Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 160 din 10 septembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 160 din 10 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 840 din 14 septembrie 2020
    Având în vedere adoptarea la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului (UE) 2017/352 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune privind transparenţa financiară a porturilor, denumit în continuare Regulamentul, act normativ cu aplicabilitate directă în toate statele membre, se impune reglementarea de urgenţă la nivel naţional a dispoziţiilor legale care să asigure implementarea măsurilor prevăzute în regulamentul sus-menţionat.
    În acest sens, ca urmare a adoptării Regulamentului se impune desemnarea de către statele membre a unei autorităţi relevante care să verifice, în urma depunerii unei plângeri de către persoanele interesate, conformarea administraţiilor portuare şi a furnizorilor de servicii portuare cu dispoziţiile Regulamentului, inclusiv verificarea respectării normelor de concurenţă şi de ajutor de stat în contextul stabilirii tarifelor de către autorităţile portuare.
    În acest context, având în vedere faptul că legislaţia naţională nu cuprinde prevederi cu privire la desemnarea expresă, în calitate de autoritate relevantă, a Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval, structură fără personalitate juridică, organizată în cadrul Consiliului Concurenţei, înfiinţată în anul 2017, se impune completarea corespunzătoare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    În vederea implementării noilor măsuri prevăzute de Regulament se impune completarea cadrului normativ naţional în acest domeniu cu măsuri care să permită asigurarea funcţionalităţii mecanismului legal de soluţionare de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval a plângerilor depuse de părţile interesate, prin stabilirea termenelor şi a etapelor procedurale care trebuie urmate, precum şi definirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a încălcării prevederilor actului normativ european.
    În acest sens, în vederea implementării prevederilor cuprinse în Regulament potrivit cărora statele membre au obligaţia de a se asigura că există o procedură eficientă de tratare a plângerilor, se impune adoptarea de urgenţă a prevederilor legale care să aibă ca obiect: evitarea conflictelor de interese; independenţa din punct de vedere funcţional de orice organ de administrare al portului sau de orice furnizori de servicii portuare; o separare funcţională efectivă între tratarea plângerilor, pe de o parte, şi proprietatea şi gestionarea porturilor, furnizarea de servicii portuare şi utilizarea portului, pe de altă parte; imparţialitate şi transparenţă, cu respectarea dreptului de desfăşurare liberă a activităţii.
    De asemenea, în lipsa adoptării măsurilor legale privind implementarea prevederilor Regulamentului sus-menţionat există riscul declanşării de către Comisia Europeană a unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. În acest sens, prin Scrisoarea nr. 7.823.753/19/12/2019, Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană a fost notificată referitor la neîndeplinirea obligaţiei României de a notifica Comisia cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 16 - Tratarea plângerilor, respectiv art. 19 - Sancţiuni, din Regulament.
    Ţinând cont de faptul că nepromovarea actului normativ poate avea consecinţe negative asupra drepturilor persoanelor interesate prin privarea acestora de dreptul de a depune plângeri ca urmare a nerespectării prevederilor legale şi lipsirea acestora de dreptul constituţional privind liberul acces la justiţie,
    situaţia extraordinară şi caracterul urgent care reclamă adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă, a cărei reglementare nu poate fi amânată, sunt reprezentate de necesitatea adoptării imediate a măsurilor legale care să permită buna funcţionare a activităţii administraţiilor portuare, a mecanismului de supraveghere a modului în care acestea respectă legislaţia specifică, precum şi stabilirea de contravenţii în cazul nerespectării dispoziţiilor legale, măsuri a căror neadoptare poate avea efecte negative asupra activităţii economice, precum şi a persoanelor prejudiciate.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 22 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Administraţiile portuare care au în proprietate/ concesiune sau administrează infrastructură portuară aferentă porturilor identificate la art. 1 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/352 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune privind transparenţa financiară a porturilor, denumit în continuare Regulament, trebuie să respecte şi obligaţiile ce rezultă din aplicarea acestuia."

    2. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Stabilirea tarifelor ce nu intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului se face pe baza unor norme de fundamentare întocmite de administraţii pe baza datelor din contabilitatea de gestiune a respectivei administraţii, în urma consultării prealabile a operatorilor economici."

    3. La articolul 66^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Consiliul de supraveghere este autoritatea relevantă din România, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulament. Consiliul de supraveghere soluţionează plângerile care rezultă din aplicarea articolelor 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15 din Regulament pentru porturile maritime care intră sub incidenţa acestuia. Consiliul de supraveghere monitorizează respectarea prevederilor Regulamentului şi analizează din oficiu încălcarea acestora."

    4. La articolul 66^1, alineatul (19) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(19) În exercitarea atribuţiilor sale, inclusiv cele de autoritate relevantă conform alin. (3^1), Consiliul de supraveghere emite decizii şi hotărâri."

    5. La articolul 66^1, după alineatul (19) se introduc două noi alineate, alineatele (19^1) şi (19^2), cu următorul cuprins:
    "(19^1) Deciziile Consiliului de supraveghere prin care se aplică amenzi constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(19^2) Consiliul de supraveghere aprobă prin hotărâre regulamente şi instrucţiuni, care vor fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    6. La articolul 66^2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Consiliul de supraveghere are următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte în ce măsură administraţiile portuare prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) respectă prevederile art. 24 alin. (1) lit. a);
    b) avizează normele de fundamentare a tarifelor prevăzute pentru utilizarea infrastructurii portuare şi a infrastructurii de căi navigabile interioare, percepute de către administraţiile portuare prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2), precum şi structura pe elemente de cheltuieli a acestora;
    c) avizează normele de fundamentare a chiriei, respectiv a redevenţei pentru închirierea şi concesiunea/subconcesiunea terenurilor portuare care aparţin domeniului public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale percepute de către administraţiile portuare prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2);
    d) avizează normele de fundamentare a tarifelor percepute de către administraţiile portuare prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) pentru efectuarea serviciilor de siguranţă şi structura pe elemente de cheltuieli a acestor tarife şi verifică proporţionalitatea acestora cu costul serviciului furnizat;
    e) urmăreşte aplicarea în mod nediscriminatoriu a tarifelor prevăzute la lit. b)-d), stabilite în conformitate cu art. 37 alin. (2);
    f) analizează din oficiu sau la plângere şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la un tratament inechitabil sau discriminatoriu, aplicat, prin deciziile administratorului infrastructurii de transport naval, în ceea ce priveşte:
    (i) accesul la infrastructura de transport naval;
    (ii) nivelul şi/sau structura chiriilor/redevenţelor/tarifelor de utilizare, aplicate în legătură cu infrastructura portuară şi de căi navigabile interioare, precum şi efectuarea serviciilor de siguranţă;
    (iii) cerinţele minime aplicate pentru furnizarea serviciilor de siguranţă;
    (iv) procedura de acordare/refuz a/al dreptului de a furniza servicii de siguranţă;
    g) monitorizează şi avizează procedura de elaborare a contractelor-cadru prevăzută la art. 40^1;
    h) formulează recomandări pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea domeniului transportului naval;
    i) colaborează cu alte autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;
    j) analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene;
    k) efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la activitatea, principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât acestea să fie armonizate."

    7. La articolul 66^2, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prevederile alin. (2) lit. a)-h) nu se aplică porturilor prevăzute la art. 1 alin. (4) din Regulament.
(2^2) În exercitarea atribuţiilor de autoritate relevantă conform art. 66^1 alin. (3^1), Consiliul de supraveghere analizează din oficiu sau la plângere şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la nerespectarea prevederilor Regulamentului, având ca obiect:
    a) obligaţiile cu privire la accesul pe piaţă pentru furnizarea serviciilor portuare în porturile maritime, precum şi a condiţiilor prevăzute la art. 3 din Regulament;
    b) cerinţele minime pentru furnizarea de servicii portuare, precum şi procedura pentru asigurarea respectării cerinţelor minime, prevăzute la art. 4 şi 5 din Regulament;
    c) prevederile privind limitarea numărului de furnizori de servicii portuare, conform articolului 6 din Regulament;
    d) limitările în sarcina operatorilor interni, stabilite conform art. 8 din Regulament;
    e) prevederile referitoare la transparenţa relaţiilor financiare, stabilite conform art. 11 din Regulament;
    f) prevederile cu privire la stabilirea taxelor de servicii portuare, precum şi a taxelor de utilizare a infrastructurii portuare, conform art. 12 şi 13 din Regulament;
    g) nerespectarea obligaţiilor de consultare a utilizatorilor portuari şi a altor părţi interesate prevăzute la art. 15 din Regulament, inclusiv a obligaţiei de respectare a confidenţialităţii informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial.
(2^3) În exercitarea atribuţiilor de autoritate relevantă conform art. 66^1 alin. (3^1), Consiliul de supraveghere monitorizează şi urmăreşte respectarea de către administraţiile portuare a obligaţiilor prevăzute la art. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 şi 15 din Regulament."

    8. La articolul 66^2, alineatele (3), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În exercitarea atribuţiilor sale, ori de câte ori Consiliul de supraveghere constată că ar putea fi incidente prevederile legislaţiei în materia concurenţei şi/sau a ajutorului de stat, informează Consiliul Concurenţei.
    ..................................................................................................
(5) În exercitarea atribuţiilor sale, inclusiv a celor de autoritate relevantă în înţelesul Regulamentului, Consiliul de supraveghere poate să solicite administratorului infrastructurii, precum şi oricăror utilizatori ai infrastructurii portuare, furnizori de servicii portuare, operatori economici şi/sau autorităţi publice furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante necesare exercitării atribuţiilor sale. Informaţiile solicitate se furnizează în termenul stabilit prin cererea de informaţii, care nu poate depăşi 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării acestora. În situaţii excepţionale, Consiliul de supraveghere poate acorda o prelungire a acestui termen.
    Consiliul de supraveghere are obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor şi documentelor primite.
    .................................................................................................
(7) Deciziile Consiliului de supraveghere sunt obligatorii pentru toate părţile vizate de acestea. Deciziile Consiliului de supraveghere vor fi comunicate părţilor în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la deliberare şi vor fi publicate pe website-ul propriu. La publicare se va ţine seama de interesele legitime ale părţilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat."

    9. După articolul 66^2 se introduce un nou articol, articolul 66^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 66^3
    (1) Consiliul de supraveghere va soluţiona plângerile prevăzute la art. 66^2 alin. (2) şi (2^2), în termen de maximum 120 de zile lucrătoare de la data la care plângerea a fost considerată completă.
    (2) După primirea tuturor informaţiilor solicitate, structura de specialitate prevăzută la art. 66^1 alin. (16) va supune aprobării Consiliului de supraveghere o notă privind declararea plângerii ca fiind completă. Consiliul de supraveghere va dispune, după caz, transmiterea unei adrese către autorul plângerii cu privire la data declarării plângerii ca fiind completă, respectiv completarea informaţiilor cuprinse în plângere. În acest din urmă caz se va relua procedura privind obţinerea tuturor informaţiilor necesare declarării plângerii ca fiind completă.
    (3) După declararea plângerii ca fiind completă, atunci când consideră necesar, Consiliul de supraveghere poate solicita informaţii suplimentare în vederea soluţionării plângerii, conform art. 66^2 alin. (5), în termenul prevăzut la alin. (1).
    (4) În urma analizei tuturor informaţiilor solicitate, structura de specialitate prevăzută la art. 66^1 alin. (16) va întocmi o notă de analiză a plângerii, pe care o va înainta Consiliului de supraveghere.
    (5) În situaţia în care apreciază că este necesar pentru soluţionarea plângerii, Consiliul de supraveghere poate decide ascultarea părţilor implicate.
    (6) Neprezentarea părţilor implicate la şedinţa de ascultare şi refuzul oricăror declaraţii nu constituie impediment pentru soluţionarea plângerii.
    (7) Până la împlinirea termenului de 120 de zile lucrătoare de la data la care plângerea a fost declarată completă, Consiliul de supraveghere va delibera şi se va pronunţa prin decizie.
    (8) Consiliul de supraveghere va stabili, prin regulament, condiţiile pe care o solicitare ce i-a fost adresată trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi calificată ca plângere, precum şi procedura aplicabilă soluţionării acesteia.
    (9) Consiliul de supraveghere poate, după caz, prin decizie:
    a) să dispună încetarea încălcării prevederilor prezentei ordonanţe, potrivit competenţei sale, şi să impună părţilor măsurile corective necesare pentru încetarea efectivă a încălcării şi care să asigure remedierea situaţiei constatate;
    b) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă în competenţa sa;
    c) să respingă plângerea.
    (10) Consiliul de supraveghere va respinge plângerea dacă:
    a) este nefondată sau nedovedită;
    b) persoana care depune plângerea nu trimite informaţiile solicitate, până la data stabilită de Consiliul de supraveghere;
    c) nu se constată încălcări ale prezentei ordonanţe, potrivit competenţei Consiliului de supraveghere, sau aspectele cuprinse în plângere nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, potrivit competenţei Consiliului de supraveghere."

    10. La articolul 67^1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) nerespectarea de către administraţiile portuare, în calitate de administrator al infrastructurii de transport naval sau de către furnizorii de servicii portuare, a obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (1^1);"

    11. La articolul 68 alineatul (1^1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cu amendă de la 0,1% la 0,4% din cifra de afaceri totală realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării, pentru faptele prevăzute la art. 67^1 lit. a), b) şi b^1), iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere;"    ART. II
    La articolul 25 alineatul (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
    "t) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, al concurenţei neloiale şi practicilor comerciale incorecte, al bunei funcţionări a pieţei serviciilor digitale, al politicilor privind investiţiile străine în economia naţională, precum şi al oricăror politici privind buna funcţionare a pieţelor în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, care decurg din actele normative interne sau din cele emise de instituţiile Uniunii Europene."


    ART. III
    Plângerile în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi soluţionate potrivit dispoziţiilor legale şi procedurii aflate în vigoare la data la care au fost introduse.

    ART. IV
    Prevederile art. I pct. 10 intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. V
    Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 22 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Preşedintele Consiliului Concurenţei,
                    Bogdan Marius Chiriţoiu
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 10 septembrie 2020.
    Nr. 160.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016