunii martie, prevăzut la art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, se prelungeşte cu 5 zile lucrătoare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. XV alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi pentru persoanele prevăzute la art. II pct. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevederile art. II-V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 se aplică corespunzător, iar termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizaţiei aferente primei luni în care a fost instituită starea de urgenţă este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Pentru acordarea indemnizaţiilor aferente lunii aprilie şi lunilor următoare din perioada stării de urgenţă termenul de depunere a solicitărilor este cel prevăzut de art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 15 aprilie 2020.
    Nr. 53.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016