Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 4 februarie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 109 din 12 februarie 2020
    În considerarea obligaţiei statului de a institui un complex de măsuri de protecţie a pacientului, astfel încât acestuia să îi fie respectate drepturile şi să poată beneficia de servicii medicale necesare în condiţiile utilizării eficiente a fondurilor alocate acestui scop,
    având în vedere faptul că România şi-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană obligaţii în materia garantării vieţii, sănătăţii şi siguranţei pacientului,
    luând în considerare măsurile cuprinse la pct. XII - Sănătate din Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului, prin care s-a stabilit că obiectivul principal al politicii în domeniul sănătăţii îl constituie asigurarea unor servicii de sănătate de o calitate şi o accesibilitate superioară a acestora pentru toţi cetăţenii,
    se impune de urgenţă luarea de măsuri pentru asigurarea accesului imediat al pacienţilor la tratament în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, prin care sunt tratate afecţiunile cu impact major asupra sănătăţii, precum şi pentru implementarea, pentru prima dată, a unui program dedicat persoanelor cu tulburări din spectrul autist, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii sociale, în primul rând, pentru copiii cu astfel de afecţiuni.
    Ţinând cont că nu ar putea fi derulat, în prezent, un program dedicat, prin care să fie asigurată o monitorizare corespunzătoare a persoanelor cu tulburări din spectrul autist, în special a copiilor, şi a serviciilor specifice acordate acestora, program ce are ca obiectiv creşterea gradului de recuperare a bolnavilor diagnosticaţi cu această afecţiune,
    în considerarea creării cadrului legal necesar pentru dezvoltarea unui Subprogram dedicat persoanelor cu tulburări de spectru autist (TSA), în cadrul Programului naţional de sănătate mintală, şi că pacienţii cu TSA, dintre care cei mai mulţi sunt copii, necesită a beneficia de servicii necesare, în urma recomandării medicului specialist: servicii de logopedie, consiliere psihologice, kinetoterapie,
    având în vedere necesitatea reglementării posibilităţii de asigurare a unor servicii integrate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative,
    luând în considerare necesitatea asigurării intervenţiilor chirurgicale oncologice de simetrizare, pentru bolnavele cu afecţiuni oncologice ale glandei mamare, ceea ce ar aduce un beneficiu pentru acestea, cu impact pozitiv asupra calităţii vieţii şi reinserţiei sociale, iar neadoptarea acestei măsuri ar avea ca o consecinţă faptul că bolnavele cu afecţiuni oncologice ar fi nevoite să suporte costurile în cazul în care este necesară intervenţia chirurgicală de simetrizare,
    având în vedere necesitatea existenţei unui sistem medical îndreptat către pacient, în care serviciile de sănătate să fie acordate cât mai aproape de acesta şi în funcţie de opţiunea acestuia,
    întrucât actualele prevederi care reglementează modalitatea de derulare a programelor naţionale de sănătate au aplicabilitate până la data de 31 martie 2020, iar nereglementarea de urgenţă în acest sens ar conduce la imposibilitatea implementării acestor beneficii în legislaţia secundară în vederea acordării acestora pentru persoanele care suferă de afecţiuni grave,
    având în vedere garantarea dreptului prevăzut la art. 34 din Constituţia României, republicată, potrivit căruia statul român are obligaţia de a asigura accesul populaţiei în mod echitabil şi nediscriminatoriu la servicii medicale, pentru a asigura continuitate în acordarea serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru toate segmentele de asistenţă medicală începând cu trimestrul II al anului 2020 este necesară reglementarea modalităţilor de încheiere a contractelor de servicii medicale pentru furnizorii care au obligaţia să se acrediteze, astfel încât casele de asigurări de sănătate să poată contracta atât cu unităţile sanitare acreditate, cât şi cu cele înscrise în procesul de acreditare.
    Pentru a nu fi afectat întregul proces de contractare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin imposibilitatea încheierii contractelor cu furnizorii care nu sunt acreditaţi şi pentru care incumbă această obligaţie, ceea ce ar afecta în mod direct accesul asiguraţilor la servicii medicale, se impune reglementarea de urgenţă a modalităţii de încheiere a contractelor între casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale care au obligaţia acreditării, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    Inexistenţa cadrului legal în baza căruia să se poată încheia contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte furnizarea unei asistenţe medicale de calitate pacienţilor, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale.
    Având în vedere necesitatea redefinirii statutului directorului general al caselor de asigurări de sănătate, în acord cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu regulile generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, întrucât aceasta reprezintă una dintre direcţiile de strategie instituţională a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care urmează a se realiza prin reglementarea unor standarde de performanţă şi indicatori de referinţă asociaţi, într-o structură cuprinzătoare, pentru a da posibilitatea acestora să se aplice unitar, coordonat cu respectarea reglementărilor legale şi cu procedurile administrative de sistem, în pofida unor deosebiri semnificative generate de specificul local/zonal, cu impact direct asupra calităţii serviciului public, pentru respectarea drepturilor asiguraţilor la nivel local,
    pentru a nu mai exista situaţii în care părinţii să fie obligaţi la plata contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat copiii acestora, ca urmare a unor accidente generate de copii,
    este necesară reglementarea de urgenţă a faptului că aceste servicii medicale să fie suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, luând în considerare necesitatea respectării dreptului asiguraţilor de a beneficia de aceste servicii medicale, în virtutea calităţii acestora de persoane asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
    Totodată, se impune intervenţia legislativă de urgenţă în sensul asigurării aplicării în cadrul legislaţiei naţionale a normelor generale şi obligatorii instituite de regulamentele europene, astfel încât lucrătorii salariaţi, care evidenţiază perioadele de asigurare realizate sub incidenţa legislaţiei unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, să poată beneficia de concedii medicale şi indemnizaţii suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    În considerarea faptului că persoanele asigurate pe teritoriul României, care au dreptul şi ar avea nevoie de concediu medical din primele zile de asigurare, nu ar putea beneficia de indemnizaţia de concediu medical, nefiind în acest moment stabilită baza de calcul pentru această indemnizaţie, ceea ce ar conduce la aplicarea măsurilor pentru nerespectarea regulamentelor europene,
    având în vedere necesitatea asigurării implementării unor măsuri privind reducerea birocraţiei în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în cazul bolnavilor diagnosticaţi cu SIDA şi neoplazii, se impune reglementarea de urgenţă a unor măsuri privind eliminarea obligaţiei acestora de a se prezenta în fiecare lună la medicul expert al asigurărilor sociale, pentru prelungirea cu încă 6 luni a certificatului de concediu medical, care se acordă, potrivit legii, după epuizarea perioadei de un an, care vor conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru aceste categorii de bolnavi.
    Deopotrivă, se impune intervenţia legislativă de urgenţă în sensul modificării şi completării reglementărilor referitoare la acordarea certificatelor de concediu medical persoanelor care sunt diagnosticate cu tuberculoză, astfel încât acestea să aibă dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare, precum şi la acordarea certificatelor de concediu medical pentru personalul militar în activitate, poliţiştilor şi poliţiştilor de penitenciare, fără de care aceştia nu vor putea beneficia de certificate de concediu medical şi de drepturile băneşti aferente acestor certificate.
    În considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii publice şi trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept,
    având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 48 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) programe naţionale de sănătate curative care au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice, altele decât TBC şi HIV/SIDA şi transplant de organe, ţesuturi şi celule, precum şi acordarea de servicii medicale, servicii conexe pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, servicii integrate, după caz, potrivit prevederilor art. 51 alin. (4);"

    2. La articolul 52 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) furnizori privaţi de servicii medicale;"

    3. La articolul 52, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate decontate din bugetul FNUASS, respectiv bugetul Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru cei care beneficiază de servicii medicale în baza art. 100 şi art. 111, furnizorii publici şi privaţi au obligaţia de a nu încasa sume suplimentare faţă de cele decontate potrivit actelor normative în vigoare."

    4. La articolul 58^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Contractele, încheiate ca urmare a desfăşurării procedurilor de achiziţie publică prevăzute la alin. (1), vor fi atribuite pe baza criteriului cel mai bun raport calitate-preţ."

    5. La articolul 111, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Lista spitalelor private în cadrul cărora se pot organiza servicii medicale private de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în urma verificării respectării standardelor prevăzute la alin. (2).
(2^2) În vederea verificării standardelor menţionate la alin. (2), spitalele private vor depune la Ministerul Sănătăţii documentaţia stabilită prin hotărâre a Guvernului."

    6. La articolul 111, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Cheltuielile pentru îngrijirea pacienţilor aflaţi în stare critică sau cu acuze ce ridică suspiciunea unei afecţiuni acute grave care nu pot fi acoperite din sumele obţinute pe baza contractelor încheiate de către spitalele private cu casele de asigurări de sănătate vor fi decontate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Sumele aferente decontului per caz nu pot depăşi sumele decontate pentru cazuri similare din sistemul public de urgenţă.
(3^2) Procedurile şi condiţiile privind decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3^1) se stabilesc în mod concurenţial, transparent şi nediscriminatoriu prin hotărâre a Guvernului."

    7. La articolul 230, după alineatul (2^3) se introduce un nou alineat, alineatul (2^4), cu următorul cuprins:
    "(2^4) Prevederile alin. (2^1)-(2^3) se aplică începând cu data de 1 aprilie 2021."

    8. La articolul 248 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, cu excepţia reconstrucţiei mamare prin endoprotezare şi a simetrizării consecutive acesteia în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice;"

    9. La articolul 249, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Casele de asigurări de sănătate încheie, potrivit legii, contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale care respectă următoarele condiţii:
    a) sunt autorizaţi şi evaluaţi potrivit art. 253, pentru furnizorii exceptaţi de la obligativitatea acreditării sau care nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la acreditare, potrivit art. 7 alin. (5) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt autorizaţi şi acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare, pentru furnizorii obligaţi să se acrediteze sau care au optat să parcurgă voluntar procesul de acreditare;
    c) dispun de un sistem informaţional şi informatic a cărui utilizare permite evidenţa, raportarea, decontarea şi controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerinţelor CNAS;
    d) utilizează pentru tratamentul afecţiunilor numai medicamente din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
    e) utilizează materiale sanitare şi dispozitive medicale autorizate, conform legii."

    10. La articolul 298, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 298
    (1) Directorii generali ai caselor de asigurări sunt numiţi pe bază de concurs, prin ordin al preşedintelui CNAS. Directorul general devine membru de drept al consiliului de administraţie al casei de asigurări şi preşedintele acestuia. Între CNAS şi directorul general al casei de asigurări - manager al sistemului la nivel local - se încheie un contract de management, cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu regulile generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Contractul de management cuprinde, fără a se limita la acestea, şi clauze cu privire la standarde de performanţă, precum şi indicatori de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate."

    11. La articolul 320, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 320
    (1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată. Cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată nu pot fi recuperate de la victimele agresiunilor sau ale accidentelor cu autor neidentificabil, fiind decontate din Fond."    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) persoanele asigurate au realizat, în temeiul legislaţiei interne a unui stat membru al Uniunii Europene, a Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului european privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituţia competentă la care acestea au fost asigurate anterior."

    2. La articolul 10 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) veniturile asigurate în România în luna/lunile anterioare lunii în care s-a eliberat certificatul de concediu medical sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate/asigurare în România, pentru situaţiile în care se utilizează perioadele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. e), astfel: veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B; veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare înscris în contractul de asigurare, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2); veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare fără plata unei contribuţii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C."

    3. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează:
    a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătăţii;
    b) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;
    c) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză."

    4. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (2) Pentru personalul militar în activitate, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, drepturile băneşti aferente concediilor medicale prevăzute la art. 2 alin. (1) se calculează şi se plătesc conform prevederilor legale specifice acestor categorii de personal şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) nu aduc atingere prevederilor referitoare la activitatea comisiilor de expertiză medico-militară prevăzute de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (4), pentru personalul militar în activitate, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, în situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale, comisiile de expertiză medico-militară pot face propuneri de prelungire a unor concedii medicale peste 91 de zile pentru o perioadă de până la 550 de zile."

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Ionel Nicolae Ciucă
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 4 februarie 2020.
    Nr. 25.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016