Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 27 ianuarie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 117 din 3 februarie 2021
    Luând în considerare necesitatea clarificării statutului prefectului şi subprefectului identificate prin Programul de guvernare 2021-2024, precum şi opţiunea exprimată de Parlamentul României cu privire la acest subiect, în contextul promovării proiectului Codului administrativ al României adoptat în iulie 2018,
    având în vedere faptul că măsura privind transformarea funcţiilor de prefect şi subprefect în funcţii de demnitate publică a fost asumată de Guvernul României încă din anul 2016, potrivit Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2016, cu modificările ulterioare,
    ţinând cont de faptul că această măsură este în acord cu rolul constituţional al prefectului de reprezentant al Guvernului pe plan local, reprezentare în a cărei asigurare un rol esenţial îl are sprijinul acordat la nivel politic, aducând astfel un plus de claritate şi eficienţă cadrului instituţional care operează la nivel local şi luând în considerare necesitatea revenirii la normalitate, în limitele prevăzute de Constituţia României, republicată,
    pentru asigurarea continuităţii şi stabilităţii funcţionării instituţiei prefectului şi corelării şi armonizării între politicile guvernamentale şi acţiunile de implementare a acestora în teritoriu,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 250 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 250
    Statutul prefectului şi al subprefectului
    (1) Funcţiile de prefect şi de subprefect sunt funcţii de demnitate publică.
    (2) Drepturile de natură salarială corespunzătoare funcţiilor de prefect şi subprefect sunt stabilite prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 251, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1)-(2^5), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Poate fi numită în funcţia de prefect, respectiv de subprefect persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este cetăţean român şi are domiciliul în ţară;
    b) se bucură de exerciţiul drepturilor electorale;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    e) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
    f) a absolvit programe de formare specializată în vederea numirii într-o funcţie de prefect sau subprefect, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în condiţiile legii.
(2^2) Condiţia prevăzută la alin. (2^1) lit. f) se consideră îndeplinită în situaţia în care persoana care poate fi numită în funcţia de prefect sau subprefect a absolvit programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, precum şi dacă persoana a ocupat cel puţin un mandat întreg funcţia de senator sau deputat.
(2^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2^1) lit. f), poate fi numită în funcţia de prefect, respectiv de subprefect o persoană care nu a absolvit programele de formare specializată, cu condiţia ca în termen de maximum 1 an de la data emiterii actului de numire în funcţie să absolve un astfel de program.
(2^4) La încetarea termenului de 1 an de la numire, persoana numită în funcţia de prefect, respectiv de subprefect în condiţiile alin. (2^3) şi care nu a absolvit programul de formare specializată este eliberată de drept din funcţia de demnitate publică deţinută.
(2^5) Pe perioada exercitării funcţiei de prefect sau subprefect se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege."

    3. La articolul 251, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) La numirea în funcţie, prefectul şi subprefectul depun următorul jurământ în faţa Guvernului, respectiv a prim-ministrului sau a unui ministru desemnat, în limba română: «Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului .../municipiului Bucureşti. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

    4. La articolul 265, după alineatul (10) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:
    "(11) La nivelul instituţiei prefectului se înfiinţează funcţia de secretar general al instituţiei prefectului. Secretarul general al instituţiei prefectului este înalt funcţionar public şi se subordonează nemijlocit prefectului.
(12) Secretarul general al instituţiei prefectului este absolvent de studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice.
(13) Secretarul general al instituţiei prefectului asigură stabilitatea funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei. Secretarul general al instituţiei prefectului sprijină activitatea prefectului în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 255 şi coordonează structura/ structurile de specialitate prin care se realizează aceste atribuţii.
(14) Atribuţiile secretarului general al instituţiei prefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la propunerea ministerului care coordonează instituţia prefectului, cu avizul ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice."

    5. La articolul 267, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti funcţionează un colegiu prefectural compus din prefect, subprefect, secretarul general al instituţiei prefectului şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz."

    6. La articolul 275, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituţiei prefectului. În cazul în care funcţia publică de secretar general al instituţiei prefectului nu este ocupată prin niciuna dintre modalităţile prevăzute de lege, contrasemnarea ordinelor prefectului se realizează de către conducătorul compartimentului juridic din instituţia prefectului."

    7. La articolul 389, literele b) şi c) se abrogă.
    8. La articolul 389, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) secretar general al instituţiei prefectului;"

    9. Articolul 397 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 397
    Competenţa de emitere a actelor administrative privind raporturile de serviciu ale înalţilor funcţionari publici
    Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu ale înalţilor funcţionari publici, precum şi sancţionarea disciplinară a înalţilor funcţionari publici se fac, în condiţiile legii, de către prim-ministru, prin decizie, cu excepţia funcţiilor publice pentru care competenţa de numire este reglementată expres prin acte normative speciale."

    10. La articolul 494 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) secretarul general al instituţiei prefectului din judeţul respectiv sau din Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, după caz;"

    11. La anexa nr. 5 punctul I „Funcţii publice generale“, litera A „Funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici“, punctele 3 şi 4 se abrogă.
    12. La anexa nr. 5 punctul I „Funcţii publice generale“, litera A „Funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici“, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
    "6. secretar general al instituţiei prefectului."

    13. În anexa nr. 6, la articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) referatul de evaluare întocmit de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 389 lit. a) din prezentul cod, de către ministrul care coordonează activitatea instituţiei prefectului pentru funcţiile publice prevăzute la art. 389 lit. c^1) din prezentul cod, respectiv de către secretarul general al Guvernului pentru funcţiile prevăzute la art. 389 lit. d) din prezentul cod;"

    14. În anexa nr. 6, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Competenţa de întocmire a referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi delegată, prin act administrativ, către secretarul de stat care coordonează activitatea înaltului funcţionar public, respectiv către un demnitar din instituţia prefectului pentru funcţiile prevăzute la art. 389 lit. c^1) din prezentul cod, cu precizarea condiţiilor şi limitelor delegării."

    15. În anexa nr. 6, la articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) de către ministrul care coordonează activitatea instituţiei prefectului pentru funcţiile publice prevăzute la art. 389 lit. c^1) din prezentul cod;"

    16. În anexa nr. 6, la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Competenţa de stabilire a obiectivelor pentru perioada pentru care se face evaluarea poate fi delegată, prin act administrativ, către secretarul de stat care coordonează activitatea înaltului funcţionar public, respectiv către un demnitar din instituţia prefectului pentru funcţiile prevăzute la art. 389 lit. c^1) din prezentul cod, cu precizarea condiţiilor şi limitelor delegării."    ART. II
    (1) Prevederile art. 250 se aplică începând cu 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Ocuparea funcţiilor de prefect şi de subprefect se face în condiţiile art. 251 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a înalţilor funcţionari publici numiţi până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în funcţiile publice de prefect şi subprefect se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului care coordonează instituţia prefectului.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 503 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului cu atribuţii în domeniul coordonării instituţiei prefectului, încetează modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale înalţilor funcţionari publici numiţi până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în funcţiile publice de prefect şi subprefect, dispuse în condiţiile art. 505 alin. (5) şi art. 509 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în termenul prevăzut la alin. (1), înalţilor funcţionari publici numiţi definitiv până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în funcţiile publice de prefect şi subprefect li se aplică măsura prevăzută la art. 503 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. III
    (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 265 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuţii în domeniul coordonării instituţiei prefectului, se aprobă modificarea structurii organizatorice, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate pentru anul 2021.
    (2) Salarizarea funcţiei publice de secretar general al instituţiei prefectului se stabileşte la nivelul salarizării funcţiei publice de director general din cadrul administraţiei publice centrale de specialitate, astfel cum este prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se pune în acord cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 27 ianuarie 2021.
    Nr. 4.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016