Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 19 august 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 19 august 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 762 din 20 august 2020
    În contextul actual, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia de COVID-19 care se manifestă cu o deosebită acuitate asupra IMM-urilor, au fost aprobate măsuri de sprijin pentru aceste categorii de întreprinderi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“.
    Deoarece de la intrarea în vigoare a Programului „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“ au fost identificate o serie de aspecte şi constrângeri care îngreunează implementarea facilităţilor de finanţare şi garantare oferite prin program, se impun o serie de modificări legislative de natură să simplifice şi să flexibilizeze accesul la finanţare al IMM-urilor, precum şi atragerea unui număr semnificativ de societăţi de leasing participante în program.
    Întrucât în lipsa reglementării în regim de urgenţă a modificărilor propuse barierele existente ar produce consecinţe negative asupra beneficiarilor prin imposibilitatea accesării facilităţilor oferite prin program şi prin neadoptarea operativă a tuturor măsurilor necesare pentru crearea unui cadru mult mai funcţional de implementare a programului, adaptat atât cerinţelor sectorului IMM în contextul actual, cât şi derulării corespunzătoare a acestuia de către societăţile de leasing financiar din România,
    întrucât dreptul de proprietate al societăţilor facilitează reposedarea bunurilor mobile achiziţionate în cadrul programului, iar companiile de leasing au o vastă expertiză referitoare la valorificarea bunurilor în situaţia în care un beneficiar intră în incapacitate de plată sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată, fapt ce determină creşterea capacităţii de recuperare a creanţelor şi scurtarea timpului de recuperare, este necesară reglementarea în regim de urgenţă a situaţiei extraordinare generate de identificarea unei soluţii de reglementare care răspunde mai bine intereselor tuturor factorilor implicaţi în derularea programului.
    Întrucât statului român îi creşte gradul de securizare al încasării sumelor cuvenite ca urmare a valorificării activului achiziţionat prin program, având în vederea că beneficiază de o garanţie reală mobiliară constituită asupra bunului, obiect al leasingului financiar, se impune reglementarea în regim de urgenţă a unei noi competenţe de valorificare a bunului care face obiectul contractului de leasing, în acord cu principiul specializării competenţelor şi segregării atribuţiilor.
    Ţinând cont de faptul că bunurile mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar sunt proprietatea finanţatorilor, iar aceştia au posibilitatea de valorificare în condiţii avantajoase datorită specificului activităţii desfăşurate de aceştia, se impune crearea cadrului legal astfel încât finanţatorii să poată valorifica aceste bunuri, urmând să distribuie sumele recuperate proporţional cu procentul de garantare.
    Consecinţele neadoptării acestor măsuri ar aduce grave prejudicii activităţii economice a unui număr semnificativ de întreprinderi mici şi mijlocii din toate sectoarele de activitate din România, corelat cu apariţia unor efecte la nivel social determinate de disponibilizarea unei mase semnificative a salariaţilor din România care în prezent sunt angajaţi în întreprinderile mici şi mijlocii, cu implicaţii negative asupra procesului de relansare economică.
    Întrucât în lipsa adoptării măsurilor propuse pe calea unei ordonanţe de urgenţă statul nu ar putea să ia măsurile care se impun pentru asigurarea continuării şi relansării activităţii economice şi elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 24 iulie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, literele a), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producţie, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, asociaţiile sau fundaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi economice şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, entitate care are calitatea de utilizator în accepţiunea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    (...)
d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, în calitate de utilizator, societatea de leasing financiar, în calitate de finanţator, şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze finanţarea de tip leasing acordată de societatea de leasing financiar, iar beneficiarul programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate, ca urmare a executării garanţiei de către finanţator, în situaţia producerii riscului de credit;
e) finanţarea de tip leasing financiar - finanţarea în cadrul unei operaţiuni de leasing prevăzută de dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acordată beneficiarului programului de către un finanţator, astfel cum este definit la art. 2 lit. g) din prezenta ordonanţă de urgenţă, în scopul finanţării în regim de leasing financiar de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităţii beneficiarului programului, cu respectarea normelor interne proprii ale finanţatorului, în baza unui contract de leasing financiar;"

    2. La articolul 2, litera j) se abrogă.
    3. La articolul 2, literele k) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "k) leasingul financiar - operaţiunea de leasing prevăzută de dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    (...)
o) valoarea reziduală - o parte din preţul bunului care face obiectul operaţiunii de leasing financiar, exprimată procentual şi care reprezintă valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator la momentul expirării contractului de leasing, după plata ultimei rate de leasing;"

    4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Finanţările prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt destinate transmiterii dreptului de folosinţă asupra bunurilor mobile noi şi second-hand pentru beneficiarii eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale finanţatorilor şi beneficiază de garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice."

    5. La articolul 6, alineatele (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Obligaţia finanţatorului de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea activelor conform prevederilor art. 11 alin. (4) este garantată cu o ipotecă legală mobiliară constituită asupra activului finanţat prin contractul de leasing. Operaţiunile de înscriere, modificare şi radiere în/din Registrul Naţional de Publicitate a Garanţiilor Mobiliare se efectuează de către finanţator, în baza mandatului acordat de F.N.G.C.I.M.M.
(3) Finanţatorii pot solicita beneficiarului garanţii accesorii finanţării garantate sub forma biletelor la ordin avalizate emise de beneficiar, în conformitate cu normele şi procedurile proprii de finanţare ale acestora.
(4) Ipotecile legale mobiliare prevăzute la alin. (2) se instituie în temeiul contractului de garantare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M, proporţional cu riscul asumat de garant, şi sunt valabile până la distribuirea sumei nete rezultate din valorificarea bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi, conform prevederilor art. 11 alin. (4)."

    6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Finanţatorul are obligaţia de a încheia poliţe de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, în condiţiile prevederilor art. 9 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la valoarea acceptată de societatea de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea rezultată din rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori autorizaţi ANEVAR a bunurilor mobile, pentru bunurile second-hand, şi, respectiv, valoarea de asigurare a bunului mobil, pentru bunurile noi."

    7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Modificările notificate de beneficiar finanţatorului privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. de către finanţator."

    8. La articolul 11, alineatele (3), (4), (5), (10) şi (13) se modifică şi vor aveaurmătorul cuprins:
    "(3) Finanţatorul va depune toate diligenţele pentru reposedarea şi valorificarea echipamentelor, utilajelor şi bunurilor mobile finanţate prin leasing financiar, care fac obiectul contractului de garantare, conform prevederilor art. 9. Finanţatorul este obligat să înştiinţeze, din oficiu, organul fiscal competent în administrarea beneficiarului programului, cu privire la preţul de valorificare al bunului, pentru a participa la distribuirea preţului, în funcţie de suma rămasă de recuperat din creanţa bugetară cuprinsă în înscrisul prevăzut la art. 10 alin. (1).
(4) Sumele provenite din valorificarea realizată potrivit alin. (3) după deducerea cheltuielilor de orice fel făcute în cadrul procedurii de recuperare, conservare, evaluare şi vânzare a activelor finanţate prin contractul de leasing financiar garantat în cadrul programului, cu excepţia TVA, precum şi a celor cu primele de asigurare se distribuie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţatorului, proporţional cu participarea la riscuri a fiecărei părţi. În sensul programului, plasarea bunurilor mobile/echipamentelor/utilajelor în leasing se consideră valorificare, iar distribuirea se realizează la data la care noul contract de leasing produce efecte juridice, proporţional cu procentul de garantare aplicat la valoarea rezultată în urma reevaluării bunului.
(5) Sumele rezultate din executarea garanţiilor accesorii, precum şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile, comisioanele şi primele de asigurare aferente finanţării acordate, vor diminua, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătite finanţatorului de statul român, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), în baza garanţiei acordate de stat.
    (...)
(10) Creanţele rezultate din plata garanţiilor emise pentru finanţările acordate în cadrul programului se recuperează astfel:
    a) de către finanţatori, prin valorificarea bunurilor mobile finanţate prin contractul de leasing financiar şi, după caz, a celorlalte garanţii constituite prin intermediul contractului de leasing financiar;
    b) de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de îndată ce primesc înscrisul prevăzut la art. 10 alin. (1).
    (...)
(13) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a distribuirii în conformitate cu prevederile alin. (4), în limita creanţei rezultate din valoarea de executare a garanţiei de stat, se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct. În acelaşi cont de venituri bugetare se recuperează creanţele bugetare cuprinse în înscrisul prevăzut la art. 10 alin. (1) de către organele fiscale."

    9. La articolul 11, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:
    "(10^1) Anterior demarării procedurii de valorificare a bunurilor ce reprezintă garanţii constituite prin intermediul contractului de leasing financiar, inclusiv în cazul în care bunul nu a fost valorificat, finanţatorii şi organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înştiinţează reciproc. De la momentul înştiinţării privind demararea procedurii de valorificare a bunurilor până la finalizarea acesteia, finanţatorul sau organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, nu va demara o nouă procedură de valorificare a bunului pentru care a fost înştiinţat."

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 19 august 2020.
    Nr. 138.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016