Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 4 februarie 2020  privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale  de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 4 februarie 2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 107 din 12 februarie 2020
    Având în vedere:
    - necesitatea creşterii eficienţei colectării veniturilor la bugetul general consolidat şi pentru asigurarea unei coordonări integrate a activităţii administraţiei fiscale în acţiunea de combatere a fraudei şi evaziunii fiscale;
    – imperativul respectării ţintei de deficit bugetar;
    – obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară într-un mod care să asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice, instituită prin Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010;
    – necesitatea accelerării procesului de implementare a programului de guvernare în sensul creşterii eficienţei administraţiei publice prin refacerea capacităţii administrative a instituţiilor statului,

    ţinând seama că ducerea la îndeplinire a politicilor macroeconomice şi măsurilor de menţinere a stabilităţii financiare vor crea premisele pentru încadrarea în ţintele de deficit stabilite,
    ţinând cont de necesitatea accelerării măsurilor care să vizeze atât majorarea veniturilor bugetare, cât şi reducerea unora dintre cheltuielile bugetare,
    pentru evitarea riscului unor posibile presiuni asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat,
    în vederea evitării efectelor negative directe asupra colectării veniturilor bugetare aflate în competenţa de administrare a ANAF ca urmare a întârzierii punerii în aplicare a reformării agenţiei, respectiv alocării deficitare a resurselor umane şi materiale, concomitent cu întărirea rolului fiscal al structurii de antifraudă fiscală,
    ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor propuse:
    - ar menţine nivelul prezent al capacităţii administrative a ANAF, fără posibilitatea de a crea impactul pozitiv necesar majorării veniturilor bugetare;
    – ar menţine riscul de depăşire a pragului de deficit bugetar,

    întrucât durata de implementare a măsurilor propuse este de 2-4 luni, fiind necesară şi adoptarea actelor normative de nivel secundar,
    având în vedere Planul de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la bugetul general consolidat, care cuprinde ca obiective: simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susţinerea conformării voluntare la declararea obligaţiilor fiscale; sprijinirea conformării la plata obligaţiilor fiscale; măsuri de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale; asigurarea unui tratament fiscal diferenţiat în funcţie de comportamentul fiscal al contribuabililor; ANAF o instituţie eficientă şi transparentă,
    ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecinţe negative asupra bugetului consolidat, fiind absolut necesare pentru implementarea unor soluţii viabile de administrare care să conducă la o capacitate administrativă sporită necesară pentru o mai bună colectare a veniturilor statului, reducerea evaziunii şi fraudei fiscale şi vamale, precum şi asigurarea de servicii mai bune pentru cetăţeni,
    în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului."

    2. La articolul 18, alineatul (4^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4^1) Preşedintele Agenţiei este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei. Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei."

    3. La articolul 18, alineatul (4^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4^2) Cabinetele demnitarilor se organizează şi funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual."

    4. La articolul 18, alineatul (4^3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4^3) Numărul maxim de posturi din cabinetul preşedintelui şi vicepreşedinţilor Agenţiei este cel prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare."

    5. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei unele atribuţii ale acestuia pot fi delegate vicepreşedinţilor, secretarului general, secretarului general adjunct sau funcţionarilor publici de conducere, în condiţiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării."    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.
    2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Funcţiile utilizate de Direcţia generală antifraudă fiscală în realizarea atribuţiilor stabilite de lege sunt funcţii publice generale şi funcţii contractuale."

    3. La articolul 4, alineatele (2)-(9) se abrogă.
    4. La articolul 5, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Personalul Agenţiei care ocupă funcţii publice în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane şi, după caz, armament şi alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecţie şi comunicare, care se atribuie gratuit. În anumite situaţii, în realizarea atribuţiilor de serviciu, personalul menţionat poate îmbrăca ţinuta civilă.
    ................................................................................................
    (4) Normele generale şi speciale de dotare a personalului care ocupă funcţii publice în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală, însemnele distinctive, modelul ecusonului, uniformei, al legitimaţiei de control/serviciu şi al ordinului de serviciu se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

    5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul din cadrul Agenţiei care ocupă funcţii publice în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de protecţie, potrivit legii."

    6. La articolul 7, alineatele (3)-(6) se abrogă.
    7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) La orice acţiune de control participă minimum 2 inspectori."    ART. III
    (1) Funcţiile publice specifice de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector şef antifraudă şi inspector antifraudă se desfiinţează.
    (2) Încetarea numirii persoanelor care ocupă funcţiile publice specifice de inspector general antifraudă şi inspector general adjunct antifraudă se face prin decizie a prim-ministrului.
    (3) Persoanele cărora le-a încetat numirea conform alin. (2) revin în funcţiile publice deţinute.
    (4) Pentru funcţionarii publici numiţi în funcţii publice specifice prevăzute la alin. (1), altele decât cele menţionate la alin. (2), se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
    (5) Încadrarea personalului antifraudă pe funcţii publice generale se realizează în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil acestei categorii de personal.
    (6) Personalul prevăzut la alin. (4) îşi menţine veniturile salariale de care beneficiază la data încadrării pe funcţii publice generale, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 136 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 136
    Controlul operativ şi inopinat se efectuează de către funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală, în condiţiile legii."

    2. La articolul 137, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La începerea controlului operativ şi inopinat, funcţionarul public din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală este obligat să se legitimeze în condiţiile legii."

    3. La articolul 336 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală potrivit art. 118 alin. (8), precum şi a măsurilor dispuse de funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală;"    ART. V
    (1) Organizarea, modul de funcţionare, numărul de posturi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inclusiv cele aferente structurii antifraudă, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se reglementează prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Încadrarea personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (3) Cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 9 septembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 4 februarie 2020.
    Nr. 24.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016