Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1329 din 31 decembrie 2020
    Având în vedere adoptarea la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului (UE) 2020/1.054 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveşte cerinţele minime referitoare la duratele de conducere zilnice şi săptămânale maxime, pauzele minime şi perioadele de repaus zilnic şi săptămânal şi a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveşte poziţionarea prin intermediul tahografelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 249 din 31 iulie 2020, act normativ cu aplicabilitate directă şi efect direct în toate statele membre, care a intrat în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării, cu excepţia articolului 1 punctul 15 şi a articolului 2 punctul 12, care se aplică de la 31 decembrie 2024,
    luând în considerare necesitatea asigurării imediate la nivel naţional a cadrului de aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.054 care, pentru domeniul reglementat de acesta, este reprezentat la nivelul legislaţiei primare de Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în scopul corelării clasificării unor încălcări prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu clasificarea încălcărilor legislaţiei sociale în transportul rutier, prevăzută în Regulamentul (UE) 2016/403 al Comisiei din 18 martie 2016 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputaţii şi de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,
    ţinând cont de faptul că actele cu forţă juridică obligatorie, precum regulamentul european, stabilesc în sarcina statelor membre obligaţia de a adopta anumite norme privind măsurile aplicabile în cazul încălcării acestuia, asigurându-se că acestea sunt puse în aplicare,
    în acest context, jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 72/2017 sau Decizia nr. 405/2018) precizează că autorităţile statului român s-au angajat, în conformitate cu dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicată, să garanteze ducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din tratatele constitutive ale UE, din reglementările UE cu caracter obligatoriu şi din actul de aderare, în acest sens, Guvernul fiind abilitat din punct de vedere constituţional ca, prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea obligaţiilor României faţă de UE,
    având în vedere şi unele aspecte statuate de Curtea Constituţională a României prin Decizia nr. 1.622/2011, potrivit cărora: „Curtea mai reţine că România, fiind un stat de drept, care face parte din Uniunea Europeană şi care şi-a asumat anumite obligaţii faţă de aceasta în baza art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţia României, trebuie să respecte prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi să asigure ducerea la îndeplinire a cerinţelor celorlalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu.“,
    ţinând cont de obiectivele generale ale Regulamentului (UE) 2020/1.054, anume îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi a condiţiilor de muncă pentru conducătorii auto din Uniune prin armonizarea normelor referitoare la duratele de conducere, pauze şi perioadele de repaus în transportul rutier, precum şi armonizarea normelor privind utilizarea şi asigurarea aplicării tahografelor,
    în considerarea faptului că lipsa unei intervenţii legislative imediate privind stabilirea unor norme naţionale referitoare la sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor Regulamentului (UE) 2020/1.054 are ca efect crearea unei stări de incertitudine juridică şi apariţia unor dificultăţi de ordin practic, care ar putea conduce la prejudicierea întreprinderilor şi a operatorilor de transport rutier,
    pentru evitarea situaţiei ca un demers legislativ ordinar să nu poată fi finalizat în termen util pentru a se preveni consecinţele mai sus amintite,
    având în vedere necesitatea eliminării urgente a acestei carenţe şi considerând că aceasta este o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care contribuie la îndeplinirea unor obligaţii asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
    luând în considerare şi faptul că, prin prisma aspectelor menţionate anterior, în absenţa unui cadru legal adecvat, care poate fi asigurat prin adoptarea unor dispoziţii legale noi, conform prezentului act normativ, consecinţele negative imediate sunt reprezentate şi de o eventuală declanşare de către Comisia Europeană a procedurii privind neîndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene,
    ţinând seama de faptul că, raportat şi la termenul de aplicare menţionat mai sus, este necesară adoptarea de urgenţă la nivel naţional a unor dispoziţii legale în concordanţă, iar instituţiile responsabile să beneficieze de instrumente adecvate în scopul implementării eficiente a regulamentului,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2020/1.054 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveşte cerinţele minime referitoare la duratele de conducere zilnice şi săptămânale maxime, pauzele minime şi perioadele de repaus zilnic şi săptămânal şi a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveşte poziţionarea prin intermediul tahografelor, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2020/1.054."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Operaţiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a)-d), f)-h) şi j)-r) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor art. 5-9 din acest regulament."

    3. La articolul 4, alineatele (1)  şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 2020/1.054, ale Acordului AETR şi ale prezentei ordonanţe se va desfăşura atât în trafic, cât şi la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier.
    ................................................................................................
    (4) Coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 2020/1.054 şi ale Acordului AETR este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator naţional."

    4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) În aplicarea art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 şi a art. 33 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, întreprinderea/operatorul de transport rutier răspunde pentru încălcările comise de către conducătorii auto angajaţi sau puşi la dispoziţie, chiar dacă aceste încălcări au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei ţări terţe, în cazul în care nu a respectat obligaţiile care îi revin în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol şi cu articolul 10 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 şi art. 33 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.
(5) În sensul prezentei ordonanţe, expresia «diagramă tahografică» semnifică foaia de înregistrare prevăzută de art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, expresia «cartela tahografică» semnifică cardul de conducător auto prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, iar expresia «echipament/aparatură de înregistrare» semnifică tahograful prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014."

    5. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Următoarele fapte reprezintă încălcări deosebit de grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054 şi, după caz, ale Acordului AETR, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei nr. 96/26/CE a Consiliului, şi constituie contravenţii dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:"

    6. La articolul (8) alineatul (1), literele e) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) utilizarea unui vehicul fără a avea instalat un tahograf omologat sau utilizarea unui vehicul dotat cu tahograf care nu a fost montat conform cerinţelor legale;
    ................................................................................................
j) prezenţa în vehicul şi/sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului sau falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor descărcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela conducătorului auto."

    7. La articolul 8 alineatul (1), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins:
    "k) refuzul conducătorului auto de a deplasa vehiculul, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză, în vederea verificării integrităţii tahografului;
l) refuzul atelierului autorizat pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză de a efectua verificarea integrităţii tahografului, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier."

    8. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:"

    9. La articolul 8 alineatul (2), literele m) şi hh) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "m) remunerarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a conducătorilor auto angajaţi sau puşi la dispoziţia sa în funcţie de distanţa parcursă, de rapiditatea livrării şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, numai în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;
    ...............................................................................................
hh) nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus săptămânal sau nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 8 alin. 6b) din (Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind compensarea în cazul efectuării perioadelor de repaus săptămânal reduse;"

    10. La articolul 8 alineatul (2), după litera jj) se introduc cinci noi litere, literele kk)-oo), cu următorul cuprins:
    "kk) depăşirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 12 ore sau mai mult, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;
ll) nerespectarea perioadei de repaus săptămânal luat după 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situaţia în care aceasta este mai mică sau egală cu 65 de ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;
mm) nerespectarea perioadei de conducere între orele 22,00 şi 6,00, în situaţia în care aceasta este mai mare sau egală cu 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulţi conducători auto, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;
nn) depăşirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal cu 12 ore sau mai mult;
oo) utilizarea unui tahograf care nu a fost inspectat de un atelier autorizat"

    11. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1054 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:"

    12. La articolul 8 alineatul (3), după litera u) se introduc nouă noi litere, literele v)-dd), cu următorul cuprins:
    "v) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind înregistrarea activităţilor desfăşurate de conducătorul auto pe foaia de înregistrare, pe un document imprimat sau cu ajutorul funcţiei de introducere manuală de date oferită de tahograf;
w) efectuarea, de către un conducător auto care face parte dintr-un echipaj, a pauzei de 45 de minute la bordul unui vehicul condus de un alt conducător auto, în cazul în care persoana care face pauză este implicată în asistarea celei care conduce vehiculul;
x) nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus zilnic normal şi redus, în cazul în care acesta însoţeşte un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul;
y) nerespectarea de către conducătorul auto sau operatorul de transport rutier/întreprindere a obligaţiei de înlocuire de către un atelier autorizat a sigiliului rupt sau îndepărtat al tahografului, în termen de maximum 7 zile de la îndepărtarea sau ruperea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;
z) neefectuarea de către un atelier autorizat a verificării şi calibrării tahografului înainte de înlocuirea sigiliilor, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;
aa) depăşirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 3-12 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;
bb) nerespectarea perioadei de repaus săptămânal luat după 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situaţia în care este cuprinsă între 65-67 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;
cc) nerespectarea perioadei de conducere între orele 22,00 şi 6,00, în situaţia în care aceasta este mai mare de 3 ore şi mai mică de 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulţi conducători auto, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul CE nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;
dd) depăşirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 12 ore."

    13. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1054 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii:"

    14. La articolul 8 alineatul (4), după litera ş) se introduc opt noi litere, literele t)-z), cu următorul cuprins:
    "t) nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind condiţiile în care conducătorul auto poate deroga de la art. 6-9 din acelaşi regulament, indicarea manuală a cauzei derogării sau compensarea perioadei de prelungire;
ţ) nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a preschimba cardul de conducător auto cu unul nou, la solicitarea autorităţii competente, dacă este necesar pentru a se conforma specificaţiilor tehnice relevante;
u) depăşirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu până la 3 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;
v) depăşirea a 6 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu până la 3 ore;
w) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) sau (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
x) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a organiza activitatea conducătorilor auto în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
y) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a păstra la sediu documentele care atestă îndeplinirea obligaţiei de a organiza activitatea conducătorilor auto în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, pentru a le prezenta la cererea personalului de control autorizat;
z) efectuarea la bordul vehiculelor a perioadelor de repaus săptămânal normale şi a oricărei perioade de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensaţie pentru perioade de repaus săptămânal reduse anterioare."

    15. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează după cum urmează:
    a) cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii sau conducătorului auto, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-k), respectiv atelierului autorizat, pentru fapta prevăzută la lit. l);
    b) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. m), n), p), s), aa), dd) şi jj);
    c) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a)-l), o), q), r), ş)-w), y), z), bb), cc), ee)-ii) şi kk)-oo);
    d) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto, operatorului de transport rutier/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. x);
    e) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică atelierului autorizat pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. z);
    f) cu avertisment sau cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a)-k), m)-y) şi aa)-dd);
    g) cu avertisment sau cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. l);
    h) cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzută la art. 8 alin. (4) lit. w)-y);
    i) cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a)-v) şi z)."

    16. La articolul 9 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), care va avea următorul cuprins:
    "e) personalul cu atribuţii de control din cadrul Registrului Auto Român, la sediul atelierelor autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză."

    17. La articolul 9, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Deţinătorul autovehiculului suportă costurile verificării de către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză a integrităţii tahografului, ca urmare a solicitării inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în cazul în care, în urma verificării, se constată că integritatea tahografului a fost afectată.
(6) În cazul prevăzut la alin. (5), dacă în urma verificării nu se constată că integritatea tahografului a fost afectată, costurile verificării se suportă de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier."

    18. La articolul 11 alineatul (1), litera c) se abrogă.


    ART. II
    (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Actualizarea Normelor metodologice, prevăzută la alin. (1), va cuprinde cel puţin următoarele:
    a) prevederi detaliate privind direcţionarea vehiculului, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, către un atelier autorizat în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea integrităţii tahografului, în cazul în care există suficiente dovezi care duc la o suspiciune rezonabilă privind existenţa unei fraudări a tahografului;
    b) prevederi detaliate privind modalităţile prin care întreprinderea/operatorul de transport rutier asigură respectarea obligaţiei de a organiza activitatea conducătorilor auto în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
    c) norme care asigură o protecţie corespunzătoare în ceea ce priveşte duratele de conducere permise şi pauzele şi perioadele de repaus obligatorii pentru conducătorii auto ai vehiculelor prevăzute la articolul 3 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.


    ART. III
    (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii notifică Comisiei Europene regimul sancţiunilor prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu metoda şi criteriile alese la nivel naţional pentru evaluarea proporţionalităţii.
    (2) Personalul cu atribuţii de control, prevăzut la art. 9 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal în aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1054 se efectuează exclusiv în scopul verificării respectării acestui regulament şi a Regulamentelor (CE) nr. 561/2006, (CE) nr. 1.071/2009, (CE) nr. 1.072/2009 şi (CE) nr. 1.073/2009, a Directivelor 2002/15/CE, 92/6/CEE şi 92/106/CEE şi, în măsura în care este vizată detaşarea lucrătorilor în sectorul transportului rutier, a Directivelor 96/71/CE, 2014/67/UE şi (UE) 2020/1057.

    ART. IV
    Prin hotărâre a Guvernului se modifică şi/sau se completează actele normative care stabilesc condiţiile referitoare la omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mişcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum şi condiţiile referitoare la autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză.

    ART. V
    Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 5-15, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 30 decembrie 2020.
    Nr. 221.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016