Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 19 august 2020  pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică  în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 19 august 2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 767 din 21 august 2020
    În condiţiile în care situaţia actuală impune identificarea de măsuri urgente care să sprijine mediul economic, pregătirea şi dezvoltarea investiţiilor în construcţii,
    având în vedere nevoia identificării de măsuri imediate atât în contextul stării de alertă pe teritoriul României, cât şi în contextul digitalizării aplicate prin reglementările aprobate prin actele normative în domeniul autorizării lucrărilor de construire,
    rezultând fără echivoc necesitatea adoptării în regim de urgenţă a măsurilor menţionate anterior, astfel încât să se asigure o funcţionare corespunzătoare a proceselor de planificare, proiectare şi execuţie a investiţiilor, indiferent de evoluţia pandemică la nivel naţional sau la nivel mondial,
    având în vedere dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE,
    ţinând cont de faptul că pentru asigurarea unei implementări eficiente a dispoziţiilor Regulamentului UE nr. 910/2014 este necesară adoptarea unor măsuri specifice pentru procesele de planificare teritorială şi urbană, proiectare, avizare, autorizare şi execuţie a lucrărilor de construcţii,
    luând în considerare că una dintre modalităţile de punere în aplicare la nivelul administraţiei publice a măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, presupune extinderea cadrului legal necesar utilizării şi recunoaşterii semnăturii electronice şi a documentelor electronice elaborate de specialişti în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism şi posibilităţii de depunere exclusiv electronică a documentaţiilor la autorităţile administraţiei publice locale şi la persoanele fizice şi juridice care sunt împuternicite de lege să realizeze procesele de planificare şi proiectare, conform atestărilor sau autorizărilor obţinute în condiţiile legii,
    având în vedere necesitatea recunoaşterii efectelor juridice depline a documentelor şi documentaţiilor electronice şi a semnăturii electronice a tuturor profesioniştilor şi specialiştilor atestaţi şi autorizaţi în urbanism, arhitectură şi construcţii care activează în mediul privat pentru ca activităţile acestora şi circuitul documentelor atât între specialişti, cât şi între aceştia şi instituţiile şi autorităţile emitente de avize şi acorduri să se poată desfăşura prin mijloace electronice în deplină siguranţă şi în condiţii de legalitate,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general pentru utilizarea semnăturii electronice pe documentele şi documentaţiile elaborate şi asumate în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, care se transmit autorităţilor şi instituţiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă şi ştampilă sau parafă profesională.

    ART. 2
    În cadrul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

    ART. 3
    În situaţia în care sunt elaborate şi prezentate în format electronic autorităţilor şi instituţiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, autorizaţii şi aprobări, documentele şi documentaţiile din domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, piese scrise şi desenate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie prezentate integral în formă electronică;
    b) să fie semnate de către toţi specialiştii prevăzuţi de lege cu semnătură electronică calificată eliberată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de un prestator de servicii de încredere calificat;
    c) să îndeplinească condiţiile de fond prevăzute de legislaţia în vigoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului.


    ART. 4
    Documentele şi documentaţiile elaborate şi asumate de către specialiştii prevăzuţi de lege în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism au aceeaşi forţă juridică indiferent de suportul lor material, respectiv fizic sau electronic, şi de tipul semnăturii aplicate, respectiv olografă sau semnătură electronică calificată.
    ART. 5
    Auditorii energetici pentru clădiri atestaţi potrivit Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, experţii tehnici, verificatorii de proiecte, responsabilii tehnici cu execuţia şi diriginţii de şantier, atestaţi sau autorizaţi conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi asumă documentele şi documentaţiile întocmite sau verificate, părţi scrise şi părţi desenate, fie prin semnătura olografă şi aplicarea ştampilei individuale, în cazul exemplarelor fizice ale documentaţiilor de specialitate, în condiţiile legii, fie numai cu semnătură electronică calificată, care ţine loc atât de semnătură olografă, cât şi de ştampilă individuală, în cazul exemplarelor elaborate şi prezentate în format electronic.
    ART. 6
    Arhitecţii cu drept de semnătură acordat de Ordinul Arhitecţilor din România potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot semna documentele prevăzute de lege în toate fazele de elaborare ale documentaţiei tehnice, părţi scrise şi părţi desenate, fie prin semnătura olografă şi aplicarea parafei profesionale specifice, pe exemplarele fizice ale documentaţiilor de specialitate, în condiţiile legii, fie numai cu semnătură electronică calificată, care ţine loc atât de semnătură olografă, cât şi de parafă profesională, pe exemplarele elaborate şi prezentate în format electronic.
    ART. 7
    Specialiştii cu drept de semnătură în amenajarea teritoriului sau în urbanism acordat de Registrul Urbaniştilor din România potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, pot semna documentele şi documentaţiile prevăzute de lege, părţi scrise şi părţi desenate, fie cu semnătură olografă şi aplicarea parafei profesionale specifice, pe exemplarele fizice ale documentaţiilor de specialitate, fie numai cu semnătura electronică calificată, care ţine loc atât de semnătură, cât şi de parafă profesională, pe exemplarele elaborate şi prezentate în format electronic.
    ART. 8
    Specialiştii, experţii şi verificatorii tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice atestaţi în condiţiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot semna documentaţiile prevăzute de lege, părţi scrise şi părţi desenate, fie cu semnătură olografă şi aplicarea ştampilei individuale specifice, pe exemplarele fizice ale documentaţiilor de specialitate, fie numai cu semnătura electronică calificată, care ţine loc atât de semnătură, cât şi de ştampila profesională, pe exemplarele elaborate şi prezentate în format electronic.

    ART. 9
    Inginerii elaboratori ai proiectelor sau părţilor din proiecte de specialitate din domeniul construcţiilor care se supun avizării şi autorizării pot semna documentele şi documentaţiile prevăzute de lege, părţi scrise şi părţi desenate, pentru care au competenţe prevăzute de lege, fie prin semnătură olografă, pe exemplarele fizice ale documentaţiilor de specialitate, fie prin semnătură electronică calificată, pe exemplarele elaborate şi prezentate în format electronic.

    ART. 10
    Persoanele fizice din domeniile conexe construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului care elaborează studii de fundamentare, studii tehnice suport, analize, cercetări, studii de impact, proiecte de specialitate şi altele asemenea, care se supun avizării şi autorizării în procesele de avizare şi aprobare a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi a celor de urbanism şi în procesele de avizare, autorizare şi executare a lucrărilor de construcţii, pot semna toate documentaţiile prevăzute de lege, fie prin semnătură olografă, fie prin semnătură electronică calificată.

    ART. 11
    Toate autorităţile administraţiei publice, instituţiile şi entităţile împuternicite de lege să emită avize, acorduri, certificate de urbanism, autorizaţii de construire sau să avizeze sau să aprobe documentaţiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism sunt obligate să primească documentaţiile de specialitate în toate etapele prevăzute de lege în situaţia în care se depun în format electronic, semnate electronic, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi să le arhiveze în condiţiile legislaţiei privind arhivarea electronică.

    ART. 12
    (1) Pentru emiterea sau modificarea unei semnături electronice calificate, specifică profesioniştilor din domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism şi alte domenii conexe, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prestatorii de servicii de încredere calificaţi au obligaţia ca pe lângă verificarea documentelor prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, şi de Regulamentul (UE) nr. 910/2014, să verifice calitatea profesională a persoanei care solicită eliberarea sau modificarea semnăturii electronice calificată în baza documentelor specifice care atestă dreptul de semnătură sau de practică potrivit evidenţelor oficiale publice privind exercitarea dreptului de practică sau de semnătură deţinute de:
    a) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, ca autoritate competentă în domeniu, pentru verificarea şi confirmarea dreptului de practică al verificatorilor de proiecte, experţilor tehnici şi auditorilor energetici pentru clădiri;
    b) Inspectoratul de Stat în Construcţii, pentru verificarea şi confirmarea dreptului de practică al diriginţilor de şantier şi al responsabililor tehnici cu execuţia;
    c) Ordinul Arhitecţilor din România, pentru verificarea şi confirmarea dreptului de practică al arhitecţilor, conductorilor arhitecţi, arhitecţilor de interior şi urbaniştilor cu drept de semnătură similar conductorilor arhitecţi;
    d) Registrul Urbaniştilor din România, pentru verificarea şi confirmarea dreptului de practică al specialiştilor atestaţi în amenajarea teritoriului şi/sau în urbanism;
    e) Institutul Naţional al Patrimoniului, pentru verificarea şi confirmarea dreptului de practică al specialiştilor, experţii şi verificatorii tehnici atestaţi în domeniul protejării monumentelor istorice;
    f) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    g) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru autorizarea persoanelor pentru proiectarea şi/sau executarea de instalaţii electrice şi gaze naturale;
    h) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru autorizarea persoanelor pentru executarea de lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei, teledetecţiei şi cartografiei.

    (2) Certificatele calificate pentru semnături electronice, acordate în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014, emise în conformitate cu evidenţele oficiale ale autorităţilor competente privind exercitarea dreptului de practică sau de semnătură, vor avea menţiunea calităţii profesionale, titlul de calificare, identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică, domeniul sau subdomeniul şi specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică, calitatea de coordonator sau de elaborator de documentaţii sau de părţi de documentaţii, precum şi denumirea autorităţii competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate.
    (3) În termen de 5 zile de la data eliberării semnăturii electronice calificate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, titularul acesteia este obligat să comunice autorităţii competente care i-a acordat dreptul de practică sau de semnătură numele prestatorului de servicii de încredere calificat care a eliberat semnătura electronică calificată şi perioada de valabilitate a semnăturii.
    (4) La notificarea autorităţilor competente, ca urmare a suspendării sau încetării valabilităţii dreptului de semnătură sau de practică în condiţiile legii, prestatorii de servicii de încredere calificaţi au obligaţia ca:
    a) în condiţiile suspendării dreptului de semnătură sau de practică, să suspende dreptul de utilizare a semnăturilor electronice calificate, eliberate în condiţiile prezentei ordonanţei de urgenţă, specialiştilor faţă de care a operat măsura suspendării;
    b) în condiţiile încetării valabilităţii dreptului de semnătură sau de practică, să revoce dreptul de utilizare a semnăturilor electronice calificate, eliberate în condiţiile prezentei ordonanţei de urgenţă, specialiştilor faţă de care a operat măsura încetării.

    (5) Fapta prestatorilor de servicii de încredere calificaţi care nu respectă prevederile alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
    (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (5) se fac de către personalul abilitat potrivit dispoziţiilor art. 47 dinLegea nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare.
    (7) Prevederile prezentului articol nu se aplică structurilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (5) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Dată fiind importanţa documentelor şi documentaţiilor din domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism şi răspunderea asociată de asumarea conţinutului acestora, ultima semnătura aplicată de către elaboratorii acestora, potrivit legislaţiei specifice, se consideră sigilarea electronică a acestora, conform normelor tehnice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevăzute la art. 15.
    (2) Autorităţile administraţiei publice competente cu emiterea de autorizaţii de construire şi cu aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi a celor de urbanism au obligaţia ca înainte de emiterea actelor administrative de autoritate să verifice integritatea documentelor, valabilitatea semnăturilor electronice calificate şi marca temporală electronică calificată aplicate pe documentele şi documentaţiile specifice, prin personal calificat cu studii sau cursuri de formare profesională în domeniul electronicii, telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, informaticii şi calculatoarelor sau ciberneticii.

    ART. 14
    Toate autorităţile competente cu gestionarea profesiilor reglementate, care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, vor actualiza, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, actele subsecvente specifice domeniilor profesiilor reglementate, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 15
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi Autoritatea pentru Digitalizarea României vor elabora norme tehnice de aplicare, care se aprobă prin ordin comun.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul culturii,
                    Bogdan Gheorghiu

    Bucureşti, 19 august 2020.
    Nr. 140.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016