Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 27 noiembrie 2020  privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor  din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1169 din 3 decembrie 2020
    Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României în contextul epidemiei de COVID-19, ce au determinat instituirea stării de urgenţă şi ulterior a stării de alertă, în contextul necesităţii luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de COVID-19 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu şi lung,
    luând în considerare Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere necesitatea susţinerii activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol fără întârziere şi ţinând seama că lipsa promovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ va avea consecinţe negative prin:
    - apariţia de disfuncţionalităţi majore în asigurarea resurselor financiare pentru finanţarea tuturor lucrărilor necesare unei evoluţii favorabile a plantaţiilor viticole. Prin menţinerea viabilităţii plantaţiilor viticole este asigurată conservarea patrimoniului viticol naţional;
    – scăderea puterii de negociere a producătorilor vitivinicoli care desfăşoară activităţi pentru producerea strugurilor pentru vin;
    – apariţia unui transfer disproporţionat al riscului economic între partenerii comerciali;
    – disfuncţionalităţi majore în finalizarea investiţiilor contractate cu fonduri europene prin Programul naţional de sprijin în sectorul vitivinicol şi nu numai;
    – distorsionarea pieţei vitivinicole prin declanşarea unor crize privind raportul cerere-ofertă şi evoluţie necontrolată a preţurilor inputurilor, precum şi a costurilor cu forţa de muncă necesară pentru executarea lucrărilor manuale de întreţinere a plantaţiilor de viţă-de-vie;
    – impact social negativ major asupra fermierilor şi a membrilor familiilor acestora, atunci când aceştia sunt afectaţi de o perturbare gravă a pieţei sau intră în faliment.

    În lipsa susţinerii activităţii producătorilor prin măsurile prevăzute de schema de ajutor de stat aceştia sunt în imposibilitatea de a-şi asigura continuarea activităţii.
    Întrucât elementele prezentate constituie situaţii extraordinare ce pot pune în pericol potenţialul viticol naţional, iar statul este obligat să ia măsuri pentru continuarea activităţii economice,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol, denumită în continuare schemă, având ca scop acordarea de subvenţii directe, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

    ART. 2
    Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu prevederile pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID19 (2020/C91I/01), cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor acorda după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

    ART. 3
    (1) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (2) Schema se aplică pe întreg teritoriul României şi se implementează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, care reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.

    ART. 4
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) schemă de ajutor - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită;
    b) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică în sectorul vitivinicol, indiferent de statutul juridic şi de modul în care este finanţată.


    ART. 5
    (1) Schema se aplică producătorilor vitivinicoli care desfăşoară activităţi pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, constituite în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, şi persoanelor juridice, denumiţi în continuare beneficiari.
    (2) Schema nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) care au obţinut un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piaţa internă printr-o decizie a Comisiei Europene, atât timp cât ajutorul ilegal nu este rambursat sau plătit într-un cont cu destinaţie specială, reprezentând valoarea totală şi dobânzile aferente ajutorului ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.

    ART. 6
    (1) Prin schema prevăzută la art. 1 se acordă un ajutor de stat sub formă de subvenţie directă beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1), respectiv o subvenţie egală cu echivalentul în lei a 500 euro/ha, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro pentru acelaşi beneficiar.
    (2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările şi completările ulterioare, fără a depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pentru acelaşi beneficiar.

    ART. 7
    Beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) care solicită ajutorul de stat trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anul 2020, cu cerere unică de plată pe suprafaţă;
    b) să exploateze plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole şi să aibă pentru acestea depuse şi înregistrate declaraţii de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    c) să nu depăşească valoarea totală de 100.000 euro/ beneficiar în baza pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID19 (2020/C91I/01), cu modificările şi completările ulterioare;
    d) să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019 sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.


    ART. 8
    (1) Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2020.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăţi ulterior datei de 31 decembrie 2020 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

    ART. 9
    (1) Ajutorul de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (2) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 59.500 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.
    (3) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 100.000 euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 10
    (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) care solicită ajutorul de stat depun cererea de solicitare a ajutorului de stat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul social, însoţită de următoarele documente:
    a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului sau certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, după caz;
    b) coordonate bancare/trezorerie.

    (2) Perioada de depunere a cererilor şi a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) este de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Cererile însoţite de documentele justificative prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi prin fax, poştă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiţia semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului a fiecărei pagini a documentului transmis.

    ART. 11
    (1) După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică:
    a) suprafaţa cu viţă-de-vie cu struguri pentru vin care face obiectul cererii de ajutor de stat prin raportare la maximul suprafeţei solicitate în cererea unică de plată pe suprafaţă pe anul 2020 pentru codurile de cultură 961 şi 965;
    b) existenţa înregistrării beneficiarului în Registrul plantaţiilor viticole;
    c) existenţa înregistrării în Registrul plantaţiilor viticole a declaraţiei de recoltă aferentă campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019 depusă de către beneficiar pentru suprafaţa menţionată în cererea de solicitare a ajutorului de stat;
    d) îndeplinirea condiţiei de la art. 7 lit. c);
    e) îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 7 lit. d).

    (2) În situaţia în care suprafaţa cu viţă-de-vie cu struguri pentru vin înscrisă în cererea de ajutor de stat este mai mare decât cea înscrisă în cererea unică de plată pe suprafaţă pe anul 2020 pentru codurile de cultură 961 şi 965, se ia în calcul ca fiind eligibilă suprafaţa înscrisă în cererea unică de plată.
    (3) În situaţia în care suprafaţa cu viţă-de-vie cu struguri pentru vin înscrisă în cererea de ajutor de stat este mai mică decât cea înscrisă în cererea unică de plată pe suprafaţă pe anul 2020 pentru codurile de cultură 961 şi 965, se ia în calcul ca fiind eligibilă suprafaţa înscrisă în cererea de ajutor de stat.
    (4) După finalizarea verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc suprafeţele eligibile şi se aprobă sumele pe fiecare beneficiar, în limita suprafeţei maxime de 200 ha.
    (5) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc situaţiile centralizatoare cu beneficiarii şi sumele cuvenite reprezentând ajutor de stat, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, şi se asigură că sumele totale care se acordă fiecărui beneficiar se încadrează în plafonul maxim prevăzut la art. 6 alin. (1).
    (6) Pe baza situaţiilor centralizatoare întocmite de centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, structura centrală a APIA întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizatorul cu beneficiarii şi sumele cuvenite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
    (7) În situaţia în care sumele depăşesc prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, valoarea ajutorului de stat se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii.

    ART. 12
    În baza centralizatorului cu beneficiarii şi sumele cuvenite, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare cu sumele solicitate pentru ajutorul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 13
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare la structura centrală a APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite.
    (2) Centrele judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Structura centrală a APIA publică pe site-ul instituţiei informaţiile relevante prevăzute în anexa nr. III la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    (1) Documentele depuse în vederea solicitării ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se păstrează la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
    (2) Documentele care atestă ajutorul cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.

    ART. 15
    Beneficiarul are obligaţia să anunţe orice modificare privind datele din cerere la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, unde a depus cererea de solicitare, în termen de 10 zile lucrătoare de la respectiva modificare.

    ART. 16
    (1) În cazul nerespectării de către beneficiari a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 7, aceştia sunt obligaţi la restituirea contravalorii ajutorului de stat, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate începând cu data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmit de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Creanţele bugetare principale şi accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţelor bugetare prin executare silită, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către APIA de la data scadenţei şi până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (7), iar organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.
    (9) Obligaţiile fiscale accesorii calculate de către APIA vor fi individualizate într-un titlu de creanţă, prevederile alin. (2)-(7) aplicându-se în mod corespunzător.
    (10) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală a debitorului se efectuează la solicitarea centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de lege.
    (11) Creanţele bugetare principale şi accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanţă şi se constituie venit la bugetul de stat.

    ART. 17
    Schema de ajutor de stat instituită prin prezenta ordonanţă de urgentă se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la adresa www.madr.ro.

    ART. 18
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare a doua zi după data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 19
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Aurel Simion,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 27 noiembrie 2020.
    Nr. 205.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    APIA
    CJ .................
    Operator date cu caracter personal: 9596
    Bun de plată
    ................. euro
    .................... lei
    Director executiv CJ,
    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    cu beneficiarii şi sumele cuvenite ajutorului de stat acordat pentru susţinerea activităţii producătorilor
    din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
    (model)

┌────┬──────────┬──────┬───────┬───┬───────┬───────┐
│ │ │Nr. şi│ │CUI│Valoare│Valoare│
│Nr. │Denumire │dată │ID │/ │ajutor │ajutor │
│crt.│beneficiar│cerere│fermier│CNP│de stat│de stat│
│ │ │ │ │ │(lei) │(euro) │
├────┼──────────┼──────┼───────┼───┼───────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────┼──────┼───────┼───┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────┼───┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────┼───┼───────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴───────┴───┴───────┴───────┘


    Certificat din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii
    Verificat.
    Întocmit.

    ANEXA 3

    APIA
    Operator date cu caracter personal: 9596
    Bun de plată
    ................. euro
    .................... lei
    Director,
    CENTRALIZATORUL
    cu beneficiarii şi sumele cuvenite ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor
    din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

┌────┬───────┬───────────┬──────┬──────┐
│ │ │ │Ajutor│Ajutor│
│Nr. │Judeţul│Nr. │de │de │
│crt.│ │beneficiari│stat │stat │
│ │ │ │(lei) │(euro)│
├────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│ │Total │ │ │ │
│ │general│ │ │ │
└────┴───────┴───────────┴──────┴──────┘


    Certificat din punct de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii
    Director general,
    ...................................................
    (semnătura şi ştampilă)

    ANEXA 4

    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol
    în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Se aprobă,
    Ordonator principal de credite
    ...................................................

┌────────┬───────┬─────────────────────┐
│Nr. crt.│Judeţul│Suma solicitată (lei)│
├────────┼───────┼─────────────────────┤
│1. │ │ │
├────────┼───────┼─────────────────────┤
│2. │ │ │
├────────┼───────┼─────────────────────┤
│..... │ │ │
├────────┼───────┼─────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │
└────────┴───────┴─────────────────────┘


    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
    Director general,
    ...................................................
    (semnătura şi ştampila)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016