Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMELE METODOLOGICE din 14 mai 2013  de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale    Twitter Facebook
Cautare document

NORMELE METODOLOGICE din 14 mai 2013 de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

EMITENT: MINISTERUL FUNCTIEI PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 22 mai 2013

    ART. 1
    (1) Până la data prezentării la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului a primului "Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........", întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia completării şi depunerii "Situaţiei angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de....", întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Pentru fiecare angajament legal din care rezultă obligaţii de plată aferente investiţiilor publice, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia depunerii unui "Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii............... la data de.........", întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
    (3) "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii ............... la data de ........." poate fi întocmit de ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) şi depus la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuţia anului curent, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În situaţia în care un angajament legal din care rezultă obligaţii de plată aferente investiţiilor publice se încheie pentru mai multe obiective/proiecte/categorii de investiţii, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului câte un "Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de ........." pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investiţii în parte.
    (5) Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să se asigure că la data semnării oricărui angajament legal din care rezultă obligaţii de plată aferente investiţiilor publice a fost obţinut avizul unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului pe "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........".
    ART. 2
    (1) "Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ....", precum şi "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de ........." se completează de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru următoarele titluri de cheltuieli bugetare:
    a) 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare";
    b) 71 "Active nefinanciare";
    c) 75 "Fondul Naţional de Dezvoltare".
    (2) "Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ...." se completează de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) astfel:
    a) Coloana 1 "Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiţii aprobată" - se înscrie denumirea obiectivului/ proiectului/categoriei de investiţii aprobat/aprobate în anexa la bugetul ordonatorului de credite;
    b) Coloana 2 "Buget - sursă de finanţare" - se înscrie "02" pentru buget local, "06" pentru cheltuieli din credite externe etc.;
    c) Coloana 3 "Capitol/Titlu de cheltuială bugetară" - se înscriu capitolul şi titlul de cheltuială de la care se efectuează finanţarea obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii;
    d) Coloana 4 "Credite bugetare aprobate pentru anul curent" - se înscrie valoarea creditelor bugetare aprobate în bugetul anului curent pentru obiectivul/proiectul/categoria de investiţii;
    e) Coloana 5 "Credite de angajament aferente anului curent" - se înscrie valoarea creditelor de angajament aprobate în anexele la bugetul anului curent pentru obiectivul/proiectul/categoria de investiţii;
    f) Coloana 6 "Valoare angajamente legale încheiate în anul curent până la data depunerii situaţiei" - se înscrie valoarea totală a angajamentelor legale încheiate de la începutul anului curent până la data întocmirii şi depunerii la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului a documentului prevăzut în anexa nr. 1, indiferent de anul/anii în care urmează a fi efectuată plata obligaţiilor rezultate din acesta;
    g) Coloana 7 "Credite bugetare destinate stingerii obligaţiilor de plată rezultate din angajamente legale încheiate, din care pentru plata angajamentelor legale încheiate în anii anteriori, cu termen de plată în anii anteriori, restante la 31 decembrie anul precedent" - se înscriu creditele bugetare aprobate în bugetul anului curent pentru plăţi restante, conform art. 14 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Coloana 8 "Credite bugetare destinate stingerii obligaţiilor de plată rezultate din angajamente legale încheiate, din care pentru plata angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu termen de plată în anul curent" - se înscrie valoarea totală din angajamentele legale încheiate în anii anteriori cu termen de plată în anul curent;
    i) Coloana 9 "Credite bugetare destinate stingerii obligaţiilor de plată rezultate din angajamente legale încheiate, din care pentru plata angajamentelor legale încheiate în anul curent cu termen de plată în anul curent" - se înscrie valoarea corespunzătoare din angajamentele legale încheiate în anul curent care au ca termen de plată tot anul curent;
    j) Coloana 10 "Total credite bugetare destinate plăţii obligaţiilor rezultate din angajamente legale încheiate" - se înscrie valoarea totală a creditelor bugetare aferente angajamentelor legale încheiate rezultate din adunarea coloanelor 7, 8 şi 9.
    (3) "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii ............... la data de ........." se completează de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) astfel:
    a) Coloana 1 "Buget - sursă de finanţare" - se înscrie "02" pentru buget local, "06" pentru cheltuieli din credite externe etc.;
    b) Coloana 2 "Capitol/Titlu de cheltuială" - se înscrie capitolul şi titlul de cheltuială de la care se efectuează finanţarea obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii;
    c) Coloana 3 "Număr de înregistrare a proiectului de angajament la instituţia publică" - se înscrie numărul de înregistrare a proiectului de angajament atribuit de instituţia publică;
    d) Coloana 4 "Valoare totală proiect de angajament legal" - se înscrie valoarea totală a proiectului de angajament legal aferent angajamentului legal ce se va încheia în anul curent, indiferent de anul/anii în care urmează a fi efectuată plata obligaţiilor rezultate din acesta;
    e) Coloana 5 "Credite bugetare destinate plăţii obligaţiilor ce derivă din angajamentul legal pentru anul curent" - se înscrie valoarea creditului bugetar aprobat în anul curent, în limita căruia se vor efectua plăţi în anul curent aferente angajamentului legal.
    ART. 3
    La primirea "Situaţiei angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ....", unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului preiau în sistemul informatic datele raportate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din subordinea acestora, întocmind în acest scop, distinct, pentru fiecare instituţie publică şi obiectiv/ proiect/categorie de investiţii, "Fişa proiectului de angajament legal pentru ...../(denumirea instituţiei publice/codul de identificare fiscală) ............................. aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............", potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. 4
    (1) La primirea fiecărui proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifică următoarele:
    a) dacă valoarea totală a proiectului de angajament legal înscrisă în coloana 4 din formularul prevăzut în anexa nr. 2 se încadrează în creditele de angajament disponibile la data solicitării avizului;
    b) dacă creditele bugetare înscrise în coloana 5 din formularul prevăzut în anexa nr. 2 se încadrează în creditele bugetare rămase disponibile la data respectivă.
(2) În scopul avizării "Proiectului de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........", unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifică pe fiecare sursă bugetară şi respectiv capitol şi titlu de cheltuială, pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investiţii în parte, ca disponibilul de credite de angajament rămas de angajat şi disponibilul de credite bugetare rămas în anul curent să aibă o valoare pozitivă sau cel puţin egală cu zero. Datele din "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........", prezentat de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), se preiau în sistem informatic de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în "Fişa proiectului de angajament legal pentru .........../(denumirea instituţiei publice/codul de identificare fiscală)............... aferentă obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ...........", prevăzută în anexa nr. 3.
    (3) "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii ............... la data de ........." avizat se transmite, cu adresă, instituţiei publice deponente, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea documentului. La unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt arhivate, scanate, proiectele de angajamente legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice, avizate de aceste unităţi.
    (4) În situaţia în care din verificările prevăzute la alin. (1) rezultă că disponibilităţile de credite de angajament şi/sau disponibilităţile de credite bugetare au valori negative, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu avizează "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........". Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu înregistrează în anexa nr. 3 şi restituie instituţiilor publice deponente, cu adresă, proiectele de angajamente legale neavizate, cu precizarea motivelor care au condus la neavizarea acestora, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea documentului. La unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt arhivate scanat proiectele de angajamente legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice, neavizate de aceste unităţi.
    ART. 5
    În situaţia în care pe parcursul executării unui obiectiv/proiect/categorie de investiţii pentru care datele dintrun "Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de ........." deja avizat se modifică, instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) prezintă un nou "Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........", în care, în coloanele 4 şi 5, vor înscrie numai diferenţa în plus sau în minus faţă de valoarea înscrisă în "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/ proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de ........." depus anterior.
    ART. 6
    Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1) răspund de realitatea şi exactitatea datelor înscrise în "Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ....................." şi în "Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........".
    ART. 7
    (1) "Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ........................." se prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului astfel:
    a) ori de câte ori se efectuează rectificări bugetare pe parcursul anului bugetar;
    b) la fiecare început de an bugetar, începând cu anul 2014, înainte de efectuarea cheltuielilor de investiţii.
    (2) În cazul în care sumele înscrise în "Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ..................." depusă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se modifică drept urmare a rectificărilor bugetare, în formular vor fi înscrise numai diferenţele în plus sau în minus faţă de valorile înscrise în documentul depus anterior.
    ART. 8
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
    -------
la normele metodologice
-----------------------

    Denumirea instituţiei publice ..................
    Codul de identificare fiscală ..................................


                         SITUAŢIA ANGAJAMENTELOR LEGALE
                 din care rezultă cheltuieli pentru investiţii
    publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ...................


                                                                                              - lei -
 ┌──────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────┬─────────┐
 │Denumire │Buget - │Capitol/ │Credite │Credite │Valoarea │ Credite bugetare destinate │Total │
 │obiectiv/ │sursă de │Titlu de │bugetare│de anga-│angaja- │stingerii obligaţiilor de plată│credite │
 │proiect/ │finanţare│cheltuială│aprobate│jament │mentelor │ rezultate din angajamente │bugetare │
 │categorie │ │bugetară │pentru │aferente│legale │ legale încheiate │destinate│
 │de │ │ │anul │anului │încheiate├───────────────────────────────┤plăţii │
 │investiţii│ │ │curent │curent │în anul │ din care pentru plata: │obliga- │
 │aprobată │ │ │ │ │curent ├─────────┬──────────┬──────────┤ţiilor │
 │ │ │ │ │ │până la │angaja- │angaja- │angaja- │rezultate│
 │ │ │ │ │ │data │mentelor │mentelor │mentelor │din an- │
 │ │ │ │ │ │depunerii│legale │legale │legale │gajamente│
 │ │ │ │ │ │situaţiei│încheiate│încheiate │încheiate │legale │
 │ │ │ │ │ │ │în anii │în anii │în anul │încheiate│
 │ │ │ │ │ │ │anteriori│anteriori,│curent, │ │
 │ │ │ │ │ │ │cu termen│cu termen │cu termen │ │
 │ │ │ │ │ │ │de plată │de plată │de plată │ │
 │ │ │ │ │ │ │în anii │în anul │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │anteriori│curent │curent │ │
 │ │ │ │ │ │ │restante │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │la 31 │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │decembrie│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │anul │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │precedent│ │ │ │
 ├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10=7+8+9 │
 ├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
 │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └──────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


                  Ordonator de credite al instituţiei publice,
                  ............................................
                   (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 2
    -------
la normele metodologice
-----------------------

    Denumirea instituţiei publice .....................
    Codul de identificare fiscală ..................................

                                                Avizat
                                                ------
                                Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului


                          PROIECT DE ANGAJAMENT LEGAL
                 din care rezultă cheltuieli pentru investiţii
       publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii
    ........................ la data de ...................................

                                                           - lei -
 ┌─────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────────────┐
 │Buget - │Capitol/ │Numărul de │Valoarea │Credite bugetare │
 │sursă de │Titlu de │înregistrare │totală a │destinate plăţii │
 │finanţare│cheltuială│a proiectului│proiectului│obligaţiilor care │
 │ │ │de angajament│de │derivă din │
 │ │ │la instituţia│angajament │angajamentul legal│
 │ │ │publică │legal │pentru anul curent│
 ├─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┤
 │TOTAL │ │ │ │ │
 └─────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────────────┘


                  Ordonator de credite al instituţiei publice,
                  ............................................
                   (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 3
    -------
la normele metodologice
-----------------------

    Denumirea unităţii Trezoreriei Statului ............................


                      FIŞA PROIECTULUI DE ANGAJAMENT LEGAL
                  pentru ..../(denumirea instituţiei publice/
                     codul de identificare fiscală).......
     aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ...........


                                                                                                    - lei -
 ┌──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┬───────────┐
 │Buget - │Capitol/ │Credite de│Credite │Valoarea │Totalul │Număr de │Număr de │Valoarea │Valoarea │
 │sursă de │Titlu de │angajament│bugetare │angaja- │creditelor│înregis- │înregis- │totală a │creditelor │
 │finanţare │cheltuială│aferente │aprobate │mentelor │bugetare │trare/ │trare/ │proiectu-│bugetare │
 │(= col. 2 │bugetară │anului │pentru │legale │destinate │Data (zi/ │Data (zi/ │lui de │aferente │
 │din anexa │(= col. 3 │curent │anul │încheiate│plăţii │lună/an) │lună/an) │angaja- │proiectului│
 │nr. 1 la │din │(= col. 5 │curent │în anul │obliga- │proiectu- │proiectu- │ment │de │
 │normele │anexa │din anexa │(= col. 4│curent │ţiilor │lui de │lui de │legal │angajament │
 │metodo- │nr. 1 la │nr. 1 la │din │(= col. 6│rezultate │angaja- │angajament │încheiat │legal cu │
 │logice) │normele │normele │anexa │din anexa│din anga- │ment la │la unita- │în anul │termen de │
 │ │metodo- │metodolo- │nr. 1 la │nr. 1 la │jamente │instituţia│tea teri- │curent │plată în │
 │ │logice) │gice) │normele │normele │legale │publică │torială a │(= col. 4│anul curent│
 │ │ │ │metodo- │metodo- │încheiate │(= col. 3 │Trezoreriei│din anexa│(n) │
 │ │ │ │logice) │logice) │(= col. 10│din anexa │Statului │nr. 2 la │(= col. 5 │
 │ │ │ │ │ │din anexa │nr. 2 la │ │normele │din anexa │
 │ │ │ │ │ │nr. 1 la │normele │ │metodo- │nr. 2 la │
 │ │ │ │ │ │normele │metodo- │ │logice) │normele │
 │ │ │ │ │ │metodo- │logice) │ │ │metodo- │
 │ │ │ │ │ │logice) │ │ │ │logice) │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │Disponibil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │Disponibil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │Disponibil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 │etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────────┘


                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice