Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 31 martie 2021  privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 31 martie 2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 335 din 1 aprilie 2021
    În contextul finalizării suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor şi studenţilor în unităţile, respectiv instituţiile de învăţământ, se impune luarea unor măsuri de natură să sprijine sistemul naţional de învăţământ, astfel încât să se creeze posibilitatea unei abordări în concordanţă cu normele europene în vederea internaţionalizării actului de educaţie. O abordare integrată a politicilor la nivelul sistemului de învăţământ superior constituie premisa suficientă şi necesară ca universităţile din România să poată recupera pierderile suferite în contextul pandemic pe care îl traversăm. Introducerea noţiunii de joint degree (program integrat) este o măsură prevăzută şi în Programul de guvernare pe care Guvernul României şi l-a asumat în Parlament.
    Având în vedere dezideratul unei mai eficiente guvernanţe universitare în contextul globalizării şi internaţionalizării educaţiei, este necesară dezvoltarea unei mai ample cooperări internaţionale interuniversitare, urmărindu-se schimbarea abordărilor procesului educaţional, precum şi creşterea calităţii educaţiei universitare.
    În contextul în care urmează să se aprobe cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022 este necesară crearea cadrului legal pentru asigurarea unei duble certificări universitare.
    Astfel, aspectul care trebuie implementat se referă la diplomele comune prin care se dezvoltă şi se pune în aplicare un curriculum integrat coordonat şi oferit în comun de mai multe instituţii de învăţământ superior din Spaţiul European al Învăţământului Superior.
    Prin reglementarea „diplomă comună“ se înţelege un program de studii integrat oferit de cel puţin două instituţii de învăţământ superior, care se finalizează cu un singur certificat de absolvire.
    În opinia instituţiilor de învăţământ superior, programul aduce o valoare adăugată în numeroase moduri, de exemplu, promovând eliberarea de diplome comune, duble şi multiple între instituţii de învăţământ superior situate în ţări diferite, în conformitate cu obiectivele „Procesului de la Bologna“ de întărire a dimensiunii europene a învăţământului şi de încurajare a unei mobilităţi mai mari.
    Având în vedere faptul că prin art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit că, pe durata stării de alertă, instituţiile şi autorităţile publice au avut obligaţia să suspende orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante şi temporar vacante, cu excepţia celor prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2), precum şi la art. 11 şi 12 din aceeaşi lege, precum şi a posturilor de predare vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a posturilor şi funcţiilor vacante din instituţiile de învăţământ superior, institutele de cercetare, Academia Română şi academiile de ramură, fiind în imposibilitatea obiectivă de a fi organizat concurs pentru asigurarea managementului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior,
    iar prevederile art. 19 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc că, la fiecare 4 ani, Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior se înnoieşte prin scoaterea la concurs, de regulă, a 1/3 din numărul de mandate de membru în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, mandate care se ocupă pe baza unei proceduri proprii,
    în contextul în care actualele mandate încetează la sfârşitul lunii martie este necesară prelungirea duratei acestora pentru un termen de şase luni, pe de o parte, pentru evitarea blocării activităţii Consiliului şi, pe de altă parte, pentru a da posibilitatea organizării concursurilor pentru ocuparea noilor mandate.
    Având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, acreditate, pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, acreditate, precum şi pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar/colegii de nivel postliceal înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior de stat. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, acreditate. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei."

    2. La articolul 115, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Actele de studii emise la finalizarea programelor de studii integrate organizate în condiţiile art. 116 alin. (4) sunt recunoscute de drept de către statul român."

    3. La articolul 116, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Instituţiile de învăţământ superior româneşti pot organiza, în comun cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate din Spaţiul European al Învăţământului Superior, programe de studii integrate, recunoscute ca atare de statul de origine."

    4. La articolul 132, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Facultăţile pot propune organizarea şcolii doctorale la nivel de instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat."

    5. La articolul 137, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Programul de studii integrat se defineşte ca fiind acel grup de unităţi curriculare de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un supliment la diplomă. Curriculumul acestui tip de program este elaborat şi organizat în comun de mai multe instituţii de învăţământ superior din Spaţiul European al Învăţământului Superior şi conduce la o diplomă comună sau la diplome duble/multiple."

    6. La articolul 138, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Instituţiile de învăţământ superior româneşti care organizează programe de studii integrate în condiţiile art. 116 alin. (4) stabilesc un regulament propriu de organizare şi funcţionare a acestor programe, aprobat de senatul universitar. Prin regulament se stabileşte inclusiv modalitatea de admitere şi finalizare a acestor studii."

    7. La articolul 147, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) La finalizarea unui program de studii integrate organizat de două sau mai multe universităţi, actele de studii se eliberează în concordanţă cu reglementările naţionale şi cu prevederile acordurilor interinstituţionale.
(5) Instituţiile de învăţământ superior acreditate din România şi din alte state, care organizează un program de studii integrate acreditate, emit o diplomă comună, dublă/multiplă, însoţită de un supliment comun, conform formatului stabilit în acordul de parteneriat încheiat între instituţiile de învăţământ superior partenere."

    8. La articolul 158, alineatele (2), (4), (4^1), (4^3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Programele de studii universitare de doctorat se organizează în şcoli doctorale. Şcolile doctorale se pot organiza de către o universitate sau un consorţiu universitar ori de către consorţii sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consorţiu universitar şi unităţi de cercetaredezvoltare. Universităţile, respectiv parteneriatele sau consorţiile organizatoare de una sau mai multe şcoli doctorale constituie o instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare IOSUD, recunoscută ca atare de Ministerul Educaţiei, pe baza acreditării, respectiv a evaluării periodice. În cazul universităţilor, evaluarea IOSUD reprezintă un capitol în cadrul evaluării la nivel instituţional, evaluarea desfăşurându-se în mod unitar.
    .................................................................................................
(4) Procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menţinerii acreditării, după caz, cuprinde, obligatoriu, parcurgerea următoarelor etape, astfel:
    a) evaluarea, prevăzută de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a IOSUD-ului;
    b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat. În activitatea de evaluare a domeniilor de studii universitare de doctorat, ARACIS cooptează şi experţi internaţionali. Când un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe şcoli doctorale, din cadrul aceluiaşi IOSUD, evaluarea se realizează, o singură dată, la nivelul IOSUD.
(4^1) Procesul de evaluare prevăzut la alin. (4) se realizează de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înscrisă în EQAR. În activitatea de evaluare a IOSUD, ARACIS cooptează şi experţi internaţionali.
    .................................................................................................
(4^3) Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc pe baza propunerilor ARACIS, prin ordin al ministrului educaţiei. Fiecare IOSUD este evaluat din 5 în 5 ani.
(5) Pe baza rezultatelor evaluării IOSUD, ARACIS sau agenţia prevăzută la alin. (4) propune Ministerului Educaţiei acordarea sau, după caz, retragerea acreditării în vederea organizării de studii universitare de doctorat. Acreditarea în vederea organizării de studii universitare de doctorat se atestă prin ordin al ministrului educaţiei."

    9. La articolul 192, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să creeze structuri tehnico-administrative şi de suport care să faciliteze managementul activităţilor de asigurare şi evaluare internă şi externă a calităţii, finanţate din veniturile proprii ale acestora."

    10. La articolul 223, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Instituţiile de învăţământ superior pot utiliza sumele din finanţarea de bază, într-un procent de maximum 10% din valoarea acesteia, pentru cheltuieli de investiţii, în beneficiul comunităţilor academice."

    11. La articolul 223 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) fonduri alocate pentru institutele de cercetare-dezvoltare şi pentru staţiunile de cercetare-dezvoltare care funcţionează în structura instituţiilor de învăţământ superior."

    12. La articolul 223, alineatele (8) şi (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(8) Finanţarea cercetării ştiinţifice universitare se face în conformitate cu prevederile metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, emis anual.
    .................................................................................................
(14) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot aloca fonduri pentru cluburile sportive universitare, pentru institutele de cercetare-dezvoltare şi pentru staţiunile de cercetaredezvoltare şi pot pune la dispoziţia acestora baza materială a universităţii, în mod gratuit."

    13. La articolul 223, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:
    "(17) Instituţiile de învăţământ superior de stat, pe baza hotărârii senatului universitar, pot înfiinţa sau prelua institute de cercetare-dezvoltare şi staţiuni de cercetare-dezvoltare, după cum urmează:
    a) în cadrul acestora, ca structuri fără personalitate juridică;
    b) în subordinea acestora, caz în care instituţiile de învăţământ superior de stat devin ordonatori secundari de credite."

    14. La articolul 287 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:
    "j^1) activităţi de elaborare a materialelor didactice;"    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul programelor de studii integrate, oferite de două sau mai multe universităţi, asigurarea calităţii se referă la domeniile şi criteriile stabilite la nivel european prin Abordarea europeană pentru asigurarea calităţii programelor de studii integrate, aprobată de către miniştrii educaţiei din ţările din Spaţiul European al Învăţământului Superior, denumită în continuare abordarea europeană."

    2. La articolul 11 alineatul (5), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) 1-2 reprezentanţi ai studenţilor, desemnaţi de organizaţiile studenţeşti."

    3. La articolul 17 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) evaluează, la cerere, programe de studii integrate în temeiul standardelor şi al metodologiilor stabilite la nivel european prin abordarea europeană şi propune acreditarea/ neacreditarea acestor programe."

    4. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) ARACIS poate încheia acorduri de colaborare cu agenţii de asigurare a calităţii înscrise în EQAR în vederea evaluării calităţii educaţiei."

    5. La articolul 19^1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Membrii Consiliului ARACIS sunt profesori sau conferenţiari universitari titulari, cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, cu experienţă în asigurarea calităţii educaţiei."

    6. La articolul 29, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul programelor de studii integrate, standardele specifice fiecărei etape de acreditare, metodologia de acreditare externă, eşalonarea în timp a procesului de acreditare sunt cele stabilite la nivel european prin abordarea europeană."    ART. III
    Mecanismul de finanţare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar/colegii de nivel postliceal înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior de stat se stabileşte printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IV
    (1) Toate IOSUD-urile care funcţionează la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă parcurg procesul de evaluare, până la 31 decembrie 2021, separat de evaluarea instituţională.
    (2) Universităţile organizatoare de studii universitare de doctorat, care intră în proces de evaluare periodică instituţională în perioada prevăzută la alin. (1), parcurg cele două procese de evaluare concomitent.

    ART. V
    Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, mandatele membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior se prelungesc până la data de 30 septembrie 2021.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 31 martie 2021.
    Nr. 22.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016