Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 31 martie 2021  privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 31 martie 2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 346 din 5 aprilie 2021
    Având în vedere faptul că proiectele strategice sunt investiţii publice de importanţă majoră pentru România şi reprezintă o prioritate a Programului de guvernare, absorbţia fondurilor structurale reprezentând un interes public prioritar, date fiind importanţa acestora în ansamblul economiei naţionale şi efectele absorbţiei fondurilor structurale asupra potenţialului de dezvoltare a economiei naţionale,
    luând în considerare importanţa deosebită a fondurilor structurale în ansamblul economiei naţionale, precum şi efectele negative asupra potenţialului de dezvoltare a economiei naţionale generate de un nivel redus al absorbţiei fondurilor structurale,
    având în vedere că starea de fapt obiectivă a situaţiei extraordinare este determinată de faptul că prin prezentul act normativ se urmăreşte modificarea cadrului legal din domeniul achiziţiilor publice, astfel încât să fie redefinite anumite reguli generale de participare la procedurile de atribuire, în concordanţă cu dispoziţiile art. 25 din Directiva 2014/24/UE, care stabileşte obligaţia statelor membre de a asigura un tratament egal cu cel oferit operatorilor economici din statele Uniunii Europene doar pentru operatorii economici din statele semnatare ale acordurilor la care face referire acest text de lege,
    luând în considerare că starea de fapt, independentă de voinţa Guvernului, a circumstanţei extraordinare este determinată de situaţia din ultimii ani, în care s-a constatat o creştere a numărului de ofertanţi din spaţiul extracomunitar la procedurile de achiziţii publice, care oferă garanţii reduse cu privire la respectarea unor cerinţe, cum ar fi: standardele de calitate certificate, standardele de mediu şi dezvoltare durabilă, cerinţe legate de condiţii de muncă şi protecţie socială, politici concurenţiale, în acest sens, participarea operatorilor din statele terţe extracomunitare la procedurile de achiziţii publice, în special în domeniul transporturilor, precum şi în alte domenii strategice, cu impact asupra dezvoltării economice şi sociale durabile a ţării, poate periclita decisiv marile investiţii publice din România.
    Având în vedere că starea de fapt cuantificabilă a situaţiei extraordinare este determinată de faptul că în domeniul transportului feroviar şi rutier urmează să fie iniţiate proceduri de atribuire în cadrul unor proiecte majore de investiţii finanţate din fonduri structurale şi de investiţii aferente perioadei de programare 2014-2020 şi, respectiv, 2021-2027 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi din bugetul de stat, pentru care nu pot fi asigurate condiţii de concurenţă echitabile între societăţile din state membre UE şi cele din afara spaţiului european şi nici respectarea unitară a standardelor de mediu, muncă şi protecţie socială şi dezvoltare durabilă, situaţie ce este de natură a genera blocaje şi întârzieri în derularea procedurilor de atribuire,
    în contextul pierderilor financiare apreciabile ca urmare a neadoptării, în regim de urgenţă, a măsurilor propuse prin prezentul act normativ, menţionăm faptul că doar în domeniul transporturilor, pentru perioada şi tipurile de finanţări menţionate mai sus, se estimează investiţii în valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro, care pot fi grav afectate de întârzierea intrării în vigoare a actului normativ.
    Ţinând seama de perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum şi faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a modificărilor legislative propuse prin prezentul act normativ poate conduce la creşterea impactului negativ asupra
    obiectivelor asumate la nivel naţional şi european, la creşterea riscurilor de întârziere în continuarea implementării obiectivelor majore de investiţii, la diminuarea gradului de absorbţie a fondurilor europene, motive pentru care se impune adoptarea de măsuri imediate de modificare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice,
    impactul negativ al neadoptării prezentului act normativ este determinat inclusiv de întârzierile în implementarea marilor proiecte de infrastructură de transport de interes naţional care reprezintă investiţii publice de importanţă majoră pentru România, o prioritate în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor structurale în sectorul transport, cu efecte directe asupra potenţialului de dezvoltare a economiei naţionale, dar şi asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, vizând astfel un interes public general şi constituind o situaţie de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată.
    Având în vedere necesitatea accelerării absorbţiei fondurilor europene şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi constrângerile de timp care rezultă din implementarea PNRR, pentru care investiţiile trebuie finalizate până în anul 2026,
    în vederea diminuării impactului negativ asupra obiectivelor asumate la nivel naţional şi european, pentru reducerea riscurilor majore de întârzieri în continuarea implementării obiectivelor majore de investiţii, precum şi pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi cel prevăzut pentru 2021-2027, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    Luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru modificarea anumitor aspecte aferente sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,
    în considerarea faptului că aspectele sus-menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), litera jj) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "jj) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, şi care este/sunt stabilită/stabilite în:
    (i) un stat membru al Uniunii Europene;
    (ii) un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE);
    (iii) ţări terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (AAP), în măsura în care contractul de achiziţie publică atribuit intră sub incidenţa anexelor 1, 2, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;
    (iv) ţări terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;
    (v) ţări terţe care nu intră sub incidenţa pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul achiziţiilor publice;"

    2. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Autorităţile contractante au obligaţia să acorde operatorilor economici un tratament egal şi nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi proporţională.
    (2) În măsura în care intră sub incidenţa anexelor 1, 2, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la AAP şi a celorlalte acorduri internaţionale care prevăd obligaţii în sarcina Uniunii Europene, autorităţile contractante acordă lucrărilor, produselor, serviciilor şi operatorilor economici ai semnatarilor acestor acorduri un tratament egal cu cel acordat lucrărilor, produselor, serviciilor şi operatorilor economici din Uniunea Europeană."

    3. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la art. 68, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţ susţinător/subcontractant, operatorii economici definiţi la art. 3 alin. (1) lit. jj)."

    4. La articolul 53, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţ susţinător/subcontractant, care nu se încadrează în definiţia de la art. 3 alin. (1) lit. jj), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 164, 165 şi 167."



    ART. II
    Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), litera ii) va avea următorul cuprins:
    "ii) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, şi care este/sunt stabilită/stabilite în:
    (i) un stat membru al Uniunii Europene;
    (ii) un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE);
    (iii) ţări terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (AAP), în măsura în care contractul sectorial atribuit intră sub incidenţa anexelor 3, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;
    (iv) ţări terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;
    (v) ţări terţe care nu intră sub incidenţa pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul achiziţiilor publice;"

    2. Articolul 62 va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    (1) Entităţile contractante au obligaţia să respecte toate principiile conform art. 2 alin. (2), în mod special un tratament egal şi nediscriminatoriu, şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi proporţională.
    (2) În măsura în care intră sub incidenţa anexelor 3, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la AAP şi a celorlalte acorduri internaţionale care prevăd obligaţii în sarcina Uniunii Europene, entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) acordă lucrărilor, produselor, serviciilor şi operatorilor economici ai semnatarilor acestor acorduri un tratament egal cu cel acordat lucrărilor, produselor, serviciilor şi operatorilor economici din Uniunea Europeană."

    3. Articolul 66 va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    (1) Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la art. 82 alin. (1), în oricare dintre calităţile de ofertant/candidat/terţ susţinător/subcontractant, operatorii economici definiţi la art. 3 alin. (1) lit. ii).
    (2) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţ susţinător/subcontractant, care nu se încadrează în definiţia de la art. 3 alin. (1) lit. ii), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 177, 178 şi 180."



    ART. III
    Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (1), litera x) va avea următorul cuprins:
    "x) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, şi care este/sunt stabilită/stabilite în:
    (i) un stat membru al Uniunii Europene;
    (ii) un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE);
    (iii) ţări terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (AAP), în măsura în care contractul de concesiune de lucrări şi contractul de concesiune de servicii atribuit intră sub incidenţa anexelor la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;
    (iv) ţări terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;
    (v) ţări terţe care nu intră sub incidenţa pct. iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul achiziţiilor publice;"

    2. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la art. 50 alin. (1) şi (2), în oricare dintre calităţile de ofertant/candidat/terţ susţinător/subcontractant, operatorii economici definiţi la art. 5 alin. (1) lit. x).
    (2) Autoritatea/Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţ susţinător/ subcontractant, care nu se încadrează în definiţia de la art. 5 alin. (1) lit. x), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 79-81."



    ART. IV
    (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin comun al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, se aprobă lista ţărilor care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. ii) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 alin. (1) lit. x) pct. (iii)-(v) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează anual sau ori de câte ori este necesar, în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei situaţii de modificare.

    ART. V
    Procedurile de atribuire în cadrul cărora operatorii economici au depus oferte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se supun legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora.

    *
    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 25 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, şi, respectiv, art. 43 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014.


                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
                    Liviu Bostan
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Cristian Ghinea
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 31 martie 2021.
    Nr. 25.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016