Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 14 octombrie 2020  privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 14 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 950 din 15 octombrie 2020
    Luând în considerare faptul că statul român, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe lângă activităţile educaţionale specifice, încurajează şi desfăşurarea unor activităţi educaţionale de tip „şcoala după şcoală“ al căror obiectiv final este de a consolida/aprofunda cunoştinţele specifice elevilor, mai ales ale celor din ciclul primar şi ciclul gimnazial prin desfăşurarea de activităţi educaţionale după finalizarea programului şcolar, dar şi pentru a susţine familiile a căror activitate la locul de muncă se desfăşoară şi după finalizarea orelor de către elevii din ciclul primar şi gimnazial,
    ţinând cont de faptul că prin Legea nr. 186/2020 pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 au fost aprobate o serie de măsuri pentru activităţile educaţionale de tip „şcoala după şcoală“,
    având în vedere faptul că forma aprobată a legii presupune un efort bugetar considerabil, de aproximativ 3.800.000 mii lei/an pentru un număr de 1.280.000 de beneficiari şi o valoare a tichetului educaţional de 400 lei/beneficiar/lună, dar şi datorită faptului că pentru o parte dintre beneficiari, respectiv pentru preşcolari activităţile de tip „şcoala după şcoală“ nu sunt potrivite cu profilul nevoilor de activităţi educaţionale necesare formării competenţelor educaţionale,
    având în vedere faptul că modificările aduse art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul Legii nr. 186/2020 au survenit ulterior aprobării rectificărilor la bugetul de stat şi ţinând cont de faptul că aceste modificări produc efecte inclusiv în anul şcolar 2020-2021, se constată faptul că Ministerul Educaţiei şi Cercetării se află în situaţia de a nu putea să implementeze programul „Şcoala după şcoală“ în lipsa surselor de finanţare necesare. În acest sens se impune adoptarea, prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului, a unui set de măsuri care să reglementeze implementarea programului „Şcoala după şcoală“ şi să asigure resursele financiare necesare pentru derularea acestuia. Prin intermediul actului normativ se stabilesc mecanismele de implementare a voinţei Parlamentului României în corelare cu realităţile sistemului de educaţie şi în conformitate cu limitările bugetului naţional.
    Luând în considerare faptul că, în vederea implementării în bune condiţii a programului de educaţie „Şcoala după şcoală“ prin intermediul ordonanţei de urgenţă a Guvernului, se impune a fi asigurate:
    - calitatea programelor de educaţie de tip „şcoala după şcoală“ prin organizarea acestor programe doar la nivelul unităţilor de învăţământ care dispun de baza materială şi de resursele umane calificate pentru implementarea programului „Şcoala după şcoală“; stabilirea unui mecanism de asigurare a calităţii programelor de educaţie de tip „şcoala după şcoală“ pentru a asigura elevilor acces la programe educaţionale menite să sprijine succesul şcolar şi să asigure utilizarea eficientă a resurselor financiare;
    – resursele financiare necesare implementării programului de educaţie „Şcoala după şcoală“, inclusiv din anul şcolar 2020-2021, prin identificarea de resurse financiare nerambursabile din Programul operaţional Capital uman 2014-2020 şi prin implementarea unei măsuri tranzitorii de acordare a tichetelor pentru educaţie pe suport electronic într-un cuantum mai mic în anii şcolari 2020-2021 şi, respectiv, 2021-2022, asigurând astfel stabilitatea bugetului naţional.

    Ţinând cont de faptul că alocarea acestor sume în totalitatea lor din bugetul de stat pentru activităţi de tip „şcoala după şcoală“ ar periclita grav echilibrul bugetului de stat în perioada de criză generată de pandemia cu virusul SARS-CoV-2,
    deoarece elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic şi sunt o prioritate a Programului de guvernare, constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera dezechilibre bugetare la nivelul bugetului de stat, dar şi pentru a pune în acord nevoile educaţionale ale elevilor cu posibilităţile oferite prin activităţile desfăşurate de tip „şcoala după şcoală“, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Articolul 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    (1) Unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, îşi pot extinde activităţile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe «Şcoala după şcoală» dacă dispun de infrastructura şi de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe. Pentru elevii până în clasa a IV-a inclusiv, părinţii, reprezentanţii legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, pot opta pentru obţinerea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul «Şcoala după şcoală.»
    (...)
    (4) Statul finanţează, în limita sumelor alocate cu această destinaţie, programul «Şcoala după şcoală» pentru elevii de până în clasa a IV-a inclusiv ai căror părinţi, reprezentanţi legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită în scris acest serviciu, prin tichete pentru educaţie pe suport electronic a căror valoare nominală lunară se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 0,8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Şcoala după şcoală"

    2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru anii şcolari 2020-2021 şi 2021-2022, valoarea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic este de 0,4 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Şcoala după şcoală"

    3. Alineatele (5)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Persoanele îndreptăţite prevăzute la alin. (4) optează pentru aceste tichete pentru educaţie pe suport electronic, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârşitul fiecărui an şcolar sau la momentul înscrierii copilului la şcoală pentru noul an şcolar.
(6) Tichetele pentru educaţie pe suport electronic destinate programului «Şcoala după şcoală» sunt tichete de valoare pe suport electronic finanţate din fonduri externe nerambursabile şi în completare de la bugetul de stat, destinate exclusiv acoperirii parţiale sau integrale a costurilor aferente programului al cărui scop final este de a oferi sprijin familiilor sau persoanelor în îngrijirea cărora se află elevii până în clasa a IV-a inclusiv, precum şi de a contribui la îmbunătăţirea competenţelor educaţionale dobândite de aceştia în timpul orelor de şcoală. Tichetele pentru educaţie pe suport electronic nu sunt transferabile, iar utilizarea lor în alt scop îi obligă pe beneficiari la plata contravalorii serviciilor educaţionale de care au beneficiat.
(7) Tichetele pentru educaţie pe suport electronic se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţile emitente, în baza autorizaţiei de funcţionare.
(8) Decontarea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic între unităţile de învăţământ sau organizaţiile neguvernamentale care acceptă tichete pentru educaţie pe suport electronic ca mod de plată a costurilor aferente programului «Şcoala după şcoală» şi unităţile emitente ale tichetelor pentru educaţie pe suport electronic se face numai prin intermediul unităţilor bancare.
(9) Finanţarea acordării tichetelor pentru educaţie pe suport electronic se face din fonduri externe nerambursabile, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, cu respectarea criteriilor de eligibilitate specifice programului operaţional în cauză, şi în completare din bugetul de stat, în limita fondurilor alocate din bugetul de stat pentru această destinaţie."

    4. După alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alineatele (9^1)-(9^4), cu următorul cuprins:
    "(9^1) În vederea implementării măsurilor prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (4^1), în anul şcolar 2020-2021, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va demara şi implementa un program naţional pilot «Şcoala după şcoală» care se adresează elevilor aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii, în special pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii rome, elevii din mediul rural, elevii cu dizabilităţi, elevii din comunităţile dezavantajate economic.
(9^2) Bugetul programului naţional pilot «Şcoala după şcoală» se încadrează în limita de 146.163 mii lei, echivalentul a 30.000.000 euro, şi este alocat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020. Cheltuielile generate de implementarea programului naţional pilot «Şcoala după şcoală» vor respecta regulile de eligibilitate specifice Programului operaţional Capital uman 2014-2020.
(9^3) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a programului prevăzut la alin. (9^1), cu respectarea prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(9^4) Achiziţia tichetelor pentru educaţie pe suport electronic finanţate din fonduri externe nerambursabile se realizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării la propunerea inspectoratelor şcolare, în urma centralizării cererilor depuse la unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi copiii de către persoanele îndreptăţite potrivit prezentei legi, iar acestea se distribuie prin inspectoratele şcolare către unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi copiii."    ART. II
    Cerinţele privind emiterea, contractarea, utilizarea şi decontarea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Criteriile de autorizare a unităţilor emitente se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

    ART. III
    Se mandatează Autoritatea de management a Programului operaţional Capital uman 2014-2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene să adopte toate măsurile ce se impun pentru modificarea programului operaţional, astfel încât activităţile desfăşurate prin programul pilot naţional „Şcoala după şcoală“ să poată fi finanţate din fonduri externe nerambursabile.

    ART. IV
    Pentru anul şcolar 2020-2021, persoanele îndreptăţite prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta pentru aceste tichete pentru educaţie pe suport electronic în maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor de aplicare prevăzute la art. II din Legea nr. 186/2020 pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

    ART. V
    Normele de aplicare a prevederilor art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, prevăzute la art. II din Legea nr. 186/2020 pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, inclusiv regulile de decontare a tichetelor pentru educaţie pe suport electronic, în funcţie de zilele în care elevul a fost prezent în cadrul programului „Şcoala după şcoală“ şi de fondurile alocate cu această destinaţie, se emit, cu luarea în considerare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. VI
    Criteriile de eligibilitate pentru elevii aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii până în clasa a IV-a inclusiv, precum şi pentru cei aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 58 alin. (9^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv documentele justificative pe baza cărora se va realiza încadrarea acestora în aceste categorii, se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi vor avea în vedere acordarea sprijinului în special pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii rome, elevii din mediul rural, elevii cu dizabilităţi şi elevii din comunităţile dezavantajate economic.

    ART. VII
    Lista unităţilor învăţământ din care provin elevii care vor beneficia de programul naţional pilot „Şcoala după şcoală“ se propune de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. VIII
    Procedura şi criteriile de evaluare a unităţilor de învăţământ care organizează programe „Şcoala după şcoală“ se stabilesc de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin Normele de aplicare a prevederilor art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la art. II din Legea nr. 186/2020 pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Ioan Burduja,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 octombrie 2020.
    Nr. 171.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016