Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 9 ianuarie 2017  privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME TEHNICE din 9 ianuarie 2017 privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 67 din 26 ianuarie 2017

──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 81 din 9 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 26 ianuarie 2017
──────────

    ART. 1
     Prezentele norme stabilesc procedura de autorizare de către autoritatea vamală a utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun.

    ART. 2
     În aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) Codul vamal al Uniunii - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
    b) Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 - Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
    d) Convenţia privind regimul de tranzit comun - Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006.


    ART. 3
     Sigiliile speciale utilizate pentru sigilarea mijloacelor de transport, containerelor sau coletelor trebuie atestate printr-un certificat de calitate eliberat în conformitate cu sistemul de clasificare al Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare (ISO).

    ART. 4
    (1) Autorizaţia pentru utilizarea sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun se acordă titularului regimului de tranzit la cerere, în condiţiile prevăzute la art. 39 lit. a), b) şi d) şi art. 233 alin. (4) lit. c) din Codul vamal al Uniunii, la art. 197 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi la art. 24, 25, 27, art. 313 alin. (1), art. 317 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1), art. 57, 81 şi art. 82 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) În aplicarea art. 191 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv a art. 57 alin. (2) lit. b) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun se consideră că o persoană recurge frecvent la regimul de tranzit unional/comun în situaţia în care efectuează/va efectua cel puţin 50 de operaţiuni de tranzit într-un an calendaristic.
    (3) În aplicarea art. 39 lit. a) din Codul vamal al Uniunii şi art. 191 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv a art. 57 alin. (2) lit. c) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, autorizaţia nu se acordă operatorilor economici care:
    a) au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
    b) înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;
    c) sunt în stare de insolvenţă, se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi.


    ART. 5
    (1) Cererea de solicitare a autorizaţiei pentru utilizarea sigiliilor speciale se întocmeşte în scris de către operatorul economic şi conţine informaţiile din modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice. Modelul cererii se regăseşte pe site-ul www.customs.ro, la secţiunea "Formulare".
    (2) Cererea se depune în format letric la registratura Direcţiei Generale a Vămilor, împreună cu următoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;
    b) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în copie;
    c) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu autoritatea vamală;
    d) cazierul judiciar al angajatului operatorului economic responsabil cu reprezentarea acestuia faţă de autoritatea vamală;
    e) un model al sigiliului supus autorizării şi o anexă cu amprenta şi caracteristicile acestuia;
    f) copia certificatului de calitate ISO care atestă respectarea caracteristicilor prevăzute la art. 301 alin. (1) şi (2) şi art. 317 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv la art. 38 alin. (1) şi (2) şi art. 82 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun;
    g) autorizaţia de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, în copie, după caz;
    h) autorizaţia/autorizaţiile pentru acordarea statutului de expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun, în copie;
    i) documente doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut la art. 39 lit. d) din Codul vamal al Uniunii privind standardele practice de competenţă sau calificările care sunt în legătură directă cu activitatea desfăşurată, în aplicarea prevederilor art. 191 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;
    j) documente doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 25 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut la art. 39 lit. b) din Codul vamal al Uniunii privind nivelul ridicat de control al operaţiunilor şi fluxului mărfurilor, în aplicarea prevederilor art. 191 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446; informaţiile şi documentele doveditoare sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;
    k) declaraţia titularului regimului de tranzit prin care se angajează că va înregistra toate sigiliile într-un registru identic cu Registrul de evidenţă a sigiliilor vamale din cadrul biroului vamal şi va ţine evidenţa utilizării acestora.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. c), d), i) şi j) nu se depun în situaţia în care solicitantul are statut de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al Uniunii, sau este titularul unei autorizaţii pentru acordarea statutului de expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun, eliberată după data de 1 mai 2016.

    ART. 6
    (1) În urma verificării îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, Direcţia Generală a Vămilor stabileşte dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acceptarea cererii de autorizare, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) primul paragraf din Codul vamal al Uniunii.
    (2) Direcţia Generală a Vămilor acceptă sau respinge cererea de autorizare în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

    ART. 7
    (1) Dacă cererea de autorizare este acceptată, Direcţia Generală a Vămilor:
    a) verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute la art. 39 lit. a) şi d) din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 57 alin. (2) lit. c) şi e) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun;
    b) verifică, prin intermediul structurii de specialitate, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 25 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut la art. 39 lit. b) din Codul vamal al Uniunii privind nivelul ridicat de control al operaţiunilor şi fluxului mărfurilor.

    (2) La verificarea îndeplinirii condiţiilor menţionate la alin. (1) lit. b) se aplică în mod corespunzător metodologia utilizată în cazul cererilor pentru obţinerea statutului de operator economic autorizat pentru simplificări vamale.

    ART. 8
    (1) În situaţia în care toate condiţiile de autorizare sunt îndeplinite, autorizaţia se eliberează de Direcţia Generală a Vămilor cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii. Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice.
    (2) Amprenta şi caracteristicile sigiliilor speciale sunt prevăzute în anexa nr. 1 la autorizaţie.

    ART. 9
    (1) Autorizaţia se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de conducătorul Direcţiei Generale a Vămilor.
    (2) Numărul autorizaţiei este de forma ROSSEANV002XXXX, unde RO reprezintă codul de ţară ISO 3166 alfa-2 al României, SSE reprezintă codul autorizaţiei menţionat în titlul II din anexa A la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, ANV002 reprezintă codul biroului centralizator din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor şi XXXX reprezintă identificatorul unic al autorizaţiei atribuit de Direcţia Generală a Vămilor. Identificatorul unic se acordă în ordine cronologică şi crescătoare.
    (3) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de Direcţia Generală a Vămilor.
    (4) Titularul autorizaţiei prezintă o copie a acesteia la fiecare birou de plecare unde îşi desfăşoară activitatea.

    ART. 10
    (1) În situaţia în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile de autorizare Direcţia Generală a Vămilor comunică în scris operatorului economic motivele pe baza cărora intenţionează să nu acorde autorizaţia solicitată, în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii.
    (2) Operatorul economic îşi poate exprima punctul de vedere în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

    ART. 11
    (1) Direcţia Generală a Vămilor suspendă, anulează, revocă sau modifică autorizaţia în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (4) lit. b), art. 27 şi art. 28 din Codul vamal al Uniunii, la art. 16-18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv la art. 65 alin. (2) şi (3), art. 67-69 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, respectiv ale art. 65 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, Direcţia Generală a Vămilor comunică în scris operatorului economic motivele pe baza cărora intenţionează să ia decizia suspendării, anulării, revocării sau modificării autorizaţiei, cu excepţia cazului prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b) din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 65 alin. (3) lit. b) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.
    (3) Prevederile art. 10 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Împotriva deciziei de suspendare, anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 44 din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Data şi tipul modificării autorizaţiei se înscriu în anexa nr. 2 la autorizaţie.

    ART. 12
     Biroul de plecare efectuează periodic controlul ulterior al utilizării sigiliilor speciale, pentru a se asigura de îndeplinirea obligaţiilor pe care operatorul economic şi le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.

    ART. 13
     Direcţia Generală a Vămilor verifică anual îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiilor pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit unional/comun.

    ART. 14
    (1) Autorizaţiile pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, acordate până la data de 1 mai 2016, rămân valabile până la expirarea termenelor prevăzute la art. 250 şi 251 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
    (2) Începând cu data de 1 mai 2018 Direcţia Generală a Vămilor reevaluează autorizaţiile pentru utilizarea sigiliilor cu un model special în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun acordate până la data 1 mai 2016, emite decizii de revocare şi, dacă este cazul, acordă autorizaţii noi.
    (3) În vederea reevaluării, titularul autorizaţiei depune documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2).
    (4) Prevederile art. 3, 4, art. 5 alin. (3) şi art. 6-10 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 15
     Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Codului vamal al Uniunii, ale Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, ale Regulamentului delegat (UE) 2016/341 şi ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
     Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

    ANEXA 1
la normele tehnice     - Model -
     Cerere de solicitare a autorizaţiei pentru utilizarea sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun


┌────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│1. Solicitant (Se │ │
│menţionează numele complet │Rezervat în scopuri vamale│
│al operatorului economic │ │
│care prezintă cererea.) │ │
├────────────────────────────┴──┬───────────────────────┤
│2. Statutul juridic al │3. Data constituirii │
│solicitantului (Se │(Se menţionează în │
│menţionează statutul juridic │cifre ziua, luna şi │
│astfel cum este indicat în │anul constituirii │
│actul de constituire; de │societăţii comerciale.)│
│exemplu, societate cu │ │
│răspundere limitată.) │ │
├───────────────────────────────┴───────────────────────┤
│4. Adresa de constituire (Se completează cu adresa │
│unde a fost constituită societatea comercială.) │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Sediul activităţii principale (Se menţionează │
│adresa din Certificatul de înregistrare eliberat de │
│Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.) │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Adresa poştală (Se completează în situaţia în care│
│adresa poştală este diferită de sediul activităţii │
│principale.) │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Persoana care angajează legal operatorul economic │
│(Se indică numele complet, datele de identificare, │
│domiciliul, numărul de telefon, fax şi e-mailul │
│persoanei care angajează legal operatorul economic.) │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Persoana de contact (nume, telefon, fax, e-mail) │
│(Se indică numele complet, datele de identificare, │
│domiciliul, numărul de telefon, fax şi e-mailul │
│persoanei responsabile cu aspectele de ordin vamal în │
│cadrul organizaţiei administrative a operatorului │
│economic.) │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Locul în care sunt păstrate sau pot fi accesate │
│conturile principale în scopuri vamale (a se │
│introduce adresa completă a locaţiei) NOTE: - │
│conturile principale în scopuri vamale, menţionate la │
│art. 22 alin. (1) al treilea paragraf din Codul vamal │
│al Uniunii, sunt conturile care trebuie luate în │
│considerare de către autorităţile vamale în calitate de│
│conturi principale în scopuri vamale care le permit │
│autorităţilor vamale să supravegheze şi să monitorizeze│
│toate activităţile care fac obiectul autorizaţiei în │
│cauză; documentele existente de natură comercială, │
│fiscală sau de altă natură ale solicitantului pot fi │
│acceptate în calitate de conturi principale în scopuri │
│vamale dacă facilitează controalele bazate pe audit. │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Locul în care se păstrează evidenţele (Se │
│introduce adresa completă a locaţiei/locaţiilor în care│
│sunt păstrate sau se intenţionează a fi păstrate │
│evidenţele solicitantului.) │
├────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┤
│11. Numărul │ │ │ │
│legal de │12. Numărul │ │ │
│înregistrare│de │13. Numărul │14. Sectorul │
│ (Se │identificare│autorizaţiei/ │de activitate │
│completează │a │autorizaţiilor│economică │
│cu numărul │operatorului│pentru │ (Se │
│de ordine în│economic │acordarea │menţionează │
│registrul │(Se │statutului de │codul şi │
│comerţului │completează │expeditor │denumirea CAEN│
│din │cu numărul │agreat în │ale │
│Certificatul│de │cadrul │activităţii │
│de │identificare│regimului de │principale din│
│înregistrare│înregistrat │tranzit │Certificatul │
│eliberat de │de │unional/comun │de │
│Oficiul │autorităţile│ │înregistrare.)│
│Naţional al │vamale - │ │ │
│Registrului │EORI.) │ │ │
│Comerţului.)│ │ │ │
├────────────┴────────────┼──────────────┼──────────────┤
│15. Biroul vamal de │16. Numărul │ │
│plecare a mărfurilor │autorizaţiei │ │
│plasate în regim de │de operator │ │
│tranzit unional/ comun │economic │17. │
│ NOTĂ: Se indică │autorizat │Modalitatea de│
│denumirea sau codul │pentru │transport al │
│biroului vamal, format │simplificări │mărfurilor │
│din 8 caractere, conform │vamale (Se│ │
│structurii din aplicaţia │completează, │ │
│naţională de tranzit NCTS│după caz.) │ │
│/T1/T2 │ │ │
├─────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤
│18. Numărul estimativ al operaţiunilor de tranzit │
│unional/comun pe care le va emite în decursul unui an │
│calendaristic │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│19. Informaţii şi documente prin care solicitantul │
│demonstrează că îndeplineşte condiţiile prevăzute la │
│art. 25 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) │
│2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut│
│la art. 39 lit. b) din Codul vamal al Uniunii, privind │
│nivelul ridicat de control al operaţiunilor şi fluxului│
│mărfurilor, în aplicarea revederilor art. 191 alin. (1)│
│lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 (Se │
│completează cu informaţiile şi se anexează documentele │
│prevăzute în anexa nr. 2 la Normele tehnice privind │
│autorizarea sigiliilor speciale în cadrul regimului de │
│tranzit unional/comun, aprobate prin Ordinul │
│preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare │
│Fiscală nr. 81/2017.) NOTĂ: Această rubrică se │
│completează doar în situaţia în care solicitantul nu │
│este autorizat în calitate de operator economic │
│autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art. │
│38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al Uniunii, sau nu│
│este titularul unei autorizaţii de expeditor agreat în │
│cadrul regimului de tranzit unional/comun eliberată │
│după data de 1 mai 2016. │
├─────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│19.1. Condiţia prevăzută la art. 25 │ │
│alin. (1) lit. a) din Regulamentul de│ │
│punere în aplicare (UE) 2015/2.447: │ │
│Solicitantul menţine un sistem │ │
│contabil care este coerent cu │ │
│principiile de contabilitate general │ │
│acceptate aplicate în statul membru │ │
│în care sunt ţinute evidenţele │ │
│contabile, permite controale vamale │ │
│bazate pe audit şi menţine un istoric│ │
│al datelor care oferă o pistă de │ │
│audit din momentul în care datele │ │
│sunt înscrise în dosar. │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│19.2. Condiţia prevăzută la art. 25 │ │
│alin. (1) lit. b) din Regulamentul de│ │
│punere în aplicare (UE) 2015/2.447: │ │
│Evidenţele ţinute de solicitant în │ │
│scopuri vamale sunt integrate în │ │
│sistemul contabil al solicitantului │ │
│sau permit verificări încrucişate ale│ │
│informaţiilor cu sistemul contabil. │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│19.3. Condiţia prevăzută la art. 25 │ │
│alin. (1) lit. e) din Regulamentul de│ │
│punere în aplicare (UE) 2015/2.447: │ │
│Solicitantul dispune de un sistem │ │
│logistic care identifică mărfurile ca│ │
│mărfuri unionale sau neunionale şi │ │
│indică, acolo unde este cazul, │ │
│localizarea acestora. │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│19.4. Condiţia prevăzută la art. 25 │ │
│alin. (1) lit. f) din Regulamentul de│ │
│punere în aplicare (UE) 2015/2.447: │ │
│Solicitantul dispune de o organizare │ │
│administrativă care corespunde │ │
│tipului şi dimensiunii întreprinderii│ │
│şi care este adaptată la gestionarea │ │
│fluxului de mărfuri şi dispune de │ │
│sisteme de control intern care permit│ │
│prevenirea, detectarea şi corectarea │ │
│greşelilor, precum şi prevenirea şi │ │
│detectarea tranzacţiilor ilegale sau │ │
│neregulamentare. │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│19.5. Condiţia prevăzută la art. 25 │ │
│alin. (1) lit. g) din Regulamentul de│ │
│punere în aplicare (UE) 2015/2.447: │ │
│După caz, solicitantul dispune de │ │
│proceduri satisfăcătoare de │ │
│gestionare a licenţelor şi a │ │
│autorizaţiilor acordate în │ │
│conformitate cu măsurile de politică │ │
│comercială sau aferente schimburilor │ │
│comerciale cu produse agricole. │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│19.6. Condiţia prevăzută la art. 25 │ │
│alin. (1) lit. h) din Regulamentul de│ │
│punere în aplicare (UE) 2015/2.447: │ │
│Solicitantul dispune de proceduri │ │
│satisfăcătoare de arhivare a │ │
│documentelor şi a informaţiilor, │ │
│precum şi de protecţie împotriva │ │
│pierderii datelor. │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│19.7. Condiţia prevăzută la art. 25 │ │
│alin. (1) lit. i) din Regulamentul de│ │
│punere în aplicare (UE) 2015/2.447: │ │
│Solicitantul se asigură că angajaţii │ │
│vizaţi au primit instrucţiuni să │ │
│informeze autorităţile vamale ori de │ │
│câte ori sunt descoperite dificultăţi│ │
│în îndeplinirea cerinţelor şi │ │
│instituie proceduri pentru informarea│ │
│autorităţilor vamale cu privire la │ │
│astfel de dificultăţi. │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│19.8. Condiţia prevăzută la art. 25 │ │
│alin. (1) lit. j) din Regulamentul de│ │
│punere în aplicare (UE) 2015/2.447: │ │
│Solicitantul dispune de măsuri │ │
│adecvate de securitate în scopul │ │
│protejării sistemului informatic al │ │
│solicitantului împotriva │ │
│intruziunilor neautorizate şi în │ │
│scopul securizării documentelor │ │
│acestuia. │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│19.9. Condiţia prevăzută la art. 25 │ │
│alin. (1) lit. k) din Regulamentul de│ │
│punere în aplicare (UE) 2015/2.447: │ │
│Dacă este cazul, solicitantul dispune│ │
│de proceduri satisfăcătoare pentru │ │
│gestionarea licenţelor de import şi │ │
│de export legate de prohibiţii şi │ │
│restricţii, inclusiv de măsuri care │ │
│vizează diferenţierea mărfurilor care│ │
│fac obiectul unor prohibiţii sau │ │
│restricţii de alte mărfuri, precum şi│ │
│de măsuri vizând asigurarea │ │
│respectării prohibiţiilor şi │ │
│restricţiilor respective. │ │
├─────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│20. Data de la care se doreşte ca autorizaţia să │
│producă efecte: Se completează, după caz.) NOTĂ: │
│Solicitantul poate cere ca valabilitatea autorizaţiei │
│să înceapă într-o anumită zi. În stabilirea acestei │
│date se iau totuşi în considerare termenele precizate │
│la art. 22 alin. (2) şi (3) din Codul vamal al Uniunii;│
│data solicitată nu poate fi anterioară datei indicate │
│la art. 22 alin. (4) din Codul vamal al Uniunii. │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│21. Acord privind accesul fizic/electronic al │
│autorităţii vamale la sistemele mele contabile şi la │
│evidenţele comerciale şi de transport [] DA [] NU │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│22. Acord pentru publicare în lista titularilor de │
│autorizaţie A se indica dacă solicitantul este de │
│acord să menţioneze în lista publică a titularilor de │
│autorizaţii următoarele detalii despre autorizaţia pe │
│care o solicită: Titularul autorizaţiei [] DA/[] NU │
│Tipul de autorizaţie [] DA/[] NU Data intrării în │
│vigoare [] DA/[] NU │
├──────────────────────────────────┬────────────────────┤
│23. Documente ataşate: tipul/ │ │
│numărul de identificare şi/sau │ │
│data emiterii │ │
├──────────────────────────────────┴────────────────────┤
│24. Prin prezenta cerere pentru obţinerea autorizaţiei │
│răspund pentru corectitudinea şi caracterul complet al │
│informaţiilor furnizate şi pentru autenticitatea, │
│corectitudinea şi valabilitatea documentelor │
│justificative anexate acesteia. Numele şi prenumele │
│persoanei care reprezintă legal operatorul economic: │
│Funcţia: Semnătura: │
│............................................ Data: │
│Locul: │
└───────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2
la normele tehnice     Informaţii şi documente doveditoare privind îndeplinirea
     condiţiilor prevăzute la art. 25 din Regulamentul de punere
     criteriului prevăzut la art. 39 lit. b) din Codul vamal al
     Uniunii, privind nivelul ridicat de control al operaţiunilor
     şi fluxului mărfurilor, în aplicarea prevederilor art. 191

    1. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: solicitantul menţine un sistem contabil care este coerent cu principiile de contabilitate general acceptate aplicate în statul membru în care sunt ţinute evidenţele contabile, permite controale vamale bazate pe audit şi menţine un istoric al datelor care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt înscrise în dosar.
    1.1. Societatea dumneavoastră menţine un sistem contabil coerent cu principiile de contabilitate general acceptate în România?
     Dacă da, vă rugăm să furnizaţi informaţii privind platforma hardware disponibilă şi sistemul de operare aferent, precum şi sistemele utilizate (soluţie ERP complet integrată, combinaţie de aplicaţii software contabile şi logistice, soluţie software pentru întreprinderi axată pe întreprinderile mici şi mijlocii, soluţie software dezvoltată de sau pentru societatea dumneavoastră).

    1.2. Sistemul dumneavoastră de contabilitate facilitează o pistă de audit completă pentru activităţile dumneavoastră vamale sau pentru fluxul de mărfuri sau intrările în contabilitate relevante din punctul de vedere al taxelor? Dacă da, vă rugăm să descrieţi caracteristicile principale ale acestei piste de audit.


    2. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: evidenţele ţinute de solicitant în scopuri vamale sunt integrate în sistemul contabil al solicitantului sau permit verificări încrucişate ale informaţiilor cu sistemul contabil.
     Ce sistem informatic (hardware/software) utilizaţi pentru activitatea dumneavoastră în general şi pentru aspectele de ordin vamal în special? Sunt aceste două sisteme integrate? Furnizaţi informaţii cu privire la următoarele:
    - separarea funcţiilor între dezvoltare, testare şi operaţii;
    – separarea funcţiilor între utilizatori;
    – controlul accesului (ce controale/pentru cine);
    – legătura între sistemul intern şi sistemul de declarare.    3. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: solicitantul dispune de un sistem logistic care identifică mărfurile ca mărfuri unionale sau neunionale şi indică, acolo unde este cazul, localizarea acestora.
     Sistemele dumneavoastră logistice sunt capabile să distingă între mărfurile unionale şi neunionale şi să indice locaţia acestora?
     Dacă da, furnizaţi detalii.
     Dacă nu vă ocupaţi cu mărfuri neunionale, vă rugăm indicaţi N/A.


    4. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: solicitantul dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului şi dimensiunii întreprinderii şi care este adaptată la gestionarea fluxului de mărfuri şi dispune de sisteme de control intern care permit prevenirea, detectarea şi corectarea greşelilor, precum şi prevenirea şi detectarea tranzacţiilor ilegale sau neregulamentare.
    4.1. Procesele dumneavoastră de control intern au făcut obiectul unui audit intern/extern?
     [] DA [] NU
     Acesta a inclus şi un audit al formalităţilor vamale pe care le îndepliniţi?
     [] DA [] NU

     Dacă da, vă rugăm să prezentaţi o copie a celui mai recent raport de audit.

    4.2. Descrieţi succint procedurile dumneavoastră pentru verificarea fişierelor informatice (date principale sau dosare permanente).
     Din perspectiva dumneavoastră cum acoperă aceste proceduri următoarele riscuri:
    - înregistrarea incorectă şi/sau incompletă a tranzacţiilor în sistemul contabil;
    – utilizarea de date permanente, incorecte sau de date neactualizate, precum numărul de articole şi codurile tarifare;
    – controlul inadecvat al proceselor de afaceri ale societăţii.


    4.3. Dispuneţi de proceduri documentate pentru verificarea exactităţii declaraţiilor vamal, inclusiv a celor depuse în numele dumneavoastră, de exemplu, de un comisionar vamal sau de un expeditor de mărfuri?
     [] DA [] NU
     Dacă da, vă rugăm să descrieţi succint procedurile.
     Dacă nu, este exactitatea declaraţiei vamale verificată? [] DA [] NU. Dacă da, în ce mod?    5. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: după caz, solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de gestionare a licenţelor şi a autorizaţiilor acordate în conformitate cu măsurile de politică comercială sau aferente schimburilor comerciale cu produse agricole.
     Societatea dumneavoastră are elaborate proceduri de gestionare a licenţelor şi autorizaţiilor acordate în conformitate cu măsurile de politică comercială sau în ceea ce priveşte schimburile comerciale cu produse agricole?
     Dacă nu este cazul, vă rugăm indicaţi N/A.


    6. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. h) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de arhivare a documentelor şi a informaţiilor, precum şi de protecţie împotriva pierderii datelor.
    6.1. Descrieţi pe scurt procedurile dumneavoastră pentru realizarea de copii de siguranţă, recuperare a datelor, soluţii de rezervă şi opţiuni de arhivare, precum şi recuperarea registrelor dumneavoastră comerciale.
     Indicaţi tipul de suport pe care sunt stocate datele, formatul software în care sunt stocate datele şi dacă datele sunt comprimate şi în ce moment.

    6.2. Dacă se face apel la un terţ, vă rugăm să indicaţi ce acorduri există, care sunt frecvenţa şi locul de stocare a copiilor de siguranţă şi a informaţiilor arhivate.
    6.3. Pentru cât timp sunt salvate datele în sistemul de producţie şi pentru cât timp sunt arhivate aceste date?
    6.4. Societatea dumneavoastră are un plan de urgenţă (intervenţie) şi de continuare a activităţii în cazuri de indisponibilitate a sistemului?


    7. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: solicitantul se asigură că angajaţii vizaţi au primit instrucţiuni să informeze autorităţile vamale ori de câte ori sunt descoperite dificultăţi în îndeplinirea cerinţelor şi instituie proceduri pentru informarea autorităţilor vamale cu privire la astfel de dificultăţi.
    7.1. Societatea dumneavoastră dispune de instrucţiuni sau orientări privind notificarea neregulilor către autorităţile competente (de exemplu: suspiciuni de furt, hoţie sau contrabandă în legătură cu mărfurile care fac obiectul practicilor vamale).
     [] DA [] NU

    7.2. Sunt aceste instrucţiuni documentate (de exemplu: instrucţiuni de lucru, manuale, alte documente orientative)?
     [] DA. (Furnizaţi o copie a acestor documente)
     [] NU

    7.3. În ultimul an aţi detectat nereguli (sau presupuse nereguli) şi le-aţi notificat autorităţilor competente?
     [] DA [] NU    8. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. j) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: solicitantul dispune de măsuri adecvate de securitate în scopul protejării sistemului informatic al solicitantului împotriva intruziunilor neautorizate şi în scopul securizării documentelor acestuia.
    8.1. a) Descrieţi succint acţiunile pe care le-aţi întreprins pentru a vă proteja sistemul informatic de intruziuni neautorizate (firewall, antivirus, protejarea parolei etc.)
    b) S-a desfăşurat o testare în privinţa intruziunilor neautorizate? Care au fost rezultatele? Au fost luate măsuri de remediere?
    c) Aţi avut vreun incident de securitate IT în anul precedent?

    8.2. a) Descrieţi pe scurt modul în care sunt acordate drepturile de acces pentru sistemele informatice.
    b) Cine este responsabil pentru funcţionarea şi protejarea sistemului informatic?
    c) Aveţi ghiduri sau instrucţiuni interne de securitate IT pentru personalul dumneavoastră?
    d) Cum monitorizaţi respectarea măsurilor de securitate IT în interiorul societăţii dumneavoastră?

    8.3. Unde este amplasat serverul dumneavoastră principal?
    Furnizaţi detalii privind modul în care este securizat serverul dumneavoastră principal.    9. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. k), din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: dacă este cazul, solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licenţelor de import şi de export legate de prohibiţii şi restricţii, inclusiv de măsuri care vizează diferenţierea mărfurilor care fac obiectul unor prohibiţii sau restricţii de alte mărfuri, precum şi de măsuri vizând asigurarea respectării prohibiţiilor şi restricţiilor respective.
    9.1. Efectuaţi schimburi comerciale cu mărfuri care fac obiectul unor licenţe de import şi de export?
     [] DA
     [] NU
     Dacă da, vă rugăm să descrieţi succint procedurile pe care le utilizaţi pentru administrarea licenţelor de import sau export ale acestor mărfuri.

    9.2. Efectuaţi schimburi comerciale cu mărfuri care fac obiectul unor licenţe de import şi de export legate de prohibiţii şi restricţii?
     [] DA
     [] NU
     Dacă da, vă rugăm să descrieţi succint procedurile pe care le utilizaţi pentru administrarea acestor licenţe.
    ANEXA 3
la normele tehnice     ROMÂNIA
     AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
     DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR

     AUTORIZAŢIE
     pentru utilizarea sigiliilor speciale în cadrul regimului
     de tranzit unional/comun
     nr. ROSSEROANV002 ....... din ..........

     În baza prevederilor art. 233 alin. (4) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, ale art. 197 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 313 alin. (1) şi art. 317 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, respectiv ale art. 55 lit. (b), art. 56 alin. (1), art. 81 şi 82 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006,
     Societatea Comercială ............, CUI ............. EORI .........., cu sediul în ........., în calitate de titular al regimului de tranzit, este autorizată să utilizeze, în cadrul regimului de tranzit unional/comun, pentru mijloace de transport, containere sau colete, sigilii speciale, conform amprentei şi caracteristicilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta autorizaţie.
     Data şi tipul modificării autorizaţiei sunt prevăzute la anexa nr. 2 la prezenta autorizaţie.
     Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta autorizaţie.
     Data de începere a valabilităţii:
     (funcţia, numele, semnătura conducătorului şi ştampila Direcţiei Generale a Vămilor)


    ANEXA 1

    la autorizaţia pentru utilizarea sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun
    Nr. ..../data .....

     Amprenta şi caracteristicile sigiliilor speciale sunt următoarele:*1)
──────────
    *1) Se completează de către Direcţia Generală a Vămilor cu informaţiile din documentul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. e) din Normele tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale din cadrul regimului de tranzit unional/comun, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 81/2017.
──────────    ANEXA 2

    la autorizaţia pentru utilizarea sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun
    Nr. ..../data .....


┌───────────────────────────────────────┐
│MODIFICARE │
├────────────┬───────────┬──────────────┤
│ │ │Semnătura │
│Data │ │conducătorului│
│modificării │ Tipul │şi ştampila │
│autorizaţiei│modificării│Direcţiei │
│ │ │Generale a │
│ │ │Vămilor │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │
└────────────┴───────────┴──────────────┘

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016